ප්‍රවර්ගීකරණය නොවූ පිටු

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 19:14, 10 නොවැම්බර් 2019 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. 'දීපා මා' සිසුන්ට දුන් අවවාද
 2. .tr
 3. 0ගණන්
 4. 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + ⋯
 5. 1000
 6. 1001
 7. 1002
 8. 1003
 9. 1004
 10. 1006
 11. 1007
 12. 1008
 13. 1009
 14. 100ගණන් (දශකය)
 15. 1010
 16. 1011
 17. 1012
 18. 1013
 19. 1014
 20. 1015
 21. 1016
 22. 1017
 23. 1018
 24. 1019
 25. 1020
 26. 1021
 27. 1022
 28. 1023
 29. 1024
 30. 1025
 31. 1026
 32. 1027
 33. 1028
 34. 1029
 35. 1031
 36. 1032
 37. 1033
 38. 1034
 39. 1035
 40. 1036
 41. 1037
 42. 1038
 43. 1039
 44. 1040
 45. 1041
 46. 1042
 47. 1043
 48. 1044
 49. 1045
 50. 1046

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:ප්‍රවර්ගීකරනය_නොකල_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි