ප්‍රවර්ගීකරණය නොවූ සැකිලි

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 12:44, 19 මැයි 2024 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. සැකිල්ල:!!
 2. සැකිල්ල:!((
 3. සැකිල්ල:!)
 4. සැකිල්ල:!/ලේඛය
 5. සැකිල්ල:!xt
 6. සැකිල්ල:(!
 7. සැකිල්ල:))!
 8. සැකිල්ල:*mp/ලේඛය
 9. සැකිල්ල:-/ලේඛය
 10. සැකිල්ල:/box-footer
 11. සැකිල්ල:/box-header
 12. සැකිල්ල:0
 13. සැකිල්ල:1/2
 14. සැකිල්ල:1/3
 15. සැකිල්ල:1/4
 16. සැකිල්ල:1/4 complete
 17. සැකිල්ල:1/sandbox
 18. සැකිල්ල:16වටය
 19. සැකිල්ල:1908 Nobel Prize winners
 20. සැකිල්ල:1x
 21. සැකිල්ල:2/4 complete
 22. සැකිල්ල:2/sandbox
 23. සැකිල්ල:2004 Indian Ocean earthquake and tsunami/styles.css
 24. සැකිල්ල:2010 දශකය
 25. සැකිල්ල:2011 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය ඒ කාණ්ඩය
 26. සැකිල්ල:2011 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය බී කාණ්ඩය
 27. සැකිල්ල:2014 ෆීෆා ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය A කාණ්ඩය
 28. සැකිල්ල:2014 ෆීෆා ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය B කාණ්ඩය
 29. සැකිල්ල:2014 ෆීෆා ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය C කාණ්ඩය
 30. සැකිල්ල:2014 ෆීෆා ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය D කාණ්ඩය
 31. සැකිල්ල:2014 ෆීෆා ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය E කාණ්ඩය
 32. සැකිල්ල:2014 ෆීෆා ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය F කාණ්ඩය
 33. සැකිල්ල:2014 ෆීෆා ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය G කාණ්ඩය
 34. සැකිල්ල:2014 ෆීෆා ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය H කාණ්ඩය
 35. සැකිල්ල:2014 ෆීෆා ලෝක කුසලාන පිළිමළුන් පිටුදැකීමේ ධරය
 36. සැකිල්ල:2017–18 Bangladesh Tri-Nation Series
 37. සැකිල්ල:2018 Under-19 Cricket World Cup Group A
 38. සැකිල්ල:2018 Under-19 Cricket World Cup Group B
 39. සැකිල්ල:2018 Under-19 Cricket World Cup Group C
 40. සැකිල්ල:2018 Under-19 Cricket World Cup Group D
 41. සැකිල්ල:2018 United Arab Emirates Tri-Nation Series
 42. සැකිල්ල:2018 ට්‍රාන්ස්-තස්මන් තුන්කොන් ක්‍රිකට් තරගාවලිය
 43. සැකිල්ල:2018 නිදහස් කුසලානය
 44. සැකිල්ල:2019–20 coronavirus pandemic/ලේඛය
 45. සැකිල්ල:2019–20 කොරෝනාවෛරස ව්‍යාප්ත වසංගතයෙහි රෝගානාවරණ
 46. සැකිල්ල:2019–20 කොරෝනාවෛරස ව්‍යාප්ත වසංගතයෙහි රෝගානාවරණ/අරටුව
 47. සැකිල්ල:2019–20 ‌කොරෝනාවෛරස ව්‍යාප්ත වසංගතය/ලේඛය
 48. සැකිල්ල:2022 Asia Cup Super Four
 49. සැකිල්ල:2022 ආසියානු කුසලානය කණ්ඩායම A
 50. සැකිල්ල:2022 ආසියානු කුසලානය කණ්ඩායම B

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න