ආරක්ෂිත පිටු

Jump to navigation Jump to search

දැනට ආරක්ෂිත වී පිටු පවතින මෙම පිටුවෙහි ලැයිස්තුගත. ආරක්‍ෂිත ශීර්ෂයන් නිර්මාණය ගෙන් සුරක්ෂිත බව නාම ලැයිස්තුවක් සඳහා, බලන්න.

ආරක්ෂිත පිටු
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
කාලමුද්‍රාව පිටුව ඉකුත් වන්නේ පරිශීලකයා සුරැකීම ආරක්ෂා පරාමිතිය හේතුව
අඥාත විකිපීඩියා:Protected pages(බයිට 1,185 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි, තීරු දර්ශනය (cascading)
අඥාත පරිශීලක:Chin(බයිට 1,632 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත සැකිල්ල:All system messages(බයිට 187,722 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත විකිපීඩියා:Nospam(බයිට 2,455 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි, තීරු දර්ශනය (cascading)
අඥාත සැකිල්ල:WikipediaMainPageBody(බයිට 9,749 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත සැකිල්ල:Emergency-bot-shutoff(බයිට 1,269 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත විකිපීඩියා:සිංහල අකුරු මාර්ගෝපදේශකය(බයිට 15,086 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත සැකිල්ල:Sitesupportpage(බයිට 23 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත සැකිල්ල:Gnunote(බයිට 119 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත විකිපීඩියා:!Long articles(බයිට 5,526 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත විකිපීඩියා:!Orphaned articles(බයිට 5,044 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත විකිපීඩියා:!Dead-end pages(බයිට 4,987 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත විකිපීඩියා:!Popular articles(බයිට 5,487 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත විකිපීඩියා:!Short articles(බයිට 5,646 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත විකිපීඩියා:!Most wanted articles(බයිට 17 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත විකිපීඩියා:All pages by title(බයිට 241 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත විකිපීඩියා:Broken/(බයිට 224 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත සැකිල්ල:මේවාත් බලන්න/doc(බයිට 3,107 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත ලක්දිව රාජාවලිය(බයිට 104,558 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත පරිගණක ජාල(බයිට 37,557 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත පරිගණක ජාලය(බයිට 58 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත විකිපීඩියා:ප්‍රතිපත්ති සහ මාර්ගෝපදේශන(බයිට 24,501 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත විකිපීඩියා:ප්‍රතිපත්ති නාමාවලිය(බයිට 17,626 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත විකිපීඩියා:පංච කුලුනු(බයිට 5,478 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත සැකිල්ල:විකිපීඩියා ප්‍රතිපත්ති(බයිට 1,165 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත විකිපීඩියා:පරිපාලකවරු(බයිට 25,584 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත විකිපීඩියා:Introduction(බයිට 109 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත මහින්ද රාජපක්ෂ(බයිට 40,450 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත විකිපීඩියා:කෝපි කඩේ(බයිට 1,642 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත ගොනුව:Wiki.png(බයිට 1,128 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත පරිශීලක:Fr33kman(බයිට 1,599 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත පරිශීලක සාකච්ඡාව:Fr33kman(බයිට 26 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත සැකිල්ල:Helpme-helped(බයිට 877 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත සැකිල්ල:Chembox OtherNames(බයිට 416 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත සැකිල්ල:Imbox(බයිට 2,371 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත සැකිල්ල:Template other(බයිට 73 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත විකිපීඩියා:Administrators(බයිට 91 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත සැකිල්ල:විශ්‍රාමික(බයිට 1,144 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත විකිපීඩියා:Sinhala Font Guide(බයිට 129 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත පරිශීලක:පසිඳු කාවින්ද(බයිට 3,571 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත ද ෆොක්ස් ඇන්ඩ් ද හඋන්ඩ්(බයිට 2,426 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත Kanthale(බයිට 32 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත විකිපීඩියා:සංස්කරණ පෙරහන(බයිට 11,001 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත විකිපීඩියා:පිළිබඳ(බයිට 3,675 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත සැකිල්ල:අතීතයේ අද වැනි දිනක(බයිට 304 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත සැකිල්ල:තෝරාගත් සේයාරුව(බයිට 107 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත සැකිල්ල:දවසේ වදන(බයිට 630 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත සැකිල්ල:Retired(බයිට 82 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත සැකිල්ල:See also/doc(බයිට 90 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක අර්ධ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
අඥාත පරිශීලක:බිඟුවා(බයිට 385 ක්) අනන්තය නොදන්නා පරිශීලක පූර්ණ ලෙස ආරක්‍ෂණය කෙරිණි
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:ආරක්‍ෂිත_පිටුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි