උදවු:Special page

විකිපීඩියා වෙතින්
Wikipedia data structure
Subject namespaces Talk namespaces
0 (Main/Article) සාකච්ඡාව 1
2 පරිශීලක පරිශීලක සාකච්ඡාව 3
4 විකිපීඩියා විකිපීඩියා සාකච්ඡාව 5
6 ගොනුව ගොනුව සාකච්ඡාව 7
8 මාධ්‍යවිකි මාධ්‍යවිකි සාකච්ඡාව 9
10 සැකිල්ල සැකිලි සාකච්ඡාව 11
12 උදවු උදවු සාකච්ඡාව 13
14 ප්‍රවර්ගය ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව 15
100 ද්වාරය ද්වාරය සාකච්ඡාව 101
108 [[Wikipedia:Books|]] 109
118 [[Wikipedia:Drafts|]] 119
710 TimedText TimedText talk 711
828 Module Module talk 829
Currently unused
446 [[Wikipedia:Course pages|]] 447
2300 Gadget Gadget talk 2301
2302 Gadget definition Gadget definition talk 2303
-1 විශේෂ
-2 මාධ්‍යය

Special pages are pages that have no wikitext, but are generated by the software on demand. They are found in the "Special:" namespace. It is not possible to make a redirect to a special page, or to create normal pages beginning with the "Special:" prefix.

Special pages often take arguments. Sometimes these can be supplied after a slash (as in Special:Log/block); in other cases an index.php call is used, as in http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:RecentChanges&days=3&limit=10. Also the content of some special pages depends on preferences that have been set by the user, e.g. classic or enhanced Recent Changes, the number of titles in Recent Changes and the watchlist, etc.

Some information is generated by toolserver rather than by special pages. See WP:Database reports.

Modifying special pages[සංස්කරණය]

Although special pages are not themselves editable, they generally contain standard text which is modifiable (although only by administrators). This text is contained in pages in the MediaWiki namespace. To find the right portion of text, see Special:AllMessages. To propose a modification, leave an {{edit protected}} request on the talk page of the relevant MediaWiki page. An administrator will make the change if it seems appropriate.

Available special pages[සංස්කරණය]

General information[සංස්කරණය]

Page listings[සංස්කරණය]

Tools[සංස්කරණය]

Latest changes[සංස්කරණය]

Users[සංස්කරණය]

Personal[සංස්කරණය]

Maintenance[සංස්කරණය]

Miscellaneous[සංස්කරණය]

Restricted special pages[සංස්කරණය]

The following pages can be accessed only by users with certain privileges.

Inactive[සංස්කරණය]

The following special pages are stored, but are not currently updated.

Special pages in other languages[සංස්කරණය]

The term in the site language equivalent to English "Special" is used in each project. E.g. "Speciaal" in Dutch, "Spezial" in German, "Speciális:" in Hungarian and "מיוחד:" in Hebrew. These also appear in the URLs. However, the English word "Special" works as an alternative in most sites.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උදවු:Special_page&oldid=170963" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි