ප්‍රවර්ගීකරණය නොවූ සැකිලි

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 16:14, 19 ජූලි 2019 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. සැකිල්ල:!!
 2. සැකිල්ල:!(
 3. සැකිල්ල:!((
 4. සැකිල්ල:!)
 5. සැකිල්ල:!/ලේඛය
 6. සැකිල්ල:!xt
 7. සැකිල්ල:&
 8. සැකිල්ල:'
 9. සැකිල්ල:'s
 10. සැකිල්ල:(!
 11. සැකිල්ල:))!
 12. සැකිල්ල:*mp/ලේඛය
 13. සැකිල්ල:*ප්‍රපි
 14. සැකිල්ල:-/ලේඛය
 15. සැකිල්ල:/box-footer
 16. සැකිල්ල:/box-header
 17. සැකිල්ල:0
 18. සැකිල්ල:;
 19. සැකිල්ල:AN-notice
 20. සැකිල්ල:AN-notice/වැලිපිල්ල
 21. සැකිල්ල:ATC
 22. සැකිල්ල:AUD
 23. සැකිල්ල:AWM-රූපය
 24. සැකිල්ල:A or an
 25. සැකිල්ල:Abbr
 26. සැකිල්ල:Abidamma
 27. සැකිල්ල:About-distinguish2
 28. සැකිල්ල:AccessibilityDispute
 29. සැකිල්ල:Accountcreator
 30. සැකිල්ල:Accounting
 31. සැකිල්ල:Active editnotice
 32. සැකිල්ල:Add new taxon
 33. සැකිල්ල:Admin-abbr
 34. සැකිල්ල:Admin backlog
 35. සැකිල්ල:Admin help-nq
 36. සැකිල්ල:Adminbars
 37. සැකිල්ල:Admincheck
 38. සැකිල්ල:Administrator topicon
 39. සැකිල්ල:Administrator topicon animate
 40. සැකිල්ල:Adminstats
 41. සැකිල්ල:Adoptme
 42. සැකිල්ල:AfD-notice
 43. සැකිල්ල:AfD categories
 44. සැකිල්ල:AfD footer
 45. සැකිල්ල:AfD header
 46. සැකිල්ල:AfD in 3 steps
 47. සැකිල්ල:AfDx doc
 48. සැකිල්ල:Afd2
 49. සැකිල්ල:Afd2 starter
 50. සැකිල්ල:Afd3

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න