විකිපීඩියා:Recent additions

විකිපීඩියා වෙතින්

සැකිල්ල:DYK archive header

සැකිල්ල:DYK monthly archive nav


Current (main page) (T:DYK)
Queue (T:DYK/Q)
Nominations (T:TDYK)
Discussion (WT:DYK)
Rules (WP:DYK)
Supplementary rules (WP:DYKSG)
Reviewing guide
Archive of DYKs (WP:DYKA)

Did you know...[සංස්කරණය]

2020 නොවැම්බර් 1[සංස්කරණය]

  • 00:00, 1 November 2020 (UTC)
Krishna Lal Adhikari in prison
Krishna Lal Adhikari in prison
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:Recent_additions&oldid=460765" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි