ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායක ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Coat of arms of Sri Lanka, showing a lion holding a sword in its right forepaw surrounded by a ring made from blue lotus petals which is placed on top of a grain vase sprouting rice grains to encircle it. A Dharmacakra is on the top while a sun and moon are at the bottom on each side of the vase.
පහත දැක්වෙන් කාණ්ඩවලට අයත් වේ:
ශ්‍රී ලංකාවේ
දේශපාලනය හා රජය


කෝල්බෲක්-කැමරන් කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශ පරදි විධායක සභාව හා සමග 1833දී ඇරඹි ව්‍යවස්ථාදායක සභාව ආරම්භයේ සිට බ්‍රිතාන්‍ය ලංකාවේ, ලංකාවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායක ලැයිස්තුව පහතින් දක්වා ඇත.


ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායක ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

# ව්‍යවස්ථාදායකය ආරම්භය සැසි වාරය සැසි වාරය
ආරම්භය
සැසි වාරය
කල් තැබීම
අවසානය කාල සිමාව[1]
0 පළමුවන
ව්‍යවස්ථාදායක සභාව
13 මාර්තු, 1833 1931
1 පළමුවන
රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව
6 ජූලි, 1931 7 දෙසැම්බර් 1935 4 වසර 5 මාස 1 දින
2 දෙවන
රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාව
16 මාර්තු, 1936 4 ජුලි 1947 11 වසර 3 මාස 18 දින
3 පළමුවන වන ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව 14 ඔක්තෝබර්, 1947 1 25 නොවැම්බර්, 1947 31 ජනවාරි, 1948 8 අප්‍රේල්, 1952 4 වසර 5 මාස 25 දින
2 10 පෙබරවාරි, 1948 17 ජුනි, 1949
3 12 ජුලි, 1949 6 අප්‍රේල්, 1950
4 20 ජුනි, 1950 24 අප්‍රේල්, 1951
5 20 ජුනි, 1951 8 අප්‍රේල්, 1952
4 දෙවන ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව 9 ජුනි, 1952 1 10 ජුනි, 1952 29 අප්‍රේල්, 1953 18 පෙබරවාරි, 1956 3 වසර 8 මාස 10 දින
2 7 ජුලි, 1953 31 මාර්තු, 1954
3 12 අප්‍රේල්, 1954 27 අප්‍රේල්, 1955
4 7 ජුනි, 1955 18 පෙබරවාරි, 1956
5 තුන්වන ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව 19 අප්‍රේල්, 1956 1 20 අප්‍රේල්, 1956 3 මැයි, 1957 5 දෙසැම්බර්, 1959 3 වසර 7 මාස 17 දින
2 13 ජුනි, 1957 15 මැයි, 1958
3 4 ජුනි, 1958 23 මැයි, 1959
4 30 ජුනි, 1959 5 දෙසැම්බර්, 1959
6 හතරවන ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව 30 මාර්තු, 1960 1 6 අප්‍රේල්, 1960 23 අප්‍රේල්, 1960 23 අප්‍රේල්, 1960 24 දින
7 පස්වන ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව 5 අගෝස්තු, 1960 1 12 අගෝස්තු, 1960 4 ජූලි, 1961 17 දෙසැම්බර්, 1964 4 වසර 4 මාස 13 දින
2 13 ජූලි, 1961 20 ජූනි, 1962
3 11 ජූලි, 1962 6 මැයි, 1963
4 17 ජූලි, 1963 12 මාර්තු, 1964
5 2 ජූලි, 1964 12 නොවැම්බර්, 1964
6 20 නොවැම්බර්, 1964 17 දෙසැම්බර්, 1964
8 හයවන ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව 5 අප්‍රේල්, 1965 1 9 අප්‍රේල්, 1965 22 ජූනි, 1966 25 මාර්තු, 1970 4 වසර 11 මාස 20 දින
2 8 ජූලි, 1966 20 ජූනි, 1967
3 8 ජූලි, 1967 22 ජූනි, 1968
4 7 ජූලි, 1968 25 ජූනි, 1969
5 10 ජූලි, 1969 25 මාර්තු, 1970
9 හත්වන ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව 7 ජූනි, 1970 1 14 ජූනි, 1970 23 මාර්තු, 1971 22 මැයි, 1972 1 වසර 11 මාස 15 දින
2 28 මාර්තු, 1971 22 මැයි, 1972

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාදායක ලැයිස්තුව[සංස්කරණය]

# ව්‍යවස්ථාදායකය ආරම්භය සැසි වාරය සැසි වාරය
ආරම්භය
සැසි වාරය
කල් තැබීම
අවසානය කාල සිමාව[1]
10 පළමුවන ජාතික රාජ්‍ය සභාව 22 මැයි 1972 1 22 මැයි 1972 10 පෙබරවාරි 1977 10 පෙබරවාරි 1977 4 වසර 11 මාස 26 දින
11 දෙවන ජාතික රාජ්‍ය සභාව 4 අගෝස්තු, 1977 1 4 අගෝස්තු, 1977 7 සැප්තැම්බර්, 1978 7 සැප්තැම්බර්, 1978 1 වසර 1 මාස 3 දින
12 අටවන ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව 7 සැප්තැම්බර්, 1978 1 7 සැප්තැම්බර්, 1978 26 මාර්තු, 1982 20 දෙසැම්බර්, 1988 10 වසර 3 මාස 13 දින
2 29 අප්‍රේල්, 1982 7 ජනවාරි, 1983
3 9 පෙබරවාරි, 1983 19 ජනවාරි, 1984
4 23 පෙබරවාරි, 1984 25 ජනවාරි, 1985
5 20 පෙබරවාරි, 1985 31 ජනවාරි, 1986
6 20 පෙබරවාරි, 1986 27 ජනවාරි, 1987
7 19 පෙබරවාරි, 1987 22 ජනවාරි, 1988
8 25 පෙබරවාරි, 1988 20 දෙසැම්බර්, 1988
13 ශ්‍රී ලංකාවේ 9වන පාර්ලිමේන්තුව 9 මාර්තු, 1989 1 9 මාර්තු, 1989 23 මාර්තු, 1990 24 ජූනි, 1994 5 වසර 3 මාස 15 දින
2 4 අප්‍රේල්, 1990 21 මාර්තු, 1991
3 19 අප්‍රේල්, 1991 30 අගෝස්තු, 1991
4 24 සැප්තැම්බර්, 1991 23 මාර්තු, 1993
5 22 අප්‍රේල්, 1993 24 ජූනි, 1994
14 ශ්‍රී ලංකාවේ 10වන පාර්ලිමේන්තුව 25 අගෝස්තු, 1994 1 25 අගෝස්තු, 1994 15 දෙසැම්බර්, 1994 18 අගෝස්තු, 2000 5 වසර 11 මාස 23 දින
2 6 ජනවාරි, 1995 12 ජනවාරි, 1996
3 9 පෙබරවාරි, 1996 18 අගෝස්තු, 2000
15 එකළොස්වන ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව 18 ඔක්තොම්බර්, 2000 1 18 ඔක්තොම්බර්, 2000 27 ඔක්තොම්බර්, 2000 10 ඔක්තොම්බර්, 2001 11 මාස 22 දින
2 9 නොවැම්බර්, 2000 10 ජූලි, 2001
3 6 සැප්තැම්බර්, 2001 10 ඔක්තොම්බර්, 2001
16 දොළොස්වන ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව 19 දෙසැම්බර්, 2001 1 19 දෙසැම්බර්, 2001 3 නොවැම්බර්, 2003 7 පෙබරවාරි, 2004 2 වසර 1 මාස 18 දින
2 19 නොවැම්බර්, 2003 7 පෙබරවාරි, 2004
17 දහතුන්වන ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව 22 අප්‍රේල් 2004 1 22 අප්‍රේල් 2004 21 නොවැම්බර් 2005 9 පෙබරවාරි 2010 5 වසර 9 මාස 17 දින
2 25 නොවැම්බර්, 2005 6 මැයි, 2008
3 5 ජුනි, 2008 17 මැයි, 2009
4 19 මැයි, 2009 9 පෙබරවාරි, 2010
18 දහහතරවන ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව 22 අප්‍රේල්, 2010 1 22 අප්‍රේල්, 2010 TBD TBD &0000000000000010.00000010 years, &0000000000000073.00000073 days

අනාගත පාර්ලිමේන්තුව[සංස්කරණය]

ශ්‍රී ලංකාවේ පහළොස්වන පාර්ලිමේන්තු: 2016 – 2022

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. 1.0 1.1 "Duration of Parliament". Parliament.lk. Retrieved 3 August 2013.

බාහිර සබැදි[සංස්කරණය]