සැකිල්ල:විකිපීඩියා ප්‍රතිපත්ති සහ මාර්ගෝපදේශන

විකිපීඩියා වෙතින්


This template is used in over 1000 pages. Please think carefully before changing it, and make sure you explain your change in your edit summary. Any unexplained changes may be reverted.

Initial visibility: currently defaults to autocollapse

To set this template's initial visibility, the |state= parameter may be used:

 • |state=collapsed: {{විකිපීඩියා ප්‍රතිපත්ති සහ මාර්ගෝපදේශන|state=collapsed}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • මෙම සැකිල්ල එහි අභිපාතිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. එනම් මාතෘකා තීරුව හැර ඉතිරි සියල්ල සැඟවුනු ලෙස
 • |state=expanded: {{විකිපීඩියා ප්‍රතිපත්ති සහ මාර්ගෝපදේශන|state=expanded}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • මෙම සැකිල්ල එහි ප්‍රදර්ශිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. එනම් සම්පූර්ණයෙන් දෘශ්‍යමාන ලෙස
 • |state=autocollapse: {{විකිපීඩියා ප්‍රතිපත්ති සහ මාර්ගෝපදේශන|state=autocollapse}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • එම පිටුව තුල වෙනත් {{navbar}}, {{sidebar}} හෝ වෙනත් ඕනෑම හැකිළිය හැකි ගුණාංගය සහිත වගුවක් තිබේනම්, මෙම සැකිල්ල අභිපාතිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය වේ
  • වෙනත් හැකිළිය හැකි ගුණාංගය සහිත අයිතමයක් නොමැති විට ප්‍රදර්ශිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය වේ

If the |state= parameter in the template on this page is not set, the template's initial visibility is taken from the |default= parameter in the Collapsible option template. For the template on this page, that currently evaluates to autocollapse.