සැකිල්ල:පරිපාලක පුවරුව

විකිපීඩියා වෙතින්
(සැකිල්ල:Admin dashboard වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

User:Xenocidic/dashboard/users

User:Xenocidic/dashboard/users

ඉක්මන් මැකීම් ඉල්ලීම් වර්ගය ඉල්ලීම් ගණන
Candidates for speedy deletion as attack pages 0
Wikipedians looking for help 0
Requests for unblock 0
Wikipedia protected edit requests 0
හිමිකම් උල්ලංඝනය නිසාවෙන් ඉක්මන් මකා දැමීම සඳහා යෝජිතයෝ 0
ඉක්මන් මකාදැමීමේ උපමානය සඳහා යෝජනාවන් 0

Purge the cache of this page

Administrative backlog[සංස්කරණය]

WP:AIV[සංස්කරණය]

Bot-reported[සංස්කරණය]

User-reported[සංස්කරණය]

WP:CSD / proposed deletions[සංස්කරණය]

ඉල්ලීම් වර්ගය ගණන
Candidates for Deletion 0
User requested 0
Empty pages 0
CSD G1:Nonsense pages 0
CSD G2:අත්හදා බැලීම් පිටු 0
CSD G3. හුදු වන්ධ්‍යලය සහ නිහීන වංචා. 0
CSD G4. Recreation of a page that was deleted per a deletion discussion. 0
CSD G5. Creations by a banned or blocked user(s). 0
CSD G6. තාක්ෂණික මකා දැමීම. 0
CSD G7. Author requests deletion 0
CSD G8. දැනට-නොපවතින හෝ මකාදමා ඇති පිටුවක් මත යැපෙන පිටු. 0
CSD G9. Office actions. 0
CSD G10. Pages that disparage or threaten their subject 0
CSD G11. Unambiguous advertising or promotion. 0
CSD GG12. Unambiguous copyright infringement. 0
Spam pages 0
Importance or significance not asserted 0
Contested candidates 0
Other candidates 0

WP:UAA / WP:RFPP[සංස්කරණය]

WP:RFA[සංස්කරණය]

RfA candidate S O N S% Ending (UTC) Time left Dups? Report
RfB candidate S O N S% Ending (UTC) Time left Dups? Report

Last updated by SoxBot (talk) at 06:30, 28 December 2010 (UTC)

WP:RFPERM

There are no outstanding requests for account creator.