ගෝලීයව වාරණය කළ IP ලිපින ලයිස්තුව

Jump to navigation Jump to search

මේ දැන් ක්‍රියාත්මක තත්වයේ පවතින ගෝලීය වාරණ ලයිස්තුවකි. ඇතැම් වාරණ ප්‍රාදේශිය අක්‍රීය ලෙස දක්වා ඇත: එයින් හැඟවෙන්නේ එම වාරණ අනෙක් අඩවි මත ක්‍රියා කරන නමුත් මෙම විකියේදී ඒවා අක්‍රීය කෙරුමට ප්‍රාදේශීය පරිපාලකයෙකු තීරණය කර ඇති බවයි.

ගෝලීය වාරණයක් සඳහා සොයන්න
(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න
 • 07:08, 18 ජූනි 2021: Stryn (meta.wikimedia.org) 2603:8081:1E06:EADA:F1DE:755D:A62B:7490 ගෝලීයව වාරිතයි. (19 ජූනි 2021 දිනදී 07:08 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Cross-wiki abuse)
 • 04:27, 18 ජූනි 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) 149.110.142.51 ගෝලීයව වාරිතයි. (2 ජූලි 2021 දිනදී 04:27 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Cross-wiki abuse)
 • 12:41, 17 ජූනි 2021: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) 172.249.114.229 ගෝලීයව වාරිතයි. (18 ජූනි 2021 දිනදී 19:41 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Cross-wiki abuse)
 • 12:28, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 51.12.198.4/30 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2024 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 51.12.46.128/25 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2024 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 40.123.144.112/30 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2024 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 40.123.144.96/28 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2024 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 40.87.180.232/31 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2024 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 40.87.180.224/29 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2024 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 40.87.180.192/27 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2024 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 40.67.52.116/30 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2024 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 20.136.1.0/24 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2024 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 20.136.0.0/25 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2024 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 20.107.0.0/17 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2024 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 20.106.0.0/18 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2024 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 20.105.0.0/16 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2024 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 20.92.128.0/18 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2024 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 20.87.0.0/17 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2024 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 20.72.30.180/30 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2024 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 20.72.21.144/29 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2024 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 20.49.83.244/30 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2024 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 20.45.116.92/30 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2024 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 20.44.4.248/30 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2024 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 20.21.32.44/30 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2024 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:28, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 13.107.228.0/23 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2024 දිනදී 12:28 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ, නිර්නාමිකයන් පමණයි) (Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. <!-- Microsoft Azure -->)
 • 12:27, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 78.30.213.168 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2023 දිනදී 12:27 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:27, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 45.190.139.20 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2023 දිනදී 12:27 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:27, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 212.126.107.2 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2023 දිනදී 12:27 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:27, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 199.249.230.85 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2023 දිනදී 12:27 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:27, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 199.249.230.170 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2023 දිනදී 12:27 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:27, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 187.115.10.50 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2023 දිනදී 12:27 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:27, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 186.225.250.26 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2023 දිනදී 12:27 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:27, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 124.40.255.150 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2023 දිනදී 12:27 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:27, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 113.20.31.24 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2023 දිනදී 12:27 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:27, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 103.250.153.203 ගෝලීයව වාරිතයි. (17 ජූනි 2023 දිනදී 12:27 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:26, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 94.228.192.197 ගෝලීයව වාරිතයි. (16 අගෝස්තු 2021 දිනදී 12:26 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:26, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 94.159.61.106 ගෝලීයව වාරිතයි. (16 අගෝස්තු 2021 දිනදී 12:26 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:26, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 93.171.224.5 ගෝලීයව වාරිතයි. (16 අගෝස්තු 2021 දිනදී 12:26 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:26, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 89.216.28.7 ගෝලීයව වාරිතයි. (16 අගෝස්තු 2021 දිනදී 12:26 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:26, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 89.216.17.234 ගෝලීයව වාරිතයි. (16 අගෝස්තු 2021 දිනදී 12:26 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:26, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 88.135.40.187 ගෝලීයව වාරිතයි. (16 අගෝස්තු 2021 දිනදී 12:26 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:26, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 85.197.32.251 ගෝලීයව වාරිතයි. (16 අගෝස්තු 2021 දිනදී 12:26 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:26, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 82.62.100.76 ගෝලීයව වාරිතයි. (16 අගෝස්තු 2021 දිනදී 12:26 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:26, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 81.198.218.209 ගෝලීයව වාරිතයි. (16 අගෝස්තු 2021 දිනදී 12:26 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:26, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 79.170.186.184 ගෝලීයව වාරිතයි. (16 අගෝස්තු 2021 දිනදී 12:26 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:26, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 70.50.152.105 ගෝලීයව වාරිතයි. (16 අගෝස්තු 2021 දිනදී 12:26 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:26, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 5.183.29.32 ගෝලීයව වාරිතයි. (16 අගෝස්තු 2021 දිනදී 12:26 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:26, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 46.209.47.41 ගෝලීයව වාරිතයි. (16 අගෝස්තු 2021 දිනදී 12:26 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:26, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 45.70.14.156 ගෝලීයව වාරිතයි. (16 අගෝස්තු 2021 දිනදී 12:26 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
 • 12:26, 17 ජූනි 2021: Wiki13 (meta.wikimedia.org) 45.235.99.110 ගෝලීයව වාරිතයි. (16 අගෝස්තු 2021 දිනදී 12:26 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:GlobalBlockList" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි