විකිපීඩියා:XfD today

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

This page transcludes (or when this is not feasible, links to) all of the deletion debates opened today on the English-language Wikipedia, including articles, categories, templates, and others, as a convenience to XfD-watchers. Please note that because this material is transcluded, watchlisting this page will not provide you with watchlist updates about deletions; WP:DELT works best as a browser bookmark checked regularly.


Speedy deletion candidates[සංස්කරණය]

The category is at Category:Candidates for speedy deletion.

Articles[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා:Articles for deletion/Log/2021 මැයි 18

Files[සංස්කරණය]

Possibly unfree files[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා:Possibly unfree files/2021 මැයි 18

Files for deletion[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා:Files for deletion/2021 මැයි 18

Categories[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා:Categories for discussion/Log/2021 මැයි 18

Redirects[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා:Redirects for discussion/Log/2021 මැයි 18

Templates[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා:Templates for discussion/Log/2021 මැයි 18

Stub types[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා:Stub types for deletion/Log/2021/මැයි/18

Miscellany (WikiProjects, user pages, etc.)[සංස්කරණය]

Wikipedia:Miscellany for deletion#2021-05-18

Deletion review[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා:Deletion review/Log/2021 මැයි 18

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:XfD_today&oldid=173116" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි