වාරණය කල පරිශීලකයන්

Jump to navigation Jump to search
වාරණය කෙරුනු පරිශීලකයා සොයන්න
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
කාලමුද්‍රාව ඉලක්කය ඉකුත් වන්නේ වාරණය සිදු කල පරිපාලක පරාමිතියන් අවහිර කරන්න හේතුව
04:08, 5 අප්‍රේල් 2022 Sathya gaweshaka (කතාබහ | දායකත්ව) 04:08, 5 අප්‍රේල් 2023
දින 315 ක්, පැය 16 ක් සහ මිනිත්තු 55 ක් left
Lee (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
ඕනෑකමින් හෝ ද්වේශ සහගතව දේපල විනාශය හෝ හානි කිරීම
06:30, 26 නොවැම්බර් 2021 Rekha Maulidia (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Mtarch11 (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
 • ස්වීය සාකච්ඡා පිටුව සංස්කරණය කල නොහැක
Cross-wiki spam (global sysop action)
10:54, 6 අගෝස්තු 2021 Vrwideweb2050 (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Minorax (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
Spambot (Global sysop action)
12:00, 3 අගෝස්තු 2021 Lordbouras1 (කතාබහ | දායකත්ව) 12:00, 3 අගෝස්තු 2022
දින 71 ක් සහ මිනිත්තු 46 ක් left
Lee (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
 • ස්වයංක්‍රීය වාරණය අක්‍රීය කෙරිණි
spam හෝ දැන්වීම් ප්‍රචාරය වෙනුවෙන් විකිපීඩියාව භාවිතා කිරීම
16:19, 2 මැයි 2021 Randilalk (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Praxidicae (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
 • විද්‍යුත්-තැපෑල වාරණය කෙරිණි
 • ස්වීය සාකච්ඡා පිටුව සංස්කරණය කල නොහැක
Spambot
00:24, 17 මාර්තු 2021 Sarduo16 (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Praxidicae (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
 • විද්‍යුත්-තැපෑල වාරණය කෙරිණි
 • ස්වීය සාකච්ඡා පිටුව සංස්කරණය කල නොහැක
Spambot
15:36, 15 මාර්තු 2021 Venerable Vineetha (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Praxidicae (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
 • විද්‍යුත්-තැපෑල වාරණය කෙරිණි
 • ස්වීය සාකච්ඡා පිටුව සංස්කරණය කල නොහැක
Spambot
15:36, 15 මාර්තු 2021 Supun Kumar (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Praxidicae (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
 • විද්‍යුත්-තැපෑල වාරණය කෙරිණි
 • ස්වීය සාකච්ඡා පිටුව සංස්කරණය කල නොහැක
Spambot
22:10, 9 සැප්තැම්බර් 2020 Thevinu Vinath Ransadu (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය DannyS712 (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
Spam (Global sysop action)
16:51, 22 මැයි 2020 Truekasun (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Vermont (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
Spam (global sysop action
09:41, 10 මැයි 2020 Nuwan Hemachandre (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Lee (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
ඕනෑකමින් හෝ ද්වේශ සහගතව දේපල විනාශය හෝ හානි කිරීම
02:38, 19 සැප්තැම්බර් 2019 Tharakakasun (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Lee (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
කඩා කප්පල්කාරී සංස්කරණය කිරීම
14:37, 16 ජූනි 2019 Cculk (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Praxidicae (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
lta
14:34, 16 ජූනි 2019 CU51D (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Praxidicae (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
xwiki long term abuse
14:14, 11 මැයි 2019 CoreyTheSexyGayDude356 (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Praxidicae (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
spam
14:51, 8 ජූලි 2017 HunteWinchester123 (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Holder (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
vandalism (global sysop action)
11:44, 1 ජූලි 2017 Ravindu Navin (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Lee (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ස්වයංක්‍රීය වාරණය අක්‍රීය කෙරිණි
තැතිගන්වනසුළු හැසිරීම/හිරිහැරකිරීම
09:33, 1 පෙබරවාරි 2017 අඩෝ (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Lee (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ස්වයංක්‍රීය වාරණය අක්‍රීය කෙරිණි
නොපිළිගතහැකි පරිශීලකනාමය
03:58, 1 අගෝස්තු 2016 Codegazija (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Lee (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
නාශකවාදය සඳහා පමණක් භාවිතා කරන ගිණුම
05:55, 12 නොවැම්බර් 2015 Kalindu885 (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Lee (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
නාශකවාදය සඳහා පමණක් භාවිතා කරන ගිණුම
15:41, 27 ජූනි 2014 Fresto 35 (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය MoiraMoira (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
 • විද්‍යුත්-තැපෑල වාරණය කෙරිණි
 • ස්වීය සාකච්ඡා පිටුව සංස්කරණය කල නොහැක
Cross-wiki issues (global sysop action): see nl:Wikipedia:Checklijst langdurig structureel vandalisme/Knowle (Crouch, Swale)
04:09, 9 මාර්තු 2014 Bandula harsha kumara (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Lee (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ස්වයංක්‍රීය වාරණය අක්‍රීය කෙරිණි
spam හෝ දැන්වීම් ප්‍රචාරය වෙනුවෙන් විකිපීඩියාව භාවිතා කිරීම
03:57, 22 ඔක්තෝබර් 2013 Edu Plus Lanka (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Lee (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ස්වයංක්‍රීය වාරණය අක්‍රීය කෙරිණි
spam හෝ දැන්වීම් ප්‍රචාරය වෙනුවෙන් විකිපීඩියාව භාවිතා කිරීම
04:49, 11 අප්‍රේල් 2013 Homesexy (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Lee (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ස්වයංක්‍රීය වාරණය අක්‍රීය කෙරිණි
නොපිළිගතහැකි පරිශීලකනාමය
03:25, 6 පෙබරවාරි 2013 Chamod Jeproperson (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Lee (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
නාශකවාදය සඳහා පමණක් භාවිතා කරන ගිණුම
08:43, 14 සැප්තැම්බර් 2012 HIH SHANAKA (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Lee (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
ඕනෑකමින් හෝ ද්වේශ සහගතව දේපල විනාශය හෝ හානි කිරීම
16:56, 12 සැප්තැම්බර් 2011 Nalmanthi (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය බිඟුවා (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
ප්‍රජා තීරණයක් ලෙසින් වාරණය කරන ලදී
22:33, 3 සැප්තැම්බර් 2011 Theveryscaryfairy (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Trijnstel (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
 • විද්‍යුත්-තැපෑල වාරණය කෙරිණි
 • ස්වීය සාකච්ඡා පිටුව සංස්කරණය කල නොහැක
Crosswiki vandal; Bambifan
11:12, 30 අගෝස්තු 2011 DerMeister xx xx xx (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Lee (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
නාශකවාදය සඳහා පමණක් භාවිතා කරන ගිණුම
02:58, 17 අගෝස්තු 2011 Jgkfighfuh (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය බිඟුවා (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
ඕනෑකමින් හෝ ද්වේශ සහගතව දේපල විනාශය හෝ හානි කිරීම
13:28, 14 අගෝස්තු 2011 Egjipefg (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Vituzzu (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
 • විද්‍යුත්-තැපෑල වාරණය කෙරිණි
 • ස්වීය සාකච්ඡා පිටුව සංස්කරණය කල නොහැක
crosswiki vandal/bambifan
19:11, 7 අගෝස්තු 2011 Spgfooujgi (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Teles (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
 • විද්‍යුත්-තැපෑල වාරණය කෙරිණි
 • ස්වීය සාකච්ඡා පිටුව සංස්කරණය කල නොහැක
බහුවිධ ගිණුම් අපයෙදුම
00:56, 6 අගෝස්තු 2011 Jgrikdghuod (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Vituzzu (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
 • ස්වීය සාකච්ඡා පිටුව සංස්කරණය කල නොහැක
bambifan
03:22, 5 ජූලි 2011 Gkpdjkhg (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Fr33kman (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
බහුවිධ ගිණුම් අපයෙදුම
06:32, 25 ජූනි 2011 Jkjgpofhipg (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය බිඟුවා (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
ඕනෑකමින් හෝ ද්වේශ සහගතව දේපල විනාශය හෝ හානි කිරීම
04:21, 17 ජූනි 2011 Kfljgpf (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Lee (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ස්වයංක්‍රීය වාරණය අක්‍රීය කෙරිණි
නාශකවාදය සඳහා පමණක් භාවිතා කරන ගිණුම
03:59, 6 ජූනි 2011 Spídér's Wéb: A Píg's Tálé 36 (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Lee (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
විප්‍රලාප /පල්හෑලි පිටු තුලට බහාලීම
04:46, 5 ජූනි 2011 Spídér's Wéb: A Píg's Tálé 42 (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Tiptoety (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
 • ස්වීය සාකච්ඡා පිටුව සංස්කරණය කල නොහැක
Cross-wiki abuse (Global Sysop action)
03:52, 1 ජූනි 2011 Spídér's Wéb: A Píg's Tálé 45 (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය බිඟුවා (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
ඕනෑකමින් හෝ ද්වේශ සහගතව දේපල විනාශය හෝ හානි කිරීම
14:31, 31 මැයි 2011 Bambifan101~siwiki (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Lee (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
විප්‍රලාප /පල්හෑලි පිටු තුලට බහාලීම
14:28, 31 මැයි 2011 Spídér's Wéb: A Píg's Tálé 48 (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Barras (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
 • විද්‍යුත්-තැපෑල වාරණය කෙරිණි
 • ස්වීය සාකච්ඡා පිටුව සංස්කරණය කල නොහැක
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
14:28, 31 මැයි 2011 Spídér's Wéb: A Píg's Tálé 47 (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Barras (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
 • විද්‍යුත්-තැපෑල වාරණය කෙරිණි
 • ස්වීය සාකච්ඡා පිටුව සංස්කරණය කල නොහැක
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
14:27, 31 මැයි 2011 Spídér's Wéb: A Píg's Tálé 46 (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Barras (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
 • විද්‍යුත්-තැපෑල වාරණය කෙරිණි
 • ස්වීය සාකච්ඡා පිටුව සංස්කරණය කල නොහැක
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
16:10, 29 අප්‍රේල් 2011 Langutil (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Lofty abyss (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
 • විද්‍යුත්-තැපෑල වාරණය කෙරිණි
 • ස්වීය සාකච්ඡා පිටුව සංස්කරණය කල නොහැක
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
14:52, 27 අප්‍රේල් 2011 Kasun puncha (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Lee (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ස්වයංක්‍රීය වාරණය අක්‍රීය කෙරිණි
 • ස්වීය සාකච්ඡා පිටුව සංස්කරණය කල නොහැක
Block evasion
07:09, 25 අප්‍රේල් 2011 Pgsfjighp (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය Lofty abyss (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
 • විද්‍යුත්-තැපෑල වාරණය කෙරිණි
 • ස්වීය සාකච්ඡා පිටුව සංස්කරණය කල නොහැක
crosswiki abuse<!--globally locked; about bot-->
06:00, 31 මාර්තු 2011 පසිදු කාවින්ද (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය බිඟුවා (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
 • ස්වීය සාකච්ඡා පිටුව සංස්කරණය කල නොහැක
බහුවිධ ගිණුම් අපයෙදුම: සහ ප්‍රජා තීරණයක් විය.
09:49, 27 මාර්තු 2011 112.135.61.49 (කතාබහ) අනන්තය බිඟුවා (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • නිර්නාමිකයන් පමණි
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
 • ස්වීය සාකච්ඡා පිටුව සංස්කරණය කල නොහැක
බහුවිධ ගිණුම් අපයෙදුම
09:48, 27 මාර්තු 2011 112.135.10.109 (කතාබහ) අනන්තය බිඟුවා (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • නිර්නාමිකයන් පමණි
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
 • ස්වීය සාකච්ඡා පිටුව සංස්කරණය කල නොහැක
බහුවිධ ගිණුම් අපයෙදුම
09:47, 27 මාර්තු 2011 Pkavinda123 (කතාබහ | දායකත්ව) අනන්තය බිඟුවා (කතාබහ | දායකත්ව)
 • editing (sitewide)
 • ගිණුම් තැනීම වාරණය කෙරිණි
 • ස්වීය සාකච්ඡා පිටුව සංස්කරණය කල නොහැක
බහුවිධ ගිණුම් අපයෙදුම
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:වාරණ_ලැයිස්තුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි