උදවු:Displaying a formula

විකිපීඩියා වෙතින්

MediaWiki renders mathematical equations using a combination of html markup and a variant of LaTeX.

The version of LaTeX used is a subset of AMS-LaTeX markup, a superset of LaTeX markup which is in turn a superset of TeX markup, for mathematical formulae. Only a limited part of the full TeX language is supported; see below for details.[lower-alpha 1]

By default SVG images with non-visible MathML are generated. The older PNG images can be set via user preferences.[lower-alpha 2] On some browsers like Firefox, it is possible to use MathML for display via extensions; see the main extension page at mw:Extension:Math for details. Client side MathJax is no longer supported.

Basics[සංස්කරණය]

Math markup goes inside <math>...</math>. Chemistry markup goes inside <math chem>...</math> or <chem>...</chem>. All these tags use TeX.

The TeX code has to be put literally: MediaWiki templates, predefined templates, and parameters cannot be used within math tags: pairs of double braces are ignored and "#" gives an error message. However, math tags work in the then and else part of #if, etc. See m:Template:Demo of attempt to use parameters within TeX (talk, backlinks, edit) for more information.

The now deprecated tag <ce> was considered too ambiguous, and it has been replaced by <chem>.[1] A script will be used to replace all <ce> with <chem> [2]

LaTeX commands[සංස්කරණය]

LaTeX commands are case-sensitive, and take one of the following two formats:

 • They start with a backslash \ and then have a name consisting of letters only. Command names are terminated by a space, a number or any other "non-letter".
 • They consist of a backslash \ and exactly one non-letter.

Some commands need an argument, which has to be given between curly braces { } after the command name. Some commands support optional parameters, which are added after the command name in square brackets []. The general syntax is:

\commandname[option1,option2,...]{argument1}{argument2}...

Special characters[සංස්කරණය]

The following symbols are reserved characters that either have a special meaning under LaTeX or are unavailable in all the fonts. If you enter them directly in your text, they will normally not render, but rather do things you did not intend.

# $ % ^ & _ { } ~ \

These characters can be entered by adding a prefix backslash or using special sequences:

\# \$ \% ^\wedge \& \_ \{ \} \sim \backslash

yielding

.

The backslash character \ can not be entered by adding another backslash in front of it (\\); this sequence is used for line breaking. For introducing a backslash in math mode, you can use \backslash instead which gives .

The command \tilde produces a tilde which is placed over the next letter. For example, \tilde{a} gives . To produce just a tilde character ~, use \tilde{} which gives , placing a ~ over an empty box. Alternatively \sim produces , a large centred ~ which may be more appropriate in some situations.

The command \hat produces a hat over the next character, for example \hat{o} produces . For a stretchable version use \widehat{abc} giving . The wedge \wedge is normally used as a mathematical operator the sequence ^\wedge produces the best equivalent to the ASCII caret ^ character.

Spaces[සංස්කරණය]

"Whitespace" characters, such as blank or tab, are treated uniformly as "space" by LaTeX. Several consecutive whitespace characters are treated as one "space". See below for commands that produces spaces of different size.

LaTeX environments[සංස්කරණය]

Environments in LaTeX have a role that is quite similar to commands, but they usually have effect on a wider part of formula. Their syntax is:

 \begin{environmentname}
  text to be influenced
 \end{environmentname}

Environments supported by Wikipedia include matrix, align, etc. See below.

Rendering[සංස්කරණය]

The colors, as well as font sizes and types, are independent of browser settings or CSS. Font sizes and types will often deviate from what HTML renders. Vertical alignment with the surrounding text can also be a problem; a work-around is described in the "Alignment with normal text flow" section below. The css selector of the images is img.tex.

The alt text of the PNG images, which is displayed to visually impaired and other readers who cannot see the images, and is also used when the text is selected and copied, defaults to the wikitext that produced the image, excluding the <math> and </math>. You can override this by explicitly specifying an alt attribute for the math element. For example, <math alt="Square root of pi">\sqrt{\pi}</math> generates an image whose alt text is "Square root of pi". This should not be confused with the title attribute that produces popup text when the hovering over the PNG image, for example <math title="pi">\pi</math> generates an image whose popup text is "pi".

Apart from function and operator names, as is customary in mathematics, variables and letters are in italics; digits are not. For other text, (like variable labels) to avoid being rendered in italics like variables, use \text or \mathrm. You can also define new function names using \operatorname{...}. For example, \text{abc} gives . \operatorname{...} provides spacing before and after the operator name when appropriate, as when a\operatorname{sn}b is rendered as (with space to the left and right of "sn") and a\operatorname{sn}(b+c) as (with space to the left and not to the right). LaTeX's starred version, \operatorname* is not supported, but a workaround is to add \limits instead. For example, \operatorname{sn}_{b>c}(b+c) \qquad \operatorname{sn}\limits_{b>c}(b+c) renders as

.

Latex does not have full support for Unicode characters, and not all characters render. Most Latin characters with accents render correctly. However some do not, in particular those that include multiple diacritics (e.g. with Latin letters used in Vietnamese) or that cannot be precomposed into a single character (such as the uppercase Latin letter W with ring), or that use other diacritics (like the ogonek or the double grave accent, used in Central European languages like Polish, or the horn attached above some vowels in Vietnamese), or other modified letter forms (used in IPA notations, or African languages, or in medieval texts), some digram ligatures (like IJ in Dutch), or Latin letters borrowed from Greek, or small capitals, as well as superscripts and subscript letters. For example, \text{ð} and \text{þ} (used in Icelandic) will give errors.

The normal way of entering quotation marks in text mode (two back ticks for the left and two apostrophes for the right), such as \text{a ``quoted'' word} will not work correctly. As a workaround, you can use the Unicode left and right quotation mark characters, which are available from the "Symbols" dropdown panel beneath the editor: \text{a “quoted” word}.

Force-rerendering of formulas[සංස්කරණය]

MediaWiki stores rendered formulas in a cache so that the images of those formulas do not need to be created each time the page is opened by a user. To force the rerendering of all formulas of a page, you must open it with the getter variables action=purge&mathpurge=true. Imagine for example there is a wrong rendered formula in the article Integral. To force the re-rendering of this formula you need to open the URL https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Integral&action=purge&mathpurge=true . Afterwards you need to bypass your browser cache so that the new created images of the formulas are actually downloaded. See also mw:Extension:Math#Purging pages that contain equations for more details.

TeX vs HTML[සංස්කරණය]

TeX markup is not the only way to produce special characters. As this comparison table shows, sometimes similar results can be achieved in HTML using Template:Math. See also Help:Special characters.

TeX syntax TeX rendering HTML syntax HTML rendering
\alpha {{math|''&alpha;''}} α
f(x) = x^2 {{math|''f''(''x'') {{=}} ''x''<sup>2</sup>}} f(x) = x2
\sqrt{2} {{math|{{radical|2}}}} 2
\sqrt{1-e^2} {{math|{{radical|1 &minus; ''e''<sup>2</sup>}}}} 1 − e2

The codes on the left produce the symbols on the right, but the latter can also be put directly in the wikitext, except for ‘=’.

HTML syntax Rendering
&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta;
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu;
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω

&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi;
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω

&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; = &equiv; &ne; &le; &ge;
&times; &middot; &sdot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &empty;

∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ = ≡ ≠ ≤ ≥
× · ⋅ ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ∅

&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall;
&rArr; &hArr; &rarr; &harr; &uarr; &darr;
&alefsym; - &ndash; &mdash;

∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀
⇒ ⇔ → ↔ ↑ ↓
ℵ - – —

The project has not reached a consensus on HTML and TeX because each has advantages in some situations.

Native MathML[සංස්කරණය]

The default MathML/SVG renderer option, selectable through My Preferences - Appearance - Math, generates hidden MathML code. This code can be used by screen readers and other assistive technology. To actually display the MathML in Firefox you can install the Native MathML extension, or simply copy its CSS rules to your Wikipedia user stylesheet. In either case, you must have fonts that support MathML installed on your system. For copy-paste support also install MathML Copy. Details on using MathML in other systems can be found at mw:Extension:Math.

Formatting using TeX[සංස්කරණය]

Functions, symbols, special characters[සංස්කරණය]

Accents and diacritics[සංස්කරණය]

\dot{a}, \ddot{a}, \acute{a}, \grave{a}
\check{a}, \breve{a}, \tilde{a}, \bar{a}
\hat{a}, \widehat{a}, \vec{a}

Standard numerical functions[සංස්කරණය]

\exp_a b = a^b, \exp b = e^b, 10^m
\ln c, \lg d = \log e, \log_{10} f
\sin a, \cos b, \tan c, \cot d, \sec e, \csc f
\arcsin h, \arccos i, \arctan j
\sinh k, \cosh l, \tanh m, \coth n
\operatorname{sh}k, \operatorname{ch}l, \operatorname{th}m, \operatorname{coth}n
\operatorname{argsh}o, \operatorname{argch}p, \operatorname{argth}q
\sgn r, \left\vert s \right\vert
\min(x,y), \max(x,y)

Bounds[සංස්කරණය]

\min x, \max y, \inf s, \sup t
\lim u, \liminf v, \limsup w
\dim p, \deg q, \det m, \ker\phi

Projections[සංස්කරණය]

\Pr j, \hom l, \lVert z \rVert, \arg z

Differentials and derivatives[සංස්කරණය]

dt, \mathrm{d}t, \partial t, \nabla\psi
dy/dx, \mathrm{d}y/\mathrm{d}x, \frac{dy}{dx}, \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}, \frac{\partial^2}{\partial x_1\partial x_2}y
\prime, \backprime, f^\prime, f', f'', f^{(3)}, \dot y, \ddot y

Letter-like symbols or constants[සංස්කරණය]

\infty, \aleph, \complement, \backepsilon, \eth, \Finv, \hbar
\Im, \imath, \jmath, \Bbbk, \ell, \mho, \wp, \Re, \circledS, \S, \P, \AA

Modular arithmetic[සංස්කරණය]

s_k \equiv 0 \pmod{m}
a \bmod b
\gcd(m, n), \operatorname{lcm}(m, n)
\mid, \nmid, \shortmid, \nshortmid

Radicals[සංස්කරණය]

\surd, \sqrt{2}, \sqrt[n]{}, \sqrt[3]{\frac{x^3+y^3}{2}}

Operators[සංස්කරණය]

+, -, \pm, \mp, \dotplus
\times, \div, \divideontimes, /, \backslash
\cdot, * \ast, \star, \circ, \bullet
\boxplus, \boxminus, \boxtimes, \boxdot
\oplus, \ominus, \otimes, \oslash, \odot
\circleddash, \circledcirc, \circledast
\bigoplus, \bigotimes, \bigodot

Sets[සංස්කරණය]

\{ \}, \O \empty \emptyset, \varnothing
\in, \notin \not\in, \ni, \not\ni
\cap, \Cap, \sqcap, \bigcap
\cup, \Cup, \sqcup, \bigcup, \bigsqcup, \uplus, \biguplus
\setminus, \smallsetminus, \times
\subset, \Subset, \sqsubset
\supset, \Supset, \sqsupset
\subseteq, \nsubseteq, \subsetneq, \varsubsetneq, \sqsubseteq
\supseteq, \nsupseteq, \supsetneq, \varsupsetneq, \sqsupseteq
\subseteqq, \nsubseteqq, \subsetneqq, \varsubsetneqq
\supseteqq, \nsupseteqq, \supsetneqq, \varsupsetneqq

Relations[සංස්කරණය]

=, \ne, \neq, \equiv, \not\equiv
\doteq, \doteqdot, \overset{\underset{\mathrm{def}}{}}{=}, :=
\sim, \nsim, \backsim, \thicksim, \simeq, \backsimeq, \eqsim, \cong, \ncong
\approx, \thickapprox, \approxeq, \asymp, \propto, \varpropto
<, \nless, \ll, \not\ll, \lll, \not\lll, \lessdot
>, \ngtr, \gg, \not\gg, \ggg, \not\ggg, \gtrdot
\le, \leq, \lneq, \leqq, \nleq, \nleqq, \lneqq, \lvertneqq
\ge, \geq, \gneq, \geqq, \ngeq, \ngeqq, \gneqq, \gvertneqq
\lessgtr, \lesseqgtr, \lesseqqgtr, \gtrless, \gtreqless, \gtreqqless
\leqslant, \nleqslant, \eqslantless
\geqslant, \ngeqslant, \eqslantgtr
\lesssim, \lnsim, \lessapprox, \lnapprox
\gtrsim, \gnsim, \gtrapprox, \gnapprox
\prec, \nprec, \preceq, \npreceq, \precneqq
\succ, \nsucc, \succeq, \nsucceq, \succneqq
\preccurlyeq, \curlyeqprec
\succcurlyeq, \curlyeqsucc
\precsim, \precnsim, \precapprox, \precnapprox
\succsim, \succnsim, \succapprox, \succnapprox

Geometric[සංස්කරණය]

\parallel, \nparallel, \shortparallel, \nshortparallel
\perp, \angle, \sphericalangle, \measuredangle, 45^\circ
\Box, \blacksquare, \diamond, \Diamond \lozenge, \blacklozenge, \bigstar
\bigcirc, \triangle, \bigtriangleup, \bigtriangledown
\vartriangle, \triangledown
\blacktriangle, \blacktriangledown, \blacktriangleleft, \blacktriangleright

Logic[සංස්කරණය]

\forall, \exists, \nexists
\therefore, \because, \And
\or \lor \vee, \curlyvee, \bigvee
\and \land \wedge, \curlywedge, \bigwedge
\bar{q}, \bar{abc}, \overline{q}, \overline{abc},

\lnot \neg, \not\operatorname{R}, \bot, \top


\vdash \dashv, \vDash, \Vdash, \models
\Vvdash \nvdash \nVdash \nvDash \nVDash
\ulcorner \urcorner \llcorner \lrcorner

Arrows[සංස්කරණය]

\Rrightarrow, \Lleftarrow
\Rightarrow, \nRightarrow, \Longrightarrow \implies
\Leftarrow, \nLeftarrow, \Longleftarrow
\Leftrightarrow, \nLeftrightarrow, \Longleftrightarrow \iff
\Uparrow, \Downarrow, \Updownarrow
\rightarrow \to, \nrightarrow, \longrightarrow
\leftarrow \gets, \nleftarrow, \longleftarrow
\leftrightarrow, \nleftrightarrow, \longleftrightarrow
\uparrow, \downarrow, \updownarrow
\nearrow, \swarrow, \nwarrow, \searrow
\mapsto, \longmapsto
\rightharpoonup \rightharpoondown \leftharpoonup \leftharpoondown \upharpoonleft \upharpoonright \downharpoonleft \downharpoonright \rightleftharpoons \leftrightharpoons
\curvearrowleft \circlearrowleft \Lsh \upuparrows \rightrightarrows \rightleftarrows \rightarrowtail \looparrowright
\curvearrowright \circlearrowright \Rsh \downdownarrows \leftleftarrows \leftrightarrows \leftarrowtail \looparrowleft
\hookrightarrow \hookleftarrow \multimap \leftrightsquigarrow \rightsquigarrow \twoheadrightarrow \twoheadleftarrow

Special[සංස්කරණය]

\amalg \P \S \% \dagger \ddagger \ldots \cdots
\smile \frown \wr \triangleleft \triangleright
\diamondsuit, \heartsuit, \clubsuit, \spadesuit, \Game, \flat, \natural, \sharp

Unsorted (new stuff)[සංස්කරණය]

\diagup \diagdown \centerdot \ltimes \rtimes \leftthreetimes \rightthreetimes
\eqcirc \circeq \triangleq \bumpeq \Bumpeq \doteqdot \risingdotseq \fallingdotseq
\intercal \barwedge \veebar \doublebarwedge \between \pitchfork
\vartriangleleft \ntriangleleft \vartriangleright \ntriangleright
\trianglelefteq \ntrianglelefteq \trianglerighteq \ntrianglerighteq

For a little more semantics on these symbols, see the brief TeX Cookbook.

Larger expressions[සංස්කරණය]

Subscripts, superscripts, integrals[සංස්කරණය]

Feature Syntax How it looks rendered
Superscript a^2, a^{x+3}
Subscript a_2
Grouping 10^{30} a^{2+2}
a_{i,j} b_{f'}
Combining sub & super without and with horizontal separation x_2^3
{x_2}^3
Super super 10^{10^{8}}
Preceding and/or additional sub & super \sideset{_1^2}{_3^4}\prod_a^b
{}_1^2\!\Omega_3^4
Stacking \overset{\alpha}{\omega}
\underset{\alpha}{\omega}
\overset{\alpha}{\underset{\gamma}{\omega}}
\stackrel{\alpha}{\omega}
Derivatives x', y'', f', f''
x^\prime, y^{\prime\prime}
Derivative dots \dot{x}, \ddot{x}
Underlines, overlines, vectors \hat a \ \bar b \ \vec c
\overrightarrow{a b} \ \overleftarrow{c d} \ \widehat{d e f}
\overline{g h i} \ \underline{j k l}
Arc (workaround) \overset{\frown} {AB}
Arrows A \xleftarrow{n+\mu-1} B \xrightarrow[T]{n\pm i-1} C
Overbraces \overbrace{ 1+2+\cdots+100 }^{5050}
Underbraces \underbrace{ a+b+\cdots+z }_{26}
Sum \sum_{k=1}^N k^2
Sum (force \textstyle) \textstyle \sum_{k=1}^N k^2
Sum in a fraction (default \textstyle) \frac{\sum_{k=1}^N k^2}{a}
Sum in a fraction (force \displaystyle) \frac{\displaystyle \sum_{k=1}^N k^2}{a}
Sum in a fraction (alternative limits style) \frac{\sum\limits^{^N}_{k=1} k^2}{a}
Product \prod_{i=1}^N x_i
Product (force \textstyle) \textstyle \prod_{i=1}^N x_i
Coproduct \coprod_{i=1}^N x_i
Coproduct (force \textstyle) \textstyle \coprod_{i=1}^N x_i
Limit \lim_{n \to \infty}x_n
Limit (force \textstyle) \textstyle \lim_{n \to \infty}x_n
Integral \int\limits_{1}^{3}\frac{e^3/x}{x^2}\, dx
Integral (alternative limits style) \int_{1}^{3}\frac{e^3/x}{x^2}\, dx
Integral (force \textstyle) \textstyle \int\limits_{-N}^{N} e^x dx
Integral (force \textstyle, alternative limits style) \textstyle \int_{-N}^{N} e^x dx
Double integral \iint\limits_D dx\,dy
Triple integral \iiint\limits_E dx\,dy\,dz
Quadruple integral \iiiint\limits_F dx\,dy\,dz\,dt
Line or path integral \int_{(x,y)\in C} x^3\, dx + 4y^2\, dy
Closed line or path integral \oint_{(x,y)\in C} x^3\, dx + 4y^2\, dy
Intersections \bigcap_{i=_1}^n E_i
Unions \bigcup_{i=_1}^n E_i

Display attribute[සංස්කරණය]

This screenshot shows the formula E = mc2 being edited using VisualEditor. The visual editor shows a button that allows to choose one of three offered modes to display a formula.

The <math> tag can take a display attribute with possible values of inline and block.

Inline[සංස්කරණය]

If the value of the display attribute is inline, the contents will be rendered in inline mode; i.e., there will be no new paragraph for the equation and the operators will be rendered to consume only a small amount of vertical space.

Example[සංස්කරණය]

The sum converges to 2.

The next line-width is not disturbed by large operators.

The code for the math example reads:

<math display="inline">\sum_{i=0}^\infty 2^{-i}</math>
Technical implementation[සංස්කරණය]

Technically the command \textstyle will be added to the user input before the tex command is passed to the renderer. The result will be displayed without further formatting by outputting the image or MathMLelement to the page.

Block[සංස්කරණය]

In block-style the equation is rendered in its own paragraph and the operators are rendered consuming less horizontal space.

Example[සංස්කරණය]

The equation

It was entered as

<math display="block">\text{geometric series:}\quad \sum_{i=0}^\infty 2^{-i}=2 </math>
Technical implementation[සංස්කරණය]

Technically it will add the command \displaystyle will be added to the user input, if the user input does not contain the string \displaystyle or \align before the tex command is passed to the renderer. The result will be displayed in a new paragraph. Therefore, the style of the MathImage is altered i.e. the style attribute "display:block;margin:auto" is added. For MathML it is ensured that display=inline is replaced by display block which produces a new paragraph

Not specified[සංස්කරණය]

If nothing is specified the current behavior is preserved. That means all equations are rendered in display style but not using a new paragraph.

Example[සංස්කරණය]

The sum converges to 2.

The next line-width is disturbed by large operators.

The code for the math example reads:

<math>\sum_{i=0}^\infty 2^{-i}</math>

The equation

It was entered as

<math>\text{geometric series:}\quad \sum_{i=0}^\infty 2^{-i}=2 </math>

Fractions, matrices, multilines[සංස්කරණය]

Feature Syntax How it looks rendered
Fractions \frac{2}{4}=0.5 or {2 \over 4}=0.5
Small fractions (force \textstyle) \tfrac{2}{4} = 0.5
Large (normal) fractions (force \displaystyle) \dfrac{2}{4} = 0.5 \qquad \dfrac{2}{c + \dfrac{2}{d + \dfrac{2}{4}}} = a
Large (nested) fractions \cfrac{2}{c + \cfrac{2}{d + \cfrac{2}{4}}} = a
Cancellations in fractions \cfrac{x}{1 + \cfrac{\cancel{y}}{\cancel{y}}} = \cfrac{x}{2}
Binomial coefficients \binom{n}{k}
Small binomial coefficients (force \textstyle) \tbinom{n}{k}
Large (normal) binomial coefficients (force \displaystyle) \dbinom{n}{k}
Matrices
\begin{matrix}
x & y \\
z & v
\end{matrix}
\begin{vmatrix}
x & y \\
z & v
\end{vmatrix}
\begin{Vmatrix}
x & y \\
z & v
\end{Vmatrix}
\begin{bmatrix}
0 & \cdots & 0 \\
\vdots & \ddots & \vdots \\
0 & \cdots & 0
\end{bmatrix}
\begin{Bmatrix}
x & y \\
z & v
\end{Bmatrix}
\begin{pmatrix}
x & y \\
z & v
\end{pmatrix}
\bigl( \begin{smallmatrix}
a&b\\ c&d
\end{smallmatrix} \bigr)
Case distinctions
f(n) =
\begin{cases}
n/2, & \text{if }n\text{ is even} \\
3n+1, & \text{if }n\text{ is odd}
\end{cases}
Multiline equations
\begin{align}
f(x) & = (a+b)^2 \\
& = a^2+2ab+b^2 \\
\end{align}
\begin{alignat}{2}
f(x) & = (a-b)^2 \\
& = a^2-2ab+b^2 \\
\end{alignat}
Multiline equations (must define number of columns used ({lcl})) (should not be used unless needed)
\begin{array}{lcl}
z & = & a \\
f(x,y,z) & = & x + y + z
\end{array}
Multiline equations (more)
\begin{array}{lcr}
z & = & a \\
f(x,y,z) & = & x + y + z
\end{array}
Breaking up a long expression so that it wraps when necessary, at the expense of destroying correct spacing
f(x) =
\sum_{n=0}^\infty a_n x^n =
a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots
Simultaneous equations
\begin{cases}
3x + 5y + z \\
7x - 2y + 4z \\
-6x + 3y + 2z
\end{cases}
Arrays
\begin{array}{|c|c|c|} a & b & S \\
\hline
0&0&1\\
0&1&1\\
1&0&1\\
1&1&0\\
\end{array}

Parenthesizing big expressions, brackets, bars[සංස්කරණය]

Feature Syntax How it looks rendered
X mark.svgNBad ( \frac{1}{2} )^n
GoodYesY \left ( \frac{1}{2} \right )^n

You can use various delimiters with \left and \right:

Feature Syntax How it looks rendered
Parentheses \left ( \frac{a}{b} \right )
Brackets \left [ \frac{a}{b} \right ] \quad
\left \lbrack \frac{a}{b} \right \rbrack
Braces \left \{ \frac{a}{b} \right \} \quad
\left \lbrace \frac{a}{b} \right \rbrace
Angle brackets \left \langle \frac{a}{b} \right \rangle
Bars and double bars \left | \frac{a}{b} \right \vert \quad
\left \Vert \frac{c}{d} \right \|
Floor and ceiling functions: \left \lfloor \frac{a}{b} \right \rfloor \quad
\left \lceil \frac{c}{d} \right \rceil
Slashes and backslashes \left / \frac{a}{b} \right \backslash
Up, down, and up-down arrows \left \uparrow \frac{a}{b} \right \downarrow \quad
\left \Uparrow \frac{a}{b} \right \Downarrow \quad
\left \updownarrow \frac{a}{b} \right \Updownarrow
Delimiters can be mixed,
as long as \left and \right match
\left [ 0,1 \right )
\left \langle \psi \right |

Use \left. and \right. if you
do not want a delimiter to appear
\left . \frac{A}{B} \right \} \to X
Size of the delimiters (add "l" or "r" to indicate the side for proper spacing) ( \bigl( \Bigl( \biggl( \Biggl( \dots \Biggr] \biggr] \Bigr] \bigr] ]
\{ \bigl\{ \Bigl\{ \biggl\{ \Biggl\{ \dots
\Biggr\rangle \biggr\rangle \Bigr\rangle \bigr\rangle \rangle
\| \big\| \Big\| \bigg\| \Bigg\| \dots \Bigg| \bigg| \Big| \big| |
\lfloor \bigl\lfloor \Bigl\lfloor \biggl\lfloor \Biggl\lfloor \dots
\Biggr\rceil \biggr\rceil \Bigr\rceil \bigr\rceil \ceil
\uparrow \big\uparrow \Big\uparrow \bigg\uparrow \Bigg\uparrow \dots
\Bigg\Downarrow \bigg\Downarrow \Big\Downarrow \big\Downarrow \Downarrow
\updownarrow \big\updownarrow \Big\updownarrow \bigg\updownarrow \Bigg\updownarrow \dots
\Bigg\Updownarrow \bigg\Updownarrow \Big\Updownarrow \big\Updownarrow \Updownarrow
/ \big/ \Big/ \bigg/ \Bigg/ \dots
\Bigg\backslash \bigg\backslash \Big\backslash \big\backslash \backslash

Equation numbering[සංස්කරණය]

The templates {{NumBlk}} and {{EquationRef}} can be used to number equations. The template {{EquationNote}} can be used to refer to a numbered equation from surrounding text. For example, the following syntax:

{{NumBlk|:|<math>x^2 + y^2 + z^2 = 1</math>|{{EquationRef|1}}}}

produces the following result (note the equation number in the right margin):

සැකිල්ල:NumBlk

Later on, the text can refer to this equation by its number using syntax like this:

As seen in equation ({{EquationNote|1}}), blah blah blah...

The result looks like this:

As seen in equation (සැකිල්ල:EquationNote), blah blah blah...

The equation number produced by {{EquationNote}} is a link that the user can click to go immediately to the cited equation.

Alphabets and typefaces[සංස්කරණය]

Texvc cannot render arbitrary Unicode characters. Those it can handle can be entered by the expressions below. For others, such as Cyrillic, they can be entered as Unicode or HTML entities in running text, but cannot be used in displayed formulas.

Greek alphabet
\Alpha \Beta \Gamma \Delta \Epsilon \Zeta \Eta \Theta
\Iota \Kappa \Lambda \Mu \Nu \Xi \Omicron \Pi
\Rho \Sigma \Tau \Upsilon \Phi \Chi \Psi \Omega
\alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta \eta \theta
\iota \kappa \lambda \mu \nu \omicron \xi \pi
\rho \sigma \tau \upsilon \phi \chi \psi \omega
\varepsilon \digamma \varkappa \varpi
\varrho \varsigma \vartheta \varphi
Hebrew symbols
\aleph \beth \gimel \daleth
Blackboard bold/scripts
\mathbb{ABCDEFGHI}
\mathbb{JKLMNOPQR}
\mathbb{STUVWXYZ}
Boldface
\mathbf{ABCDEFGHI}
\mathbf{JKLMNOPQR}
\mathbf{STUVWXYZ}
\mathbf{abcdefghijklm}
\mathbf{nopqrstuvwxyz}
\mathbf{0123456789}
Boldface (Greek)
\boldsymbol{\Alpha\Beta\Gamma\Delta\Epsilon\Zeta\Eta\Theta}
\boldsymbol{\Iota\Kappa\Lambda\Mu\Nu\Xi\Pi\Rho}
\boldsymbol{\Sigma\Tau\Upsilon\Phi\Chi\Psi\Omega}
\boldsymbol{\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta}
\boldsymbol{\iota\kappa\lambda\mu\nu\xi\pi\rho}
\boldsymbol{\sigma\tau\upsilon\phi\chi\psi\omega}
\boldsymbol{\varepsilon\digamma\varkappa\varpi}
\boldsymbol{\varrho\varsigma\vartheta\varphi}
Italics (default for Latin alphabet)
\mathit{0123456789}
Greek italics (default for lowercase Greek)
\mathit{\Alpha\Beta\Gamma\Delta\Epsilon\Zeta\Eta\Theta}
\mathit{\Iota\Kappa\Lambda\Mu\Nu\Xi\Pi\Rho}
\mathit{\Sigma\Tau\Upsilon\Phi\Chi\Psi\Omega}
Roman typeface
\mathrm{ABCDEFGHI}
\mathrm{JKLMNOPQR}
\mathrm{STUVWXYZ}
\mathrm{abcdefghijklm}
\mathrm{nopqrstuvwxyz}
\mathrm{0123456789}
Sans serif
\mathsf{ABCDEFGHI}
\mathsf{JKLMNOPQR}
\mathsf{STUVWXYZ}
\mathsf{abcdefghijklm}
\mathsf{nopqrstuvwxyz}
\mathsf{0123456789}
Sans serif Greek (capital only)
\mathsf{\Alpha \Beta \Gamma \Delta \Epsilon \Zeta \Eta \Theta}
\mathsf{\Iota \Kappa \Lambda \Mu \Nu \Xi \Pi \Rho}
\mathsf{\Sigma \Tau \Upsilon \Phi \Chi \Psi \Omega}
Calligraphy/script
\mathcal{ABCDEFGHI}
\mathcal{JKLMNOPQR}
\mathcal{STUVWXYZ}
Fraktur typeface
\mathfrak{ABCDEFGHI}
\mathfrak{JKLMNOPQR}
\mathfrak{STUVWXYZ}
\mathfrak{abcdefghijklm}
\mathfrak{nopqrstuvwxyz}
\mathfrak{0123456789}
Small scriptstyle text
{\scriptstyle\text{abcdefghijklm}}

Mixed text faces[සංස්කරණය]

Feature Syntax How it looks rendered
Italicised characters (spaces are ignored) x y z
Non-italicised characters \text{x y z}
Mixed italics (bad) \text{if} n \text{is even}
Mixed italics (good) \text{if }n\text{ is even}
Mixed italics (alternative: ~ or "\ " forces a space) \text{if}~n\ \text{is even}

Color[සංස්කරණය]

Equations can use color with the \color command. For example,

 • {\color{Blue}x^2}+{\color{Orange}2x}-{\color{LimeGreen}1}
 • x_{1,2}=\frac{{\color{Blue}-b}\pm\sqrt{\color{Red}b^2-4ac}}{\color{Green}2a }

There are several alternate notations styles

 • {\color{Blue}x^2}+{\color{Orange}2x}-{\color{LimeGreen}1} works with both texvc and MathJax
 • \color{Blue}x^2\color{Black}+\color{Orange}2x\color{Black}-\color{LimeGreen}1 works with both texvc and MathJax
 • \color{Blue}{x^2}+\color{Orange}{2x}-\color{LimeGreen}{1} only works with MathJax

Some color names are predeclared according to the following table, you can use them directly for the rendering of formulas (or for declaring the intended color of the page background).

Colors supported
ව්‍යාකරණ විග්‍රහය අසමත් විය (කාරක-රීති දෝෂය): {\displaystyle \color{White}{\text{White}}}}

Color should not be used as the only way to identify something, because it will become meaningless on black-and-white media or for color-blind people. See WP:Manual of Style (accessibility)#Color.

Latex does not have a command for setting the background color. The most effective of setting a background color is by setting a CSS styling rules for a table cell

{| class="wikitable" align="center"
| style="background: gray;"   | <math>x^2</math>
| style="background: Goldenrod;" | <math>y^3</math>
|}

Rendered as

Custom colours can be defined using

\definecolor{myorange}{rgb}{1,0.65,0.4}\color{myorange}e^{i \pi}\color{Black} + 1 = 0

Formatting issues[සංස්කරණය]

Spacing[සංස්කරණය]

TeX handles most spacing automatically, but you may sometimes want manual control.

Feature Syntax How it looks rendered
double quad space a \qquad b
quad space a \quad b
text space a\ b
text space in text mode a \text{ } b
large space a\;b
medium space a\<b [not supported]
small space a\,b
tiny space (use for multiplication of factors) ab
tiny space (syntax space ignored) a b
no space (use for multi-letter variables) \mathit{ab}
small negative space a\!b

Automatic spacing may be broken in very long expressions (because they produce an overfull hbox in TeX):

0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+\cdots

This can be remedied by putting a pair of braces { } around the whole expression:

{0+1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+\cdots}

Alignment with normal text flow[සංස්කරණය]

Because of the default CSS

img.tex { vertical-align: middle; }

an inline expression like should look good.

If you need to align it otherwise, use <math style="vertical-align:-100%;">...</math> and play with the vertical-align argument until you get it right; however, how it looks may depend on the browser and the browser settings.

If you rely on this workaround, if and when the rendering on the server gets fixed in a future release, this extra manual offset will suddenly make every affected formula align incorrectly. So use it sparingly, if at all.

Unimplemented elements and workarounds[සංස්කරණය]

\oiint and \oiiint[සංස්කරණය]

Elements which are not yet implemented are \oiint, namely a two-fold integral \iint () with a circular curve through the centre of the two integrals, and similarly \oiiint, a circular curve through three integrals. In contrast, \oint () exists for the single dimension (integration over a curved line within a plane or any space with higher dimension).

These elements appear in many contexts: \oiint denotes a surface integral over the closed 2d boundary of a 3d region (which occurs in much of 3d vector calculus and physical applications – like Maxwell's equations), likewise \oiiint denotes integration over the closed 3d boundary (surface volume) of a 4d region, and they would be strong candidates for the next TeX version. As such there are a lot of workarounds in the present version.

However, since no standardisation exists as yet, any workaround like this (which uses many \! symbols for backspacing) should be avoided, if possible. See below for a possibility using PNG image enforcement.

Note that \iint (the double integral) and \iiint (the triple integral) are still not kerned as they should preferably be, and are currently rendered as if they were successive \int symbols; this is not a major problem for reading the formulas, even if the integral symbols before the last one do not have bounds, so it's best to avoid backspacing "hacks" as they may be inconsistent with a possible future better implementation of integrals symbols (with more precisely computed kerning positions).

\oiint and \oiiint as PNG images[සංස්කරණය]

These symbols are available as PNG images which are also integrated into two templates, {{oiint}} and {{oiiint}}, which take care of the formatting around the symbols.

The templates have three parameters:

preintegral
the text or formula immediately before the integral
intsubscpt
the subscript below the integral
integrand
the text or formula immediately after the integral
Examples[සංස්කරණය]
 • Stokes' theorem: <math>\oiint_{\scriptstyle S}( \nabla \times \mathbf{F} ) \cdot {\rm d}\mathbf{S} = \oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot {\rm d}\boldsymbol{\ell} </math>
 • Ampère's law + correction: {{oiint | preintegral=<math>\oint_C \mathbf{B} \cdot {\rm d} \boldsymbol{\ell} = \mu_0 </math> | intsubscpt = <math>{\scriptstyle S}</math> | integrand = <math>\left ( \mathbf{J} + \epsilon_0\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right ) \cdot {\rm d}\mathbf{S}</math> }}
සැකිල්ල:Oiint
 • Continuity of 4-momentum flux (in general relativity):[3]<math display=block> \mathbf{P} = \oiiint_{\scriptstyle \partial \Omega} \mathbf{T} \cdot {\rm d}^3\boldsymbol{\Sigma} = 0 </math>

Oriented \oiint and \oiiint as PNG images[සංස්කරණය]

Some variants of \oiint and \oiiint have arrows on them to indicate the sense of integration, such as a line integral around a closed curve in the clockwise sense, and higher dimensional analogues. These are not implemented in TeX on Wikipedia either, although the template {{intorient}} is available - see link for details.

Arc notation \overarc[සංස්කරණය]

\overarc is not yet implemented to display the arc notation. However, there exists a workaround: use \overset{\frown}{AB}, which gives

Triple dot \dddot[සංස්කරණය]

\dddot is not implemented. For a workaround use \overset{...}{x}, which gives .

Starred operatorname \operatorname*[සංස්කරණය]

The starred version of \operatorname is not currently supported. A workaround for

\operatorname*{median}_{j\,\ne\,i} X_{i,j}

is

\operatorname{\underset{\mathit{j\,\ne\,i}}{median}} X_{i,j}

Syntax to avoid[සංස්කරණය]

The texvc processor accepts some non-standard syntax. These should be avoided as the MathJax based renderers do not support these syntax.

Percentages[සංස්කරණය]

Texvc accepts % for representing percentages. This causes an error with MathJax and should be replaced with \% in all renderers.

\textrm[සංස්කරණය]

In texvc spaces need to be represented inside the \textrm environment using \, \ and normal spaces are ignored i.e. \textrm{A\,B C} would render as A BC. In mathjax \textrm is an alias for \text which is renders its argument as normal text, hence \textrm{A\,B C} renders as A\,B C. To ensure compatibility between versions alway use the \text environment: \text{A B C}.

Unicode characters[සංස්කරණය]

Non-ASCII Unicode characters like π work in MathML, and MathJax but not in texvc so should be avoided.

Chemistry[සංස්කරණය]

There are three ways to render chemical sum formulae as used in chemical equations:

 • <tag>...</chem> (more recommended for chemical equation than the alias <ce>...</ce>)
 • <math chem>...</math>
 • {{chem}} and {{chem2}}

<tag>X</chem> is short for <math chem>\ce{X}</math> (where X is a chemical sum formula)

Technically, <math chem> is a math tag with the extension mhchem enabled, according to the MathJax documentation.

Note, that the commands \cee and \cf are disabled, because they are marked as deprecated in the mhchem LaTeX package documentation.

Please note that there are still major issues with mhchem support in MediaWiki. Some issue can be solved by enabling the extension using <math chem> and formatting individual items with \ce. For example,

 • <math chem>\ce{pIC_{50}} = -\log_{10} \ce{(IC_{50})}</math>

Molecular and condensed formula[සංස්කරණය]

mhchem {{chem}} {{chem2}} Equivalent HTML
Markup Renders as
<chem>H2O</chem> 

<chem>Sb2O3</chem> 

<chem>(NH4)2S</chem> 

සැකිල්ල:Automarkup

සැකිල්ල:Automarkup

සැකිල්ල:Automarkup

Bonds[සංස්කරණය]

mhchem Equivalent {{chem}} and HTML {{chem2}}
Markup Renders as
<chem>C6H5-CHO</chem> 

<chem>A-B=C#D</chem> 
Markup Renders as
{{chem|C|6|H|5}}-CHO
<br/>
C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>-CHO 

C6H5-CHO

C6H5-CHO

A-B=C≡D 
N/A
Markup Renders as
{{chem2|C6H5\sCHO}} 

{{chem2|1=A\sB=C≡D}} 

Charges[සංස්කරණය]

mhchem {{chem}} Equivalent HTML
Markup Renders as
<chem>H+</chem> 

<chem>NO3-</chem> 

<chem>CrO4^2-</chem> 

<chem>AgCl2-</chem> 

<chem>[AgCl2]-</chem> 

<chem>Y^99+</chem>
<chem>Y^{99+}</chem> 

සැකිල්ල:Automarkup

සැකිල්ල:Automarkup

Addition compounds and stoichiometric numbers[සංස්කරණය]

mhchem {{chem}} {{chem2}}
Markup Renders as
<chem>MgSO4.7H2O</chem> 

<chem>KCr(SO4)2*12H2O</chem> 

<chem>CaSO4.1/2H2O + 1\!1/2 H2O -> CaSO4.2H2O</chem> 

<chem>25/2 O2 + C8H18 -> 8 CO2 + 9 H2O</chem> 
Markup Renders as
{{chem|Mg|S|O|4}}&middot;7{{chem|H|2|O}} 
MgSO4·7H2O

{{chem|K|Cr|({{chem|S|O|4}})|2}}&middot;12{{chem|H|2|O}} 
KCr(SO4)2·12H2O

{{chem|Ca|S|O|4}}&middot;&frac12;{{chem|H|2|O}} + 1&frac12;{{chem|H|2|O}} → {{chem|Ca|S|O|4}}&middot;2{{chem|H|2|O}} 
CaSO4·½H2O + 1½H2OCaSO4·2H2O

{{frac|25|2}}{{chem|O|2}} + {{chem|C|8|H|18}} → 8{{chem|C|O|2}} + 9{{chem|H|2|O}} 
252O2 + C8H18 → 8CO2 + 9H2O
Markup Renders as
{{chem2|MgSO4*7H2O}} 

{{chem2|KCr(SO4)2*12H2O}} 

{{chem2|2CaSO4*H2O + 3H2O -> 2CaSO4*2H2O}} 

{{chem2|25 O2 + 2 C8H18 -> 16 CO2 + 18 H2O}} 

Wiki linking[සංස්කරණය]

{{chem}} සැකිල්ල:Markupv
{{chem2}} සැකිල්ල:Markupv

(Italic) Math[සංස්කරණය]

mhchem සැකිල්ල:Markupv
{{chem}} සැකිල්ල:Markupv

Oxidation States[සංස්කරණය]

mhchem

සැකිල්ල:Markupv

{{chem}} with <sup>...</sup> සැකිල්ල:Markupv

Greek characters[සංස්කරණය]

mhchem Equivalent {{chem}} and HTML
Markup Renders as
<chem>\mu-Cl</chem> 

<chem>[Fe(\eta^5-C5H5)2]</chem> 
Markup Renders as
''μ''-Cl 
μ-Cl

[{{chem|Fe|(''η''<sup>5</sup>-{{chem|C|5|H|5}})|2}}]

<br/>

[Fe(''η''<sup>5</sup>-C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>)<sub>2</sub>]

[Fe(η5-C5H5)2]

[Fe(η5-C5H5)2]

Isotopes[සංස්කරණය]

mhchem Equivalent {{chem}} and HTML
Markup Renders as
<chem>^{227}_{90}Th+</chem> 

<chem>^0_{-1}n-</chem> 
Markup Renders as
{{chem|227|90|Th|+}} 
22790Th+

{{chem|0|-1}}n<sup>−</sup> 
0-1n

States[සංස්කරණය]

States Subscripting is not IUPAC recommendation.

mhchem {{chem}}
Markup Renders as
<chem>H2_{(aq)}</chem>
 

<chem>CO3^{2-}(aq)</chem>
 

සැකිල්ල:Automarkup

Precipitate[සංස්කරණය]

mhchem සැකිල්ල:Markupv
{{chem}} සැකිල්ල:Markupv
{{chem2}} සැකිල්ල:Markupv
Equivalent HTML සැකිල්ල:Markupv

Reaction arrows[සංස්කරණය]

Markup Renders as
<chem>A ->B</chem> 

<chem>A <- B</chem> 

<chem>A <=> B</chem> 

<chem>A <=>> B</chem> 

<chem>A <<=> B</chem> 

<chem>A ->[{}\atop x] B</chem> 

<chem>A ->[\text{text above}][\text{text below}] B</chem> 

<chem>A ->[{}\atop\ce{+H2O}] B</chem> 

Comparison of arrow symbols[සංස්කරණය]

Markup Renders as
<math>\rightarrow</math> 

<math>\rightleftarrows</math> 

<math>\rightleftharpoons</math> 

<math>\leftrightarrow</math> 

<math>\longrightarrow</math>
<chem>-></chem> 


<chem><=></chem> 

<math>\longleftrightarrow</math>
<chem><-></chem> 

Further examples using ordinary LaTeX tags[සංස්කරණය]

<math chem>\begin{align}
\overbrace{\ce{2Fe3O4}}^{\text{magnetite}} + \ce{1/2 O2 ->}\ &{\color{Brown}\overbrace{\ce{3(\lambda{-}Fe2O3)}}^{\text{maghemite}}}\\
\underbrace{\ce{2Fe3O4}}_{\text{magnetite}} + \ce{1/2 O2 ->}\ &{\color{Red}\underbrace{\ce{3(\alpha{-}Fe2O3)}}_{\text{hematite}}}
\end{align}</math>

To align the equations or color them, use <math chem> and \ce.

Commutative diagrams[සංස්කරණය]

A sample commutative diagram, created in the manner described

To make a commutative diagram, there are three steps:

 1. write the diagram in TeX
 2. convert to SVG
 3. upload the file to Wikimedia Commons

Diagrams in TeX[සංස්කරණය]

Xy-pic (online manual) is the most powerful and general-purpose diagram package in TeX. Diagrams created using it can be found at Commons: Category:Xy-pic diagrams.

Simpler packages include:

The following is a template for Xy-pic, together with a hack to increase the margins in dvips, so that the diagram is not truncated by over-eager cropping (suggested in TUGboat: TUGboat, Volume 17 1996, No. 3):

\documentclass{amsart}
\usepackage[all, ps, dvips]{xy} % Loading the XY-Pic package
                 % Using postscript driver for smoother curves
\usepackage{color} % For invisible frame
\begin{document}
\thispagestyle{empty} % No page numbers
\SelectTips{eu}{} % Euler arrowheads (tips)
\setlength{\fboxsep}{0pt} % Frame box margin
{\color{white}\framebox{{\color{black}$$ % Frame for margin

\xymatrix{
%%% Diagram goes here %%%
}

$$}}} % end math, end frame
\end{document}

Convert to SVG[සංස්කරණය]

Once you have produced your diagram in LaTeX (or TeX), you can convert it to an SVG file using the following sequence of commands:

pdflatex file.tex
pdfcrop --clip file.pdf tmp.pdf
pdf2svg tmp.pdf file.svg
rm tmp.pdf

The pdfcrop and pdf2svg utilities are needed for this procedure. You can alternatively use pdf2svg from PDFTron for the last step.

If you do not have pdfTeX (which is unlikely) you can use the following commands to replace the first step (TeX → PDF):

latex file.tex
dvipdfm file.dvi

In general, you will not be able to get anywhere with diagrams without TeX and Ghostscript, and the inkscape program is a useful tool for creating or modifying your diagrams by hand. There is also a utility pstoedit which supports direct conversion from Postscript files to many vector graphics formats, but it requires a non-free plugin to convert to SVG, and regardless of the format, this editor has not been successful in using it to convert diagrams with diagonal arrows from TeX-created files.

These programs are:

Upload the file[සංස්කරණය]

As the diagram is your own work, upload it to Wikimedia Commons, so that all projects (notably, all languages) can use it without having to copy it to their language's Wiki. (If you've previously uploaded a file to somewhere other than Commons, to Commons.)

Check size
Before uploading, check that the default size of the image is neither too large nor too small by opening in an SVG application and viewing at default size (100% scaling), otherwise adjust the -y option to dvips.
Name
Make sure the file has a meaningful name.
Upload
Login to Wikimedia Commons, then upload the file; for the Summary, give a brief description.

Now go to the image page and add a description, including the source code, using this template:

{{Information
 |description =
   {{en|1= '''Description [[:en:Link to WP page|topic]]'''}}
 |source = {{own}}, created as per:
 [[:en:Help:Displaying a formula#Commutative diagrams]];
 source code below.
 |date = '''The Creation Date, like 1999-12-31'''
 |author = '''[[User:YourUserName|Your Real Name]]'''
 |permission = {{self|PD-self '''(or [[commons:Licensing#Well-known licenses|other license]])'''
   |author = '''[[User:YourUserName|Your Real Name]]'''}}
}}

==TeX source==

<source lang="latex">
 % TeX source here
</source>
 
[[Category:Commutative diagrams]]
[[Category:Xy-pic diagrams]]
[[Category:Images with LaTeX source code]]
Source code
 • Include the source code in the image page, in the Source section of the {{Information}} template, so that the diagram can be edited in future.
 • Include the complete .tex file, not just the fragment, so future editors do not need to reconstruct a compilable file.
 • You may optionally make the source code section collapsible, using the {{cot}}/{{cob}} templates.
 • (Don't include it in the Summary section, which is just supposed to be a summary.)
License
The most common license for commutative diagrams is PD-self; some use PD-ineligible, especially for simple diagrams, or other licenses. Please do not use the GFDL, as it requires the entire text of the GFDL to be attached to any document that uses the diagram.
Description
If possible, link to a Wikipedia page relevant to the diagram. (The 1= is necessary if you use nest templates within the description, and harmless otherwise.)
Category
Include [[Category:Commutative diagrams]], so that it appears in commons:Category:Commutative diagrams. There are also subcategories, which you may choose to use.
Include image
Now include the image on the original page via [[File:Diagram.svg]]

Examples[සංස්කරණය]

A sample conforming diagram is commons:File:PSU-PU.svg.


Examples of implemented TeX formulas[සංස්කරණය]

Quadratic polynomial[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Markupv

Quadratic formula[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Markupv

Tall parentheses and fractions[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Markupv සැකිල්ල:Markupv

Integrals[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Markupv සැකිල්ල:Markupv

Matrices and determinants[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Markupv

Summation[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Markupv සැකිල්ල:Markupv

Differential equation[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Markupv

Complex numbers[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Markupv

Limits[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Markupv

Integral equation[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Markupv

Example[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Markupv

Continuation and cases[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Markupv

Prefixed subscript[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Markupv

Fraction and small fraction[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Markupv

Area of a quadrilateral[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Markupv

Volume of a sphere-stand[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Markupv

Multiple equations[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Markupv

See also[සංස්කරණය]

References[සංස්කරණය]

Footnotes[සංස්කරණය]

 1. Although, in all cases mentioned, TeX is generated by compilation, and not by an interpreter program, there is one essential difference between, e.g., Knuth's TeX or Lamport's LaTeX and the present implementation: whereas in the first two cases the compiler typically generates an all-in-one printable output, which has the quality of a whole book with all chapters, sections and subsections, and where no line is "special", in the present case one has, typically, a mixture of TeX images (more precisely: PNG images) for the equations, embedded into usual text, and with short TeX elements usually replaced by HTML parts. As a consequence, in many cases TeX-elements, e.g. vector symbols, "stick out" below (or above) the text line. This "sticking out" is not  the case in the above-mentioned original products, and the HTML-substitutes for small TeX additions to the text are often insufficient in quality for many readers. In spite of these shortcomings, the present product characterized by "many embedded PNG-images" should be preferred for small texts, where the equations do not dominate.
 2. This can cause difficulty with setting the baseline as vertical alignment with the surrounding text can also be a problem (see bug 32694)

Citations[සංස්කරණය]

 1. Ed Sanders (December 18, 2016). "Consider a longer, less ambiguous name for <ce>". Wikimedia Foundation. සම්ප්‍රවේශය April 24, 2017.
 2. Ed Sanders (January 11, 2017). "Replace all usages of <ce> with <chem> on wiki". Wikimedia Foundation. සම්ප්‍රවේශය April 24, 2017.
 3. J. A. Wheeler; C. Misner; K. S. Thorne (1973). Gravitation (2nd ed.). W. H. Freeman & Co. ISBN 0-7167-0344-0.

External links[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උදවු:Displaying_a_formula&oldid=423343" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි