විකිපීඩියා:Requests for permissions/Account creator

විකිපීඩියා වෙතින්

Account creator (add request)[සංස්කරණය]