ප්‍රවර්ගයන්ට බෙහෙවින්ම සබැඳි

Jump to navigation Jump to search

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. Files with no machine-readable license‏‎ (සාමාජිකයෝ 3,385 කි)
 2. Files with no machine-readable author‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,975 කි)
 3. Files with no machine-readable description‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,963 කි)
 4. Files with no machine-readable source‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,961 කි)
 5. සියලු නිදහස් මාධ්‍යය‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,091 කි)
 6. GFDL images‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,810 කි)
 7. Wikipedia license migration candidates‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,756 කි)
 8. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයය රූප‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,730 කි)
 9. අංකුර ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,039 කි)
 10. Articles with invalid date parameter in template‏‎ (සාමාජිකයෝ 975 කි)
 11. Articles with hCards‏‎ (සාමාජිකයෝ 878 කි)
 12. සිංහල නොවන පාඨ අඩංගු ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 864 කි)
 13. භින්න වූ ගොනු සබැඳි සහිත පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 819 කි)
 14. Wikipedia documentation pages‏‎ (සාමාජිකයෝ 818 කි)
 15. අක්ෂර දෝෂ සහිත පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 782 කි)
 16. විකිපීඩියාවෙහි වැරදි ආරක්‍ෂිත සැකිලි අඩංගු පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 729 කි)
 17. සැකිලි දත්ත ප්‍රලේඛනය‏‎ (සාමාජිකයෝ 694 කි)
 18. සියළු රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 684 කි)
 19. Pages using infobox settlement with unknown parameters‏‎ (සාමාජිකයෝ 655 කි)
 20. Coordinates on Wikidata‏‎ (සාමාජිකයෝ 624 කි)
 21. All non-free media‏‎ (සාමාජිකයෝ 581 කි)
 22. විකිපීඩියාවෙහි ආරක්‍ෂිත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 542 කි)
 23. ග්‍රෙගරි දිනදසුනේ අවුරුදු‏‎ (සාමාජිකයෝ 521 කි)
 24. Pages with reference errors‏‎ (සාමාජිකයෝ 512 කි)
 25. Non-free Wikipedia files with valid backlink‏‎ (සාමාජිකයෝ 491 කි)
 26. Pages using ISBN magic links‏‎ (සාමාජිකයෝ 474 කි)
 27. සැකිල්ල ඇමතුම් තුළ අනුපිටපත් තර්ක යොදා ගනිමින් පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 450 කි)
 28. චරිත කතා‏‎ (සාමාජිකයෝ 431 කි)
 29. Pages using deprecated image syntax‏‎ (සාමාජිකයෝ 394 කි)
 30. Articles with 'species' microformats‏‎ (සාමාජිකයෝ 386 කි)
 31. ප්‍රලේඛන උපපිටු සහිත රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 384 කි)
 32. ග්‍රෙගරි දිනදසුනේ දින‏‎ (සාමාජිකයෝ 366 කි)
 33. සියළු නො-නිදහස් මාධ්‍ය‏‎ (සාමාජිකයෝ 365 කි)
 34. All articles needing coordinates‏‎ (සාමාජිකයෝ 355 කි)
 35. All articles to be merged‏‎ (සාමාජිකයෝ 332 කි)
 36. ඒකාබද්ධයට යෝජිත ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 327 කි)
 37. ශ්‍රී ලංකාව articles missing geocoordinate data‏‎ (සාමාජිකයෝ 327 කි)
 38. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස‏‎ (සාමාජිකයෝ 325 කි)
 39. TemplateData documentation‏‎ (සාමාජිකයෝ 321 කි)
 40. Wikipedia shortcut box first parameter needs fixing‏‎ (සාමාජිකයෝ 315 කි)
 41. බෞද්ධයෝ‏‎ (සාමාජිකයෝ 307 කි)
 42. සැඟවුනු ප්‍රවර්ග‏‎ (සාමාජිකයෝ 306 කි)
 43. ශ්‍රී ලාංකිකයෝ‏‎ (සාමාජිකයෝ 301 කි)
 44. ප්‍රලේඛනය නොකෙරුණු රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 300 කි)
 45. ඒකාබද්ධ කලයුතු ලිපි හෝ කොටස් from‏‎ (සාමාජිකයෝ 297 කි)
 46. වසර‏‎ (සාමාජිකයෝ 293 කි)
 47. ලාංකික සිංහලයෝ‏‎ (සාමාජිකයෝ 292 කි)
 48. රටේ දත්ත යළියොමුවීම්‏‎ (සාමාජිකයෝ 292 කි)
 49. CS1 errors: dates‏‎ (සාමාජිකයෝ 262 කි)
 50. දියුණු කලයුතු ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 257 කි)

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:බෙහෙවින්_සබැඳි_ප්‍රවර්ග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි