විකිපීඩියා:Requests for permissions/Rollback

විකිපීඩියා වෙතින්

Rollback (add request)[සංස්කරණය]


Singhalawap[සංස්කරණය]

YesY කළා -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 12:18, 26 මාර්තු 2011 (යූටීසී)Reply[reply]
පිං ! - Singhalawap (talk) 18:35, 26 මාර්තු 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

තඹරු විජේසේකර[සංස්කරණය]

ආපසුපෙරලීම් හිමිකම් ඉල්ලා සිටීමට කැමැත්තෙමි. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 06:17, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

YesY කළා -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:23, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)Reply[reply]
බෙහෙවින් තුති!--තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 06:24, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

Rollback Rights ඉල්ලා සිටිමි. සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 06:44, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

YesY කළා--Lee (talk) 05:38, 10 මැයි 2013 (යූටීසී)Reply[reply]
ස්තූතියි --- ශ්වෙත (talk) 05:45, 10 මැයි 2013 (යූටීසී)Reply[reply]


I would like to get rollback permissions for editing tops based on Sri Lanka

I like to get Rollback permission----Yasasuru (talk) 03:57, 30 අගෝස්තු 2017 (යූටීසී)Reply[reply]

{{}} {{{}}} | [] [[]] [[Category:]] #REDIRECT [[]]  

   

උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; නාමයක් නොමැති ආශ්‍රේය සඳහා පෙළක් තිබිය යුතුය

සංකේත: ~ | ¡ ¿ † ‡ ↔ ↑ ↓ • ¶ # ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ∞ ‘ ’ “ ” «» ¤ ₳ ฿ ₵ ¢ ₡ ₢ $ ₫ ₯ € ₠ ₣ ƒ ₴ ₭ ₤ ℳ ₥ ₦ № ₧ ₰ £ ៛ ₨ ₪ ৳ ₮ ₩ ¥ ♠ ♣ ♥ ♦ m² m³ ♭ ♯ ♮ © ® ™ සිංහල: ං ඃ ·අ ආ ඇ ඈ ඉ ඊ උ ඌ ඍ ඎ ඏ ඐ එ ඒ ඓ ඔ ඕ ඖ ක ඛ ග ඝ ඞ ඟ ච ඡ ජ ඣ ඤ ඥ ඦ ට ඨ ඩ ඪ ණ ඬ ත ථ ද ධ න ඳ ප ඵ බ භ ම ඹ ය ර ල ව ශ ෂ ස හ ළ ෆ ්් ා ැ ෑ ි ී ු ූ ෘ ෙ ේ ෛ ො ෝ ෞ ෟ ෲ ෳ ෴ ලතින්: A a Á á À à  â Ä ä Ǎ ǎ Ă ă Ā ā à ã Å å Ą ą Æ æ Ǣ ǣ B b C c Ć ć Ċ ċ Ĉ ĉ Č č Ç ç D d Ď ď Đ đ Ḍ ḍ Ð ð E e É é È è Ė ė Ê ê Ë ë Ě ě Ĕ ĕ Ē ē Ẽ ẽ Ę ę Ə ə F f G g Ġ ġ Ĝ ĝ Ğ ğ Ģ ģ H h Ĥ ĥ Ħ ħ Ḥ ḥ I i İ ı Í í Ì ì Î î Ï ï Ǐ ǐ Ĭ ĭ Ī ī Ĩ ĩ Į į J j Ĵ ĵ K k Ķ ķ L l Ĺ ĺ Ŀ ŀ Ľ ľ Ļ ļ Ł ł Ḷ ḷ Ḹ ḹ M m Ṃ ṃ N n Ń ń Ň ň Ñ ñ Ņ ņ Ṇ ṇ O o Ó ó Ò ò Ô ô Ö ö Ǒ ǒ Ŏ ŏ Ō ō Õ õ Ǫ ǫ Ő ő Ø ø Œ œ P p Q q R r Ŕ ŕ Ř ř Ŗ ŗ Ṛ ṛ Ṝ ṝ S s Ś ś Ŝ ŝ Š š Ş ş Ṣ ṣ ß T t Ť ť Ţ ţ Ṭ ṭ Þ þ U u Ú ú Ù ù Û û Ü ü Ǔ ǔ Ŭ ŭ Ū ū Ũ ũ Ů ů Ų ų Ű ű Ǘ ǘ Ǜ ǜ Ǚ ǚ Ǖ ǖ V v W w Ŵ ŵ X x Y y Ý ý Ŷ ŷ Ÿ ÿ Ỹ ỹ Ȳ ȳ Z z Ź ź Ż ż Ž ž ß Ð ð Þ þ Ə ə ග්‍රීක: Ά ά Έ έ Ή ή Ί ί Ό ό Ύ ύ Ώ ώ Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω සිරිලික්: А а Б б В в Г г Ґ ґ Ѓ ѓ Д д Ђ ђ Е е Ё ё Є є Ж ж З з Ѕ ѕ И и І і Ї ї Й й Ј ј К к Ќ ќ Л л Љ љ М м Н н Њ њ О о П п Р р С с Т т Ћ ћ У у Ў ў Ф ф Х х Ц ц Ч ч Џ џ Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я ́ IPA: t̪ d̪ ʈ ɖ ɟ ɡ ɢ ʡ ʔ ɸ ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ ʝ ɣ ʁ ʕ ʜ ʢ ɦ ɱ ɳ ɲ ŋ ɴ ʋ ɹ ɻ ɰ ʙ ʀ ɾ ɽ ɫ ɬ ɮ ɺ ɭ ʎ ʟ ɥ ʍ ɧ ɓ ɗ ʄ ɠ ʛ ʘ ǀ ǃ ǂ ǁ ɨ ʉ ɯ ɪ ʏ ʊ ɘ ɵ ɤ ə ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ʌ ɔ ɐ ɶ ɑ ɒ ʰ ʷ ʲ ˠ ˤ ⁿ ˡ ˈ ˌ ː ˑ ̪