විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/පෙබරවාරි

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

තෝරාගත් සංවත්සර/අද දවස ගැන ලේඛනාගාරය
ජනවාරිපෙබරවාරිමාර්තුඅප්‍රේල්මැයිජුනිජූලිඅගෝස්තුසැප්තැම්බර්ඔක්තොම්බර්නොවැම්බර්දෙසැම්බර්


තෝරාගත් සංවත්සර සඳහා මෑත වෙනස්වීම්තෝරාගත් සංවත්සර සංස්කරණයේ මාර්ගෝපදේශයන්


දැන් වෙලාව 12:50 බ්‍රහස්පතින්දා, පෙබරවාරි 22, 2018 (UTC) – මෙම පිටුවේ ක්‍ෂය විමෝචනය කරන්නපෙබරවාරි 1:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: ජනවාරි 31 පෙබරවාරි 1 පෙබරවාරි 2

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 2:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 1 පෙබරවාරි 2 පෙබරවාරි 3

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 3:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 2 පෙබරවාරි 3 පෙබරවාරි 4

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 4:

Flag of Sri Lanka.svg

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 3 පෙබරවාරි 4 පෙබරවාරි 5

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 5:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 4 පෙබරවාරි 5 පෙබරවාරි 6

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 6:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 5 පෙබරවාරි 6 පෙබරවාරි 7

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 7:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 6 පෙබරවාරි 7 පෙබරවාරි 8

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 8:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 7 පෙබරවාරි 8 පෙබරවාරි 9

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 9:

ග්ලේන් මැක්ග්‍රාත්

 • 1970 - හිටපු ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ග්ලේන් මැක්ග්‍රාත් උපත.
 • 1922 - හිටපු එංගලන්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ජිම් ලෙකර් උපත.

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 8 පෙබරවාරි 9 පෙබරවාරි 10

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 10:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 9 පෙබරවාරි 10 පෙබරවාරි 11

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 11:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 10 පෙබරවාරි 11 පෙබරවාරි 12

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


ඒබ්‍රහම් ලින්කන්

පෙබරවාරි 12: ඩාවින් දිනය;

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 11 පෙබරවාරි 12 පෙබරවාරි 13

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 13:

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 12 පෙබරවාරි 13 පෙබරවාරි 14

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 14: වැලන්ටයින් දිනය

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 13 පෙබරවාරි 14 පෙබරවාරි 15

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 15: සර්බියාවේ ජාතික දිනය (1804)

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 14 පෙබරවාරි 15 පෙබරවාරි 16

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 16: ලිතුවේනියාවේ රාජ්‍යත්ව දිනය (1918);

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 15 පෙබරවාරි 16 පෙබරවාරි 17

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 17:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 16 පෙබරවාරි 17 පෙබරවාරි 18

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 18:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 17 පෙබරවාරි 18 පෙබරවාරි 19

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 19:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 18 පෙබරවාරි 19 පෙබරවාරි 20

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 20:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 19 පෙබරවාරි 20 පෙබරවාරි 21

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 21:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 20 පෙබරවාරි 21 පෙබරවාරි 22

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 22:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 21 පෙබරවාරි 22 පෙබරවාරි 23

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 23: බෲනයි රාජ්‍යයේ ජාතික දිනය (1984)

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 22 පෙබරවාරි 23 පෙබරවාරි 24

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 24:

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 23 පෙබරවාරි 24 පෙබරවාරි 25

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


උර්වශී රෞතෙලා

පෙබරවාරි 25: කුවේටයේ ජාතික දිනය (1961)

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 24 පෙබරවාරි 25 පෙබරවාරි 26

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 26:

 • 1936 දී ජර්මනියේ වොක්ස්වැගන් මෝටර් රථ නිපදවීම ඇරඹුනේ මෙම දිනයේ දීය.

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 25 පෙබරවාරි 26 පෙබරවාරි 27

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 27:

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 26 පෙබරවාරි 27 පෙබරවාරි 28

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 28: අරාබි ලොව තුල ගුරුවරුන්ගේ දිනය;

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 27 පෙබරවාරි 28 මාර්තු 1

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


පෙබරවාරි 29:

 • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.

තවත් සිදුවීම්: පෙබරවාරි 28 මාර්තු 1 මාර්තු 2

දැන් වේලාව 2018 පෙබරවාරි 22 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න


viewසාකච්ඡාවedithistory


තෝරාගත් සංවත්සර/අද දවස ගැන ලේඛනාගාරය
ජනවාරිපෙබරවාරිමාර්තුඅප්‍රේල්මැයිජුනිජූලිඅගෝස්තුසැප්තැම්බර්ඔක්තොම්බර්නොවැම්බර්දෙසැම්බර්


තෝරාගත් සංවත්සර සඳහා මෑත වෙනස්වීම්තෝරාගත් සංවත්සර සංස්කරණයේ මාර්ගෝපදේශයන්


දැන් වෙලාව 12:50 බ්‍රහස්පතින්දා, පෙබරවාරි 22, 2018 (UTC) – මෙම පිටුවේ ක්‍ෂය විමෝචනය කරන්න