අවශ්‍ය ප්‍රවර්ග

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 18:50, 13 නොවැම්බර් 2019 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. Wikipedia documentation pages‏‎ (සාමාජිකයෝ 818 කි)
 2. සැකිලි දත්ත ප්‍රලේඛනය‏‎ (සාමාජිකයෝ 694 කි)
 3. සියළු රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 684 කි)
 4. ප්‍රලේඛන උපපිටු සහිත රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 384 කි)
 5. ශ්‍රී ලංකාව articles missing geocoordinate data‏‎ (සාමාජිකයෝ 327 කි)
 6. CS1 errors: deprecated parameters‏‎ (සාමාජිකයෝ 322 කි)
 7. ප්‍රලේඛනය නොකෙරුණු රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 300 කි)
 8. International Olympic Committee country alias templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 213 කි)
 9. Country flag IOC alias templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 212 කි)
 10. Wikipedia pages using copied template‏‎ (සාමාජිකයෝ 161 කි)
 11. ප්‍රභින්න කෙටි නම් සහිත රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 136 කි)
 12. Flag templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 135 කි)
 13. CS1 errors: markup‏‎ (සාමාජිකයෝ 114 කි)
 14. උපහරණ සැකිලි වල භාවිතය ආරක්ෂිත නොවන සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 98 කි)
 15. පිටපත සංස්කරණය ඇවැසි විකිපීඩියා ලිපි from‏‎ (සාමාජිකයෝ 98 කි)
 16. CS1 maint: multiple names: authors list‏‎ (සාමාජිකයෝ 96 කි)
 17. Screenshots of television‏‎ (සාමාජිකයෝ 96 කි)
 18. නො-නිදහස් ලාංඡන‏‎ (සාමාජිකයෝ 90 කි)
 19. CS1 errors: missing periodical‏‎ (සාමාජිකයෝ 83 කි)
 20. Navbox orphans‏‎ (සාමාජිකයෝ 80 කි)
 21. පුළුල් ගැඹුරු ඉක්මවා ඇති පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 67 කි)
 22. ISO 639 name from code templates without a category‏‎ (සාමාජිකයෝ 63 කි)
 23. ව්‍යාප්තය අවශ්‍ය ප්‍රවර්ග‏‎ (සාමාජිකයෝ 60 කි)
 24. Lang-x templates with other than ISO 639‏‎ (සාමාජිකයෝ 58 කි)
 25. Publicity photographs‏‎ (සාමාජිකයෝ 58 කි)
 26. Interwiki templates with deprecated parameters‏‎ (සාමාජිකයෝ 51 කි)
 27. Templates needing substitution checking‏‎ (සාමාජිකයෝ 51 කි)
 28. Webarchive template wayback links‏‎ (සාමාජිකයෝ 51 කි)
 29. Non-free Wikipedia files lacking article backlink‏‎ (සාමාජිකයෝ 49 කි)
 30. ISO 639 name from code templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 47 කි)
 31. Templates that add a tracking category‏‎ (සාමාජිකයෝ 46 කි)
 32. Templates using ParserFunctions‏‎ (සාමාජිකයෝ 42 කි)
 33. ප්‍රභින්න සැකිලි නම් සහිත රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 41 කි)
 34. Article message templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 40 කි)
 35. Redirects from moves‏‎ (සාමාජිකයෝ 40 කි)
 36. Wikipedia formatting and function templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 39 කි)
 37. Taxobox templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 38 කි)
 38. Uncategorized pages‏‎ (සාමාජිකයෝ 38 කි)
 39. මාතෘකාව සංස්කරණය කල යුතු ලිපි from‏‎ (සාමාජිකයෝ 37 කි)
 40. පාලි වචන from‏‎ (සාමාජිකයෝ 36 කි)
 41. Orphaned articles from‏‎ (සාමාජිකයෝ 35 කි)
 42. රතු පසුබැඳියන් සහිත නො-නිදහස් විකිපීඩියා ගොනු‏‎ (සාමාජිකයෝ 35 කි)
 43. Screenshots of web pages‏‎ (සාමාජිකයෝ 33 කි)
 44. Wikipedia category-redirect box parameter needs fixing‏‎ (සාමාජිකයෝ 33 කි)
 45. CS1: long volume value‏‎ (සාමාජිකයෝ 31 කි)
 46. CS1 කොරියානු-language sources (ko)‏‎ (සාමාජිකයෝ 29 කි)
 47. Pages with template loops‏‎ (සාමාජිකයෝ 29 කි)
 48. නො-නිදහස් චරිතාපදාන රූපය‏‎ (සාමාජිකයෝ 29 කි)
 49. Pages using infobox song with deprecated parameters‏‎ (සාමාජිකයෝ 28 කි)
 50. Templates generating COinS‏‎ (සාමාජිකයෝ 28 කි)

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:අවශ්‍ය_ප්‍රවර්ග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි