ගොනු ලැයිස්තුව

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.

ගොනු ලැයිස්තුව
 
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
දිනය නම සිඟිති-රූපය විශාලත්වය පරිශීලක විස්තරය
14:22, 24 ඔක්තෝබර් 2016 Monogamy New.jpg (ගොනුව) 25 කි.බ. Chandra prabhath {{Information |Description=ඒක පුරුෂ ඒක භාර්‍යා විවාහය සමාජ විද්‍යාත්මක සංකේත අසුරින් |Source=I created this work entirely by myself. |Date=2016/10/24 |Au...
06:11, 24 ඔක්තෝබර් 2016 Judesilva.jpg (ගොනුව) 1.58 මෙ.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
06:04, 24 ඔක්තෝබර් 2016 Elle Logo1.jpg (ගොනුව) 118 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
05:25, 24 ඔක්තෝබර් 2016 Sjneel.JPG (ගොනුව) 23 කි.බ. ජූඩ් සිල්වා {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
07:00, 23 ඔක්තෝබර් 2016 Monogamy.jpg (ගොනුව) 23 කි.බ. Chandra prabhath {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date=2016/10/23 |Author=~~~ |other_versions= }}
02:28, 23 ඔක්තෝබර් 2016 Naagin Colors Title Card.jpg (ගොනුව) 18 කි.බ. Yasasuru Naagnagin2 in 2. ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = The official title-card of the Indian serial නාගින්. |Source = http://www.ibtimes.co.in...
14:30, 22 ඔක්තෝබර් 2016 Low of three stages.jpg (ගොනුව) 34 කි.බ. Chandra prabhath {{Information |Description=ඔගස්ට් කොම්ට් ගේ අවධි තුන පිළිබද න්‍යාය සරල රූසටහනක් ඇසුරින් |Source=I created this work entirely by myself. |Date=2016/10/...
15:21, 21 ඔක්තෝබර් 2016 9552102235A t.jpg (ගොනුව) 352 කි.බ. Chandra prabhath {{Non-free use rationale |Article=එදා හෙළදිව |Description=An Historical Relation of the Island Ceylon ග්‍රන්තයේ සිංහල අනුවාදය |Source=<ref>http://books.lk/product.php?productid=36456&cat=838&p...
15:07, 21 ඔක්තෝබර් 2016 Robert knox ceylon.gif (ගොනුව) 27 කි.බ. Chandra prabhath {{Non-free use rationale |Article=එදා හෙළදිව |Description=An Historical Relation of the Island Ceylon න්තෙය් පිට කවරය |Source=An Historical Relation of the Island Ceylon ග්‍රන්තය |Portion=ස...
15:28, 15 ඔක්තෝබර් 2016 Secret Door TV poster.jpg (ගොනුව) 86 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster | Article = සීක්‍රට් ඩෝ (රූපවාහිනී කතාමාලාව) | Use = Infobox | Media = TV series <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | N...
04:23, 14 ඔක්තෝබර් 2016 Opac-image.png (ගොනුව) 49 කි.බ. Chandra prabhath {{Non-free use rationale |Article=රොඩී |Description=ප්‍රකට මානව විද්‍යඥයෙකු වූ එම් ඩී රාඝවන් මහතා විසින් ශ්‍රී ලකාවේ රොඩී ජන...
14:59, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Family1 rodhiya.jpg (ගොනුව) 31 කි.බ. Chandra prabhath <ref>http://www.divaina.com/2013/11/27/badada04.html</ref>{Information }} ප්‍රවර්ගය:ඉතිහාසය
14:39, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Judem2.JPG (ගොනුව) 104 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
14:37, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Judem1.JPG (ගොනුව) 100 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
14:22, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Judem.JPG (ගොනුව) 133 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
14:08, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Judef2.JPG (ගොනුව) 93 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
14:04, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Judef1.JPG (ගොනුව) 274 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
05:22, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Ancient ceylon photograph.jpg (ගොනුව) 64 කි.බ. Chandra prabhath <ref>http://www.lankalibrary.com/cul/rodi.htm</ref>{Information }}
03:57, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Judechamodi.JPG (ගොනුව) 160 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
03:55, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Judecharuka.jpg (ගොනුව) 104 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
03:38, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Judeira.jpg (ගොනුව) 61 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
03:34, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Jusesilvaarmy.jpg (ගොනුව) 53 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
03:26, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Judeweb3.JPG (ගොනුව) 275 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
03:24, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Judeweb2.JPG (ගොනුව) 273 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
03:23, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Judeweb1.JPG (ගොනුව) 273 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
03:18, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Judeweb.jpg (ගොනුව) 786 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
03:05, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Judep3.jpg (ගොනුව) 2.05 මෙ.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
03:04, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Judep2.jpg (ගොනුව) 1.8 මෙ.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
03:02, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Judep1.jpg (ගොනුව) 5.52 මෙ.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
01:32, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Jude silva5.JPG (ගොනුව) 333 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
01:28, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Jude silva4.JPG (ගොනුව) 51 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
01:26, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Jude silva3.JPG (ගොනුව) 151 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
01:25, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Jude silva2.JPG (ගොනුව) 74 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
01:23, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Jude silva1.JPG (ගොනුව) 205 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
01:19, 13 ඔක්තෝබර් 2016 Jude Silva.jpg (ගොනුව) 44 කි.බ. එල්ලේ {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
15:30, 12 ඔක්තෝබර් 2016 Manner-of-eating-and-drinking.jpg (ගොනුව) 45 කි.බ. Chandra prabhath {{Non-free use rationale |Article=රොබට් නොක්ස්<ref>An Historical Relation of the Island Ceylon</ref> |Description=රෝබට් නොක්ස් විසින් රචිත |Source=https://wanni.wordpress.com/2013/07/20/a...
15:05, 12 ඔක්තෝබර් 2016 Img 0819.jpg (ගොනුව) 1.68 මෙ.බ. Chandra prabhath <ref>An Historical Relation of the Island Ceylon</ref>{{Non-free use rationale |Article=ආදිවාසී නායකෙයක් |Description=රොබට් නොක්ස් විසින් රචිත An Historical Relation of the Island...
14:47, 12 ඔක්තෝබර් 2016 සිංහලයන් කන බොන හැටි.jpg (ගොනුව) 45 කි.බ. Chandra prabhath <ref>https://kadulla.wordpress.com/2012/02/10/%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A-%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A-1641-1720-%E0%B6%91%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B6%AF/</ref>{Inform...
16:00, 8 ඔක්තෝබර් 2016 Jackpot korean drama.jpg (ගොනුව) 28 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = The official poster of the drama Jackpot |Source = http://asianwiki.com/File:Jackpot_(Korean_Drama)-p4.jpg |Author = SBS |Article = ජැක්පොට් (2016 රූපවාහිනී කත...
15:54, 8 ඔක්තෝබර් 2016 BaekdongsooPromotionalPoster2.jpg (ගොනුව) 52 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster|Media=film | Article = Warrior Baek Dong-soo | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Warrior Baek Dong Soo | Distributor = [[Seoul Broadcasting Sy...
13:18, 8 ඔක්තෝබර් 2016 Rukmani Devi filmfare.jpg (ගොනුව) 19 කි.බ. Ravindu Navin {{Non-free image data | Description = රංගනයෙන් සිනමාවට හා ගායනයෙන් ද කළ ශේෂ්ඨ මෙහෙවර මහඟු දායකත්වය අගය කොට දක්වමින් '''...
14:34, 7 ඔක්තෝබර් 2016 B.A.W. Jayamanne.jpg (ගොනුව) 15 කි.බ. Ravindu Navin {{Non-free use rationale | Description = බී.ඒ.ඩබ්ලිව්. ජයමාන්න ඇල්බම ප්‍රතිබිම්බය | Source = http://www.nfc.gov.lk/artist/b-a-w-jayamanna-456/ | Article = බී.ඒ...
16:09, 6 ඔක්තෝබර් 2016 කඩවුණු පොරොන්දුව චිත්‍රපට පෝස්ටරය.jpg (ගොනුව) 25 කි.බ. Ravindu Navin {{Non-free image data | Description = කඩවුණු පොරොන්දුව චිත්‍රපට පෝස්ටර ප්‍රතිබිම්බය.<br>මෙම ගොනුවේ වූ ඡායාරූපය හුදෙ...
14:53, 6 ඔක්තෝබර් 2016 Rasalghul.PNG (ගොනුව) 57 කි.බ. Lee Mathew == Summary == {{Non-free use rationale |Article= රාස් අල් ගුල් |Description= රාස් අල් ගුල්, Chiff Chiangගේ ෆයිනල් කවුන්ට් ඩව්න් ක්‍රයිසිස් #4 හි...
13:33, 6 ඔක්තෝබර් 2016 රුක්මණී දේවි1.jpg (ගොනුව) 13 කි.බ. Ravindu Navin {{Non-free image data | Description = රුක්මණී දේවියගේ චරිතාපදාන ප්‍රතිබිම්බය.<br>මෙම ගොනුවේ වූ ඡායාරූප...
09:19, 6 ඔක්තෝබර් 2016 Kadawunuporonduwa1.jpg (ගොනුව) 37 කි.බ. Ravindu Navin == Summary == A screenshot of 1947 Sri Lankan film "Kadawunu Poronduwa" == Licensing == {{Non-free film screenshot|image has rationale=yes}} ==Fair use rationale in Kadawunu Poronduwa== #This image is being used to illustrate the article on the m...
01:47, 6 ඔක්තෝබර් 2016 ගාමිණී පිලිරුව.jpg (ගොනුව) 74 කි.බ. Ravindu Navin {{Non-free use media | Description = | Source = http://www.sarasaviya.lk/2016/10/06/Event-08(Gamini).jpg }}
12:05, 5 ඔක්තෝබර් 2016 Anton Jude.jpg (ගොනුව) 40 කි.බ. Ravindu Navin ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Anton Jude - Sri Lankan Actor |Source = http://www.zestgirls.com/page?article_id=26&post=The%20veteran%20actor%20Anton%20Jude%20has%20passed%20away |Author = The owner should be www.zestgirls.com or...
01:03, 5 ඔක්තෝබර් 2016 Rodney Warnakula.jpg (ගොනුව) 42 කි.බ. Ravindu Navin {{Non-free use rationale 2 | Description = රොඩ්නි වර්ණකුල | Source = http://www.nfc.gov.lk/photos/persons/DSC_0160.jpg | Article = රොඩ්නි වර්ණකුල }}
05:19, 4 ඔක්තෝබර් 2016 Maliyadeva Crest - Transparent.png (ගොනුව) 164 කි.බ. Supushpitha {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article=Maliyadeva college |Use=Public facility <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source=The logo is from the http://www.maliyadeva.edu.lk/ website. http://www.maliyadevaoba.lk/resources <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_fo...
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි