ගොනු ලැයිස්තුව

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.

ගොනු ලැයිස්තුව
 
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
දිනය නම සිඟිති-රූපය විශාලත්වය පරිශීලක විස්තරය
04:59, 26 නොවැම්බර් 2015 Nins logo.gif (ගොනුව) 919 බ SusithCM == Summary == {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = ස්වාභාවික විද්‍යා ජාතික ආයතන, ජපානය |Use = Public facility <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = htt...
01:39, 26 නොවැම්බර් 2015 Judec9.jpg (ගොනුව) 4.61 මෙ.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
01:26, 26 නොවැම්බර් 2015 Judec8.jpg (ගොනුව) 3.6 මෙ.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
00:55, 26 නොවැම්බර් 2015 Judec7.jpg (ගොනුව) 3.56 මෙ.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
00:46, 26 නොවැම්බර් 2015 Judec6.jpg (ගොනුව) 30 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
00:42, 26 නොවැම්බර් 2015 Judec5.jpg (ගොනුව) 3.53 මෙ.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
00:28, 26 නොවැම්බර් 2015 Judec4.jpg (ගොනුව) 3.51 මෙ.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
00:11, 26 නොවැම්බර් 2015 Judec3.jpg (ගොනුව) 31 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
00:10, 26 නොවැම්බර් 2015 Judec2.jpg (ගොනුව) 30 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
18:21, 25 නොවැම්බර් 2015 Judec1.JPG (ගොනුව) 3.39 මෙ.බ. එල්ලේ {{Information |Description=St Isidore Church Thibbotugoda |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
19:58, 21 නොවැම්බර් 2015 JudeY1.jpg (ගොනුව) 16 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
18:06, 21 නොවැම්බර් 2015 Judeg5.JPG (ගොනුව) 5 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
18:05, 21 නොවැම්බර් 2015 Judeg4.JPG (ගොනුව) 14 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
18:05, 21 නොවැම්බර් 2015 Judeg3.JPG (ගොනුව) 429 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
18:04, 21 නොවැම්බර් 2015 Judeg2.JPG (ගොනුව) 413 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
18:03, 21 නොවැම්බර් 2015 Judeg1.JPG (ගොනුව) 327 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
16:41, 21 නොවැම්බර් 2015 SjsR3.jpg (ගොනුව) 141 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
16:15, 21 නොවැම්බර් 2015 SjsR1.jpg (ගොනුව) 344 කි.බ. එල්ලේ {{Information Ragama Ralway Station |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
16:01, 21 නොවැම්බර් 2015 SjsRa.jpg (ගොනුව) 35 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
04:38, 21 නොවැම්බර් 2015 Jude13v.JPG (ගොනුව) 77 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
04:36, 21 නොවැම්බර් 2015 Judev11.JPG (ගොනුව) 54 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
04:35, 21 නොවැම්බර් 2015 Judev10.JPG (ගොනුව) 75 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
04:35, 21 නොවැම්බර් 2015 Judev9.JPG (ගොනුව) 595 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
04:34, 21 නොවැම්බර් 2015 Judev8.JPG (ගොනුව) 756 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
04:33, 21 නොවැම්බර් 2015 Judev7.JPG (ගොනුව) 495 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
04:32, 21 නොවැම්බර් 2015 Judev6.JPG (ගොනුව) 380 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
04:31, 21 නොවැම්බර් 2015 Judev5.JPG (ගොනුව) 511 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
04:29, 21 නොවැම්බර් 2015 Judev3.JPG (ගොනුව) 434 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
04:27, 21 නොවැම්බර් 2015 Judev1.JPG (ගොනුව) 160 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
04:25, 21 නොවැම්බර් 2015 Judev.JPG (ගොනුව) 159 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
02:11, 21 නොවැම්බර් 2015 Sjsw11.jpg (ගොනුව) 18 කි.බ. එල්ලේ {{Non-free use rationale |Article= |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
19:30, 20 නොවැම්බර් 2015 Sjsw8.jpg (ගොනුව) 20 කි.බ. එල්ලේ {{Non-free use rationale |Article= |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
19:28, 20 නොවැම්බර් 2015 Sjsw7.jpg (ගොනුව) 81 කි.බ. එල්ලේ {{Non-free use rationale |Article= |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
19:28, 20 නොවැම්බර් 2015 Sjsw6.jpg (ගොනුව) 25 කි.බ. එල්ලේ {{Non-free use rationale |Article= |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
19:26, 20 නොවැම්බර් 2015 Sjsw4.jpg (ගොනුව) 106 කි.බ. එල්ලේ {{Non-free use rationale |Article= |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
19:25, 20 නොවැම්බර් 2015 Swjw3.jpg (ගොනුව) 13 කි.බ. එල්ලේ {{Non-free use rationale |Article= |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
19:23, 20 නොවැම්බර් 2015 Sjsw2.jpg (ගොනුව) 201 කි.බ. එල්ලේ {{Non-free use rationale |Article= |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
19:22, 20 නොවැම්බර් 2015 Sjsw1.jpg (ගොනුව) 17 කි.බ. එල්ලේ {{Non-free use rationale |Article=ආදී වාසීන් |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
19:20, 20 නොවැම්බර් 2015 Sjsw.JPG (ගොනුව) 98 කි.බ. එල්ලේ {{Non-free use rationale |Article=ආදී වාසීන් |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
09:14, 20 නොවැම්බර් 2015 Sjsran3.jpg (ගොනුව) 24 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
09:12, 20 නොවැම්බර් 2015 Sjsran2.JPG (ගොනුව) 144 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
09:10, 20 නොවැම්බර් 2015 Sjsran1.JPG (ගොනුව) 276 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
08:59, 20 නොවැම්බර් 2015 SjsR.JPG (ගොනුව) 226 කි.බ. එල්ලේ {{Information S Ranjith Silva |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
08:54, 20 නොවැම්බර් 2015 R1.JPG (ගොනුව) 252 කි.බ. එල්ලේ {{Information එස් රංජිත් සිල්වා |Description= මළල ක්‍රීඩකයෙකු වශයෙන් |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
08:50, 20 නොවැම්බර් 2015 SjsD1.JPG (ගොනුව) 273 කි.බ. එල්ලේ {{Information with horagolla Deepasika Elle Team |Description= Chift Organiser of the team |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
08:44, 20 නොවැම්බර් 2015 SjsD3.JPG (ගොනුව) 34 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
15:20, 19 නොවැම්බර් 2015 Ranjith1.JPG (ගොනුව) 94 කි.බ. එල්ලේ S RAnjith Silva , Thibbotugoda Ganemulla Sri Lanka
12:26, 19 නොවැම්බර් 2015 Sjphoto.jpg (ගොනුව) 4 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
06:28, 19 නොවැම්බර් 2015 Sj3.jpg (ගොනුව) 66 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
05:38, 19 නොවැම්බර් 2015 Sjs9.jpg (ගොනුව) 57 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි