ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පාසල් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ජාතික පාසල්[සංස්කරණය]

අනුරාධපුර[සංස්කරණය]

1.අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලය 2. කැකිරාව මධ්‍ය විද්‍යාලය 3.ස්වර්ණපාලි බාලිකා මහා විද්‍යාලය 4. මෛත්‍රීපාල සේනානායක ජාතික පාසල මැදවච්චිය 5. සහිරා විද්‍යාලය අනුරාධපුර

කොළඹ[සංස්කරණය]

 1. ආනන්ද විද්‍යාලය, කොළඹ
 2. නාලන්දා විද්‍යාලය, කොළඹ
 3. අනුලා විද්‍යාලය, නුගේගොඩ
 4. ඉසිපතන විද්‍යාලය
 5. ඩී. එස්. සේනානායක, විද්‍යාලය
 6. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය
 7. දේවි බාලිකා විද්‍යාලය, කොළඹ
 8. මහානාම විද්‍යාලය, කොළඹ 03,
 9. මහාමයා බාලිකා මහා විද්‍යාලය, නුගේගොඩ
 10. ජනාධිපති විද්‍යාලය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, කෝට්ටේ
 11. රාජකීය විද්‍යාලය, කොළඹ
 12. විසාඛා බාලිකා මහා විද්‍යාලය
 13. ලුම්බිණි විද්‍යාලය, කොළඹ 05
 14. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය, මොරටුව
 15. වේල්ස් කුමරි විද්‍යාලය, මොරටුව
 16. වේළුවන මහා විද්‍යාලය
 17. සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මහා විද්‍යාලය, කොළඹ 07
 18. ශාන්ත පාවුළු බාලිකා විද්‍යාලය, මිලාගිරිය
 19. හින්දු විද්‍යාලය, බම්බලපිටිය
 20. හේවාවිතාරණ මහා විද්‍යාලය , කොළඹ(ෙමය ජාතික පාසලක් ෙනාෙව)
 21. කොටහේන මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, කොළඹ 13

මහනුවර[සංස්කරණය]

 1. පුෂ්පදාන බාලිකා විද්‍යාලය
 2. ධර්මරාජ විද්‍යාලය
 3. කිංස්වුඩ් විද්‍යාලය
 4. විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලය
 5. වික්‍රමබාහු මධ්‍ය විද්‍යාලය,ගම්පොල
 6. ගම්පොළ ජනරාජ බාලක විද්‍යාලය
 7. උසස් බාලිකා විද්‍යාලය
 8. නු/රජවෙල හින්දු ජාතික පාසල, දිගන
 9. නු/මදින ජාතික පාසල, නුවර
 10. මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය, මහනුවර
 11. පූජාපිටිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 12. ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය, කටුගස්තොට
 13. ශාන්ත සිල්වෙස්තර විද්‍යාලය
 14. ශාන්ත පාවුළු විද්‍යාලය, නුවර
 15. ශ්‍රී ස්වර්ණජෝති ජාතික පාසල, කිරිබත්කුබුර, නුවර
 16. අල් මනාර් මධ්‍ය විද්‍යාලය, ගල්හින්න
 17. අශෝක විද්‍යාලය
 18. අස්හාර් විද්‍යාලය

ගාල්ල[සංස්කරණය]

 1. අනුලා දේවී බාලිකා විද්‍යාලය
 2. ගා/බටේමුල්ල ජාතික පාසල, ඉමදූව
 3. ආනන්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ඇල්පිටිය
 4. උපනන්ද විද්‍යාලය,මානවිල
 5. ක්‍රිස්තු දේව බාලක විද්‍යාලය, බද්දෙගම
 6. ක්‍රිස්තු දේව බාලිකා විද්‍යාලය, බද්දෙගම
 7. නාගොඩ ජාතික පාසල, නාගොඩ
 8. නෙළුව ජාතික පාසල, නෙළුව
 9. දේවානන්ද විද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ
 10. දේවපතිරාජ විද්‍යාලය, රත්ගම
 11. ධර්මාශෝක විද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ
 12. මහින්ද විද්‍යාලය
 13. මල්හරුස් සුල්හියා ජාතික පාසල
 14. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය
 15. රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය
 16. රේවත විද්‍යාලය, බළපිටිය
 17. විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය
 18. ශාන්ත ඇලෝසියුස් විද්‍යාලය
 19. ශ්‍රී සුමංගල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, හික්කඩුව
 20. සවුත්ලන්ඩ් විද්‍යාලය
 21. සංඝමිත්ත බාලිකා විද්‍යාලය
 22. සියලු සාන්තුවරුන්ගේ පාසල
 23. සිරිධම්ම විද්‍යාලය, ලබුදූව

යාපනය[සංස්කරණය]

 1. වුන්දුකුලි බාලිකා විද්‍යාලය
 2. චාවකඡ්ඡේරි හින්දු විද්‍යාලය
 3. යාපනය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 4. යාපනය විද්‍යාලය, වඩ්ඩුකොඩ්ඩායි
 5. යාපනය හින්දු විද්‍යාලය
 6. කොකුවිල් හින්දු විද්‍යාලය
 7. මහජන විද්‍යාලය, තෙල්ලිප්පලයි
 8. ශාන්ත ජෝන්ස් විද්‍යාලය
 9. වෙම්බඩි උසස් බාලිකා විද්‍යාලය

කුරුණෑගල[සංස්කරණය]

 1. ශුද්ධවු පවුලේ බාලිකා විද්‍යාලය
 2. ඉබ්බාගමුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, දෙහෙල්ගමුව
 3. ශාන්ත බෙනඩිට් ආදර්ශ පාසල
 4. මලියදේව විද්‍යාලය
 5. මලියදේව බාලිකා විද්‍යාලය
 6. ශාන්ත ආනා විද්‍යාලය
 7. උඩබදලව සුදර්සන විද්‍යාලය
 8. විජයබා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මහව
 9. හිස්බුල්ලා මධ්‍ය විද්‍යාලය
 10. යු.බි වන්නිනායක ජාතික පාසල ,ගල්ගමුව
 11. වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය ,වාරියපොළ

කෑගල්ල[සංස්කරණය]

 1. කෑගලූ විද්‍යාලය, කෑගල්ල
 2. ඩඩ්ලි සේනානායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, තෝලංගමුව
 3. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය, කෑගල්ල
 4. පින්නවල මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, රඹුක්න
 5. රාජගිරිය මහා විද්‍යාලය, දිප්පිටිය- අරණායක
 6. වලගම මහා විද්‍යාලය, දෙවලෙගම

මාතලේ[සංස්කරණය]

 1. ක්‍රිස්තුදේව මහා විද්‍යාලය
 2. රජ්ජමාන මුස්ලිම් විද්‍යාලය, කෙටවල
 3. ශ්‍රී සංඝමිත්ත බාලිකා ජාතික පාසල, මාතලේ
 4. ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය, මාතලේ
 5. වීර කැපපෙටිපොළ මධ්‍යමහා විද්‍යාලය
 6. සහිරා විද්‍යාලය, මාතලේ
 7. රජයේ විද්‍යා විද්‍යාලය, මාතලේ

පොළොන්නරුව[සංස්කරණය]

 1. අානන්ද බාලිකා ජාතික පාසල, හිඟුරක්ගොඩ
 2. මැදිරිගිරිය ජාතික පාසල
 3. මින්නේරිය ජාතික පාසල
 4. රාජකීය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

කළුතර[සංස්කරණය]

 1. ආනන්ද ශාස්ත්‍රාලය, මතුගම
 2. ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය, පානදුර
 3. ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා පාසල, පානදුර
 4. කළුතර විද්‍යාලය, කළුතර
 5. කළුතර බාලිකා විද්‍යාලය, කළුතර
 6. කන්නංගර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මතුගම
 7. බණ්ඩාරගම ජාතික පාසල
 8. තිස්ස මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 9. තක්ෂිලා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, හොරණ
 10. ශ්‍රීපාලි විද්‍යාලය, හොරණ
 11. ප්‍රධාන ජාතික පාසල, ධර්ගා නගරය
 12. මිරිස්වත්ත ජාතික පාසල, දොඩන්ගොඩ
 13. ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය, පානදුර

ගම්පහ[සංස්කරණය]

 1. නාලන්ද බාලිකා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මිනුවන්ගොඩ
 2. ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය
 3. බණ්ඩාරනායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, වේයන්ගොඩ
 4. ඩී.එස් සේනානායක ජාතික පාසල, මීරිගම
 5. එල්ලක්කාල මහා විද්‍යාලය, එල්ලක්කාල
 6. ගලහිටියාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ගනේමුල්ල
 7. ජීලන් මුස්ලිම් මධ්‍යමහා විද්‍යාලය, පානදුර
 8. රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලය, ගම්පහ
 9. සංඝබෝධි ජාතික පාසල, නිට්ටඹුව.
 10. ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය, වත්තල
 11. ශ්‍රී ධර්මාලෝක විද්‍යාලය, කැළණිය
 12. විහාරමහාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය, කිරිබත්ගොඩ
 13. ශ්‍රී පඥානන්ද විද්‍යාලය, සීදුව
 1. ක්‍රිස්තුරාජ විද්‍යාලය, තුඩැල්ල.

මාතර[සංස්කරණය]

 1. රාහුල විද්‍යාලය
 2. සුජාතා විද්‍යාලය
 3. ශාන්ත තෝමස් කුමර විද්‍යාලය
 4. ශාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය
 5. ශාන්ත ශර්වේසස් මහ විදුහල
 6. තෙලිජ්ජවිල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 7. නාරන්දෙණිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 8. පාලටුව ගුණරතන විද්‍යාලය\
 9. දෙනියාය මධ්‍ය විද්‍යාලය

පුත්තලම[සංස්කරණය]

 1. ජෝශප් වාස් විද්‍යාලය, වෙන්නප්පුව
 2. සේනානායක ජාතික පාසල, මාදම්පෙ
 3. දම්මිස්සර ජාතික පාසල, නාත්තන්ඩිය
 4. ශාන්ත මාරියා දෙමළ මහා විද්‍යාලය, පුත්තලම
 5. සහිරා ජාතික පාසල, පුත්තලම

බදුල්ල[සංස්කරණය]

 1. බ/රිල්පොල ධර්මරාජ මහා විද්‍යාලය, බදුල්ල
 2. බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, බදුල්ල
 3. බදුල්ල ධර්මදූත විද්‍යාලය, බදුල්ල
 4. බණ්ඩාරවෙල ධර්මපාල විද්‍යාලය
 5. බණ්ඩාරවෙල ධර්මාශෝක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 6. බණ්ඩාරවෙල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 7. හල්පෙ ජාතික පාසල, හල්පෙ
 8. කහගොල්ල ජාතික පාසල, දියතලාව, බණ්ඩාරවෙල
 9. බ/කුඩා කුසුම් බාලිකා මහා විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල
 10. මහියංගන ජාතික පාසල, මහියංගනය
 11. නාඋල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, දෙමෝදර
 12. ශ්‍රී ජනානන්ද ජාතික පාසල, කදුරුගමුව
 13. ශාන්ත ජෝශප් විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල
 14. බ/ඌව විද්‍යා විද්‍යාලය, හාලිඇල්ල.
 15. විශාකා උසස් බාලිකා විද්‍යාලය, බදුල්ල
 16. විහාර මහාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය, බදුල්ල
 17. විශාකා විද්‍යාලය, බණ්ඩාරවෙල
 18. ඌව විද්‍යාලය, බදුල්ල

මඩකලපුව[සංස්කරණය]

 1. ශාන්ත මිචෙලෙ'ස් විද්‍යාලය, මඩකලපුව
 2. සිවනන්ධ ජාතික පාසල, කල්ලඩ්යිප්පොඩයි, මඩකලපුව
 3. කාට්ටන්කුඩි ජාතික පාසල, කාට්ටන්කුඩි
 4. ශාන්ත සෙසිලියාස් බාලිකා මහා විද්‍යාලය, මඩකලපුව
 5. විසෙන්ට් බාලිකා මහා විද්‍යාලය, මඩකලපුව
 6. අලිගර් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මඩකලපුව

අම්පාර[සංස්කරණය]

 1. අඩ්ඩලචෙනෙයි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 2. අක්කරේපත්තු මුස්ලිම් මධ්‍ය විද්‍යාලය (ජාතික පාසල), අක්කරේපත්තු
 3. අක්කරයිපත්තු මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 4. සර්මෙල් ෆාතිමා විද්‍යාලය, කල්මුනෙයි
 5. ඩී.එස් සේනානායක ජාතික පාසල
 6. ගසාලි මුස්ලිම් විද්‍යාලය, සම්මන්තුරෙයි
 7. සම්මන්තුරෙයි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 8. සහිරා විද්‍යාලය, කල්මුනෙයි
 9. පදියතලාව ජාතික පාසල
 10. දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ජාතික පාසල.

රත්නපුර[සංස්කරණය]

1.පඤ්ඤානන්ද මධ්‍ය විද්‍යාලය, කරවිට 2.ආනන්ද මෛත්‍රී මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, බලංගොඩ 3ඇඹිලිපිටිය මහා විද්‍යාලය, ඇඹිලිපිටිය

4.ඇලපාත මහා විද්‍යාලය, ඇලපාත  5.ඇහැලියගොඩ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ඇහැලියගොඩ                   5.ෆර්ගියුසන් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය, රත්නපුරය                             6.ගන්කන්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, පැල්මඩුල්ල         7.සීවලි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, හිදැල්ලන, රත්නපුරය

8.ශාන්ත ඇලෝසියුස් විද්‍යාලය, රත්නපුරය 9.සුමන බාලිකා විද්‍යාලය, රත්නපුර 10.රඹුක ඊ ගම්මානය විද්‍යාලය, රත්නපුරය

නුවරඑළිය[සංස්කරණය]

 1. ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල,නිල්දණ්ඩාහින්න-නුවර එළිය http://www.sumangalans.wordpress.com/
 2. ගාමිණි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, නුවර එළිය
 3. කිකිළියමාන්න විද්‍යාලයළි
 4. ශුද්ධ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය
 5. ශාන්ත පැට්රික් විද්‍යාලය, අවිස්සාවේල්ල
 6. සුමන මධ්‍ය විද්‍යාලය, අවිස්සාවේල්ල
 7. ගාමිණි දිසානායක ජාතික පාසල, කොත්මලේ