අවශ්‍ය ප්‍රවර්ග

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 18:31, 25 මැයි 2020 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. Wikipedia documentation pages‏‎ (සාමාජිකයෝ 822 කි)
 2. සැකිලි දත්ත ප්‍රලේඛනය‏‎ (සාමාජිකයෝ 698 කි)
 3. සියළු රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 688 කි)
 4. ප්‍රලේඛන උපපිටු සහිත රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 384 කි)
 5. ශ්‍රී ලංකාව articles missing geocoordinate data‏‎ (සාමාජිකයෝ 327 කි)
 6. ප්‍රලේඛනය නොකෙරුණු රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 304 කි)
 7. International Olympic Committee country alias templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 213 කි)
 8. Country flag IOC alias templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 212 කි)
 9. Infobox person using residence‏‎ (සාමාජිකයෝ 194 කි)
 10. Wikipedia pages using copied template‏‎ (සාමාජිකයෝ 161 කි)
 11. ප්‍රභින්න කෙටි නම් සහිත රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 136 කි)
 12. Flag templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 135 කි)
 13. උපහරණ සැකිලි වල භාවිතය ආරක්ෂිත නොවන සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 100 කි)
 14. Screenshots of television‏‎ (සාමාජිකයෝ 96 කි)
 15. නො-නිදහස් ලාංඡන‏‎ (සාමාජිකයෝ 90 කි)
 16. Infobox person using ethnicity‏‎ (සාමාජිකයෝ 81 කි)
 17. පුළුල් ගැඹුරු ඉක්මවා ඇති පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 80 කි)
 18. ISO 639 name from code templates without a category‏‎ (සාමාජිකයෝ 63 කි)
 19. Templates needing substitution checking‏‎ (සාමාජිකයෝ 59 කි)
 20. Lang-x templates with other than ISO 639‏‎ (සාමාජිකයෝ 58 කි)
 21. Publicity photographs‏‎ (සාමාජිකයෝ 58 කි)
 22. Redirects from moves‏‎ (සාමාජිකයෝ 56 කි)
 23. Templates that add a tracking category‏‎ (සාමාජිකයෝ 54 කි)
 24. Webarchive template wayback links‏‎ (සාමාජිකයෝ 54 කි)
 25. Interwiki templates with deprecated parameters‏‎ (සාමාජිකයෝ 51 කි)
 26. Non-free Wikipedia files lacking article backlink‏‎ (සාමාජිකයෝ 49 කි)
 27. ISO 639 name from code templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 47 කි)
 28. Taxobox templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 43 කි)
 29. Wikipedia formatting and function templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 43 කි)
 30. ප්‍රභින්න සැකිලි නම් සහිත රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 43 කි)
 31. Templates using ParserFunctions‏‎ (සාමාජිකයෝ 42 කි)
 32. Article message templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 41 කි)
 33. මාතෘකාව සංස්කරණය කල යුතු ලිපි from‏‎ (සාමාජිකයෝ 37 කි)
 34. Uncategorized pages‏‎ (සාමාජිකයෝ 36 කි)
 35. පාලි වචන from‏‎ (සාමාජිකයෝ 36 කි)
 36. Orphaned articles from‏‎ (සාමාජිකයෝ 35 කි)
 37. රතු පසුබැඳියන් සහිත නො-නිදහස් විකිපීඩියා ගොනු‏‎ (සාමාජිකයෝ 35 කි)
 38. Screenshots of web pages‏‎ (සාමාජිකයෝ 33 කි)
 39. Modules subject to page protection‏‎ (සාමාජිකයෝ 30 කි)
 40. නො-නිදහස් චරිතාපදාන රූපය‏‎ (සාමාජිකයෝ 29 කි)
 41. Pages using infobox song with deprecated parameters‏‎ (සාමාජිකයෝ 28 කි)
 42. Templates generating COinS‏‎ (සාමාජිකයෝ 28 කි)
 43. Templates generating hCalendars‏‎ (සාමාජිකයෝ 27 කි)
 44. Album articles with non-standard infoboxes‏‎ (සාමාජිකයෝ 26 කි)
 45. Pages with ignored display titles‏‎ (සාමාජිකයෝ 26 කි)
 46. Title card screenshots‏‎ (සාමාජිකයෝ 26 කි)
 47. සැකිල්ල පෙරලන්නහී උපසැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 26 කි)
 48. Public domain images ineligible for copyright‏‎ (සාමාජිකයෝ 25 කි)
 49. Date mathematics templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 24 කි)
 50. Non-free images for NFUR review‏‎ (සාමාජිකයෝ 24 කි)

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:අවශ්‍ය_ප්‍රවර්ග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි