ප්‍රවර්ගීකරණය නොවූ ප්‍රවර්ග

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 16:45, 19 සැප්තැම්බර් 2019 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. "පහත මාතෘකාව පිළිබඳ ලිපි මාලාවක කොටසකි" සැකිලි
 2. AfD debates (Biographical)
 3. AfD debates (Fiction and the arts)
 4. AfD debates (Games or sports)
 5. AfD debates (Indiscernible or unclassifiable topic)
 6. AfD debates (Media and music)
 7. AfD debates (Nominator unsure of category)
 8. AfD debates (Not yet sorted)
 9. AfD debates (Organisation, corporation, or product)
 10. AfD debates (Places and transportation)
 11. AfD debates (Science and technology)
 12. AfD debates (Society topics)
 13. AfD debates (Web or internet)
 14. All Wikipedia files with no non-free use rationale
 15. All articles that need to be wikified
 16. All non-free logos
 17. All non-free media
 18. All orphaned articles
 19. All user-created public domain images
 20. Aristolochiaceae කුලය
 21. Articles containing unverified chemical infoboxes
 22. Articles for deletion
 23. Articles for deletion templates
 24. Articles that need to be wikified from දෙසැම්බර් 2011
 25. Articles which may contain unencyclopedic material
 26. Articles with unsourced statements from February 2015
 27. Author died more than 100 years ago public domain images
 28. Babel
 29. Barnstar award templates
 30. Barnstars with alternate version
 31. Barnstars with alternative versions
 32. Boolean, register, and condition testing templates
 33. Candidates for speedy deletion as Pure vandalism and blatant hoaxes
 34. Candidates for speedy deletion as redundant files
 35. Candidates for speedy deletion as spam
 36. Candidates for uncontroversial speedy deletion
 37. Category:CS1 errors: URL–wikilink conflict
 38. Category namespace templates
 39. Chembox templates
 40. Chess templates
 41. Cleanup from අගෝස්තු 2011
 42. Company stubs
 43. Content portals
 44. Country data templates with distinct template name
 45. Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 images
 46. Creative Commons Attribution 3.0 images
 47. Dead sea
 48. Delete
 49. Deletion tags
 50. Deprecated templates

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න