ප්‍රවර්ගයන්ට බෙහෙවින්ම සබැඳි

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. භින්න වූ ගොනු සබැඳි සහිත පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,858 කි)
 2. Files with no machine-readable author‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,501 කි)
 3. CatAutoTOC generates no TOC‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,403 කි)
 4. අත්‍යාවශ්‍යම හේතුවක් නොමැති නම් මකා නොදැමියයුතු ප්‍රවර්ග‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,388 කි)
 5. විකිපීඩියා මෘදු යළි යොමු ප්‍රවර්ග‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,388 කි)
 6. Webarchive template wayback links‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,222 කි)
 7. සියලු නිදහස් මාධ්‍යය‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,120 කි)
 8. Wikipedia documentation pages‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,095 කි)
 9. Commons category link is on Wikidata‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,060 කි)
 10. අංකුර ලිපි සියල්ල‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,037 කි)
 11. Files with no machine-readable description‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,866 කි)
 12. සැඟවුණු ප්‍රවර්ග‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,839 කි)
 13. Files with no machine-readable source‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,820 කි)
 14. Templates using TemplateData‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,764 කි)
 15. GFDL ගොනු‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,596 කි)
 16. Wikipedia license migration candidates‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,513 කි)
 17. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයය රූප‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,474 කි)
 18. Articles with hCards‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,395 කි)
 19. අංකුර ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,310 කි)
 20. සූචිගත නොකළ පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,251 කි)
 21. නිරීක්ෂණ ප්‍රවර්ග‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,204 කි)
 22. සැකිල්ලෙහි අනීතික දාතම් පරාමිතික සහිත ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,204 කි)
 23. Commons category link is defined as the pagename‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,082 කි)
 24. විකිපීඩියාවෙහි වැරදි ආරක්‍ෂිත සැකිලි අඩංගු පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,053 කි)
 25. Commons category link is locally defined‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,018 කි)
 26. සියළු රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 974 කි)
 27. Coordinates on Wikidata‏‎ (සාමාජිකයෝ 926 කි)
 28. LCCN හැඳුනුම් සමග පවතින විකිපීඩියා ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 896 කි)
 29. GND හැඳුනුම් සමග පවතින විකිපීඩියා ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 896 කි)
 30. සියළු නො-නිදහස් මාධ්‍ය‏‎ (සාමාජිකයෝ 880 කි)
 31. Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page‏‎ (සාමාජිකයෝ 868 කි)
 32. Redirects connected to a Wikidata item‏‎ (සාමාජිකයෝ 843 කි)
 33. අනාථ ලිපි සියල්ල‏‎ (සාමාජිකයෝ 822 කි)
 34. Pages with reference errors‏‎ (සාමාජිකයෝ 811 කි)
 35. J9U හැඳුනුම් සමග පවතින විකිපීඩියා ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 810 කි)
 36. විකිපීඩියා සැකිලි ප්‍රවර්ග‏‎ (සාමාජිකයෝ 775 කි)
 37. අක්ෂර දෝෂ සහිත පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 730 කි)
 38. Pages containing cite templates with deprecated parameters‏‎ (සාමාජිකයෝ 724 කි)
 39. ග්‍රෙගරි දිනදසුනේ අවුරුදු‏‎ (සාමාජිකයෝ 718 කි)
 40. Portal templates with redlinked portals‏‎ (සාමාජිකයෝ 715 කි)
 41. කෙටි විස්තරයක් සහිත ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 706 කි)
 42. Lua-based templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 669 කි)
 43. NKC හැඳුනුම් සමග පවතින විකිපීඩියා ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 665 කි)
 44. Pages using infobox settlement with unknown parameters‏‎ (සාමාජිකයෝ 643 කි)
 45. Wikipedia non-free files with valid backlink‏‎ (සාමාජිකයෝ 621 කි)
 46. භින්න වූ භාහිර සබැඳි සහිත ලිපි සියල්ල‏‎ (සාමාජිකයෝ 612 කි)
 47. ප්‍රලේඛනය නොකෙරුණු රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 590 කි)
 48. BNF හැඳුනුම් සමග පවතින විකිපීඩියා ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 590 කි)
 49. CS1 errors: unsupported parameter‏‎ (සාමාජිකයෝ 583 කි)
 50. විකිපීඩියාවෙහි ආරක්‍ෂිත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 582 කි)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:බෙහෙවින්_සබැඳි_ප්‍රවර්ග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි