විකිපීඩියා:කෝපි කඩේ (miscellaneous)

විකිපීඩියා වෙතින්
(විකිපීඩියා:Village pump (miscellaneous) වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
කෝපි කඩේ: ප්‍රතිපත්තිතාක්ෂණිකයෝජනා (ප්‍රස්ථීතික)පරීක්ෂණාගාරයඅනෙකුත්
පනින්න: පටුනට | පළමු සංවාදයට | පිටුවේ අන්තිමට

Important: maintenance operation on September 1st[සංස්කරණය]

Trizek (WMF) (talk) 13:49, 26 අගෝස්තු 2020 (යූටීසී)Reply[reply]

New Wikipedia Library Collections Now Available (September 2020)[සංස්කරණය]


Hello Wikimedians!

The TWL owl says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing new free, full-access, accounts to reliable sources as part of our research access program. You can sign up for new accounts and research materials on the Library Card platform:

Many other partnerships are listed on our partners page, including Adam Matthew, EBSCO, Gale and JSTOR.

A significant portion of our collection now no longer requires individual applications to access! Read more in our recent blog post.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects!
--The Wikipedia Library Team 09:49, 3 සැප්තැම්බර් 2020 (යූටීසී)

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Invitation to participate in the conversation[සංස්කරණය]

Wiki of functions naming contest[සංස්කරණය]

21:22, 29 සැප්තැම්බර් 2020 (යූටීසී)

Call for feedback about Wikimedia Foundation Bylaws changes and Board candidate rubric[සංස්කරණය]

Hello. Apologies if you are not reading this message in your native language. Please help translate to your language.

Today the Wikimedia Foundation Board of Trustees starts two calls for feedback. One is about changes to the Bylaws mainly to increase the Board size from 10 to 16 members. The other one is about a trustee candidate rubric to introduce new, more effective ways to evaluate new Board candidates. The Board welcomes your comments through 26 October. For more details, check the full announcement.

Thank you! Qgil-WMF (talk) 17:17, 7 ඔක්තෝබර් 2020 (යූටීසී)Reply[reply]

New Beta Feature next week[සංස්කරණය]

Please help translate to your language.

The Editing team is working on mw:Talk pages project/replying. The Reply tool is one result of the big mw:Talk pages consultation 2019. Editing is planning to offer the Reply tool to your community as a Beta Feature soon, probably on Wednesday, 14 October. The Reply tool has been used to make more than 25,000 comments at about 20 wikis so far.

The Editing team is particularly interested in learning how well this works for you, especially if you have trouble typing comments.

Here's what you need to know:

If you have questions or concerns about this Beta Feature, please contact me. Whatamidoing (WMF) (talk) 04:32, 10 ඔක්තෝබර් 2020 (යූටීසී)Reply[reply]

You can test the Reply tool on this page: https://si.wikipedia.org/wiki/විකිපීඩියා:කෝපි_කඩේ_(miscellaneous)?dtenable=1 Whatamidoing (WMF) (talk) 04:32, 10 ඔක්තෝබර් 2020 (යූටීසී)Reply[reply]
The Beta Feature is available now in Special:Preferences. Whatamidoing (WMF) (talk) 16:11, 14 ඔක්තෝබර් 2020 (යූටීසී)Reply[reply]
නියමයි! Lee (talk) 00:29, 15 ඔක්තෝබර් 2020 (යූටීසී)Reply[reply]
Thank you for trying it. Whatamidoing (WMF) (talk) 15:53, 15 ඔක්තෝබර් 2020 (යූටීසී)Reply[reply]

Important: maintenance operation on October 27[සංස්කරණය]

-- Trizek (WMF) (talk) 17:11, 21 ඔක්තෝබර් 2020 (යූටීසී)Reply[reply]

Wiki of functions naming contest - Round 2[සංස්කරණය]

22:10, 5 නොවැම්බර් 2020 (යූටීසී)

Community Wishlist Survey 2021[සංස්කරණය]

SGrabarczuk (WMF)

18:09, 20 නොවැම්බර් 2020 (යූටීසී)

Global bot policy proposal: invitation to a Meta discussion[සංස්කරණය]

Wikidata descriptions changes to be included more often in Recent Changes and Watchlist[සංස්කරණය]

2020 Coolest Tool Award Ceremony on December 11th[සංස්කරණය]

Community Wishlist Survey 2021[සංස්කරණය]

SGrabarczuk (WMF)

00:52, 15 දෙසැම්බර් 2020 (යූටීසී)

Moving Wikimania 2021 to a Virtual Event[සංස්කරණය]

Wikimania's logo.

Hello. Apologies if you are not reading this message in your native language. Please help translate to your language. Thank you!

Wikimania will be a virtual event this year, and hosted by a wide group of community members. Whenever the next in-person large gathering is possible again, the ESEAP Core Organizing Team will be in charge of it. Stay tuned for more information about how you can get involved in the planning process and other aspects of the event. Please read the longer version of this announcement on wikimedia-l.

ESEAP Core Organizing Team, Wikimania Steering Committee, Wikimedia Foundation Events Team, 15:16, 27 ජනවාරි 2021 (යූටීසී)

Project Grant Open Call[සංස්කරණය]

This is the announcement for the Project Grants program open call that started on January 11, with the submission deadline of February 10, 2021.
This first open call will be focussed on Community Organizing proposals. A second open call focused on research and software proposals is scheduled from February 15 with a submission deadline of March 16, 2021.

For the Round 1 open call, we invite you to propose grant applications that fall under community development and organizing (offline and online) categories. Project Grant funds are available to support individuals, groups, and organizations to implement new experiments and proven ideas, from organizing a better process on your wiki, coordinating a campaign or editathon series to providing other support for community building. We offer the following resources to help you plan your project and complete a grant proposal:

Program officers are also available to offer individualized proposal support upon request. Contact us if you would like feedback or more information.

We are excited to see your grant ideas that will support our community and make an impact on the future of Wikimedia projects. Put your idea into motion, and submit your proposal by February 10, 2021!

Please feel free to get in touch with questions about getting started with your grant application, or about serving on the Project Grants Committee. Contact us at projectgrantsසැකිල්ල:Atwikimedia.org. Please help us translate this message to your local language. MediaWiki message delivery (talk) 08:01, 28 ජනවාරි 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

New Wikipedia Library Collections Available Now (February 2021)[සංස්කරණය]

Hello Wikimedians!

The TWL owl says sign up today!

The Wikipedia Library is announcing new free, full-access, accounts to reliable sources as part of our research access program. You can sign up to access research materials on the Library Card platform:

 • Taxmann – Taxation and law database
 • PNAS – Official journal of the National Academy of Sciences
 • EBSCO – New Arabic and Spanish language databases added

We have a wide array of other collections available, and a significant number now no longer require individual applications to access! Read more in our blog post.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects!

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

--12:57, 1 පෙබරවාරි 2021 (යූටීසී)

Wiki Loves Folklore 2021 is back![සංස්කරණය]

Please help translate to your language

Wiki Loves Folklore Logo.svg

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2021 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

Please support us in translating the project page and a banner message to help us spread the word in your native language.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

MediaWiki message delivery (talk) 13:25, 6 පෙබරවාරි 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

Feminism & Folklore 1 February - 31 March[සංස්කරණය]

Please help translate to your language

Greetings!

You are invited to participate in Feminism and Folklore writing contest. This year Feminism and Folklore will focus on feminism, women's biographies and gender-focused topics for the project in league with Wiki Loves Folklore gender gap focus with folk culture theme on Wikipedia. folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, fairy tales, folk plays, folk arts, folk religion, mythology, etc.

You can help us in enriching the folklore documentation on Wikipedia from your region by creating or improving articles centered on folklore around the world, including, but not limited to folk festivals, folk dances, folk music, women and queer personalities in folklore, folk culture (folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch-hunting, fairy tales and more. You can contribute to new articles or translate from the list of suggested articles here.

You can also support us in translating the project page and help us spread the word in your native language.

Learn more about the contest and prizes from our project page. Thank you.

Feminism and Folklore team,

Joy Agyepong (talk) 02:40, 16 පෙබරවාරි 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

Wikifunctions logo contest[සංස්කරණය]

01:47, 2 මාර්තු 2021 (යූටීසී)

Universal Code of Conduct – 2021 consultations[සංස්කරණය]

Universal Code of Conduct Phase 2[සංස්කරණය]

Please help translate to your language

The Universal Code of Conduct (UCoC) provides a universal baseline of acceptable behavior for the entire Wikimedia movement and all its projects. The project is currently in Phase 2, outlining clear enforcement pathways. You can read more about the whole project on its project page.

Drafting Committee: Call for applications[සංස්කරණය]

The Wikimedia Foundation is recruiting volunteers to join a committee to draft how to make the code enforceable. Volunteers on the committee will commit between 2 and 6 hours per week from late April through July and again in October and November. It is important that the committee be diverse and inclusive, and have a range of experiences, including both experienced users and newcomers, and those who have received or responded to, as well as those who have been falsely accused of harassment.

To apply and learn more about the process, see Universal Code of Conduct/Drafting committee.

2021 community consultations: Notice and call for volunteers / translators[සංස්කරණය]

From 5 April – 5 May 2021 there will be conversations on many Wikimedia projects about how to enforce the UCoC. We are looking for volunteers to translate key material, as well as to help host consultations on their own languages or projects using suggested key questions. If you are interested in volunteering for either of these roles, please contact us in whatever language you are most comfortable.

To learn more about this work and other conversations taking place, see Universal Code of Conduct/2021 consultations.

-- Xeno (WMF) (talk) 22:06, 5 අප්‍රේල් 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

Global bot policy changes[සංස්කරණය]

Line numbering coming soon to all wikis[සංස්කරණය]

-- Johanna Strodt (WMDE) 15:09, 12 අප්‍රේල් 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

Suggested Values[සංස්කරණය]

Timur Vorkul (WMDE) 14:08, 22 අප්‍රේල් 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

Universal Code of Conduct News – Issue 1[සංස්කරණය]

Universal Code of Conduct News
Issue 1, June 2021Read the full newsletter


Welcome to the first issue of Universal Code of Conduct News! This newsletter will help Wikimedians stay involved with the development of the new code, and will distribute relevant news, research, and upcoming events related to the UCoC.

Please note, this is the first issue of UCoC Newsletter which is delivered to all subscribers and projects as an announcement of the initiative. If you want the future issues delivered to your talk page, village pumps, or any specific pages you find appropriate, you need to subscribe here.

You can help us by translating the newsletter issues in your languages to spread the news and create awareness of the new conduct to keep our beloved community safe for all of us. Please add your name here if you want to be informed of the draft issue to translate beforehand. Your participation is valued and appreciated.

 • Affiliate consultations – Wikimedia affiliates of all sizes and types were invited to participate in the UCoC affiliate consultation throughout March and April 2021. (continue reading)
 • 2021 key consultations – The Wikimedia Foundation held enforcement key questions consultations in April and May 2021 to request input about UCoC enforcement from the broader Wikimedia community. (continue reading)
 • Roundtable discussions – The UCoC facilitation team hosted two 90-minute-long public roundtable discussions in May 2021 to discuss UCoC key enforcement questions. More conversations are scheduled. (continue reading)
 • Phase 2 drafting committee – The drafting committee for the phase 2 of the UCoC started their work on 12 May 2021. Read more about their work. (continue reading)
 • Diff blogs – The UCoC facilitators wrote several blog posts based on interesting findings and insights from each community during local project consultation that took place in the 1st quarter of 2021. (continue reading)

--MediaWiki message delivery (talk) 23:06, 11 ජූනි 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

Cleaning up files[සංස්කරණය]

Hi! I'm working on files globally and I noticed that the global license update of GFDL from 2009 has not been completed because ප්‍රවර්ගය:Wikipedia license migration candidates have 1,654 files. GFDL is not a good license for photos for example so it should not be used for new photos and existing photos should be relicensed if possible.

Anyway I noticed that many of the files seems to be uploaded by shared accounts and for security reasons and other reasons that is not a good idea. Also I noticed that many of the photos does not have a good source and author. Some photos also seems to be taken from the internet and therefore copyvios.

According to wmf:Resolution:Licensing_policy all files must have a valid license. It can either be a free license or a non-free license if the wiki have an Exemption Doctrine Policy (EDP).

A valid license include a trustworthy source and author. A source can be a statement like "I took this photo" or a link to a website. An author can be the user name if uploader is the photographer or it can be "NASA" if the photo is taken from NASA's website. Therefore all free files should use {{තොරතුරු}} and all relevant fields should be filled out.

If files do not have meta data (EXIF) then it is a sign to be careful. At least if the file is not from 2004 for example. And if a user have uploaded many bad files then it is a reason to be even more careful.

To protect Wikipedia we should delete files if we do not feel confident that the file is licensed valid under a free license. So if a user uploaded 20 files and 10 are found to be copyvios then the safe thing would be to delete all the files.

That is where shared accounts is a big problem. Because what do we do if a shared account is used by 10 different persons and just 1 upload bad files? Well since we can't tell who uploaded what files then we can't trust the source.

According to {{UOC}} "The uploader asserts that they have permission to upload this material under the GFDL or other compatible license". But the problem is that GFDL require that "All previous authors of the work must be attributed.". So how do we do that when the uploader have not specified who the photographer is? That is simply not possible and it violates the terms of GFDL.

So what to do? --MGA73 (talk) 07:51, 14 ජූනි 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

How do other projects handle the same issue? Lee (talk) 14:43, 14 ජූනි 2021 (යූටීසී)Reply[reply]
@Lee: That depends. Many wikis have standard templates and use Twinkle to add them. So if I see a file without a license, a source or a permission I just click a few times and if uploader do not fix the problem the file is deleted 7 days later. There are also wikis that do not like to delete files so there it is going very slow (sometimes years). A few have decided not to spend hundreds of hours to clean up so they have mass deleted files.
The best is to make sure that all new files are checked and uploader is asked if something is missing. There is a much bigger chance to save the files if files are monitored daily.
Personally I like to start with files without a license and files with a free license. As far as I can tell there are not many files without a license and if Category:සියලු නිදහස් මාධ්‍යය‎ is complete then there is 2,268 free files. You can click this link to see who uploaded (1,661 is uploaded by one user).
It would be possible to add {{තොරතුරු}} to all files and then ask the uploaders if they would please fill in the missing information. That might be easier for users because then the correct template is there and they only have to add the information. But the chances are not good for users that have not been editing for many years. --MGA73 (talk) 17:50, 14 ජූනි 2021 (යූටීසී)Reply[reply]
That one user was used by University of Colombo to counter some issue they faced. I don't think that project is active anymore. Do we lack those templates to tag offending files in this project? Lee (talk) 02:08, 15 ජූනි 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

@Lee: The templates could be copied from English Wikipedia:

I do not know if they exist here under different names.

The good thing with templates is that they are easy to use and if they are translated they can explain to the uploader what the problem is.

I think the account from University of Colombo is a challenge. Because usually we judge a user by the edits. If the edits are good then we trust the user and if the edit is bad we do not trust the user. Here we have an account that is used by users that made good edits and users that made bad edits. I can think of no easy way for us to separate the good from the bad edits on a joined account.

I picked some random files yesterday and used google and tineye to look for other versions on the internet. As you noticed I found some internetfiles uploaded from that account. So we know that some of the uploads are internetfiles (copyvios).

My suggestion is that you first look at විශේෂ:හාවිතා_නොවන_රූප (unused files) and delete those that does not look like photos taken by the uploader. There is no reason to spend too much time to check for other versions on the internet if the file is not in use and is low resolution.

My guess is that in many cases it is easy to replace the files in use by better versions from Commons (find them via English Wikipedia for example). A photo of a lion or an elephant is easy to replace. So I would not spend time to save a low res photo if it is easy to replace.

Once all the unused and replacable files are deleted then you will have some left that are not easy to replace. Next step could be to check 50 files that you think may be own work via google and tineye to see if there are other version online. That should give you an idea if there are many copyvios or not. After that you can decide if it is worth spending all that time to check the uploads or if it is better to simply delete all uploads.

I know it will be a big work to check. I have done it earlier on other wikis. It is so much easier if more users will get involved. I do not speak the language so I need Google Translate to read anything. So I hope local users can assist in the cleanup. --MGA73 (talk) 09:38, 15 ජූනි 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

It seems those templates are already available in this project. I also created the missing redirects. I hope now if someone wants to help they can use Twinkle. Lee (talk) 16:34, 15 ජූනි 2021 (යූටීසී)Reply[reply]
Great! That will be good for any new files. But tagging the files where the uploader is no longer active will not work. --MGA73 (talk) 17:10, 15 ජූනි 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

I just noticed that there are some "dead" files like ගොනුව:Justice.png with no license. Because they have not been "touched" for many years they do not show up en categories or on my list of files without a license. I'm using by bot to "touch" them so the database is forced to update the categories. Normally that will not be visible but in a few cases that may result in an edit like Special:Diff/484229. So please do not block the bot unless it suddenly goes crazy. --MGA73 (talk) 17:48, 15 ජූනි 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

It does not seem to work as good as it should so I changed strategy. Now I put the files in ප්‍රවර්ගය:No license. I think the best is to do it without a bot flag because it is more likely that user will notice if the edit is not hidden. --MGA73 (talk) 18:09, 15 ජූනි 2021 (යූටීසී)Reply[reply]
Okay all done now: There are 472 files in Category:No license, 2,258 files in Category:සියලු නිදහස් මාධ්‍යය‎ and 885 files in Category:සියළු නො-නිදහස් මාධ්‍ය. That is a total of 3,615 files. According to Special:Statistics there are 3,614 files. The difference of 1 file is a file where there is no image but a file page with a text. My bot added No license category on that file page. Just delete it and problem is solved. --MGA73 (talk) 19:15, 15 ජූනි 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

The user is honest about the uploads: විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව/Asintha.IQURE.UOC. But sadly internet files are not suitable for Wikipedia. So these uploads should be deleted. --MGA73 (talk) 19:23, 15 ජූනි 2021 (යූටීසී)Reply[reply]


@Lee: Do you have an idea how to fix ප්‍රවර්ගය:No license? --MGA73 (talk) 20:28, 22 ජූනි 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

One thing I noted is that there are some files that can be tagged with {{PD-text}}; right? Lee (talk) 04:40, 23 ජූනි 2021 (යූටීසී)Reply[reply]
@Lee: yes that looks correct. --MGA73 (talk) 16:10, 24 ජූනි 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

Wikimania 2021: Individual Program Submissions[සංස්කරණය]

Wikimania logo with text 2.svg

Dear all,

Wikimania 2021 will be hosted virtually for the first time in the event's 15-year history. Since there is no in-person host, the event is being organized by a diverse group of Wikimedia volunteers that form the Core Organizing Team (COT) for Wikimania 2021.

Event Program - Individuals or a group of individuals can submit their session proposals to be a part of the program. There will be translation support for sessions provided in a number of languages. See more information here.

Below are some links to guide you through;

Please note that the deadline for submission is 18th June 2021.

Announcements- To keep up to date with the developments around Wikimania, the COT sends out weekly updates. You can view them in the Announcement section here.

Office Hour - If you are left with questions, the COT will be hosting some office hours (in multiple languages), in multiple time-zones, to answer any programming questions that you might have. Details can be found here.

Best regards,

MediaWiki message delivery (talk) 04:18, 16 ජූනි 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

On behalf of Wikimania 2021 Core Organizing Team

Editing news 2021 #2[සංස්කරණය]

14:14, 24 ජූනි 2021 (යූටීසී)

Server switch[සංස්කරණය]

SGrabarczuk (WMF) 01:19, 27 ජූනි 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

Wiki Loves Women South Asia 2021[සංස්කරණය]

Wikiloveswomen logo.svg

Wiki Loves Women South Asia is back with the 2021 edition. Join us to minify gender gaps and enrich Wikipedia with more diversity. Happening from 1 September - 30 September, Wiki Loves Women South Asia welcomes the articles created on gender gap theme. This year we will focus on women's empowerment and gender discrimination related topics.

We warmly invite you to help organize or participate in the competition in your community. You can learn more about the scope and the prizes at the project page.

Best wishes,
Wiki Loves Women Team
10:42, 14 ජූලි 2021 (යූටීසී)

New Wikipedia Library collections and design update (August 2021)[සංස්කරණය]

Hello Wikimedians!

The TWL OWL says log in today!

The Wikipedia Library is pleased to announce the addition of new collections, alongside a new interface design. New collections include:

Additionally, De Gruyter and Nomos have been centralised from their previous on-wiki signup location on the German Wikipedia. Many other collections are freely available by simply logging in to The Wikipedia Library with your Wikimedia login!

We are also excited to announce that the first version of a new design for My Library was deployed this week. We will be iterating on this design with more features over the coming weeks. Read more on the project page on Meta.

Lastly, an Echo notification will begin rolling out soon to notify eligible editors about the library (T132084). If you can translate the notification please do so at TranslateWiki!

--The Wikipedia Library Team 13:23, 11 අගෝස්තු 2021 (යූටීසී)

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Invitation for Wiki Loves Women South Asia 2021[සංස්කරණය]

Wiki Loves Women South Asia 2021
September 1 - September 30, 2021view details!


Wiki Loves Women South Asia.svg
Wiki Loves Women South Asia is back with the 2021 edition. Join us to minify gender gaps and enrich Wikipedia with more diversity. Happening from 1 September - 30 September, Wiki Loves Women South Asia welcomes the articles created on gender gap theme. This year we will focus on women's empowerment and gender discrimination related topics.

We are proud to announce and invite you and your community to participate in the competition. You can learn more about the scope and the prizes at the project page.
Best wishes,

Wiki Loves Women Team

18:39, 13 අගෝස්තු 2021 (යූටීසී)

The 2022 Community Wishlist Survey will happen in January[සංස්කරණය]

SGrabarczuk (WMF) (talk) 00:23, 7 සැප්තැම්බර් 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee ending 14 September 2021[සංස්කරණය]

Movement Strategy announces the Call for Candidates for the Movement Charter Drafting Committee. The Call opens August 2, 2021 and closes September 14, 2021.

The Committee is expected to represent diversity in the Movement. Diversity includes gender, language, geography, and experience. This comprises participation in projects, affiliates, and the Wikimedia Foundation.

English fluency is not required to become a member. If needed, translation and interpretation support is provided. Members will receive an allowance to offset participation costs. It is US$100 every two months.

We are looking for people who have some of the following skills:

 • Know how to write collaboratively. (demonstrated experience is a plus)
 • Are ready to find compromises.
 • Focus on inclusion and diversity.
 • Have knowledge of community consultations.
 • Have intercultural communication experience.
 • Have governance or organization experience in non-profits or communities.
 • Have experience negotiating with different parties.

The Committee is expected to start with 15 people. If there are 20 or more candidates, a mixed election and selection process will happen. If there are 19 or fewer candidates, then the process of selection without election takes place.

Will you help move Wikimedia forward in this important role? Submit your candidacy here. Please contact strategy2030(_AT_)wikimedia.org with questions.

Xeno (WMF) 17:02, 10 සැප්තැම්බර් 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

Server switch[සංස්කරණය]

SGrabarczuk (WMF) (කතාබහ) 00:45, 11 සැප්තැම්බර් 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

Talk to the Community Tech[සංස්කරණය]

ltr

Read this message in another languagePlease help translate to your language

Hello!

As we have recently announced, we, the team working on the Community Wishlist Survey, would like to invite you to an online meeting with us. It will take place on September 15th, 23:00 UTC on Zoom, and will last an hour. Click here to join.

Agenda

Format

The meeting will not be recorded or streamed. Notes without attribution will be taken and published on Meta-Wiki. The presentation (first three points in the agenda) will be given in English.

We can answer questions asked in English, French, Polish, and Spanish. If you would like to ask questions in advance, add them on the Community Wishlist Survey talk page or send to sgrabarczuk@wikimedia.org.

Natalia Rodriguez (the Community Tech manager) will be hosting this meeting.

Invitation link

See you! SGrabarczuk (WMF) (කතාබහ) 03:03, 11 සැප්තැම්බර් 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

Select You the question statements for candidates of Drafting Committee Movement Charter[සංස්කරණය]

Into 2021-10-04 11:59:59 UTC you can select question statements for the candidates of Drafting Committee Movement Charter. ✍️ Dušan Kreheľ (talk) 02:05, 30 සැප්තැම්බර් 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

Voting for the election for the members for the Movement Charter drafting committee is now open[සංස්කරණය]

Voting for the election for the members for the Movement Charter drafting committee is now open. In total, 70 Wikimedians from around the world are running for 7 seats in these elections.

Voting is open from October 12 to October 24, 2021.

The committee will consist of 15 members in total: The online communities vote for 7 members, 6 members will be selected by the Wikimedia affiliates through a parallel process, and 2 members will be appointed by the Wikimedia Foundation. The plan is to assemble the committee by November 1, 2021.

Learn about each candidate to inform your vote in the language that you prefer: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Candidates>

Learn about the Drafting Committee: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee>

We are piloting a voting advice application for this election. Click yourself through the tool and you will see which candidate is closest to you! Check at <https://mcdc-election-compass.toolforge.org/>

Read the full announcement: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Elections>

Go vote at SecurePoll on: <https://meta.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/Movement_Charter/Drafting_Committee/Elections>

Best,

Movement Strategy & Governance Team, Wikimedia Foundation

Xeno (WMF) 02:25, 14 ඔක්තෝබර් 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

Learn how Movement Strategy Implementation Grants can support your Movement Strategy plans[සංස්කරණය]

Movement Strategy Implementation grants now provide more than $2,000 USD to put Movement Strategy plans into action. Find out more about Movement Strategy Implementation grants, the criteria, and how to apply.

MNadzikiewicz (WMF) (talk) 13:30, 29 October 2021 (UTC)

Meet the new Movement Charter Drafting Committee members[සංස්කරණය]

The Movement Charter Drafting Committee election and selection processes are complete.

The committee will convene soon to start its work. The committee can appoint up to three more members to bridge diversity and expertise gaps.

If you are interested in engaging with Movement Charter drafting process, follow the updates on Meta and join the Telegram group.

With thanks from the Movement Strategy and Governance team

15:53, 5 නොවැම්බර් 2021 (යූටීසී)

Upcoming Call for Feedback about the Board of Trustees elections[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Board of Trustees is preparing a call for feedback about the upcoming Board Elections, from January 7 - February 10, 2022.

While details will be finalized the week before the call, we have confirmed at least two questions that will be asked during this call for feedback:

 • What is the best way to ensure fair representation of emerging communities among the Board?
 • What involvement should candidates have during the election?

While additional questions may be added, the Movement Strategy and Governance team wants to provide time for community members and affiliates to consider and prepare ideas on the confirmed questions before the call opens. We apologize for not having a complete list of questions at this time. The list of questions should only grow by one or two questions. The intention is to not overwhelm the community with requests, but provide notice and welcome feedback on these important questions.

Do you want to help organize local conversation during this Call?

Contact the Movement Strategy and Governance team on Meta, on Telegram, or via email at msg(_AT_)wikimedia.org.

Reach out if you have any questions or concerns. The Movement Strategy and Governance team will be minimally staffed until January 3. Please excuse any delayed response during this time. We also recognize some community members and affiliates are offline during the December holidays. We apologize if our message has reached you while you are on holiday.

Best,

Movement Strategy and Governance

Thank you. Xeno (WMF) 17:56, 27 දෙසැම්බර් 2021 (යූටීසී)Reply[reply]

Wiki Loves Folklore is back![සංස්කරණය]

Please help translate to your language

Wiki Loves Folklore Logo.svg

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2022 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

You can also organize a local contest in your country and support us in translating the project pages to help us spread the word in your native language.

Feel free to contact us on our project Talk page if you need any assistance.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

--MediaWiki message delivery (talk) 13:15, 9 ජනවාරි 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Feminism and Folklore 2022[සංස්කරණය]

Please help translate to your language

Greetings! You are invited to participate in Feminism and Folklore 2022 writing competion. This year Feminism and Folklore will focus on feminism, women biographies and gender-focused topics for the project in league with Wiki Loves Folklore gender gap focus with folk culture theme on Wikipedia.

You can help us in enriching the folklore documentation on Wikipedia from your region by creating or improving articles focused on folklore around the world, including, but not limited to folk festivals, folk dances, folk music, women and queer personalities in folklore, folk culture (folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch hunting, fairy tales and more. You can contribute to new articles or translate from the list of suggested articles here.

You can also support us in organizing the contest on your local Wikipedia by signing up your community to participate in this project and also translating the project page and help us spread the word in your native language.

Learn more about the contest and prizes from our project page. Feel free to contact us on our talk page or via Email if you need any assistance...

Thank you.

Feminism and Folklore Team,

Tiven2240 --05:49, 11 ජනවාරි 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Call for Feedback about the Board of Trustees elections is now open[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Call for Feedback: Board of Trustees elections is now open and will close on 7 February 2022.

With this Call for Feedback, the Movement Strategy and Governance team is taking a different approach. This approach incorporates community feedback from 2021. Instead of leading with proposals, the Call is framed around key questions from the Board of Trustees. The key questions came from the feedback about the 2021 Board of Trustees election. The intention is to inspire collective conversation and collaborative proposal development about these key questions.

Join the conversation.

Best,

Movement Strategy and Governance

Xeno (WMF) 01:04, 15 ජනවාරි 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Subscribe to the This Month in Education newsletter - learn from others and share your stories[සංස්කරණය]

Dear community members,

Greetings from the EWOC Newsletter team and the education team at Wikimedia Foundation. We are very excited to share that we on tenth years of Education Newsletter (This Month in Education) invite you to join us by subscribing to the newsletter on your talk page or by sharing your activities in the upcoming newsletters. The Wikimedia Education newsletter is a monthly newsletter that collects articles written by community members using Wikimedia projects in education around the world, and it is published by the EWOC Newsletter team in collaboration with the Education team. These stories can bring you new ideas to try, valuable insights about the success and challenges of our community members in running education programs in their context.

If your affiliate/language project is developing its own education initiatives, please remember to take advantage of this newsletter to publish your stories with the wider movement that shares your passion for education. You can submit newsletter articles in your own language or submit bilingual articles for the education newsletter. For the month of January the deadline to submit articles is on the 20th January. We look forward to reading your stories.

Older versions of this newsletter can be found in the complete archive.

More information about the newsletter can be found at Education/Newsletter/About.

For more information, please contact spatnaik@wikimedia.org.


About This Month in Education · Subscribe/Unsubscribe · Global message delivery · For the team: ZI Jony (Talk), සෙනසුරාදා 12:13, 13 අගෝස්තු 2022 (UTC)

Movement Strategy and Governance News – Issue 5[සංස්කරණය]

Movement Strategy and Governance News
Issue 5, January 2022Read the full newsletter


Welcome to the fifth issue of Movement Strategy and Governance News (formerly known as Universal Code of Conduct News)! This revamped newsletter distributes relevant news and events about the Movement Charter, Universal Code of Conduct, Movement Strategy Implementation grants, Board elections and other relevant MSG topics.

This Newsletter will be distributed quarterly, while more frequent Updates will also be delivered weekly or bi-weekly to subscribers. Please remember to subscribe here if you would like to receive these updates.

 • Call for Feedback about the Board elections - We invite you to give your feedback on the upcoming WMF Board of Trustees election. This call for feedback went live on 10th January 2022 and will be concluded on 16th February 2022. (continue reading)
 • Universal Code of Conduct Ratification - In 2021, the WMF asked communities about how to enforce the Universal Code of Conduct policy text. The revised draft of the enforcement guidelines should be ready for community vote in March. (continue reading)
 • Movement Strategy Implementation Grants - As we continue to review several interesting proposals, we encourage and welcome more proposals and ideas that target a specific initiative from the Movement Strategy recommendations. (continue reading)
 • The New Direction for the Newsletter - As the UCoC Newsletter transitions into MSG Newsletter, join the facilitation team in envisioning and deciding on the new directions for this newsletter. (continue reading)
 • Diff Blogs - Check out the most recent publications about MSG on Wikimedia Diff. (continue reading)

Xeno (WMF) 03:28, 29 ජනවාරි 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Updates on the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Review[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

The Wikimedia Foundation Board of Trustees released a statement on the ratification process for the Universal Code of Conduct (UCoC) Enforcement Guidelines.

The Universal Code of Conduct (UCoC) provides a baseline of acceptable behavior for the entire movement. The UCoC and the Enforcement Guidelines were written by volunteer-staff drafting committees following community consultations.

The revised guidelines were published 24 January 2022 as a proposed way to apply the policy across the movement. There is a list of changes made to the guidelines after the enforcement draft guidelines review. Comments about the guidelines can be shared on the Enforcement Guidelines talk page on Meta-wiki.

To help to understand the guidelines and process, the Movement Strategy and Governance (MSG) team will be hosting Conversation Hours on 4 February 2022 at 15:00 UTC, 25 February 2022 at 12:00 UTC, and 4 March 2022 at 15:00 UTC. Join the conversation hours to speak with the UCoC project team and drafting committee members about the updated guidelines and voting process.

The timeline is available on Meta-wiki. The voting period is March 7 to 21. All eligible voters will have an opportunity to support or oppose the adoption of the Enforcement guidelines, and share why. See the voting information page for more details.

Many participants from across the movement have provided valuable input in these ongoing conversations. The UCoC and MSG teams want to thank the Drafting Committee and the community members for their contributions to this process.

Sincerely,

Movement Strategy and Governance
Wikimedia Foundation

Xeno (WMF) 03:55, 4 පෙබරවාරි 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Leadership Development Task Force: Your feedback is appreciated[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Community Development team at the Wikimedia Foundation is supporting the creation of a global, community-driven Leadership Development Task Force. The purpose of the task force is to advise leadership development work.

The team is looking for feedback about the responsibilities of the Leadership Development Task Force. This Meta page shares the proposal for a Leadership Development Task Force and how you can help. Feedback on the proposal will be collected from 7 to 25 February 2022.

Xeno (WMF) 02:35, 9 පෙබරවාරි 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Wiki Loves Folklore is extended till 15th March[සංස්කරණය]

Please help translate to your language
Wiki Loves Folklore Logo.svg

Greetings from Wiki Loves Folklore International Team,

We are pleased to inform you that Wiki Loves Folklore an international photographic contest on Wikimedia Commons has been extended till the 15th of March 2022. The scope of the contest is focused on folk culture of different regions on categories, such as, but not limited to, folk festivals, folk dances, folk music, folk activities, etc.

We would like to have your immense participation in the photographic contest to document your local Folk culture on Wikipedia. You can also help with the translation of project pages and share a word in your local language.

Best wishes,

International Team
Wiki Loves Folklore

MediaWiki message delivery (talk) 04:50, 22 පෙබරවාරි 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Coming soon[සංස්කරණය]

- Johanna Strodt (WMDE) 12:38, 28 පෙබරවාරි 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Remember to Participate in the UCoC Conversations and Ratification Vote![සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

A vote in SecurePoll from 7 to 21 March 2022 is scheduled as part of the ratification process for the Universal Code of Conduct (UCoC) Enforcement guidelines. Eligible voters are invited to answer a poll question and share comments. Read voter information and eligibility details. During the poll, voters will be asked if they support the enforcement of the Universal Code of Conduct based on the proposed guidelines.

The Universal Code of Conduct (UCoC) provides a baseline of acceptable behavior for the entire movement. The revised enforcement guidelines were published 24 January 2022 as a proposed way to apply the policy across the movement. A Wikimedia Foundation Board statement calls for a ratification process where eligible voters will have an opportunity to support or oppose the adoption of the UCoC Enforcement guidelines in a vote. Wikimedians are invited to translate and share important information. For more information about the UCoC, please see the project page and frequently asked questions on Meta-wiki.

There are events scheduled to learn more and discuss:

 • A community panel recorded on 18 February 2022 shares perspectives from small- and medium-sized community participants.
 • The Movement Strategy and Governance (MSG) team is hosting Conversation Hours on 4 March 2022 at 15:00 UTC. Please sign-up to interact with the project team and the drafting committee about the updated enforcement guidelines and the ratification process. See the Conversation Hour summaries for notes from 4 February 2022 and 25 February 2022.

You can comment on Meta-wiki talk pages in any language. You may also contact either team by email: msg(_AT_)wikimedia.org or ucocproject(_AT_)wikimedia.org

Sincerely,

Movement Strategy and Governance
Wikimedia Foundation

Xeno (WMF) 02:17, 2 මාර්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Universal Code of Conduct Enforcement guidelines ratification voting open from 7 to 21 March 2022[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

The ratification voting process for the revised enforcement guidelines of the Universal Code of Conduct (UCoC) is now open! Voting commenced on SecurePoll on 7 March 2022 and will conclude on 21 March 2022. Please read more on the voter information and eligibility details.

The Universal Code of Conduct (UCoC) provides a baseline of acceptable behavior for the entire movement. The revised enforcement guidelines were published 24 January 2022 as a proposed way to apply the policy across the movement. You can read more about the UCoC project.

You can also comment on Meta-wiki talk pages in any language. You may also contact the team by email: ucocproject(_AT_)wikimedia.org

Sincerely,

Movement Strategy and Governance

Wikimedia Foundation

Xeno (WMF) 00:52, 8 මාර්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Invitation to Hubs event: Global Conversation on 2022-03-12 at 13:00 UTC[සංස්කරණය]

Hello!

The Movement Strategy and Governance team of the Wikimedia Foundation would like to invite you to the next event about "Regional and Thematic Hubs". The Wikimedia Movement is in the process of understanding what Regional and Thematic Hubs should be. Our workshop in November was a good start (read the report), but we're not finished yet.

Over the last weeks we conducted about 16 interviews with groups working on establishing a Hub in their context (see Hubs Dialogue). These interviews informed a report that will serve as a foundation for discussion on March 12. The report is planned to be published on March 9.

The event will take place on March 12, 13:00 to 16:00 UTC on Zoom. Interpretation will be provided in French, Spanish, Arabic, Russian, and Portuguese. Registration is open, and will close on March 10. Anyone interested in the topic is invited to join us. More information on the event on Meta-wiki.

Best regards,

Kaarel Vaidla
Movement Strategy

01:31, 10 මාර්තු 2022 (යූටීසී)

Wiki Loves Folklore 2022 ends tomorrow[සංස්කරණය]

Wiki Loves Folklore Logo.svg

International photographic contest Wiki Loves Folklore 2022 ends on 15th March 2022 23:59:59 UTC. This is the last chance of the year to upload images about local folk culture, festival, cuisine, costume, folklore etc on Wikimedia Commons. Watch out our social media handles for regular updates and declaration of Winners.

(Facebook , Twitter , Instagram)

The writing competition Feminism and Folklore will run till 31st of March 2022 23:59:59 UTC. Write about your local folk tradition, women, folk festivals, folk dances, folk music, folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, folklore, and tradition, including ballads, folktales, fairy tales, legends, traditional song and dance, folk plays, games, seasonal events, calendar customs, folk arts, folk religion, mythology etc. on your local Wikipedia. Check if your local Wikipedia is participating

A special competition called Wiki Loves Falles is organised in Spain and the world during 15th March 2022 till 15th April 2022 to document local folk culture and Falles in Valencia, Spain. Learn more about it on Catalan Wikipedia project page.

We look forward for your immense co-operation.

Thanks Wiki Loves Folklore international Team MediaWiki message delivery (talk) 14:40, 14 මාර්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Leadership Development Working Group: Apply to join! (14 March to 10 April 2022)[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

Thank you to everyone who participated in the feedback period for the Leadership Development Working Group initiative. A summary of the feedback can be found on Meta-wiki. This feedback will be shared with the working group to inform their work. The application period to join the Working Group is now open and will close on April 10, 2022. Please review the information about the working group, share with community members who might be interested, and apply if you are interested.

Thank you,

From the Community Development team

Xeno (WMF) 02:20, 18 මාර්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Feminism and Folklore 2022 ends soon[සංස්කරණය]

Feminism and Folklore 2022 logo.svg

Feminism and Folklore 2022 which is an international writing contest organized at Wikipedia ends soon that is on 31 March 2022 11:59 UTC. This is the last chance of the year to write about feminism, women biographies and gender-focused topics such as folk festivals, folk dances, folk music, folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, fairy tales, folk plays, folk arts, folk religion, mythology, folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch hunting, fairy tales and more

Keep an eye on the project page for declaration of Winners.

We look forward for your immense co-operation.

Thanks Wiki Loves Folklore international Team MediaWiki message delivery (talk) 14:29, 26 මාර්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Universal Code of Conduct Enforcement guidelines ratification voting is now closed[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Greetings,

The ratification voting process for the revised enforcement guidelines of the Universal Code of Conduct (UCoC) came to a close on 21 March 2022. Over 2300 Wikimedians voted across different regions of our movement. Thank you to everyone who participated in this process! The scrutinizing group is now reviewing the vote for accuracy, so please allow up to two weeks for them to finish their work.

The final results from the voting process will be announced here, along with the relevant statistics and a summary of comments as soon as they are available. Please check out the voter information page to learn about the next steps. You can comment on the project talk page on Meta-wiki in any language. You may also contact the UCoC project team by email: ucocproject(_AT_)wikimedia.org

Best regards,

Movement Strategy and Governance

Xeno (WMF) 01:53, 30 මාර්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Movement Strategy and Governance News – Issue 6[සංස්කරණය]

Movement Strategy and Governance News
Issue 6, April 2022Read the full newsletter


Welcome to the sixth issue of Movement Strategy and Governance News! This revamped newsletter distributes relevant news and events about the Movement Charter, Universal Code of Conduct, Movement Strategy Implementation grants, Board of trustees elections and other relevant MSG topics.

This Newsletter will be distributed quarterly, while the more frequent Updates will also be delivered weekly. Please remember to subscribe here if you would like to receive future issues of this newsletter.

 • Leadership Development - A Working Group is Forming! - The application to join the Leadership Development Working Group closed on April 10th, 2022, and up to 12 community members will be selected to participate in the working group. (continue reading)
 • Universal Code of Conduct Ratification Results are out! - The global decision process on the enforcement of the UCoC via SecurePoll was held from 7 to 21 March. Over 2,300 eligible voters from at least 128 different home projects submitted their opinions and comments. (continue reading)
 • Movement Discussions on Hubs - The Global Conversation event on Regional and Thematic Hubs was held on Saturday, March 12, and was attended by 84 diverse Wikimedians from across the movement. (continue reading)
 • Movement Strategy Grants Remain Open! - Since the start of the year, six proposals with a total value of about $80,000 USD have been approved. Do you have a movement strategy project idea? Reach out to us! (continue reading)
 • The Movement Charter Drafting Committee is All Set! - The Committee of fifteen members which was elected in October 2021, has agreed on the essential values and methods for its work, and has started to create the outline of the Movement Charter draft. (continue reading)
 • Introducing Movement Strategy Weekly - Contribute and Subscribe! - The MSG team have just launched the updates portal, which is connected to the various Movement Strategy pages on Meta-wiki. Subscriber to get up-to-date news about the various ongoing projects. (continue reading)
 • Diff Blogs - Check out the most recent publications about Movement Strategy on Wikimedia Diff. (continue reading)

Also, a draft of the 2022-23 Wikimedia Foundation Annual Plan has been published. Input is being sought on-wiki and during several conversations with Wikimedia Foundation CEO Maryana Iskander.

See full announcement on Meta-wiki. Xeno (WMF) 01:45, 22 අප්‍රේල් 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

New Wikipedia Library Collections Available Now - April 2022[සංස්කරණය]

Hello Wikimedians!

The TWL owl says sign up today!

The Wikipedia Library has free access to new paywalled reliable sources. You can these and dozens more collections at https://wikipedialibrary.wmflabs.org/:

 • Wiley – journals, books, and research resources, covering life, health, social, and physical sciences
 • OECD – OECD iLibrary, Data, and Multimedia​​ published by the Organisation for Economic Cooperation and Development
 • SPIE Digital Library – journals and eBooks on optics and photonics applied research

Many other sources are freely available for experienced editors, including collections which recently became accessible to all eligible editors: Cambridge University Press, BMJ, AAAS, Érudit and more.

Do better research and help expand the use of high quality references across Wikipedia projects: log in today!
--The Wikipedia Library Team 13:17, 26 අප්‍රේල් 2022 (යූටීසී)

This message was delivered via the Global Mass Message tool to The Wikipedia Library Global Delivery List.

Coming soon: Improvements for templates[සංස්කරණය]

-- Johanna Strodt (WMDE) 11:14, 29 අප්‍රේල් 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Editing news 2022 #1[සංස්කරණය]

Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

New editors were more successful with this new tool.

The New topic tool helps editors create new ==Sections== on discussion pages. New editors are more successful with this new tool. You can read the report. Soon, the Editing team will offer this to all editors at the 20 Wikipedias that participated in the test. You will be able to turn it off at Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion.

Whatamidoing (WMF) 18:55, 2 මැයි 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

2022 Board of Trustees Call for Candidates[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

The Board of Trustees seeks candidates for the 2022 Board of Trustees election. Read more on Meta-wiki.

The 2022 Board of Trustees election is here! Please consider submitting your candidacy to serve on the Board of Trustees.

The Wikimedia Foundation Board of Trustees oversees the Wikimedia Foundation's operations. Community-and-affiliate selected trustees and Board-appointed trustees make up the Board of Trustees. Each trustee serves a three year term. The Wikimedia community has the opportunity to vote for community-and-affiliate selected trustees.

The Wikimedia community will vote to fill two seats on the Board in 2022. This is an opportunity to improve the representation, diversity, and expertise of the Board as a team.

Who are potential candidates? Are you a potential candidate? Find out more on the Apply to be a Candidate page.

Thank you for your support,

Movement Strategy and Governance on behalf of the Elections Committee and the Board of Trustees
10:39, 10 මැයි 2022 (යූටීසී)

Revisions to the Universal Code of Conduct (UCoC) Enforcement Guidelines[සංස්කරණය]

Hello all,

We'd like to provide an update on the work on the Enforcement Guidelines for the Universal Code of Conduct. After the conclusion of the community vote on the guidelines in March, the Community Affairs committee (CAC) of the Board asked that several areas of the guidelines be reviewed for improvements before the Board does its final review. These areas were identified based on community discussions and comments provided during the vote. The CAC also requested review of the controversial Note in 3.1 of the UCoC itself.

Once more, a big thank you to all who voted, especially to all who left constructive feedback and comments! The project team is working with the Board to establish a timeline for this work, and will communicate this next month.

Members of the two prior UCoC Drafting Committees have generously offered their time to help shape improvements to the Guidelines. You can read more about them and their work here, as well as read summaries of their weekly meetings in 2022.

Wikimedians have provided many valuable comments together with the vote and in other conversations. Given the size and diversity of the Wikimedia community, there are even more voices out there who can give ideas on how to improve the enforcement guidelines and add even more valuable ideas to the process. To help the Revisions committee identify improvements, input on several questions for the committee’s review is requested. Visit the Meta-wiki pages (Enforcement Guidelines revision discussions, Policy text revision discussions) to get your ideas to the Committee - it is very important that viewpoints are heard from different communities before the Committee begins drafting revision proposals.

On behalf of the UCoC project team

Xeno (WMF) 22:56, 3 ජූනි 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Propose statements for the 2022 Election Compass[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hi all,

Community members in the 2022 Board of Trustees election are invited to propose statements to use in the Election Compass.

An Election Compass is a tool to help voters select the candidates that best align with their beliefs and views. The community members will propose statements for the candidates to answer using a Lickert scale (agree/neutral/disagree). The candidates’ answers to the statements will be loaded into the Election Compass tool. Voters will use the tool by entering in their answer to the statements (agree/disagree/neutral). The results will show the candidates that best align with the voter’s beliefs and views.

Here is the timeline for the Election Compass
 • July 8 - 20: Community members propose statements for the Election Compass
 • July 21 - 22: Elections Committee reviews statements for clarity and removes off-topic statements
 • July 23 - August 1: Volunteers vote on the statements
 • August 2 - 4: Elections Committee selects the top 15 statements
 • August 5 - 12: candidates align themselves with the statements
 • August 15: The Election Compass opens for voters to use to help guide their voting decision

The Elections Committee will select the top 15 statements at the beginning of August. The Elections Committee will oversee the process, supported by the Movement Strategy and Governance team. MSG will check that the questions are clear, there are no duplicates, no typos, and so on.

Best,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

MNadzikiewicz (WMF) (talk) 11:34, 14 ජූලි 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Movement Strategy and Governance News – Issue 7[සංස්කරණය]

Movement Strategy and Governance News
Issue 7, July-September 2022Read the full newsletter


Welcome to the 7th issue of Movement Strategy and Governance News! The newsletter distributes relevant news and events about the implementation of Wikimedia's Movement Strategy recommendations, other relevant topics regarding Movement governance, as well as different projects and activities supported by the Movement Strategy and Governance (MSG) team of the Wikimedia Foundation.

The MSG Newsletter is delivered quarterly, while the more frequent Movement Strategy Weekly will be delivered weekly. Please remember to subscribe here if you would like to receive future issues of this newsletter.

 • Movement sustainability: Wikimedia Foundation's annual sustainability report has been published. (continue reading)
 • Improving user experience: recent improvements on the desktop interface for Wikimedia projects. (continue reading)
 • Safety and inclusion: updates on the revision process of the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines. (continue reading)
 • Equity in decisionmaking: reports from Hubs pilots conversations, recent progress from the Movement Charter Drafting Committee, and a new white paper for futures of participation in the Wikimedia movement. (continue reading)
 • Stakeholders coordination: launch of a helpdesk for Affiliates and volunteer communities working on content partnership. (continue reading)
 • Leadership development: updates on leadership projects by Wikimedia movement organizers in Brazil and Cape Verde. (continue reading)
 • Internal knowledge management: launch of a new portal for technical documentation and community resources. (continue reading)
 • Innovate in free knowledge: high-quality audiovisual resources for scientific experiments and a new toolkit to record oral transcripts. (continue reading)
 • Evaluate, iterate, and adapt: results from the Equity Landscape project pilot (continue reading)
 • Other news and updates: a new forum to discuss Movement Strategy implementation, upcoming Wikimedia Foundation Board of Trustees election, a new podcast to discuss Movement Strategy, and change of personnel for the Foundation's Movement Strategy and Governance team. (continue reading)

Thank you for reading! RamzyM (WMF) 01:37, 18 ජූලි 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Announcing the six candidates for the 2022 Board of Trustees election[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hi everyone,

The Affiliate voting process has concluded. Representatives from each Affiliate organization learned about the candidates by reading candidates’ statements, reviewing candidates’ answers to questions, and considering the candidates’ ratings provided by the Analysis Committee. The selected 2022 Board of Trustees candidates are:

You may see more information about the Results and Statistics of this Board election.

Please take a moment to appreciate the Affiliate Representatives and Analysis Committee members for taking part in this process and helping to grow the Board of Trustees in capacity and diversity. These hours of volunteer work connect us across understanding and perspective. Thank you for your participation.

Thank you to the community members who put themselves forward as candidates for the Board of Trustees. Considering joining the Board of Trustees is no small decision. The time and dedication candidates have shown to this point speaks to their commitment to this movement. Congratulations to those candidates who have been selected. A great amount of appreciation and gratitude for those candidates not selected. Please continue to share your leadership with Wikimedia.

Thank you to those who followed the Affiliate process for this Board election. You may review the results of the Affiliate selection process.

The next part of the Board election process is the community voting period. You may view the Board election timeline here. To prepare for the community voting period, there are several things community members can engage with in the following ways:

Best,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

MNadzikiewicz (WMF) 14:03, 27 ජූලි 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Vote for Election Compass Statements[සංස්කරණය]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hi all,

Volunteers in the 2022 Board of Trustees election are invited to vote for statements to use in the Election Compass. You can vote for the statements you would like to see included in the Election Compass on Meta-wiki.

An Election Compass is a tool to help voters select the candidates that best align with their beliefs and views. The community members will propose statements for the candidates to answer using a Lickert scale (agree/neutral/disagree). The candidates’ answers to the statements will be loaded into the Election Compass tool. Voters will use the tool by entering in their answer to the statements (agree/disagree/neutral). The results will show the candidates that best align with the voter’s beliefs and views.

Here is the timeline for the Election Compass:

 • July 8 - 20: Volunteers propose statements for the Election Compass
 • July 21 - 22: Elections Committee reviews statements for clarity and removes off-topic statements
 • July 23 - August 1: Volunteers vote on the statements
 • August 2 - 4: Elections Committee selects the top 15 statements
 • August 5 - 12: candidates align themselves with the statements
 • August 15: The Election Compass opens for voters to use to help guide their voting decision

The Elections Committee will select the top 15 statements at the beginning of August

Best,

Movement Strategy and Governance

This message was sent on behalf of the Board Selection Task Force and the Elections Committee

MNadzikiewicz (WMF) 21:01, 27 ජූලි 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Enabling Section Translation: a new mobile translation experience[සංස්කරණය]

Hello Sinhala Wikipedians!

Apologies as this message is not in Sinhala language, Please help translate to your language.

The WMF Language team is pleased to let you know that we will like to enable the Section translation tool in Sinhala Wikipedia. For this, our team will love you to read about the tool and test it so you can:

 • Give us your feedback
 • Ask us questions
 • Tell us how to improve it.

Below is background information about Section translation, why we have chosen your community, and how to test it.

Background information

Content Translation has been a successful tool for editors to create content in their language. More than one million articles have been created across all languages since the tool was released in 2015. The Wikimedia Foundation Language team has improved the translation experience further with the Section Translation. The WMF Language team enabled the early version of the tool in February 2021 in Bengali Wikipedia. Through their feedback, the tool was improved and ready for your community to test and help us with feedback to make it better.

Section Translation extends the capabilities of Content Translation to support mobile devices. On mobile, the tool will:

 • Guide you to translate one section at a time in order to expand existing articles or create new ones.
 • Make it easy to transfer knowledge across languages anytime from your mobile device.

Sinhala Wikipedia seems an ideal candidate to enjoy this new tool since it has Content Translation tool enabled by default.

We plan to enable the tool on Sinhala Wikipedia in the coming weeks if there are no objections from your community. After it is enabled, we’ll monitor the content created with the tool and process all the feedback. In any case, feel free to raise any concerns or questions you may already have in any of the following formats:

Try the tool

Before the enablement, you can try the current implementation of the tool in our testing instance. Once it is enabled on your Wikipedia, you’ll have access to https://si.wikipedia.org/wiki/Special:ContentTranslation with your mobile device. You can select an article to translate, and machine translation will be provided as a starting point for editors to improve.

Provide feedback

Please provide feedback about Section translation in any of the formats you are most comfortable with. We want to hear about your impressions on:

 • The tool
 • What you think about our plans to enable it
 • Your ideas for improving the tool.

Thanks, and we look forward to your feedback and questions.

PS: Sending your feedback or questions in English is particularly appreciated. But, you can still send them in the language of your choice.

UOzurumba (WMF) (talk) 04:55, 11 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී) On behalf of the WMF Language teamReply[reply]