ගොනු ලැයිස්තුව

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.

ගොනු ලැයිස්තුව
 
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
දිනය නම සිඟිති-රූපය විශාලත්වය පරිශීලක විස්තරය
16:09, 28 ජනවාරි 2016 2015 WAM.jpg (ගොනුව) 82 කි.බ. L Manju {{Information |Description=2015 විකිපීඩියා ආසියානු තානාපති සඳහා ලේඛනය |Source=I created this work entirely by myself. |Date=28 ජනවාරි 2016 |Author=~~~ |other_versions= }}
15:33, 27 ජනවාරි 2016 Liv and Maddie Logo.png (ගොනුව) 69 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = ලිව් ඇන්ඩ් මැඩී නමැති ඩිස්නි නාලිකා වැඩ සටහනෙහි...
02:00, 10 ජනවාරි 2016 දිය හොල්මන නොහොත් දිය ඩේඟරය.jpg (ගොනුව) 131 කි.බ. Rsekanayake හොල්මන් කුරුල්ලා නොහොත් දිය ඩේඟරය ~~~~
14:03, 8 ජනවාරි 2016 Dae Jang Geum endtitle.png (ගොනුව) 98 කි.බ. Yasasuru {{Information |Description=Dae Jang-geum endtitle |Source= |Date= |Author=wikipedia |Permission= |other_versions= }}
09:00, 24 දෙසැම්බර් 2015 Sonography.jpg (ගොනුව) 60 කි.බ. Shwetha {{should be svg}} ==සාරාංශය== {{තොරතුරු |Description = බ‍ාබියේගේ සොනොග්‍රාෆි ('රාත්‍රි ලේඛන ක්‍රමය') |Source = http://kimbols.be/categorie/hulp/braill...
05:14, 24 දෙසැම්බර් 2015 Tamil braille sample.png (ගොනුව) 41 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{තොරතුරු |Description = දෙමළ (භාරතී) බ්‍රේල් නිදර්ශනයක් |Source = http://acharya.iitm.ac.in/disabilities/br_intro.php |Date = නොදනී |Author = නො...
14:34, 19 දෙසැම්බර් 2015 Diriya Diyaniya-poster.jpg (ගොනුව) 249 කි.බ. Yasasuru {{Information |Description=Famous k Drama |Source=I created this work entirely by myself. |Date=2015-12-21 |Author=~~~Yasasuru and Dimuthu |other_versions= }}
14:28, 19 දෙසැම්බර් 2015 Sujatha Diyani-poster.jpg (ගොනුව) 285 කි.බ. Yasasuru {{Information |Description=සුජාත දියණි |Source=I created this work entirely by myself. |Date=2015-1-25 |Author=~~~යසසුරු දිමුතු |other_versions= }}
14:19, 19 දෙසැම්බර් 2015 Abheetha Diyaniya-poster.jpg (ගොනුව) 342 කි.බ. Yasasuru {{Information |Description=Famous k drama Donyi poster |Source=I created this work entirely by myself. |Date=2015-12-24 |Author=~~~Yasasuru and Dimuthu |other_versions= }}
14:14, 19 දෙසැම්බර් 2015 Isiwara Vedaduru-poster.jpg (ගොනුව) 254 කි.බ. Yasasuru {{Information Isiwara Vedaduru poster |Description=A famous poster |Source=I created this work entirely by myself. |Date=2015-12-23 |Author=~~~Yasasuru Dimuthu |other_versions= }}
11:39, 6 දෙසැම්බර් 2015 Li-1st, the first Li-Fi product.jpg (ගොනුව) 15 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = The photo is of the Li-1st, which is the first Li-Fi product to be manufactured. |Source = '''Original publication''': Online<br/>...
13:45, 5 දෙසැම්බර් 2015 හේට් ස්ටෝරි 3 පෝස්ටරය.jpg (ගොනුව) 22 කි.බ. L Manju {{Non-free use rationale |Article=හේට් ස්ටෝරි 3 |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
13:04, 5 දෙසැම්බර් 2015 Janahithakamee Rajiniya poster2.jpg (ගොනුව) 122 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale |Article= ජනහිතකාමී රැජිනිය (නාට්‍යය) |Description= ප්‍රවර්ධන පෝස්ටරයකි |Source= යසසුරු |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replac...
06:12, 4 දෙසැම්බර් 2015 Tintin-mainCast.png (ගොනුව) 227 කි.බ. Randeerjayasekara {{Non-free use rationale 2 |Description = හර්ජ් ගේ ටින්ටින්ගේ වීර ක්‍රියා නමැති චිත්‍ර කතා මාලාවෙහි ප්‍රධාන චරිත. රූප...
04:59, 26 නොවැම්බර් 2015 Nins logo.gif (ගොනුව) 919 බ SusithCM == Summary == {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = ස්වාභාවික විද්‍යා ජාතික ආයතන, ජපානය |Use = Public facility <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = htt...
01:39, 26 නොවැම්බර් 2015 Judec9.jpg (ගොනුව) 4.61 මෙ.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
01:26, 26 නොවැම්බර් 2015 Judec8.jpg (ගොනුව) 3.6 මෙ.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
00:55, 26 නොවැම්බර් 2015 Judec7.jpg (ගොනුව) 3.56 මෙ.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
00:46, 26 නොවැම්බර් 2015 Judec6.jpg (ගොනුව) 30 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
00:42, 26 නොවැම්බර් 2015 Judec5.jpg (ගොනුව) 3.53 මෙ.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
00:28, 26 නොවැම්බර් 2015 Judec4.jpg (ගොනුව) 3.51 මෙ.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
00:11, 26 නොවැම්බර් 2015 Judec3.jpg (ගොනුව) 31 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
00:10, 26 නොවැම්බර් 2015 Judec2.jpg (ගොනුව) 30 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
18:21, 25 නොවැම්බර් 2015 Judec1.JPG (ගොනුව) 3.39 මෙ.බ. එල්ලේ {{Information |Description=St Isidore Church Thibbotugoda |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
19:58, 21 නොවැම්බර් 2015 JudeY1.jpg (ගොනුව) 16 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
18:06, 21 නොවැම්බර් 2015 Judeg5.JPG (ගොනුව) 5 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
18:05, 21 නොවැම්බර් 2015 Judeg4.JPG (ගොනුව) 14 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
18:05, 21 නොවැම්බර් 2015 Judeg3.JPG (ගොනුව) 429 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
18:04, 21 නොවැම්බර් 2015 Judeg2.JPG (ගොනුව) 413 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
18:03, 21 නොවැම්බර් 2015 Judeg1.JPG (ගොනුව) 327 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
16:41, 21 නොවැම්බර් 2015 SjsR3.jpg (ගොනුව) 141 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
16:15, 21 නොවැම්බර් 2015 SjsR1.jpg (ගොනුව) 344 කි.බ. එල්ලේ {{Information Ragama Ralway Station |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
16:01, 21 නොවැම්බර් 2015 SjsRa.jpg (ගොනුව) 35 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
04:38, 21 නොවැම්බර් 2015 Jude13v.JPG (ගොනුව) 77 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
04:36, 21 නොවැම්බර් 2015 Judev11.JPG (ගොනුව) 54 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
04:35, 21 නොවැම්බර් 2015 Judev10.JPG (ගොනුව) 75 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
04:35, 21 නොවැම්බර් 2015 Judev9.JPG (ගොනුව) 595 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
04:34, 21 නොවැම්බර් 2015 Judev8.JPG (ගොනුව) 756 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
04:33, 21 නොවැම්බර් 2015 Judev7.JPG (ගොනුව) 495 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
04:32, 21 නොවැම්බර් 2015 Judev6.JPG (ගොනුව) 380 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
04:31, 21 නොවැම්බර් 2015 Judev5.JPG (ගොනුව) 511 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
04:29, 21 නොවැම්බර් 2015 Judev3.JPG (ගොනුව) 434 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
04:27, 21 නොවැම්බර් 2015 Judev1.JPG (ගොනුව) 160 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
04:25, 21 නොවැම්බර් 2015 Judev.JPG (ගොනුව) 159 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
02:11, 21 නොවැම්බර් 2015 Sjsw11.jpg (ගොනුව) 18 කි.බ. එල්ලේ {{Non-free use rationale |Article= |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
19:30, 20 නොවැම්බර් 2015 Sjsw8.jpg (ගොනුව) 20 කි.බ. එල්ලේ {{Non-free use rationale |Article= |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
19:28, 20 නොවැම්බර් 2015 Sjsw7.jpg (ගොනුව) 81 කි.බ. එල්ලේ {{Non-free use rationale |Article= |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
19:28, 20 නොවැම්බර් 2015 Sjsw6.jpg (ගොනුව) 25 කි.බ. එල්ලේ {{Non-free use rationale |Article= |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
19:26, 20 නොවැම්බර් 2015 Sjsw4.jpg (ගොනුව) 106 කි.බ. එල්ලේ {{Non-free use rationale |Article= |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
19:25, 20 නොවැම්බර් 2015 Swjw3.jpg (ගොනුව) 13 කි.බ. එල්ලේ {{Non-free use rationale |Article= |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි