විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/අප්‍රේල් 26

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අප්‍රේල් 26: ලෝක බුද්ධිමය දේපළ දිනය (අන්තර්ජාතික)

  • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

    තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 25 අප්‍රේල් 26 අප්‍රේල් 27