අවශ්‍ය ප්‍රවර්ග

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 16:47, 16 ජූනි 2021 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. සැකිලි දත්ත ප්‍රලේඛනය‏‎ (සාමාජිකයෝ 951 කි)
 2. Wikipedia documentation pages‏‎ (සාමාජිකයෝ 825 කි)
 3. Commons category link is locally defined‏‎ (සාමාජිකයෝ 662 කි)
 4. ප්‍රලේඛනය නොකෙරුණු රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 557 කි)
 5. Templates using TemplateData‏‎ (සාමාජිකයෝ 482 කි)
 6. ප්‍රලේඛන උපපිටු සහිත රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 384 කි)
 7. Commons category link is defined as the pagename‏‎ (සාමාජිකයෝ 337 කි)
 8. ශ්‍රී ලංකාව articles missing geocoordinate data‏‎ (සාමාජිකයෝ 327 කි)
 9. Sidebars with styles needing conversion‏‎ (සාමාජිකයෝ 275 කි)
 10. ප්‍රභින්න සැකිලි නම් සහිත රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 230 කි)
 11. International Olympic Committee country alias templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 213 කි)
 12. Country flag IOC alias templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 212 කි)
 13. ප්‍රභින්න කෙටි නම් සහිත රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 189 කි)
 14. Wikipedia pages using copied template‏‎ (සාමාජිකයෝ 161 කි)
 15. CS1 maint: ref=harv‏‎ (සාමාජිකයෝ 152 කි)
 16. Non-free images for NFUR review‏‎ (සාමාජිකයෝ 141 කි)
 17. Flag templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 139 කි)
 18. උපහරණ සැකිලි වල භාවිතය ආරක්ෂිත නොවන සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 126 කි)
 19. Wikipedia formatting and function templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 89 කි)
 20. Modules subject to page protection‏‎ (සාමාජිකයෝ 87 කි)
 21. Wikipedia files that transclude the Non-free use rationale template with no Purpose specified‏‎ (සාමාජිකයෝ 80 කි)
 22. Templates that add a tracking category‏‎ (සාමාජිකයෝ 79 කි)
 23. Redirects from moves‏‎ (සාමාජිකයෝ 73 කි)
 24. Pages using deprecated source tags‏‎ (සාමාජිකයෝ 72 කි)
 25. Templates needing substitution checking‏‎ (සාමාජිකයෝ 70 කි)
 26. Wikipedia non-free files with NFUR stated‏‎ (සාමාජිකයෝ 67 කි)
 27. ISO 639 name from code templates without a category‏‎ (සාමාජිකයෝ 64 කි)
 28. Articles containing Korean-language text‏‎ (සාමාජිකයෝ 62 කි)
 29. ඉන්දියාවේ බෞද්ධ වන්දනා ස්ථාන‏‎ (සාමාජිකයෝ 60 කි)
 30. Interwiki templates with deprecated parameters‏‎ (සාමාජිකයෝ 53 කි)
 31. Pages using div col with unknown parameters‏‎ (සාමාජිකයෝ 52 කි)
 32. පුළුල් ගැඹුරු ඉක්මවා ඇති පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 51 කි)
 33. Lang-x templates with other than ISO 639‏‎ (සාමාජිකයෝ 50 කි)
 34. ISO 639 name from code templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 49 කි)
 35. Templates using ParserFunctions‏‎ (සාමාජිකයෝ 49 කි)
 36. Taxobox templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 44 කි)
 37. Article message templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 43 කි)
 38. ඉන්දියාවේ පැරණි ජනාකීර්ණ ස්ථාන‏‎ (සාමාජිකයෝ 43 කි)
 39. Vector images of trademarks‏‎ (සාමාජිකයෝ 42 කි)
 40. Album articles lacking alt text for covers‏‎ (සාමාජිකයෝ 40 කි)
 41. Templates using TemplateStyles‏‎ (සාමාජිකයෝ 37 කි)
 42. Pages using infobox album with unknown parameters‏‎ (සාමාජිකයෝ 36 කි)
 43. Pages with ignored display titles‏‎ (සාමාජිකයෝ 36 කි)
 44. Templates generating hCalendars‏‎ (සාමාජිකයෝ 36 කි)
 45. Uncategorized pages‏‎ (සාමාජිකයෝ 36 කි)
 46. පාලි වචන from‏‎ (සාමාජිකයෝ 36 කි)
 47. සිට ඒකාබද්ධ කල යුතු ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 36 කි)
 48. Date mathematics templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 35 කි)
 49. Orphaned articles from‏‎ (සාමාජිකයෝ 34 කි)
 50. Wikipedia cave articles with unreferenced coordinates‏‎ (සාමාජිකයෝ 34 කි)

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:අවශ්‍ය_ප්‍රවර්ග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි