ප්‍රවර්ගයන්ට බෙහෙවින්ම සබැඳි

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. භින්න වූ ගොනු සබැඳි සහිත පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,865 කි)
 2. Files with no machine-readable author‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,603 කි)
 3. සියලු නිදහස් මාධ්‍යය‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,204 කි)
 4. Files with no machine-readable description‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,961 කි)
 5. Files with no machine-readable source‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,914 කි)
 6. All stub articles‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,705 කි)
 7. GFDL images‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,657 කි)
 8. Wikipedia license migration candidates‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,583 කි)
 9. Templates using TemplateData‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,566 කි)
 10. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයය රූප‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,544 කි)
 11. සූචිගත නොකළ පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,263 කි)
 12. අංකුර ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,216 කි)
 13. Articles with hCards‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,185 කි)
 14. Wikipedia documentation pages‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,137 කි)
 15. Commons category link is on Wikidata‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,097 කි)
 16. සියළු රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 966 කි)
 17. විකිපීඩියාවෙහි වැරදි ආරක්‍ෂිත සැකිලි අඩංගු පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 930 කි)
 18. සියළු නො-නිදහස් මාධ්‍ය‏‎ (සාමාජිකයෝ 899 කි)
 19. Coordinates on Wikidata‏‎ (සාමාජිකයෝ 878 කි)
 20. Redirects connected to a Wikidata item‏‎ (සාමාජිකයෝ 861 කි)
 21. සැඟවුණු ප්‍රවර්ග‏‎ (සාමාජිකයෝ 852 කි)
 22. සමස්ත අනාථ ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 830 කි)
 23. Commons category link is locally defined‏‎ (සාමාජිකයෝ 813 කි)
 24. අත්‍යාවශ්‍යම හේතුවක් නොමැති නම් මකා නොදැමියයුතු ප්‍රවර්ග‏‎ (සාමාජිකයෝ 790 කි)
 25. ග්‍රෙගරි දිනදසුනේ අවුරුදු‏‎ (සාමාජිකයෝ 717 කි)
 26. Pages with reference errors‏‎ (සාමාජිකයෝ 702 කි)
 27. කෙටි විස්තරයක් සහිත පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 693 කි)
 28. Pages using infobox settlement with unknown parameters‏‎ (සාමාජිකයෝ 644 කි)
 29. අක්ෂර දෝෂ සහිත පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 627 කි)
 30. Wikipedia non-free files with valid backlink‏‎ (සාමාජිකයෝ 624 කි)
 31. GND හැඳුනුම් සමග පවතින විකිපීඩියා ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 612 කි)
 32. LCCN හැඳුනුම් සමග පවතින විකිපීඩියා ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 611 කි)
 33. ප්‍රලේඛනය නොකෙරුණු රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 582 කි)
 34. 2013 ජූනි සිට ගැනෙන අනාථ ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 581 කි)
 35. CS1 errors: unsupported parameter‏‎ (සාමාජිකයෝ 580 කි)
 36. නිරීක්ෂණ ප්‍රවර්ග‏‎ (සාමාජිකයෝ 575 කි)
 37. විකිපීඩියාවෙහි ආරක්‍ෂිත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 559 කි)
 38. Lua-based templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 557 කි)
 39. Pages with non-numeric formatnum arguments‏‎ (සාමාජිකයෝ 539 කි)
 40. Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page‏‎ (සාමාජිකයෝ 516 කි)
 41. චරිත කතා‏‎ (සාමාජිකයෝ 487 කි)
 42. Pages using ISBN magic links‏‎ (සාමාජිකයෝ 486 කි)
 43. CatAutoTOC generates no TOC‏‎ (සාමාජිකයෝ 470 කි)
 44. සැකිල්ල ඇමතුම් තුළ අනුපිටපත් තර්ක යොදා ගනිමින් පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 467 කි)
 45. WorldCat-VIAF හැඳුනුම් සමග පවතින විකිපීඩියා ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 466 කි)
 46. VIAF හැඳුනුම් සමග පවතින විකිපීඩියා ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 466 කි)
 47. Commons category link is defined as the pagename‏‎ (සාමාජිකයෝ 465 කි)
 48. සැකිල්ලෙහි අනීතික දාතම් පරාමිතික සහිත ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 434 කි)
 49. Articles with 'species' microformats‏‎ (සාමාජිකයෝ 433 කි)
 50. NKC හැඳුනුම් සමග පවතින විකිපීඩියා ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 417 කි)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:බෙහෙවින්_සබැඳි_ප්‍රවර්ග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි