ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

පටුන

ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව දැක්වීමේදී එය බස්නාහිර, දකුණු, නැගෙනහිර, උතුරු, උතුරු මැද, මධ්‍යම, වයඹ, සබරගමුව හා ඌව යන පළාත් වලට අදාල රජයේ පාසැල් ලැයිස්තු වශයෙන් වෙන් වෙන් වශයෙන් දැක්විය හැකිය.

පළාත දිස්ත්‍රික්ක
සංඛ්‍යාව
අධ්‍යාපන කලාප
සංඛ්‍යාව
අධ්‍යාපන කොට්ඨාශ
සංඛ්‍යාව
බස්නාහිර 3 11 38
මධ්‍යම 3 15 39
දකුණු 3 11 39
උතුරු 5 12 33
නැගෙනහිර 3 12 44
වයඹ 2 8 31
උතුරු මැද 2 8 30
ඌව 2 8 23
සබරගමුව 2 7 27
ශ්‍රී ලංකාව 25 92 304

බස්නාහිර පළාත[සංස්කරණය කරන්න]

මෙම පළාත කොළඹ , ගම්පහ හා කළුතර යන දිස්ත්‍රික්ක වලින් සමන්විතවී ඇති අතර සමස්ත පාසැල් සංඛ්‍යාව 1366 වෙයි.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 413 කින් සමන්විත වන කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 539 කින් සමන්විත වන ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 414 කින් සමන්විත වන කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න


දකුණු පළාත[සංස්කරණය කරන්න]

මෙම පළාත ගාල්ල, මාතර හා හම්බන්තොට යන දිස්ත්‍රික්ක වලින් සමන්විතවී ඇති අතර සමස්ත පාසැල් සංඛ්‍යාව 1142 වෙයි.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 456 කින් සමන්විත වන ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න

මාතර දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 478 කින් සමන්විත වන මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 311 කින් සමන්විත වන හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්.

නැගෙනහිර පළාත[සංස්කරණය කරන්න]

මෙම පළාත මඩකලපුව, ත්‍රිකුණාමලය හා අම්පාර යන දිස්ත්‍රික්ක වලින් සමන්විතවී ඇති අතර සමස්ත පාසැල් සංඛ්‍යාව 986 වෙයි.

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 331 කින් සමන්විත වන මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 273 කින් සමන්විත වන ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 382 කින් සමන්විත වන අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න

උතුරු පළාත[සංස්කරණය කරන්න]

මෙම පළාත මන්නාරම, වවුනියා, මුලෙයිතිවු, කිලිනොච්චි හා යාපනය යන දිස්ත්‍රික්ක වලින් සමන්විතවී ඇති අතර සමස්ත පාසැල් සංඛ්‍යාව 984 වෙයි.

මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 112 කින් සමන්විත වන මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න

වවුනියා දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 193 කින් සමන්විත වන වවුනියා දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 102 කින් සමන්විත වන මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න

කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 99 කින් සමන්විත වන කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 478 කින් සමන්විත වන යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න

උතුරු මැද පළාත[සංස්කරණය කරන්න]

මෙම පළාත අනුරාධපුරය හා පොළොන්නරුව යන දිස්ත්‍රික්ක වලින් සමන්විතවී ඇති අතර සමස්ත පාසැල් සංඛ්‍යාව 793 වෙයි.

අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 559 කින් සමන්විත වන අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 234 කින් සමන්විත වන පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න

මධ්‍යම පළාත[සංස්කරණය කරන්න]

මෙම පළාත මහනුවර, මාතලේ හා නුවරඑළිය යන දිස්ත්‍රික්ක වලින් සමන්විතවී ඇති අතර සමස්ත පාසැල් සංඛ්‍යාව 1491 වෙයි.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 656 කින් සමන්විත වන මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 317 කින් සමන්විත වන මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 518 කින් සමන්විත වන නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න

වයඹ පළාත[සංස්කරණය කරන්න]

මෙම පළාත කුරුණෑගල හා පුත්තලම යන දිස්ත්‍රික්ක වලින් සමන්විතවී ඇති අතර සමස්ත පාසැල් සංඛ්‍යාව 1261 වෙයි.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 910 කින් සමන්විත වන කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 351 කින් සමන්විත වන පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න

සබරගමුව පළාත[සංස්කරණය කරන්න]

මෙම පළාත රත්නපුර හා කෑගල්ල යන දිස්ත්‍රික්ක වලින් සමන්විතවී ඇති අතර සමස්ත පාසැල් සංඛ්‍යාව 1138 වෙයි.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 589 කින් සමන්විත වන රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 549 කින් සමන්විත වන කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න

ඌව පළාත[සංස්කරණය කරන්න]

මෙම පළාත බදුල්ල හා මොණරාගල යන දිස්ත්‍රික්ක වලින් සමන්විතවී ඇති අතර සමස්ත පාසැල් සංඛ්‍යාව 834 වෙයි.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 570 කින් සමන්විත වන බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය කරන්න]

පාසැල් 264 කින් සමන්විත වන මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයෙහි සමස්ත රජයේ පාසැල් ලැයිස්තුව සඳහා මෙය බලන්න