පරිශීලක කාණ්ඩ හිමිකම්

Jump to navigation Jump to search

මෙම විකියේ අර්ථදක්වා ඇති පරිශීලක කාණ්ඩ ලැයිස්තුවක් ඔවුනට අදාළ ප්‍රවේශ හිමිකම්ද සමගින් මෙහි පහත ලැයිස්තුගත කොට ඇත. පුද්ගලික හිමිකම් පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු පැවතිය හැක.

ආඛ්යායිකාව:

 • හිමිකම ප්‍රදානය කෙරිණි
 • හිමිකම අහෝසි කෙරිණි
කාණ්ඩයහිමිකම්
(සියල්ල)
 • (සංවාද පිටු නොවන) පිටු තනන්න (createpage)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • VIPS පරිමාණක පරීක්ෂක අතුරුමුහුණත භාවිතා කරන්න Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • අපයෙදුම් පෙරහන් නරඹන්න (abusefilter-view)
 • අපයෙදුම් ලඝු සටහන නරඹන්න (abusefilter-log)
 • ඔබගේ අභිරුචියන් සංස්කරණය කරන්න (editmyoptions)
 • ඔබගේ පෞද්ගලික දත්ත පෙන්වන්න (උදා. විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය, නිවැරදි නම) (viewmyprivateinfo)
 • ඔබගේ පෞද්ගලික දත්ත සංස්කරණය කරන්න (උදා. විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය, නිවැරදි නම) (editmyprivateinfo)
 • ඔබගේ මුර-ලැයිස්තුව පෙන්වන්න (viewmywatchlist)
 • ඔබේ ම මුර-ලැයිස්තුවෙහි සංස්කරණය කරන්න. සමහර ක්රියාකාරකම් තවමත් පවා මෙම අයිතිය නොමැතිව පිටු එකතු වේ සලකන්න. (editmywatchlist)
 • ඔවුන්ගේ ගිණුම සංයුක්ත කරන්න (centralauth-merge)
 • නව පරිශීලක ගිණුම් තනන්න (createaccount)
 • පිටු කියවන්න (read)
 • පිටු සංස්කරණය කරන්න (edit)
 • ලිවීම් API භාවිතය (writeapi)
 • සංවාද පිටු තනන්න (createtalk)
ගිණුම් තනන්නන්
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • ‍සීඝ්‍රතා සීමාවන්ගෙක් බලපෑම් ඇතිනොවන්න (noratelimit)
ස්වයංක්‍රීයව-චිරස්ථිතවූ පරිශීලකයෝ
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • captcha පරික්ෂා කීරීම සිදුකිරීමෙන් වැලකෙමින් captcha පූරනකාරක ක්‍රියාවලීන් සිදුකරන්න (skipcaptcha)
 • අර්ධ-ආරක්‍ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න (autoconfirmed)
 • ගොනු උඩුගත කරන්න (upload)
 • පරිශීලක පිටුව ලෙස පොත් සුරකින්න (collectionsaveasuserpage)
 • පවතින ගොනු අධිලිවීමකට ලක්කරන්න (overwrite) (reupload)
 • ප්‍රජා පිටුව ලෙස පොත් සුරකින්න (collectionsaveascommunitypage)
 • පිටු ගෙනයන්න (move)
 • ලෙස ආරක්ෂා සංස්කරණය කරන්න පිටු "ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න" (editsemiprotected)
 • විස්තර කරන ලද අපයෙදුම් ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-detail)
ස්වයං මුර සංචාරකයන්
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • අයෙකුගේ ස්වීය සංස්කරණයන්, ස්වයංක්‍රීය ලෙස, පරික්‍ෂාකර බැලූ ලෙස සලකුණු කරන්න (autopatrol)
රොබෝවරු
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • API විමසුම් වලදී ඉහළ සීමාවන් භාවිතා කරන්න (apihighlimits)
 • captcha පරික්ෂා කීරීම සිදුකිරීමෙන් වැලකෙමින් captcha පූරනකාරක ක්‍රියාවලීන් සිදුකරන්න (skipcaptcha)
 • අයෙකුගේ ස්වීය සංස්කරණයන්, ස්වයංක්‍රීය ලෙස, පරික්‍ෂාකර බැලූ ලෙස සලකුණු කරන්න (autopatrol)
 • අර්ධ-ආරක්‍ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න (autoconfirmed)
 • පිටුවක් ගෙනයන විට පැරණි නම වෙතින් යළි-යොමුවක් නොතනන්න (suppressredirect)
 • ලිවීම් API භාවිතය (writeapi)
 • ලෙස ආරක්ෂා සංස්කරණය කරන්න පිටු "ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න" (editsemiprotected)
 • සංවාද පිටුවලට සිදුකෙරෙන සුළු සංස්කරණ හේතුවෙන් නව පණිවුඩයන් ඉඟිය පූරනය නොකරන්න (nominornewtalk)
 • ස්වයංක්‍රීය ක්‍රියාවලියක් ලෙස සැළකෙන්න (bot)
 • ‍සීඝ්‍රතා සීමාවන්ගෙක් බලපෑම් ඇතිනොවන්න (noratelimit)
නිලබලධාරියෝ
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
පරීක්ෂක නිළධරයින්
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • අපයෙදුම් ලඝු සටහනේ ඇති පෞද්ගලික දත්ත නරඹන්න (abusefilter-privatedetails)
 • පරිශීලකපිරික්සුම් ලඝු සටහන නරඹන්න (checkuser-log)
 • පරිශීලකයන්ගේ අයිපී ලිපින සහ වෙනත් තොරතුරු පිරික්සන්න (checkuser)
තහවුරු කරනු ලැබූ පරිශීලකයන්
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • captcha පරික්ෂා කීරීම සිදුකිරීමෙන් වැලකෙමින් captcha පූරනකාරක ක්‍රියාවලීන් සිදුකරන්න (skipcaptcha)
 • අර්ධ-ආරක්‍ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න (autoconfirmed)
 • ගොනු උඩුගත කරන්න (upload)
 • පරිශීලක පිටුව ලෙස පොත් සුරකින්න (collectionsaveasuserpage)
 • පවතින ගොනු අධිලිවීමකට ලක්කරන්න (overwrite) (reupload)
 • ප්‍රජා පිටුව ලෙස පොත් සුරකින්න (collectionsaveascommunitypage)
 • පිටු ගෙනයන්න (move)
 • ලෙස ආරක්ෂා සංස්කරණය කරන්න පිටු "ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න" (editsemiprotected)
 • විස්තර කරන ලද අපයෙදුම් ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-detail)
ආයාතකරුවන්
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • අනෙකුත් විකියන්ගෙන් පිටු ආයාත කරන්න (import)
 • ගොනු උඩුගත කිරීමකින් පිටු ආයාත කරන්න (importupload)
Interface administrators
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ CSS ගොනු සංස්කරණය කරන්න (editusercss)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ JS ගොනු සංස්කරණය කරන්න (edituserjs)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ JSON ගොනු සංස්කරණය කරන්න (edituserjson)
 • පරිශීලක අතුරු-මුව සංස්කරණය කරන්න (editinterface)
අන්තර්ජාල වාරණ විවර්ජනයන්
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • toe exit nodes සඳහා වන ස්‍වයංක්‍රීය වාරණයන් මගහරියි (torunblocked)
 • අන්තර්ජාල ලිපින වාරණයන්, ස්වයංක්‍රීය-වාරණයන් හා පරාස වාරණයන් මඟ හරින්න (ipblock-exempt)
Oversighters
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • අපයෙදුම් ලඝු සටහනේ ඇති ඇතුළත් කිරීම් සඟවන්න (abusefilter-hide-log)
 • ඕනෑම පරිශීලකයෙකුට සඟවා දැක්ම අනුවාදයන් (viewsuppressed)
 • පරිපාලකවරුන් වෙතින් සඟවා ඇති සංශෝධනයන් විමර්ශනය කොට ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කරන්න (suppressrevision)
 • පරිශීලක නාමයක් වාරණය කරමින්, එය ප්‍රජාව වෙතින් සඟවන්න (hideuser)
 • පිටුවල විශේෂිත සංශෝධනයන් මකා දැමීම හා මක දැමීම ප්‍රතිලෝම කිරීම සිදු කරන්න (deleterevision)
 • පෞද්ගලික සටහන් නරඹන්න (suppressionlog)
 • විශේෂිත ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් හා මක දැමීම ප්රතිලෝම කිරීම සිදු (deletelogentry)
 • සඟවන ලද අපයෙදුම් ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-hidden-log)
පසුපෙරළන්නන්
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • සුවිශේෂ පිටුවක් අවසන් වරට සංස්කරණය කල පරිශීලකයෙකුගේ සංස්කරණයන් විගසින් පුනරාවර්තනය කරන්න (rollback)
භාරකරුවන්
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • පරිශීලක හිමිකම් සියල්ල සංස්කරණය කරන්න (userrights)
 • විශාල ඉතිහාස ඇති පිටු මකා දමන්න (bigdelete)
 • ‍සීඝ්‍රතා සීමාවන්ගෙක් බලපෑම් ඇතිනොවන්න (noratelimit)
පරිපාලකවරු
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • API විමසුම් වලදී ඉහළ සීමාවන් භාවිතා කරන්න (apihighlimits)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
 • captcha පරික්ෂා කීරීම සිදුකිරීමෙන් වැලකෙමින් captcha පූරනකාරක ක්‍රියාවලීන් සිදුකරන්න (skipcaptcha)
 • අනවශ්‍ය පිරික්සුම් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න (override-antispoof)
 • අන්තර්ජාල ලිපින වාරණයන්, ස්වයංක්‍රීය-වාරණයන් හා පරාස වාරණයන් මඟ හරින්න (ipblock-exempt)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන් සංස්කරණය කිරීමෙන් වාරණය කරන්න (block)
 • අනෙකුත් පරිශීලකයන්ගේ JSON ගොනු සංස්කරණය කරන්න (edituserjson)
 • අනෙකුත් විකියන්ගෙන් පිටු ආයාත කරන්න (import)
 • අනෙකුන්ගේ සංස්කරණ, පරික්ෂා කර බැලූ ලෙස, සලකුණු කරන්න (patrol)
 • අපයෙදුම් පෙරහන් වෙනස් කරන්න (abusefilter-modify)
 • අයෙකුගේ ස්වීය සංස්කරණයන්, ස්වයංක්‍රීය ලෙස, පරික්‍ෂාකර බැලූ ලෙස සලකුණු කරන්න (autopatrol)
 • අර්ධ-ආරක්‍ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න (autoconfirmed)
 • ආරක්ෂණ මට්ටම් වෙනස් කරමින් ආරක්ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න (protect)
 • ආරක්ෂිත පිටු සංස්කරණය කරන්න "පරිපාලකවරුන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න" (editprotected)
 • ඒවායෙහි ආශ්‍රිත පෙළ රහිතව, මකාදැමුනු ඉතිහාස සංලේඛයන් නරඹන්න (deletedhistory)
 • ගොනු උඩුගත කරන්න (upload)
 • ගොනු ගෙනයන්න (movefile)
 • ගෝලීය වාරණයන් ප්‍රාදේශීයව අහෝසි කරන්න (globalblock-whitelist)
 • දත්ත සමුදාය සිට ඇමුණුම් නිර්මාණය කර මකා (managechangetags)
 • නව පරිශීලක ගිණුම් තනන්න (createaccount)
 • පරිශීලක අතුරු-මුව සංස්කරණය කරන්න (editinterface)
 • පරිශීලකයාගේ විද්‍යුත්-තැපැල් යැවීමේ හැකියාව වාරණය කරන්න (blockemail)
 • පවතින ගොනු අධිලිවීමකට ලක්කරන්න (overwrite) (reupload)
 • ප්රවර්ග පිටු ගෙනයන්න (move-categorypages)
 • පිටු ඒවායේ උපපිටු ද සමග ගෙනයන්න (move-subpages)
 • පිටු ගෙනයන්න (move)
 • පිටු මකා දමන්න (delete)
 • පිටුවක් ගෙනයන විට පැරණි නම වෙතින් යළි-යොමුවක් නොතනන්න (suppressredirect)
 • පිටුවක් මකාදැමීම ප්‍රතිලෝම කරන්න (undelete)
 • පිටුවල ඉතිහාසයන් ඒකාබද්ධ කරන්න (mergehistory)
 • පිටුවල විශේෂිත සංශෝධනයන් මකා දැමීම හා මක දැමීම ප්‍රතිලෝම කිරීම සිදු කරන්න (deleterevision)
 • පිටුවෙහි ඇති අන්තර්ගතය ආකෘතිය සංස්කරණය කරන්න (editcontentmodel)
 • පුද්ගලික ලෙස සලකුණු කරන ලද අපයෙදුම් පෙරහන් වල ලඝු ඇතුලත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-private)
 • පුනරාවර්තනය-කෙරුනු සංස්කරණයන් රොබෝ සංස්කරණයන් ලෙස සලකුණු කරන්න (markbotedits)
 • පෞද්ගලික ලෙස සලකුණු කෙරූ අපයෙදුම් පෙරහන් නරඹන්න (abusefilter-view-private)
 • මකා දැමූ සංශෝධන අතරතුර මකා දැමූ පෙළ හා වෙනස්වීම් පෙන්වන්න (deletedtext)
 • මකාදැමූ පිටු ගවේෂණය කරන්න (browsearchive)
 • මාතෘකා හෝ පරිශීලක නාම කළුලයිස්තුව ඉක්මවා යන්න (tboverride)
 • මුර-නොකෙරෙන පිටු ලැයිස්තුවක් නරඹන්න (unwatchedpages)
 • මූල පරිශීලක පිටු ගෙනයන්න (move-rootuserpages)
 • ලෙස ආරක්ෂා සංස්කරණය කරන්න පිටු "ස්වයංතහවුරු කල පරිශීලකයන්ට පමණක් ඉඩදෙන්න" (editsemiprotected)
 • විශේෂිත ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් හා මක දැමීම ප්රතිලෝම කිරීම සිදු (deletelogentry)
 • විස්තර කරන ලද අපයෙදුම් ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් නරඹන්න (abusefilter-log-detail)
 • සමස්ත මැකුම් පිටු (nuke)
 • සීමාසහිත ක්‍රියාකාරකම් මඟින් අපයෙදුම් පෙරහන් වෙනස් කරන්න (abusefilter-modify-restricted)
 • සුවිශේෂ පිටුවක් අවසන් වරට සංස්කරණය කල පරිශීලකයෙකුගේ සංස්කරණයන් විගසින් පුනරාවර්තනය කරන්න (rollback)
 • හවුල් මාධ්‍ය සුරක්‍ෂිතාගාරයෙහි ගොනු සීමිත අබිබැවීමකට ලක් කරන්න (reupload-shared)
 • ‍සීඝ්‍රතා සීමාවන්ගෙක් බලපෑම් ඇතිනොවන්න (noratelimit)
 • කණ්ඩායම් එක් කල හැක: පසුපෙරළන්නන්, ගිණුම් තනන්නන්, ස්වයං මුර සංචාරකයන්, තහවුරු කරනු ලැබූ පරිශීලකයන් සහ අන්තර්ජාල වාරණ විවර්ජනයන්
 • කණ්ඩායම් ඉවත් කල හැක: පසුපෙරළන්නන්, ගිණුම් තනන්නන්, ස්වයං මුර සංචාරකයන්, තහවුරු කරනු ලැබූ පරිශීලකයන් සහ අන්තර්ජාල වාරණ විවර්ජනයන්
අන්තර්විකී ආයාතකරුවන්
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • අනෙකුත් විකියන්ගෙන් පිටු ආයාත කරන්න (import)
පරිශීලකයෝ
(පරිශිලකයන් ලැයිස්තුව)
 • (සංවාද පිටු නොවන) පිටු තනන්න (createpage)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • අනෙක් පරිශීලකයන්ට ඊ-ලිපි යවන්න (sendemail)
 • ඉල්ලුම් කරන්න කෙනෙකුගේ වෙනස්කම් සමග, ඇමිණුම් (applychangetags)
 • ඔබේ ම පරිශීලක CSS ගොනු සංස්කරණය කරන්න (editmyusercss)
 • ඔබේ ම පරිශීලක JSON ගොනු සංස්කරණය කරන්න (editmyuserjson)
 • ඔබේ ම පරිශීලක ජාවාස්ක්රිප්ට් ගොනු සංස්කරණය කරන්න (editmyuserjs)
 • තනි තනි අනුවාදයන් සහ ලඝු සටහන් ඇතුළත් කිරීම් මත අත්තනෝමතික ඇමිණුම් එකතු හෝ ඉවත් (changetags)
 • තහවුරුකිරීමකින් තොරව, පිටුවක් සඳහා අඩවි පූර්වාපේක්‍ෂි සංචිතය (කෑෂය) විමෝචනය කරන්න (purge)
 • ප්රවර්ග පිටු ගෙනයන්න (move-categorypages)
 • පිටු කියවන්න (read)
 • පිටු සංස්කරණය කරන්න (edit)
 • මූල පරිශීලක පිටු ගෙනයන්න (move-rootuserpages)
 • යමෙකු විසින්ම උඩුගත කෙරුනු පවතින ගොනුවක් අධිලිවීමකට ලක්කරන්න (reupload-own)
 • ලිවීම් API භාවිතය (writeapi)
 • සංවාද පිටු තනන්න (createtalk)
 • සංස්කරණ සුළු ලෙස සළකුණු කරන්න (minoredit)

නාමඅවකාශය සීමා

නාමඅවකාශයපරිශීලක සංස්කරණය කිරීමට ඉඩ (ව) රයිට්
මාධ්‍යවිකි
 • පරිශීලක අතුරු-මුව සංස්කරණය කරන්න (editinterface)
Gadget
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
Gadget definition
 • Edit gadget definitions (gadgets-definition-edit)