කෝපායි මැතිවරණ බලප්‍රදේශය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කෝපායි මැතිවරණ බලප්‍රදේශය අගෝස්තු 1947 සහ පෙබරවාරි 1989 අතරතුර ශ්‍රී ලංකාවෙහි මැතිවරණ බලප්‍රදේශ අතුරින් එකක් විය. මෙම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය නම් ලද්දේ උතුරු පළාතේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ, කෝපායි නගරය අනුව යමිනි . ශ්‍රී ලංකාවේ 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව විසින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් තෝරා පත්කර ගැනුම සඳහා සමානුපාතික නියෝජන මැතිවරණ ක්‍රමය හඳුන්වාදෙන ලදි . එවිට පැවැති බොහෝ දුරට ඒක-මන්ත්‍රී මැතිවරණ බලප්‍රදේශ වූ බලප්‍රදේශ 160 වෙනුවට බහු-මන්ත්‍රී මැතිවරණ බලප්‍රදේශ 22 ක් ඇති කරන ලදි.[1] සමානුපාතික නියෝජනය යටතේ පැවැත්වුණු පළමු මැතිවරණය වන 1989 මහා මැතිවරණයේදී කෝපායි මැතිවරණ බලප්‍රදේශය වෙනුවට යාපනය බහු-මන්ත්‍රී මැතිවරණ බලප්‍රදේශය ආදේශ කරනු ලදුවත් බහු-මන්ත්‍රී මැතිවරණ බලප්‍රදේශය තුළ ඡන්ද බලප්‍රදේශයක් ලෙස කෝපායි දිගටම පවතියි.

1947 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

23 අගෝස්තු 1947 සිට 20 සැප්තැම්බර් 1947 දක්වා කාලය අතරතුරදී පැවැත්වුණු පළමුවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[2]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
සී. වන්නියසිංගම් සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රසය අලියා 9,619 58.90%
එස්. රාසරත්නම් අත 5,266 32.24%
සී. රගුනාතන් කරත්ත රෝදය 1,447 8.86%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 16,332 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 276
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 16,608
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 32,999
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 50.33%

1952 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

24 මැයි 1952 සහ 30 මැයි1952 දක්වා කාලය අතරතුරදී පැවැත්වුණු දෙවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[3]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
සී. වන්නියසිංගම් ෆෙඩරල් පක්ෂය යතුර 9,410 44.89%
සී. අරුලම්පලම් සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රසය අලියා 9,200 43.88%
ආර්.ආර්. ධර්මරත්නම් තරුව 2,354 11.23%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 20,964 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 283
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 21,247
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 32,903
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 64.57%

1956 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

5 අප්‍රේල් 1956 සහ 10 අප්‍රේල් 1956දක්වා කාලය අතරතුරදී පැවැත්වුණු තෙවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[4]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
සී. වන්නියසිංගම් ෆෙඩරල් පක්ෂය ගෙය 12,804 53.83%
සී. අරුලම්පලම් කුඩය 10,983 46.17%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 23,787 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 304
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 24,091
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 34,465
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 69.90%

1960 (මාර්තු) පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

19 මාර්තු 1960 දිනදී පැවැත්වුණු සතරවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[5]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
එම්. බාලසුන්දරම් ෆෙඩරල් පක්ෂය ගෙය 10,279 48.63%
ටී. ගුණරත්නම් සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රසය බයිසිකලය 4,936 23.35%
එස්.කේ. නල්ලතම්බි හිරු 3,494 16.53%
කේ.වී.එස්. ෂන්මුගනාදන් යතුර 1,777 8.41%
එස්.පී. නඩරාජා තරුව 458 2.17%
එස්. සිවසුබ්‍රමානියම් කුකුළා 192 0.91%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 21,136 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 351
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 21,487
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 27,858
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 77.13%

1960 (ජූලි) පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

20 ජූලි 1960 දිනදී පැවැත්වුණු පස්වන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[6]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
එම්. බාලසුන්දරම් ෆෙඩරල් පක්ෂය ගෙය 12,088 67.64%
ටී. ගුණරත්නම් සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රසය බයිසිකලය 5,782 32.36%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 17,870 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 188
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 18,058
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 27,858
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 64.82%

1965 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

22 මාර්තු 1965 දිනදී පැවැත්වුණු හයවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[7]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
එස්. කදිරවේලුපිල්ලෙයි ෆෙඩරල් පක්ෂය ගෙය 12,339 51.93%
ටී. ගුණරත්නම් සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රසය බයිසිකලය 8,230 34.64%
එම්. තුරෙයිරාජා යතුර 2,625 11.05%
මුරුගේසු බාලසුන්දරම් කුඩය 568 2.39%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 23,762 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 361
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 24,123
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 33,091
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 72.90%

1970 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

27 මැයි 1970 දිනදී පැවැත්වුණු සත්වන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[8]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
එස්. කදිරවේලුපිල්ලෙයි ෆෙඩරල් පක්ෂය ගෙය 16,428 55.85%
ටී. ගුණරත්නම් සමස්ත ලංකා දෙමළ කොංග්‍රසය බයිසිකලය 11,288 38.38%
එම්.එස්. කණගසුන්දරම් තරාදිය 983 3.34%
එම්. තුරෙයිරාජා අත 713 2.42%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 29,412 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 189
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 29,601
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 37,464
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 79.01%

1977 පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය[සංස්කරණය]

21 ජූලි 1977 දිනදී පැවැත්වුණු අටවන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙහි මෙම මැතිවරණ බලප්‍රදේශය සඳහා ප්‍රතිඵල:[9]

අපේක්ෂකයා පක්ෂය සංකේතය ඡන්ද සංඛ්‍යාව %
එස්. කදිරවේලුපිල්පෙයි දෙමළ එක්සත්විමුක්ති පෙරමුණ හිරු 25,840 77.20%
වී. නඩරාජා ලංකා සම සමාජ පක්ෂය යතුර 3,487 10.42%
එස්. ජෙගනාදන් අලියා 2,699 8.06%
වී.ටී. ජෙයදේවන් නැව 1,444 4.31%
වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 33,470 100.00%
ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව 149
මුළු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 33,619
ලියාපදිංචි ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව 41,824
ඡන්දය භාවිත කිරීමේ ප්‍රතිශතය 80.38%

සිවසුබ්‍රමානියම් කදිරවේලුපිල්ලෙයි 1981 අප්‍රේල් 2 දිනදී මිය ගියේය. ඔහුගේ ආද්ශය වශයෙන් මුරුගේසු අලලසුන්දරම් 1981 ජූලි 23 දින දිවුරුම් දෙන ලදි.[10]

මුරුගේසු අලලසුන්දරම් 1985 සැප්තැම්බර් 2 දිනදී ඝාතනය කෙරිණි.[11]

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

 1. "ද ඉලෙක්ටරල් සිස්ටම්". ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව.
 2. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1947" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.
 3. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1952" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.
 4. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1956" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.
 5. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1960-03-19" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.
 6. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1960-07-20" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.
 7. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1965" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.
 8. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1970" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.
 9. "රිසල්ට් ඔෆ් පාර්ලිමෙන්ටරි ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් 1977" (PDF). මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව.
 10. කේටී රාජසිංහම් (2002 පෙබරවාරි 16). "චැප්ටර් 27 - හොස්විප් අමිර්තලිංගම්". ශ්‍රී ලංකා: දි අන්ටෝල්ඩ් ස්ටෝරි. ඒෂියා ටයිම්ස්. Retrieved 2010 මාර්තු 23. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 11. කේටී රාජසිංහම්. "චැප්ටර් 33: ඉන්ඩියා ෂෝෂ් ඉට්ස් හෑන්ඩ්". ශ්‍රී ලංකා: දි අන්ටෝල්ඩ් ස්ටෝරි. ඒෂියා ටයිම්ස්. Retrieved 2010 මාර්තු 23. Check date values in: |accessdate= (help)

ඛණ්ඩාංක: 9°42′0″N 80°4′0″E / 9.70000°N 80.06667°E / 9.70000; 80.06667