විකිපීඩියා:අවසර සඳහා ඉල්ලීම්/AutoWikiBrowser

විකිපීඩියා වෙතින්

AutoWikiBrowser (add request for primary account or bot account) (grant access)[සංස්කරණය]

Users[සංස්කරණය]