විකිපීඩියා:Template index/Maintenance

විකිපීඩියා වෙතින්

Articles undergoing major edits[සංස්කරණය]

What to type What it makes
සැකිල්ල:Tnetl
සැකිල්ල:Tnetlp සැකිල්ල:Inusefor
සැකිල්ල:Tnetlp සැකිල්ල:Inuseuntil
සැකිල්ල:Tnetl

Protected articles, pages and images[සංස්කරණය]

What to type What it makes
{{protected}}
links talk edit
{{vprotected}}
links talk edit
සැකිල්ල:Vprotected
{{sprotected}}
links talk edit
{{sprotectedTalk}}
links talk edit
සැකිල්ල:SprotectedTalk
{{hprotected}}
links talk edit
{{protected template}}
links talk edit
{{mprotected}}
links talk edit
සැකිල්ල:Mprotected
{{moveprotected}}
links talk edit
සැකිල්ල:Moveprotected
{{p-protected}}
links talk edit
සැකිල්ල:P-protected

Copyright violations[සංස්කරණය]

What to type What it makes
{{copyvio|url=http://example.org}}
Talk

{{subst:#ifeq: {{subst:NAMESPACE}}|File|සැකිල්ල:Copyvio error|}} {{subst:empty template|සැකිල්ල:Error:not substituted}} {{ප්‍රකාශන අයිතිය උල්ලංඝනය

url=http://example.org month = {{subst:CURRENTMONTHNAME}} day = {{subst:CURRENTDAY}} year = {{subst:CURRENTYEAR}} time = {{subst:CURRENTTIME}} timestamp = {{subst:CURRENTTIMESTAMP}}}}

Articles requiring significant attention and other issues[සංස්කරණය]

What to type What it makes Where it goes
{{convertIPA}}

EditTalkLinksCategory

සැකිල්ල:ConvertIPA

Talk page
{{expert}}

EditTalkLinksCategory

Article page
{{globalize}}

EditTalkLinksCategory

Article page
{{ISSN-disclaimer}}

EditTalkLinksCategory

සැකිල්ල:ISSN-disclaimer

Talk page
{{ISSN-needed}}

EditTalkLinksCategory

සැකිල්ල:ISSN-needed

Talk page
{{translation|SOURCE}}

EditTalkLinksCategory

Talk page
{{verylong}}

TalkLinksCategory

Talk page

Merging and splitting[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා:Template messages/Merging and splitting

විකිපීඩියා:Template messages/Moving

Categorization issues[සංස්කරණය]

This is about categorization issues in articles. For tags that are placed on Wikipedia:Categories, see Wikipedia:Template messages/Category namespace and Wikipedia:Template messages/Deletion.

What to type What it makes
{{catneeded}}
Talk, list, category
{{verylarge}}

Talk, links, category

සැකිල්ල:Verylarge

{{cfd-article|SOMECAT}}
Talk, list

Category:SOMECAT, which is related to this article, has been nominated for deletion or renaming at Wikipedia:Categories for deletion. You are encouraged to join the discussion.

Moving to other projects[සංස්කරණය]

විකිපීඩියා:Template messages/Moving to other projects

Cleanup-related notes[සංස්කරණය]

See Wikipedia:Template messages/Cleanup.

Example:

What to type What it makes
{{cleanup-context}}

සැකිල්ල:Cleanup-context

{{cleanup-date|දෙසැම්බර් 2023}}
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:Template_index/Maintenance&oldid=578798" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි