ඉන්දු-පාර්තියානු රාජධානිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Indo-Parthian Kingdom
19–226
Indo-Parthian Kingdom at its maximum extent.[1]
Indo-Parthian Kingdom at its maximum extent.[1]
අගනුවරTaxila
Kabul
පොදු භාෂා(ව)Aramaic
Greek
Pali (Kharoshthi script)
Sanskrit, Prakrit (Brahmi script) Parthian
ආගම
Buddhism
Hinduism
Zoroastrianism
රජයMonarchy
King 
• 19–46
Gondophares I (first)
• ?–226
Farn-Sasan (last)
Historical eraAntiquity
19
• අහෝසි කළේ
226
Preceded by
Succeeded by
Parthian Empire
Indo-Scythians
Kushan Empire
Sasanian Empire

The Indo-Parthian Kingdom, also known as the Suren Kingdom,[2] was a Parthian kingdom founded by the Gondopharid branch of the House of Suren, ruling from 19 to c. 226. At their zenith, they ruled an area covering parts of eastern Iran, various parts of Afghanistan and the northwest regions of the Indian subcontinent (most of modern Pakistan and parts of northwestern India).

The kingdom was founded in 19 when the Surenid governor of Drangiana (Sakastan) Gondophares declared independence from the Parthian Empire. He would later make expeditions into the west, conquering territory from the Indo-Scythians and Indo-Greeks, thus transforming his kingdom into an empire.[3] The domains of the Indo-Parthians were greatly reduced following the invasions of the Kushans in the second half of the 1st. century. They managed to retain control of Sakastan, until its conquest by the Sasanian Empire in c. 224/5.[4]

The Indo-Parthians are noted for the construction of the Buddhist monastery Takht-i-Bahi (UNESCO World Heritage Site).

Notes[සංස්කරණය]

  1. Schwartzberg, Joseph E. (1978). A Historical atlas of South Asia. Chicago: University of Chicago Press. p. 145, map XIV.1 (f). ISBN 0226742210.
  2. Gazerani 2015, පිටු අංකය: 26.
  3. Rezakhani 2017, පිටු අංකය: 35.
  4. Olbrycht 2016, පිටු අංකය: 25.

References[සංස්කරණය]

  • "Les Palettes du Gandhara", Henri-Paul Francfort, Diffusion de Boccard, Paris, 1979
  • "Reports on the campaigns 1956–1958 in Swat (Pakistan)", Domenico Faccenna
  • "Sculptures from the sacred site of Butkara I", Domenico Faccena

Sources[සංස්කරණය]

External links[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Ancient India and Central Asia සැකිල්ල:Parthian Empire