විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/අප්‍රේල් 5

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අප්‍රේල් 5: පාස්කු ඉරිදා (බටහිර ක්‍රිස්තියානි ආගම, 2015);

තවත් සිදුවීම්: අප්‍රේල් 4 අප්‍රේල් 5 අප්‍රේල් 6

දැන් වේලාව 2020 ජූනි 5 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න