ප්‍රවර්ග බෙදීම් සටහන

එහි අන්තර්ගතයන් රුක් ව්‍යුවහයක් ලෙස නැරඹීම සඳහා ප්‍රවර්ග නාමයක් ඇතුලත් කරන්න. AJAX නමින් හැඳින්වෙන ප්‍රගත ජාවාස්ක්‍රිප්ට් ශ්‍රීතියතායව මේ සඳහා අවශ්‍ය බව සටහන් කර ගන්න. ඔබ සතුව ඇත්තේ ඉතා පැරණි බ්‍රවුසරයක් නම් හෝ ජාවාස්ක්‍රිප්ට් අක්‍රීය කොට තිබේ නම් මෙය ක්‍රි‍යාත්මක නොවනු ඇත.

ප්‍රවර්ග ගස පෙන්වන්න
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:ප්‍රවර්ගරුක" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි