විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/අප්‍රේල්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

තෝරාගත් සංවත්සර/අද දවස ගැන ලේඛනාගාරය
ජනවාරිපෙබරවාරිමාර්තුඅප්‍රේල්මැයිජුනිජූලිඅගෝස්තුසැප්තැම්බර්ඔක්තොම්බර්නොවැම්බර්දෙසැම්බර්


තෝරාගත් සංවත්සර සඳහා මෑත වෙනස්වීම්තෝරාගත් සංවත්සර සංස්කරණයේ මාර්ගෝපදේශයන්


දැන් වෙලාව 11:17 බදාදා, අප්‍රේල් 18, 2018 (UTC) – මෙම පිටුවේ ක්‍ෂය විමෝචනය කරන්න


අප්‍රේල් 1: ඉරානයෙහි ජාතික දිනය (1979);

තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 31 අප්‍රේල් 1 අප්‍රේල් 2

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 2:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 1 අප්‍රේල් 2 අප්‍රේල් 3

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 3: මහා සිකුරාදා (බටහිර ක්‍රිස්තියානි ආගම, 2015);

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 2 අප්‍රේල් 3 අප්‍රේල් 4

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 4: ආලේලූයා සෙනසුරාදා (බටහිර ක්‍රිස්තියානි ආගම, 2015);

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 3 අප්‍රේල් 4 අප්‍රේල් 5

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 5: පාස්කු ඉරිදා (බටහිර ක්‍රිස්තියානි ආගම, 2015);

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 4 අප්‍රේල් 5 අප්‍රේල් 6

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 6:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 5 අප්‍රේල් 6 අප්‍රේල් 7

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 7:

ඩැනියෙල් එල්ස්බර්ග්

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 6 අප්‍රේල් 7 අප්‍රේල් 8

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 8:

පැබ්ලෝ පිකාසෝ

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 7 අප්‍රේල් 8 අප්‍රේල් 9

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 9:

ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 8 අප්‍රේල් 9 අප්‍රේල් 10

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 10

පියරේ ටිල්හාඩ් ඩී චාර්ඩින්

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 9 අප්‍රේල් 10 අප්‍රේල් 11

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 11:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 10 අප්‍රේල් 11 අප්‍රේල් 12

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 12: දේව දයාවේ මංගල්‍යය ඉරුදිනය (රෝමානු කතෝලික සභාව සහ අැංග්ලිකානු සභාව, 2015)

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 11 අප්‍රේල් 12 අප්‍රේල් 13

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 13: කායි අළුත් අවුරුදු දිනය

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 12 අප්‍රේල් 13 අප්‍රේල් 14

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 14: සිංහල අලුත් අවුරුද්ද (ශ්‍රී ලංකාව, 2015)

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 13 අප්‍රේල් 14 අප්‍රේල් 15

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 15:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 14 අප්‍රේල් 15 අප්‍රේල් 16

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 16:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 15 අප්‍රේල් 16 අප්‍රේල් 17

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 17:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 16 අප්‍රේල් 17 අප්‍රේල් 18

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 18: සිම්බාබ්වේ රාජ්‍යයේ නිදහස් දිනය (1980)

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 17 අප්‍රේල් 18 අප්‍රේල් 19

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 19:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 18 අප්‍රේල් 19 අප්‍රේල් 20

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 20:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 19 අප්‍රේල් 20 අප්‍රේල් 21

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 21:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 20 අප්‍රේල් 21 අප්‍රේල් 22

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 22:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 21 අප්‍රේල් 22 අප්‍රේල් 23

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 23:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 22 අප්‍රේල් 23 අප්‍රේල් 24

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 24:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 23 අප්‍රේල් 24 අප්‍රේල් 25

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 25:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 24 අප්‍රේල් 25 අප්‍රේල් 26

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 26: ලෝක බුද්ධිමය දේපළ දිනය (අන්තර්ජාතික)

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 25 අප්‍රේල් 26 අප්‍රේල් 27

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 27: දේව දයාවේ මංගල්‍යය ඉරුදිනය (රෝමානු කතෝලික ආගම, 2014);

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 26 අප්‍රේල් 27 අප්‍රේල් 28

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 28:

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 27 අප්‍රේල් 28 අප්‍රේල් 29

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 29:

අනගාරික ධර්මපාලතුමා

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 28 අප්‍රේල් 29 අප්‍රේල් 30

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


අප්‍රේල් 30:

ජොර්ජ් වොෂින්ටන්

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 29 අප්‍රේල් 30 මැයි 1

දැන් වේලාව 2018 අප්‍රේල් 18 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


තෝරාගත් සංවත්සර/අද දවස ගැන ලේඛනාගාරය
ජනවාරිපෙබරවාරිමාර්තුඅප්‍රේල්මැයිජුනිජූලිඅගෝස්තුසැප්තැම්බර්ඔක්තොම්බර්නොවැම්බර්දෙසැම්බර්


තෝරාගත් සංවත්සර සඳහා මෑත වෙනස්වීම්තෝරාගත් සංවත්සර සංස්කරණයේ මාර්ගෝපදේශයන්


දැන් වෙලාව 11:17 බදාදා, අප්‍රේල් 18, 2018 (UTC) – මෙම පිටුවේ ක්‍ෂය විමෝචනය කරන්න