විකිපීඩියා:AutoWikiBrowser

විකිපීඩියා වෙතින්
AutoWikiBrowser
සංවර්ධක(යෝ)AutoWikiBrowser team
(see below for AWB Developers)
Repository
ක්‍රමලේඛන භාෂා(ව)C#
මෙහෙයුම් පද්ධතියMicrosoft Windows
ලබාගත හැකි භාෂා ගණනEnglish
වර්ගයWikipedia editor
බලපත්‍රයGPL v2
වෙබ් අඩවියsourceforge (if that release is broken, try here)

විකිපීඩියා:AutoWikiBrowser/DevList AutoWikiBrowser, sometimes abbreviated to AWB, is a semi-automated MediaWiki editor for Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 (AWB also functions reasonably well under Wine on Linux but this is not officially supported) designed to make tedious repetitive tasks quicker and easier. It is essentially a browser that automatically opens up a new page when the last is saved. When set to do so, it suggests some changes (typically formatting) that are generally meant to be incidental to the main change.

At present, AutoWikiBrowser can create a list of pages from single or multiple categories, "what links here", the wiki links on a page, a text file, a Google search, a user's watchlist, or a user's contributions.

AWB also comes with an integrated program to scan Wikipedia database dumps. The edit box of AutoWikiBrowser supports the Microsoft Text Services Framework for use with speech recognition/handwriting applications.

The sources are available under the GPL (see Getting the sources below). It is written in C# using Microsoft Visual C# Express Edition/Visual Studio, available at Microsoft downloads. There is an AWB IRC channel at irc.freenode.net — #AutoWikiBrowser.

Examples of AWB-assisted work are noted on the projects page, which also lists projects that currently need AWB help.

විකිපීඩියා:AutoWikiBrowser/User count

 1. Check every edit before you save it. Make sure you understand the text and have NOT changed the meaning.
 2. Don't edit too quickly; consider opening a bot account if you are regularly making more than a few edits a minute.
 3. Don't do anything controversial with it. If there is a chance that the edits you are considering might be controversial, consider soliciting comment at the village pump or appropriate WikiProject before proceeding.
 4. Avoid making insignificant or inconsequential edits such as only adding or removing some white space, moving a stub tag, converting some HTML to Unicode, removing underscores from links (unless they are bad links), bypassing a redirect, or something equally trivial. This is because it wastes resources and clogs up watch lists.
 5. Abide by all Wikipedia guidelines, policies and common practices.
Repeated abuse of these rules could result, without warning, in your software being disabled.

විකිපීඩියා:AutoWikiBrowser/History

Using this software[සංස්කරණය]

(1) Register[සංස්කරණය]

Add your name to the requests for registration if you would like to use the software. For security reasons, only registered users (see the list on the check page) are able to use AutoWikiBrowser on the en.wikipedia.

Anyone can be registered, but only if an admin approves your registration by placing your name on the check page. As a general rule, only users with more than 500 mainspace edits will be registered. You will probably not be contacted when your registration has been approved, so check the page periodically for your name.

(2) Download[සංස්කරණය]

Download the released version here or alternatively you may download the latest development snapshot here. AWB comes in a zip file and it is recommended that it be unzipped to a new directory, rather than running, for example, straight from the desktop. AWB is not installed on the PC and runs only as a file: AutoWikiBrowser.exe.

If you want to run the latest SVN version, see here.

AutoWikiBrowser requires Microsoft Windows 2000/XP or newer (Unicode doesn't work properly on Windows 98/Me). It also requires Version 2 of the .NET Framework (users of Windows 2000 and Windows XP must download .NET Framework; it is included in Windows Vista and Windows 7).

If the software doesn't work, it probably means that you're not registered or that you don't have the correct .NET Framework installed.

AWB partially works with Wine.[1] It can also be started (although with some strange errors), on Mono. See Mono and Wine.

(3) Get started[සංස්කරණය]

 1. Select "Make from Category" then enter a category name.
 2. Click "Make list", let the list load up.
 3. Set any options, such as find and replace, edit summary, etc.
 4. Click "Start!", it will load up the page, automatically make any changes and then go to the diff.
 5. Change anything in the page you want in the Edit box on the lower right, not the normal website textbox in the browser, then click "Save" or "Skip / Ignore", the next page will load up automatically.

Having problems?[සංස්කරණය]

 • Occasionally it stalls when loading. This might well be because you have navigated to a different window: AWB needs to remain in the foreground while loading up a new page. Just click "start" again to give it a nudge.
 • It uses the Internet Explorer core, so if you have problems, make sure your IE is working. Make sure you have logged into Wikipedia using IE. If you have altered any settings regarding scripts, first use Tools > Internet Options > 'Advanced' tab > Click on 'Restore Defaults' and then try AWB again.
  • If you have made changes to monobook.css (or whatever your theme is) that require CSS 2 or 3, they may not appear properly in IE and thus in AWB.
 • If you are having problems creating a list from "what links here" try clearing your Internet Explorer cache.
 • A buggy monobook.js can often cause IE to display blank pages or crash AWB. This javascript problem can be avoided by disabling Active Scripting in IE INTERNET OPTIONS — SECURITY — CUSTOM LEVEL.
 • "The application failed to initialize properly..." -> get .NET 2.0 (linked above).

Refer to the FAQ for more information, including problems with other software and Wikipedia skins.

Database scanner[සංස්කරණය]

AWB includes a database scanner which can be used to create lists of pages to be checked, without causing extra unnecessary load on the WikiMedia Servers.

Database dumps are created from time to time (more info here) and are available for free download. As the page states, the best/most useful dump is the pages-articles.xml.bz2. Visiting the database dump progress site, allows you to view the status of the current dump, and be able to easily browse to the downloads in it.

Upon downloading, the archives need to be uncompressed, this will turn it from a ~4.9GB bz2 archive, into an xml database dump around 21GB.

A scannable .xml file can also be generated by visiting Special:Export.

 • AWB ships with WikiFunctions.dll, which can be referenced by other standalone projects. The DLL includes a wiki-ready web browser control, a simple page editor, a listmaker, and other tools and components.

Plugins[සංස්කරණය]

AWB is able to load and use fully customised plugins. These plugins can process page text and extend the user interface, and are in the form of libraries (.dll files) which can be made in any .NET language such as C# or Visual Basic .NET. When AWB loads, it automatically checks to see if there are any plugins in the folder it was executed from. Any plugins found are loaded and initialised without further intervention by the user.

Tips and tricks[සංස්කරණය]

 • To find and replace a word of upper and lower case, do a regular expression find and replace; for example, find: "\b([Tt])hier\b" and replace with: "$1heir". The "[Tt]" matches upper or lower case "t", the "$1" references whatever "[Tt]" matches. The "\b" indicates a word boundary; this prevents words like "clothier" from matching. The "(..)" marks the section or 'clause' that the "$1" is to replace.
 • To speed up a task, if you are correcting the above typo, set it to "Skip if doesn't contain" the typo(s) that is being corrected.
 • See Regular Expressions in .NET for a breakdown of .NET regular expression syntax.
 • See Wikipedia:AutoWikiBrowser/Settings for a list of useful settings you can use with AWB.
 • AWB may have keywords that can be used in the textboxes/find-and-replace dialog. Currently, there is %%title%%, which represents the title of the current page (e.g. "John Smith"), and %%key%%, which will give you the human name category key for the current page (e.g. "Smith, John"). Other keywords can be implemented on request.

Getting the sources[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා:AutoWikiBrowser/Sources

External links[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:AutoWikiBrowser&oldid=594531" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි