විකිපීඩියා:XfD today

විකිපීඩියා වෙතින්

This page transcludes (or when this is not feasible, links to) all of the deletion debates opened today on the English-language Wikipedia, including articles, categories, templates, and others, as a convenience to XfD-watchers. Please note that because this material is transcluded, watchlisting this page will not provide you with watchlist updates about deletions; WP:DELT works best as a browser bookmark checked regularly.


Speedy deletion candidates[සංස්කරණය]

The category is at Category:Candidates for speedy deletion.

Articles[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා:Articles for deletion/Log/2023 මාර්තු 31

Files[සංස්කරණය]

Possibly unfree files[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා:Possibly unfree files/2023 මාර්තු 31

Files for deletion[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා:Files for deletion/2023 මාර්තු 31

Categories[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා:Categories for discussion/Log/2023 මාර්තු 31

Redirects[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා:Redirects for discussion/Log/2023 මාර්තු 31

Templates[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා:Templates for discussion/Log/2023 මාර්තු 31

Stub types[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා:Stub types for deletion/Log/2023/මාර්තු/31

Miscellany (WikiProjects, user pages, etc.)[සංස්කරණය]

Wikipedia:Miscellany for deletion#2023-03-31

Deletion review[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා:Deletion review/Log/2023 මාර්තු 31

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:XfD_today&oldid=173116" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි