අපයෙදුම් පෙරහන් කළමනාකරණය

අපයෙදුම් පෙරහන් යාත්‍රණය (මුල් පිටුව | Recent filter changes | පසුවුණු සංස්කරණයන් විභාග කරන්න | අපයෙදුම් ලඝු සටහන)
Jump to navigation Jump to search

අපයෙදුම් පෙරහන් කළමනාකරණ අතුරු මුහුණතට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු. The Abuse Filter is an automated software mechanism of applying automatic heuristics to all actions. This interface shows a list of defined filters, and allows them to be modified.

Of the last 4,033 actions, 0 (0%) has reached the condition limit of 1,000, and 59 (1.46%) have matched at least one of the filters currently enabled.

සියලු පෙරහන්

විකල්පවිදහන්නහකුලන්න
පෙරනයේ නම පොදු විස්තරය ප්‍රතිවිපාක තත්වය අවසන් වරට විකරණය කරන ලද්දේ දෘශ්‍යතාව
2 New user removing speedy deletion templates ටැගය බලය දෙන ලදී Lee (කතාබහ | දායකත්ව) විසින් 15:10, 9 අගෝස්තු 2019 ප්‍රසිද්ධ
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:අපයෙදුම්_පෙරහන" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි