බොරෝබුදූර් පන්සල් සංකීර්ණය

විකිපීඩියා වෙතින්
බොරෝබුදූර් පන්සල් සංකීර්ණය
යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවිය
Borobudur Northwest View
නිර්ණායකයCultural: i,ii and vi
මූලාශ්‍ර592
අභිලේඛනය1991 (15 වන සැසිය)

ඉංදුනීසායාවේ පිහිටි බොරෝබුදූර්, Mendut සහ Pawon නම් යුනෙස්කෝ ලෝක උරුමයක් ලෙස නම්කල පන්සල් 3 හැඳින්වීමට යෙදෙන වදනයි.