විකිපීඩියා:Featured picture candidates/Nomination procedure

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
කෙටි මග:
WP:FPC/NP

තෝරාගත් අන්තර්ගතය:

Featured picture tools:

Nomination procedure[සංස්කරණය]

Step 1:
Evaluate

Please read Featured picture criteria on how to evaluate nominations. Most users reference terms from this page when evaluating your nomination.


Step 2:
Create a subpage

Create a page to place the image on; this page needs to be a subpage of Wikipedia:Featured picture candidates. To create your own subpage, add a title for the image you want to nominate in the field below (for example, Wikipedia:Featured picture candidates/Labrador Retriever). Click the "Create new nomination" button.


For Delists (or Delist & Replace)

Use this field to create a subpage for delisting a current Featured picture.


Step 3:
Transclude and link

Transclude the newly created subpage to the Featured picture candidate list (direct link).

Too complicated?[සංස්කරණය]

If you are unable to follow the above procedure, add your image to Wikipedia talk:Featured picture candidates and mention that you would like to submit your image to Wikipedia:Featured picture candidates, but that you don't know how. If someone else deems it suitable, they will add it to FPC on your behalf. Alternatively, you can request a regular FPC editor to submit an image on your behalf by contacting them on their talk page.