පිටු වලට බෙහෙවින්ම සබැඳි

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 06:20, 24 මාර්තු 2020 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

Updates for this page are running twice a month.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. විකිපීඩියා:පංචස්තම්භ‏‎ (සබැඳියන් 5,150 කි)
 2. විකිපීඩියා:සංස්කරණ උපදෙස්‏‎ (සබැඳියන් 5,088 කි)
 3. විකිපීඩියා:නිබන්ධනය‏‎ (සබැඳියන් 4,971 කි)
 4. විකිපීඩියා:අත්සන්‏‎ (සබැඳියන් 4,575 කි)
 5. උදවු:පටුන‏‎ (සබැඳියන් 4,438 කි)
 6. විකිපීඩියා:රචනාකරණයේ අත්පොත‏‎ (සබැඳියන් 4,389 කි)
 7. විකිපීඩියා:ලිපි සංවර්ධනය‏‎ (සබැඳියන් 4,361 කි)
 8. විකිපීඩියා:ප්‍රශ්න‏‎ (සබැඳියන් 4,302 කි)
 9. උදවු:සංස්කරණය‏‎ (සබැඳියන් 4,269 කි)
 10. විකිපීඩියා:විකිපීඩියානුවන්‏‎ (සබැඳියන් 4,265 කි)
 11. ශ්‍රී ලංකාව‏‎ (සබැඳියන් 3,325 කි)
 12. පරිශීලක:L Manju‏‎ (සබැඳියන් 2,088 කි)
 13. පරිශීලක සාකච්ඡාව:L Manju‏‎ (සබැඳියන් 2,080 කි)
 14. විකිපීඩියා:අංකුර ලිපි‏‎ (සබැඳියන් 1,854 කි)
 15. විකිපීඩියා:Text of the GNU Free Documentation License‏‎ (සබැඳියන් 1,830 කි)
 16. විකිපීඩියා:Image license migration‏‎ (සබැඳියන් 1,740 කි)
 17. දශක ලැයිස්තුව‏‎ (සබැඳියන් 1,306 කි)
 18. විකිපීඩියා:Categorization‏‎ (සබැඳියන් 1,286 කි)
 19. සියවස් ලැයිස්තුව‏‎ (සබැඳියන් 1,283 කි)
 20. සහශ්‍රවර්ෂය‏‎ (සබැඳියන් 1,273 කි)
 21. වසර ලැයිස්තුව‏‎ (සබැඳියන් 1,184 කි)
 22. පරිශීලක:Shwetha‏‎ (සබැඳියන් 1,183 කි)
 23. පරිශීලක සාකච්ඡාව:Shwetha‏‎ (සබැඳියන් 1,167 කි)
 24. සැකිල්ල:Stub‏‎ (සබැඳියන් 1,123 කි)
 25. විකිපීඩියා:සැකිලි ප්‍රලේඛනය‏‎ (සබැඳියන් 1,117 කි)
 26. International Standard Book Number‏‎ (සබැඳියන් 1,080 කි)
 27. විකිපීඩියා:විකිපීඩියා ආසියානු මාසය‏‎ (සබැඳියන් 1,074 කි)
 28. විකිපීඩියා:අන්තහ්කරණය‏‎ (සබැඳියන් 1,055 කි)
 29. සිංහල‏‎ (සබැඳියන් 1,054 කි)
 30. පරිශීලක:බිඟුවා‏‎ (සබැඳියන් 1,050 කි)
 31. උදවු:CS1 errors‏‎ (සබැඳියන් 1,014 කි)
 32. විකිපීඩියා:Non-free use rationale guideline‏‎ (සබැඳියන් 1,011 කි)
 33. පරිශීලක:ශ්වෙත‏‎ (සබැඳියන් 1,008 කි)
 34. විකිපීඩියා:Subpages‏‎ (සබැඳියන් 1,004 කි)
 35. පරිශීලක සාකච්ඡාව:ශ්වෙත‏‎ (සබැඳියන් 1,002 කි)
 36. සැකිලි සාකච්ඡාව:Stub‏‎ (සබැඳියන් 995 කි)
 37. පරිශීලක සාකච්ඡාව:බිඟුවා‏‎ (සබැඳියන් 967 කි)
 38. විකිපීඩියා:Template documentation‏‎ (සබැඳියන් 935 කි)
 39. උදවු:Contents‏‎ (සබැඳියන් 934 කි)
 40. භූගෝලීය ඛණ්ඩාංක පද්ධතිය‏‎ (සබැඳියන් 927 කි)
 41. විකිපීඩියා:Manual of Style‏‎ (සබැඳියන් 916 කි)
 42. විකිපීඩියා:How to edit a page‏‎ (සබැඳියන් 879 කි)
 43. විකිපීඩියා:Article development‏‎ (සබැඳියන් 858 කි)
 44. උදවු:සබැඳි‏‎ (සබැඳියන් 848 කි)
 45. විකිපීඩියා:අනාථ ලිපිය‏‎ (සබැඳියන් 848 කි)
 46. සැකිල්ල:ධජය‏‎ (සබැඳියන් 833 කි)
 47. රෝමානු සංඛ්‍යා‏‎ (සබැඳියන් 824 කි)
 48. විකිපීඩියා:Wikipedians‏‎ (සබැඳියන් 802 කි)
 49. විකිපීඩියා:Sign your posts on talk pages‏‎ (සබැඳියන් 799 කි)
 50. Fair use‏‎ (සබැඳියන් 796 කි)

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:බෙහෙවින්_සබැඳි_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි