විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 8

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මැයි 8:

  • අද දිනය ගැන තවමත් කිසිවක් තොරා ගෙන නැත.
  • තවත් සිදුවීම්: මැයි 7මැයි 8මැයි 9

    දැන් වේලාව 2020 අගෝස්තු 10 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න