අවිස්සාවේල්ල මැතිවරණ බලප්‍රදේශය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

අවිස්සාවේල්ල මැතිවරණ බලප්‍රදේශය අගෝස්තු 1947 සහ පෙබරවාරි 1989 අතරතුර ශ්‍රී ලංකාවෙහි මැතිවරණ බලප්‍රදේශ අතුරින් එකක් විය. මෙම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය නම් ලද්දේ බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ, අවිස්සාවේල්ල නගරය අනුව යමිනි . ශ්‍රී ලංකාවේ 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව විසින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් තෝරා පත්කර ගැනුම සඳහා සමානුපාතික නියෝජන මැතිවරණ ක්‍රමය හඳුන්වාදෙන ලදි . එවිට පැවැති බොහෝ දුරට ඒක-මන්ත්‍රී මැතිවරණ බලප්‍රදේශ වූ බලප්‍රදේශ 160 වෙනුවට බහු-මන්ත්‍රී මැතිවරණ බලප්‍රදේශ 22 ක් ඇති කරන ලදි.[1] සමානුපාතික නියෝජනය යටතේ පැවැත්වුනු පළමු මැතිවරණය වන 1989 මහා මැතිවරණයේදී අවිස්සාවේල්ල මැතිවරණ බලප්‍රදේශය වෙනුවට කොළඹ බහු-මන්ත්‍රී මැතිවරණ බලප්‍රදේශය ආදේශ කරනු ලදුවත් බහු-මන්ත්‍රී මැතිවරණ බලප්‍රදේශය තුල ඡන්ද බලප්‍රදේශයක් ලෙස අවිස්සාවේල්ල දිගටම පවතියි.

1947 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

23 අගෝස්තු 1947 සිට 20 සැප්තැම්බර් 1947 දක්වා කාලය අතරතුරදී පැවැත්වුනු පළමුවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[2]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
පිලිප් ගුණවර්ධන ලංකා සම සමාජ පක්ෂය අත 17,598 75.61%
බර්නාඩ් ජයසූරිය අලියා 5,676 24.39%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 23,274 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 259
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 23,533
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 50,009
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 47.06%

කෙසේවුවද, 1948 දී, සවුත් වෙස්ටර්න් බස් සමාගමෙහි ඇතිවූ වර්ජනය හා සම්බන්ධ සිද්ධියක් නිසා පිලිප් ගුණවර්ධන තෙමසක බරපතල වැඩ සහිත සිර දඞුවමකට නියම වූයෙන් ඔහු හට අසුන අහිමි විය. එම නිසා අතුරු මැතිවරණයක් පැවැත්විණි.

1948 පාර්ලිමේන්තු අතුරු මැතිවරණය[සංස්කරණය]

1948 අප්‍රේල් 19 දිනදී නාමයෝජනා භාරගත් අතුරු මැතිවරණයෙහිදී මෙම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[3]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
කුසුම්සිරි ගුණවර්ධන මිය නිතරගයෙන්
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 50,009
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය

1952 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

24 මැයි 1952 සහ 30 මැයි1952 දක්වා කාලය අතරතුරදී පැවැත්වුනු දෙවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[4]


අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
කුසුම්සිරි ගුණවර්ධන අලියා 19,414 51.23%
ක්ලෝඩාග් ජයසූරිය අත 18,485 48.77%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 37,899 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 358
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 38,257
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 52,507
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 72.86%

1956 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

5 අප්‍රේල් 1956 සහ 10 අප්‍රේල් 1956දක්වා කාලය අතරතුරදී පැවැත්වුනු තෙවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[5]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
ඩී. පී. ආර්. ගුණවර්ධන අත 30,070 78.83%
ක්ලෝඩාග් ජයසූරිය අලියා 7,818 20.49%
එච්. එම්. එස්. ජයවර්ධන බයිසිකලය 258 0.68%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 38,146 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 244
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 38,390
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 59,267
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 64.77%

1960 (මාර්තු) පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

19 මාර්තු 1960 දිනදී පැවැත්වුනු සතරවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[6]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
පිලිප් ගුණවර්ධන මහජන එක්සත් පෙරමුණ කරත්ත රෝදය 16,648 60.10%
ආරියදාස ජයවර්ධන එක්සත් ජාතික පක්ෂය අලියා 10,395 37.53%
නෙවිල් ඩි ජැකොලින් කුඩය 657 2.37%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 27,700 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 175
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 27,875
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 33,589
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 82.99%

1960 (ජූලි) පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

20 ජූලි 1960 දිනදී පැවැත්වුනු පස්වන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[7]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
පිලිප් ගුණවර්ධන කරත්ත රෝදය 13,295 50.40%
ආරියදාස ජයවර්ධන එක්සත් ජාතික පක්ෂය අලියා 10,600 40.19%
ආර්. පී. ජයවර්ධන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අත 2,482 9.41%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 26,377 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 108
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 26,485
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 33,589
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 78.85%

1965 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

22 මාර්තු 1965 දිනදී පැවැත්වුනු හයවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[8]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
පිලිප් ගුණවර්ධන කරත්ත රෝදය 22,093 67.24%
සෝමා වික්‍රමනායක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අත 10,766 32.76%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 32,859 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 217
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 33,076
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 40,902
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 80.87%

1970 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

27 මැයි 1970 දිනදී පැවැත්වුනු සත්වන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[9]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
බොනී ජයසූරිය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අත 19,687 48.93%
පිලිප් ගුණවර්ධන මහජන එක්සත් පෙරමුණ කරත්ත රෝදය 17,661 43.90%
සිරිපාල පාදුක්ක පුටුව 2,883 7.17%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 40,231 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 134
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 40,365
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 46,402
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 86.99%

1977 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

21 ජූලි 1977 දිනදී පැවැත්වුනු අටවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[10]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
එම්. ඩී. ප්‍රේමරත්න අලියා 23,812 49.67%
දිනේෂ් ගුණවර්ධන කරත්ත රෝදය 17,897 37.33%
ඩබ්. පී. සේනානායක අත 4,762 9.93%
චන්ද්‍රපාල කුමාරගේ යතුර 1,187 2.48%
දොන් පේමරත්න තිලකරත්න තරාදිය 282 0.59%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 47,940 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 138
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 48,078
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 54,375
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 88.42%

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

  1. "ද ඉලෙක්ටරල් සිස්ටම්". ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව.
  2. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1947" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.
  3. "රිසල්ට්ස් ඔෆ් බයි ඉලෙක්ෂන්ස් සම්සීක්වන්ට් ටු පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1947". මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව. {{cite web}}: Missing or empty |url= (help); Text "http://www.slelections.gov.lk/pdf/Results_1947%20By%20Elections.PDF" ignored (help)
  4. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1952" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.
  5. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1956" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.
  6. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1960-03-19" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.
  7. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1960-07-20" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.
  8. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1965" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.
  9. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1970" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.
  10. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1977" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.

ඛණ්ඩාංක: 6°57′11″N 80°13′6″E / 6.95306°N 80.21833°E / 6.95306; 80.21833