විකිපීඩියා:Requests for permissions/Autopatrolled

විකිපීඩියා වෙතින්
  • I would like to get permission for Autopatrolled User:MihirNak007 (talk) 19:00, 3 October 2022 (යූටීසී)

ස්වයං මුර සංචාරකයන් (ඉල්ලීම එක් කරන්න )[සංස්කරණය]

  • I like to get permission for Autopatrolled Singhalawap (talk) 06:10, 27 මාර්තු 2011 (යූටීසී)Reply[reply]
YesY කළා-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:56, 27 මාර්තු 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

පසිඳු කාවින්ද[සංස්කරණය]

  • I would like to get Autopatrolled rights because active in the creation of new articles. සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 12:10, 8 ජූනි 2011 (යූටීසී)Reply[reply]
මට මොහු ගැන එතරම් විශ්වාසයක් නොමැත. වෙනත් පරිපාලකයෙකුට මොහුට ගැන විශ්වාසයක් ඇත්නම් කරුණාකර මෙම බලය ලබා දෙන්න. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:36, 29 ජූනි 2011 (යූටීසී)Reply[reply]
X mark.svgN කලේ නැහැ. මටත් මෙම පරිශීලකයා ගැන විශ්වාසයක් නොමැත.--Lee (talk) 03:55, 29 ජූනි 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

කමක් නැහැ! ඔබ සැමදෙනාටම ස්තුතියි...සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 10:07, 29 ජූනි 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

YesY කළා -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:35, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)Reply[reply]
බෙහෙවින් තුති. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 06:36, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)Reply[reply]
  • Autopatrolled rights ඉල්ලා සිටිමි. සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 06:42, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)Reply[reply]
  • ස්වයං මුර සංචාරකත්වය ඉල්ලා සිටිමි. --- හරිත (talk) 10:24, 30 ජූලි 2014 (යූටීසී)Reply[reply]

ස්වයං මුර සංචාරකත්වය ඉල්ලා සිටිමි---Yasasuru (talk) 06:00, 1 සැප්තැම්බර් 2017 (යූටීසී)Reply[reply]