ගොනු ලැයිස්තුව

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.

ගොනු ලැයිස්තුව
 
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
දිනය නම සිඟිති-රූපය විශාලත්වය පරිශීලක විස්තරය
15:43, 27 මාර්තු 2017 Gulag Archipelago.jpg (ගොනුව) 39 කි.බ. Shwetha == Summary == {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව පොත් කවරය | Article = ද ගූලාග් ආකිපෙලගෝ | Use = තොරතුරුකොටුව <!-- OPT...
08:17, 27 මාර්තු 2017 Pelican SriLanka.ogg (ගොනුව) 4.5 මෙ.බ. ChanakaW  
02:56, 27 මාර්තු 2017 Pelican SriLanka.png (ගොනුව) 684 කි.බ. ChanakaW Pelican from Sri Lanka.
10:38, 22 මාර්තු 2017 Blue Ballpoint Pen.jpg (ගොනුව) 2.95 මෙ.බ. ChanakaW Blue color ballpoint pen photo.
09:14, 20 මාර්තු 2017 Chicken Egg.jpg (ගොනුව) 2.03 මෙ.බ. ChanakaW Chicken Egg.
10:50, 11 මාර්තු 2017 University of Waikato logo1.png (ගොනුව) 31 කි.බ. Shwetha {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article= වයිකතෝ විශ්වවිද්‍යාලය |Use=Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source=http://cms.its.waikato.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0011/93458/1829-UOW-2012-International-Prospectus-FINA...
10:37, 11 මාර්තු 2017 University of Waikato logo.svg (ගොනුව) 33 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්ව ලාංඡනය| Article = වයිකතෝ විශ්වවිද්‍යාලය | Use = තොරතුරුක...
02:50, 11 මාර්තු 2017 Lostworldstitle.PNG (ගොනුව) 185 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale logo| Article = Lost Worlds (television) | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Used for = | Owner = | Website = | History = | Commen...
02:42, 11 මාර්තු 2017 Sim Harris.jpg (ගොනුව) 7 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale |Article = Iranian Embassy siege |Description = Sim Harris escapes from the Iranian Embassy across a first-floor balcony under instructions from a masked SAS trooper. |Source = [http...
17:55, 2 මාර්තු 2017 Kandy Perahera.jpg (ගොනුව) 129 කි.බ. Dinesh De Alwis Fireball dancers (gini bola karayo) ශ්‍රී දළදා මාළිගාව පෙරහැර මංගල්‍යය ගිනි බෝල කරුවෝ සෙංකඩගල පෙරහැර මංගල්‍යය
07:26, 26 පෙබරවාරි 2017 Rambutan Before Ripening.jpg (ගොනුව) 25 කි.බ. Praneethmsp  
15:35, 2 පෙබරවාරි 2017 Goddess of Fire-poster.jpg (ගොනුව) 66 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster | Article = ගොඩස් ඔෆ් ෆයර් | Use = Infobox | Media = television drama <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Goddess of Fire | Dist...
15:24, 2 පෙබරවාරි 2017 The Holy Pearl (女媧傳說之靈珠).jpg (ගොනුව) 16 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale |Article = Thද හෝලි පර්ල් |Description = Screen capture |Source = DVDs |Portion = all |Low_resolution = yes |Purpose = To illustrate a pr...
15:23, 2 පෙබරවාරි 2017 Janahithakamee Rajiniya poster.jpg (ගොනුව) 157 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster | Article = ජනහිතකාමී රැජිනිය (රූපවාහිනී කතා මාලාව) | Use = Infobox | Media = television drama <!-- ADDI...
21:32, 21 ජනවාරි 2017 Limit circle FbN.jpeg (ගොනුව) 24 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{තොරතුරු | Description = වෘත්තය, කේන්ද්‍රය O, අරය r - එය මත ත්‍රිකෝණ අර්ථදක්වා. | Source = [[ :en:User:Fly by Night|Fly b...
15:29, 15 ජනවාරි 2017 භූත විවාහය.jpg (ගොනුව) 73 කි.බ. Chandra prabhath {{Information |Description=භූත විවාහය සංකේත ඇසුරින් |Source=I created this work entirely by myself. |Date=2017/01/15 |Author=~~~ |other_versions= }}
07:51, 14 ජනවාරි 2017 පංති ගැටුම(කාල් මාක්ස්).jpg (ගොනුව) 130 කි.බ. Chandra prabhath {{Information |Description=කාල් මාක්ස් ගේ පංතිගැටුම පිළිබද සංකල්පය සරල රූප සටහනකින් |Source=I created this work entirely by myself. |Date=2017/01/14 |Author...
05:41, 13 ජනවාරි 2017 තත්ව හා කාර්‍ය.jpg (ගොනුව) 52 කි.බ. Chandra prabhath {{Information |Description=තත්ව හා කර්‍ය කොටස් දැක්වෙන සරල රූප සටහනක් |Source=I created this work entirely by myself. |Date=2017/01/13 |Author=~~~ |other_versions= }}
01:12, 13 ජනවාරි 2017 ඔගස්කොම් ගේ කන්‍යාය.jpg (ගොනුව) 75 කි.බ. Chandra prabhath {{Information |Description=ඔගස්ට් කොම්ට් ගේ අවධි තුන පිළිබද න්‍යාය |Source=I created this work entirely by myself. |Date=2017/01/13 |Author=~~~ |other_versions= }}
09:47, 12 ජනවාරි 2017 සංස්කෘතික විසරණය.jpg (ගොනුව) 71 කි.බ. Chandra prabhath {{Information |Description=සංස්කෘතික විසරණය සංකේත ඇසුරින් |Source=I created this work entirely by myself. |Date=2017/01/12 |Author=~~~ |other_versions= }}
06:16, 11 ජනවාරි 2017 උප සංස්කෘතිය.jpg (ගොනුව) 50 කි.බ. Chandra prabhath {{Information |Description=උප සංස්කෘතිය ගණිතමය කුලක භාවිතෙයන් |Source=I created this work entirely by myself. |Date=2017/01/11 |Author=~~~ |other_versions= }}
01:27, 7 ජනවාරි 2017 SJudeAshen.jpg (ගොනුව) 812 කි.බ. ජූඩ් සිල්වා {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
02:36, 6 ජනවාරි 2017 Neel1sj.jpg (ගොනුව) 59 කි.බ. ජූඩ් සිල්වා {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
09:27, 1 ජනවාරි 2017 Vadda women.jpg (ගොනුව) 68 කි.බ. Chandra prabhath |Article= |Description=සෙලිග්මාන් විසින් රචිත The Veddas කෘතියේ අඩංගු ඡායාරෑපයති |Source=<ref>Seligmann, C.G. and B.Z. (1911). The Veddas, UK: Cambridge University Press<...
22:38, 27 දෙසැම්බර් 2016 Newyear.JPG (ගොනුව) 32 කි.බ. Sisirahb වැන්කුවර් කැනඩා
15:24, 16 දෙසැම්බර් 2016 Rodiya-women-Ceylon-Sri-Lanka-2.JPG (ගොනුව) 159 කි.බ. Chandra prabhath <ref>http://www.oldindianphotos.in/2013/05/a-rodiya-girl-ceylon-sri-lanka.html</ref>{Information }}
15:23, 16 දෙසැම්බර් 2016 Rodiya-women-Ceylon-Sri-Lanka-3.JPG (ගොනුව) 129 කි.බ. Chandra prabhath <ref>http://www.oldindianphotos.in/2013/05/a-rodiya-girl-ceylon-sri-lanka.html</ref>{Information }}
15:22, 16 දෙසැම්බර් 2016 Rodiya-women-Ceylon-Sri-Lanka-4.JPG (ගොනුව) 122 කි.බ. Chandra prabhath <ref>http://www.oldindianphotos.in/2013/05/a-rodiya-girl-ceylon-sri-lanka.html</ref>{Information }}
15:20, 16 දෙසැම්බර් 2016 Rodiya-women-Ceylon-Sri-Lanka-5.JPG (ගොනුව) 181 කි.බ. Chandra prabhath <ref>http://www.oldindianphotos.in/2013/05/a-rodiya-girl-ceylon-sri-lanka.html</ref>{Information }}
15:08, 16 දෙසැම්බර් 2016 P93-full.jpg (ගොනුව) 34 කි.බ. Chandra prabhath <ref>http://www.imagesofceylon.com/people/p93-full.jpg</ref>{Information }}
14:23, 16 දෙසැම්බර් 2016 Rodiya-women-Ceylon-Sri-Lanka-6.JPG (ගොනුව) 43 කි.බ. Chandra prabhath <ref>http://www.oldindianphotos.in/2013/05/a-rodiya-girl-ceylon-sri-lanka.html</ref>{Information }}
14:19, 16 දෙසැම්බර් 2016 P92-full.jpg (ගොනුව) 23 කි.බ. Chandra prabhath <ref>http://www.oldindianphotos.in/2013/05/a-rodiya-girl-ceylon-sri-lanka.html</ref>{Information }}
13:39, 16 දෙසැම්බර් 2016 කින්නර පවුලක්.jpg (ගොනුව) 25 කි.බ. Chandra prabhath {Information }}
03:57, 14 දෙසැම්බර් 2016 739 001.jpg (ගොනුව) 63 කි.බ. Chandra prabhath {Information }}
14:47, 30 නොවැම්බර් 2016 Thekingsface-poster.jpg (ගොනුව) 57 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale poster | Media = television | Source = http://www.koreandrama.org/?p=37553 | Date = November 18, 2014 | Author = KBS | Article = ද කිං'ස් ෆේස් | Use = Infobox }} == Licensing == {{Non-free po...
14:26, 30 නොවැම්බර් 2016 Mulan - Rise of a Warrior poster.jpg (ගොනුව) 107 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster |Media = film | Article = මුලාන් (2009 චිත්‍රපටය) | Use = Infobox<!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORM...
14:20, 30 නොවැම්බර් 2016 Ye Hai Mohabbatein.png (ගොනුව) 183 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Ye Hai Mohabbatein title card |Source = www.tellyupdates.com |Article = යේ හේ මොහාබ්බතයින් |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the to...
14:17, 30 නොවැම්බර් 2016 Princess' Man-poster.jpg (ගොනුව) 88 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster | Article = ද ප්‍රින්සස්' මෑන් | Use = Infobox | Media = television drama <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = ද ප්...
14:13, 30 නොවැම්බර් 2016 Sacrifice film.jpg (ගොනුව) 46 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster|Media=film | Article = සැක්‍රිෆයිස් (2010 චිත්‍රපටය) | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Sacrifice | Distr...
14:10, 30 නොවැම්බර් 2016 Genghis Khan 2007 film poster.jpg (ගොනුව) 40 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale|Article=ජෙංඝිස් ඛාන්: ටු ද එන්ඩ්ස් ඔෆ් ද අර්ත් ඇන්ඩ් සී |Description=Movie poster for ''[[ජෙංඝිස් ඛාන්: ටු ද...
14:07, 30 නොවැම්බර් 2016 DetectiveDee.jpg (ගොනුව) 41 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster| Media=film | Article = ඩිටෙක්ටිව් ඩී ඇන්ඩ් ද මිස්ට්‍රි ඔෆ් ද ෆැන්ටම් ෆ්ලේම් | Use = Infobox <...
14:05, 30 නොවැම්බර් 2016 NaamkaranImage.jpg (ගොනුව) 139 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Is a photo to show the front cover image of a show. |Source = '''Original publication''': Used on Star Plus <br/> '''Immediate source:''' uk.startv.com/starplus |Author = Star Plus |Article = න...
14:01, 30 නොවැම්බර් 2016 Brahmarakshas.jpg (ගොනුව) 56 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = The official title-card of the Indian serial Brahmarakshas. |Source = http://www.ozee.com/shows/brahmarakshas |Author = Zee TV |Article = බ්‍රහ්මර...
13:58, 30 නොවැම්බර් 2016 The Sword of Tipu Sultan still.jpg (ගොනුව) 102 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale |Description = Screenshot of Sanjay Khan as Tipu Sultan from ''The Sword of Tipu Sultan''. |Source = Numero Uno's ''ද ස්වෝඩ් ඔෆ් තිපු සුල්තාන්'' as rep...
13:56, 30 නොවැම්බර් 2016 The Sword of Tipu Sultan DVD cover.jpg (ගොනුව) 21 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale video cover <!-- REQUIRED --> |Article = ද ස්වෝඩ් ඔෆ් තිපු සුල්තාන් |Use = Infobox <!-- OPTIONAL FIELDS --> |Type = DVD |Volume...
13:56, 29 නොවැම්බර් 2016 SV100233.jpg (ගොනුව) 1.14 මෙ.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{තොරතුරු |Description= බාකු හී "විමුක්තිය ලද කාන්තාවගේ ප්‍රතිමාව" |Source=මෙය තනන ලද්දේ බාකු87 විසි...
03:14, 26 නොවැම්බර් 2016 Vamsam serial.jpg (ගොනුව) 33 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale title-card | Article = වම්සම් (රූපවාහිනී කතාමාලාව)|Vamsam | Use = Infobox | Used for = [[වම්සම් (රූපවාහිනී කතාමාලාව)|...
03:11, 26 නොවැම්බර් 2016 IPKKND logo - StarPlus.in.jpg (ගොනුව) 54 කි.බ. Yasasuru {{di-orphaned fair use|date=22 November 2016}} ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = This image depicts the logo of the STAR Plus soap opera, ''Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon?'', written in Hindi. |Author = STAR PLUS |Source = h...
03:08, 26 නොවැම්බර් 2016 Sasural Simar Ka.png (ගොනුව) 194 කි.බ. Yasasuru ==Licensing== {{Non-free title-card|image has rationale=yes}}
03:05, 26 නොවැම්බර් 2016 Deep Rooted Tree-poster.jpg (ගොනුව) 58 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster | Article = ඩීප් රූටඩ් ට්‍රී | Use = Infobox | Media = television drama <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Deep Rooted Tree...
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි