පාලි ත්‍රිපිටකය

විකිපීඩියා වෙතින්

පාලි සිංහල සූත්‍ර සෙවුම

ඉංග්‍රීසි සූත්‍ර ලැයිස්තුවක්

සූත්‍රය මාතෘකාව පොත හෝ පිටුව උද්ධෘත
අට්ඨකථා යමක මහා ප්‍රාතිහාර්ය්‍ය DA.i.57 DhA.iii.204 Yamaka-pātihāriya or the "Twin Miracle", The Buddha emits fire and water.
අට්ඨකථා පංච නියාම ධර්‍ම වෙබ් උතු, බීජ, කම්ම, ධම්ම, චිත්ත විකිපීඩියාDhammasaṅgaṇī-aṭṭhakathā (Cittuppādakaṇḍo, Abyākatapadaṃ, Ahetukakusalavipāko, Vipākuddhārakathā):
Satthusāsana Sutta The Instruction of the Teacher AN 7.83 (A iv 143) – Of these dhammas, Upāli, of which you may know: 'These dhammas are not utterly conducive to nibbida, to virāga, to nirodha, to upasama, to abhiñña, to sambodhi, to Nibbāna, Upāli, you may definitely hold: 'This is not the Dhamma, this is not the Vinaya, this is not the instruction of the Teacher'.
Mahāparinibbāna Sutta The last instructions DN 16 (D ii 137) Dhamma and the Vinaya, will be your Teacher after my passing away.
Mahānidāna Sutta Dependent Arising DN 15 The Great Discourse on Causation

The Dharmafarers[සංස්කරණය]

Some resources[සංස්කරණය]

Tips on Reading the Pali Discourses[සංස්කරණය]

  • Dīgha Nikāya: 1, 2, 9, 15, 16, 29
  • Majjhima Nikāya: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 35, 36, 38, 43, 44, 47, 55, 58, 60, 61, 63, 66, 70, 72, 74, 82, 86, 88, 95, 96, 107, 108, 109, 117, 118, 121, 125, 136, 139, 141, 149, 150
  • Saṃyutta Nikāya: 12.2, 12.15, 12.17, 12.33, 12.34, 22.2, 22.59, 22.81, 22.85, 35.28, 35.116, 36.6, 36.7, 36.8, 36.11, 38.14, 41.6, 45.8, 46.51, 46.55, 47.10, 47.19, 48.42, 51.15, 55.7, 56.11
  • Aṅguttara Nikāya: I'd recommend looking at Bhikkhu Bodhi's Thematic Guide and reading the discourses by whatever topic interests you. A discourse that usually stands out in this nikāya is AN 3.65. (I also like 3.61, 3.68 & 3.69)
  • Khuddaka Nikāya: I recommend reading fully the Dhammapada, Udāna, Itivuttaka, Sutta Nipāta, Theragāthā & Therīgāthā. They are small and easy to read. If I had to choose one, I'd say the Sutta Nipāta.

බෞද්ධ දර්ශනයට අදාල සූත්‍ර[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පාලි_ත්‍රිපිටකය&oldid=366571" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි