ගොනු ලැයිස්තුව

Jump to navigation Jump to search

මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.

ගොනු ලැයිස්තුව
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
දිනය නම සිඟිති-රූපය විශාලත්වය පරිශීලක විස්තරය
07:58, 17 ජූනි 2021 ICC World Test Championship Logo.svg (ගොනුව) 59 කි.බ. Shwetha {{Valid SVG}} == සාරාංශය== {{logo fur |Article = අයිසීසී ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාව |Use = Infobox |Source = [http://icc-cricket.com/world-test-championship Official Website] |Owner = අයිසීසී ලෝක ටෙස්ට් ශූරතාව }} ==වරපත== {{නො-නිදහස් ලාංඡනය|image has rationale=yes}}
05:03, 17 ජූනි 2021 ICC Test Championship mace.jpg (ගොනුව) 97 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== {{නො-නිදහස් භාවික තාර්කිකත්වය 2 |Description = The award given for the champions of the ICC World Test Championship |Source = '''Original publication''': Media release from ICC website dated on 27 Jan 2018<br/> '''Immediate source:''' https://www.icc-cricket.com/champions-trophy/media-releases/604428 |Author = '''Original work:''' the photographer itself belongs all the copyright<br/> '''Depiction:''' International Cricket Council |Article = ICC World Test Championship |Purpos...
11:49, 29 අප්‍රේල් 2021 Bombay Begums poster.jpg (ගොනුව) 133 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale 2 |Description = Poster of 2021 Netflix series Bombay Begums |Source = https://www.ianslive.in/index.php?param=news/Bombay_Begums_to_release_on_Womens_Day-759438/ENTERTAINMENT/15 |Author = නෙට්ෆ්ලික්ස් |Article = බොම්බේ බේගම්ස් |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = In the infobox |Commercial = n.a. }} ==බලපත්‍රීකරණය== {{Non-free movie poster}}
12:18, 21 අප්‍රේල් 2021 Paava Kadhaigal.jpg (ගොනුව) 50 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale poster | Article = පාව කදෛගල් | Use = Infobox | Purpose = <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Used for = | Owner = නෙට්ෆ්ලික්ස් | Description = | Website = | History = | Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> | Source = [https://twitter.com/NetflixIndia/status/1334112553052475393?s=19 Netflix] | Portion = | Low resolution = | Replaceability = | Oth...
07:13, 21 අප්‍රේල් 2021 Margarita with a Straw poster.jpg (ගොනුව) 121 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale poster | Article = මාර්ගරිටා විත් අ ස්ට්‍රෝ | Use = Infobox | Name = මාර්ගරිටා විත් අ ස්ට්‍රෝ | Owner = වයාකොම් 18 මෝෂන් පික්චර්ස් | Source = https://archive.is/FD8ZU }} ==බලපත්‍රීකරණය== {{non-free poster|image has rationale=yes|Fair use images of movie posters}}
03:02, 18 අප්‍රේල් 2021 Rediff.png (ගොනුව) 8 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale |Article = රෙඩිෆ්.කොම් |Description = Rediff full screenshot |Source = www.rediff.com |Portion = Entire Page |Low_resolution = Yes, cropped |Purpose = To illustrate the article. |Replaceability = Yes, may become outdated |other_information = }} == බලපත්‍රීකරණය: == {{Non-free web screenshot|image has rationale=yes}}
10:49, 8 අප්‍රේල් 2021 A Suitable Boy poster.png (ගොනුව) 204 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Poster of 2021 BBC series A Suitable Boy |Source = http://entertainment-factor.blogspot.com/2020/12/a-suitable-boy-series-trailer-clips-images-poster.html?m=1 |Author = BBC |Article = අ සූටබල් බෝයි (රූපවාහිනී කතාමාලාව) |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = In the infobox |Commercial = n.a. }} ==Licensing== {{Non-fr...
16:14, 6 අප්‍රේල් 2021 The Namesake.jpg (ගොනුව) 39 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale poster | Media = film | Article = ද නේම්සේක් (චිත්‍රපටය) | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = The Namesake | Distributor = ෆොක්ස් සර්ච්ලයිට් පික්චර්ස් | Publisher = | Type = | Website = | Owner = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = [http://www.impawards.com/2006/namesake.html Impawards] |...
16:12, 6 අප්‍රේල් 2021 Kamsutraposter.jpg (ගොනුව) 31 කි.බ. Yasasuru {{Non-free media}} == Rationale for use on wikipedia in the article ''Kama Sutra: A Tale of Love'' == {{Navbox |name = Filmr |title = Non-free film-related media rationale |above = '''Rationale for fair use in''' '''''Kama Sutra: A Tale of Love''''' |group1 = Description: |list1 = <div> Poster/DVD for ''Kama Sutra: A Tale of Love''. </div> |group2 = Source:...
11:18, 5 අප්‍රේල් 2021 Umrao Jaan movie poster.jpg (ගොනුව) 43 කි.බ. Yasasuru * Description: Poster for 1981 film, ''Umrao Jaan'' * Source: [http://www.leicester.gov.uk/cinemaindia/exhib.htm page] [http://www.leicester.gov.uk/cinemaindia/images/umrao.jpg image] == Fair use for ''Umrao Jaan'' == This image is being linked here; though the picture is subject to copyright, I (gren グレン) feel it is covered by the U.S. fair use laws because: * It is a low r...
01:12, 4 අප්‍රේල් 2021 Ram Teri Ganga Maili.jpg (ගොනුව) 121 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale poster | Article = රාම් තේරී ගංගා මේලී | Use = Infobox | Media = film | Owner = ආර්. කේ. ෆිල්ම්ස් | Source = https://www.cinematerial.com/movies/ram-teri-ganga-maili-i152139/p/4ic5afhx }} == බලපත්‍රීකරණය == {{Non-free poster|image has rationale=yes}} Category:Fair use images of movie posters
04:01, 3 අප්‍රේල් 2021 The Dirty Picture2.jpg (ගොනුව) 76 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale |Article = ද ඩර්ටි පික්චර් |Description = This is a poster for ද ඩර්ටි පික්චර්. |Source = {{URL|http://www.impawards.com/intl/india/2011/dirty_picture.html|Impawards}} The poster art copyright is believed to belong to the distributor of the film, the publisher of the film or the graphic artist. |Portion = The entire poster: because the image is poster art, a form of product packaging or service marketing, the entire image...
18:28, 2 අප්‍රේල් 2021 BiharMuseum.svg (ගොනුව) 31 කි.බ. Yasasuru {{Valid SVG}} == සාරාංශය == {{Non-free use rationale logo | Article =බිහාර් කෞතුකාගාරය | Use =Infobox | Website = }} == බලපත්‍රීකරණය == {{Non-free logo|image has rationale=yes}} {{SVG-Logo}}
12:30, 2 අප්‍රේල් 2021 Lagaan.jpg (ගොනුව) 31 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale |Article=ලගාන් |Description=Movie poster |Source=http://www.impawards.com/2001/lagaan_ver3.html |Portion=Full |Low_resolution=Yes |Purpose=To illustrate the movie poster. |Replaceability=No |other_information= }} == බලපත්‍රීකරණය == {{Non-free poster|image has rationale=yes}} Category:Fair use images of movie posters
12:25, 2 අප්‍රේල් 2021 What's Your Raashee? poster.jpg (ගොනුව) 39 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale 2 |Description = This is a poster for වොට්ස් යෝ රාශී?. The poster art copyright is believed to belong to the distributor of the film, the publisher of the film or the graphic artist. |Source = http://www.impawards.com/intl/india/2009/whats_your_raashee_ver3_xlg.html |Author = Ashutosh Gowarikar Productions and UTV Motion Pictures |Article = වොට්ස් යෝ රාශී? |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the...
10:48, 2 අප්‍රේල් 2021 Swades poster.jpg (ගොනුව) 123 කි.බ. Yasasuru {{Film poster fur | Article = ස්වදේස් | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = ස්වදේස් | Distributor = | Publisher = | Type = | Website = | Owner = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = http://www.impawards.com/intl/india/2004/swades.html | Portion = | Low_resolution = | Purpose = <!-- Must be specified if Use...
04:53, 2 අප්‍රේල් 2021 Bandit Queen 1994 film poster.jpg (ගොනුව) 45 කි.බ. Yasasuru * Description: Film poster for ''Bandit Queen'' (1994) * Source: [http://www.thehotspotonline.com/eyecandy/90sUp/016b.JPG image], [http://www.thehotspotonline.com/eyecandy/90sUp/B90s1.htm page] == Fair use for ''Bandit Queen'' == This image is being linked here; though the picture is subject to copyright, I (gren グレン) feel it is covered by the U.S. fair use laws because: * It is a low resolution image of a m...
01:38, 2 අප්‍රේල් 2021 Panipat (film) poster.jpg (ගොනුව) 44 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale poster | Article = පානිපත් (චිත්‍රපටය) | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Panipat | Distributor = Vision World Films | Publisher = Ashutosh Gowariker Productions | Type = | Website = | Owner = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = [https://twitter.com/RelianceEnt/status/1191574181399293952 Reliance Entert...
03:21, 1 අප්‍රේල් 2021 Thappad film poster.jpg (ගොනුව) 41 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale poster | Article = ථප්පඩ් | Use = Infobox | Name = Thappad | Owner = ටී-සීරීස් | Source = [https://twitter.com/unwomenindia/status/1231838360471134208?s=19 UN Women India on Twitter] }} == බලපත්‍රීකරණය == {{non-free poster|image has rationale=yes|Fair use images of movie posters}} Category:Film posters for Hindi language films Category:Fair use images of movie posters
03:04, 1 අප්‍රේල් 2021 Raazi - Poster.jpg (ගොනුව) 63 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale |Article = රාසි |Description = This is a poster for රාසි. |Source = {{URL|https://twitter.com/RaaziHoon/status/983291192602341376|Twitter}} The poster art copyright is believed to belong to the distributor of the film, the publisher of the film or the graphic artist. |Portion = The entire poster: because the image is poster art, a form of product packaging or service marketing, the entire image is needed to identify the pro...
01:37, 1 අප්‍රේල් 2021 Ae Watan (2018).jpg (ගොනුව) 143 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale 2 |Description = Album cover of Ae Watan. |Source = https://music.apple.com/in/album/raazi-original-motion-picture-soundtrack/1373693427 |Author = the production company |Article = ඒ වතන් |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = The image will only be used on the infobox of the article only. |Commercial = n.a. }} ==බලපත්‍රීකරණය== {{Non-free album...
18:09, 31 මාර්තු 2021 Shubh Mangal Savdhan Poster.jpg (ගොනුව) 40 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = This is a poster for 2017 Hindi film, 'Shubh Mangal Savdhan'. |Source = [https://www.imdb.com/title/tt6971752/ Source] |Author = Eros International |Article = ශුභ් මංගල් සාව්ධාන් |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = Main infobox. The image is used for identification in the context of critical commentary of the work...
18:05, 31 මාර්තු 2021 Kanhashubhmangalsavdhan.jpg (ගොනුව) 117 කි.බ. Yasasuru == සාරාංශය == {{Non-free use rationale poster | Article = කාන්හා (ගීතය) | Use = Infobox | Source = https://gaana.com/song/amp/kanha-3.html }} == බලපත්‍රීකරණය == {{Non-free poster}}
11:02, 31 මාර්තු 2021 Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee - Despacito (Official Single Cover).png (ගොනුව) 54 කි.බ. Yasasuru {{album cover fur |Description = |Source = [https://itunes.apple.com/us/album/despacito-feat-daddy-yankee/id1192561029 iTunes (US)] |Date = January 13, 2017 |Author = යුනිවර්සල් ලැටින් |Article = ඩෙස්ප්සීටෝ |Purpose = To serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = |Minimality = |Commercial = }} ==Licensing== {{Non-free album cover|image has rationale=yes}}
07:03, 31 මාර්තු 2021 Ooh La La (Shreya Ghoshal and Bappi Lahiri song).jpg (ගොනුව) 52 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale poster | Article = ඌ ලා ලා (ශ්‍රේයා ඝෝෂාල් සහ බප්පි ලාහිරිගේ ගීතය) | Use = Infobox | Source = https://gaana.com/song/ooh-la-la }} == බලපත්‍රීකරණය == {{Non-free poster}}
01:58, 27 මාර්තු 2021 Angadi-theru-poster.jpg (ගොනුව) 119 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale poster | Article = අංගාඩි තෙරු | Use = Infobox | Name = අංගාඩි තෙරු | Owner = | Source = https://m.imdb.com/title/tt1720047/mediaviewer/rm3905589761 }} == බලපත්‍රීකරණය == {{Non-free poster|image has rationale=yes}}
06:27, 26 මාර්තු 2021 AnjaliWiki.jpg (ගොනුව) 202 කි.බ. Yasasuru {{Information |Description = Anjlai's photoshoot by Indiaglitz |Source = https://www.indiaglitz.com |Author = IndiaGlitz |Permission = https://www.indiaglitz.com/anjali-photos-telugu-actress-3029556-4681 }} ==Licensing== {{PD-author|IndiaGlitz}} {{Category ordered by date|Files from freely licensed external sources|2020|03|07}}
04:42, 25 මාර්තු 2021 DLHK Poster.jpeg (ගොනුව) 33 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale poster | Article = ඩම් ලගා කේ හඊශා | Use = Infobox | Name = ඩම් ලගා කේ හඊශා | Owner = යශ් රාජ් ෆිල්ම්ස් | Source = http://www.yashrajfilms.com/Pages/a8994da3-6556-4550-a6b0-79944417a112/DLKH-KeyArt.jpg }} ==බලපත්‍රීකරණය== {{non-free poster|image has rationale=yes|Fair use images of movie posters}}
02:56, 24 මාර්තු 2021 Saivam.jpg (ගොනුව) 42 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster | Article = සෛවම් | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = සෛවම් | Distributor = තින්ක් බිග් ස්ටූඩියෝස් | Publisher = | Type = | Website = | Owner = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = [http://moviegallery360.com/2014/06/velai-illa-pattathari-movie-posters.html/saivam-release-june-27-post...
02:04, 20 මාර්තු 2021 Kandukondainkandukondaincover.jpg (ගොනුව) 48 කි.බ. Yasasuru {{dari|en}} == Summary == {{Non-free use rationale album cover <!-- REQUIRED --> |Article=කණ්ඩුකොණ්ඩේන් කණ්ඩුකොණ්ඩේන් |Use=Infobox <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source=http://www.arrahman.com/v2/discography/films-tamil-kandukondenkandukonden.html <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name= කණ්ඩුකොණ්ඩේන් කණ්ඩුකොණ්ඩේන් |Artist= ඒ. ආර්. රහ්මාන් |Label= Sa Re Ga Ma |Graphic Artist= |Item= |Type= |Website= |Owner= |Commentary= <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description= |Portion= |Low_resolution= |P...
17:29, 19 මාර්තු 2021 Kandukondain Kandukondain.jpg (ගොනුව) 120 කි.බ. Yasasuru {{movieposter}}
12:40, 18 මාර්තු 2021 Manamalai poster.jpg (ගොනුව) 135 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster | Article = මණමාලෛ | Use = Infobox | Media = film | Owner = ජනතා පික්චර්ස් | Source = [http://www.mayyam.com/talk/showthread.php?11121-%26%232990%3B%26%232985%3B%26%232980%3B%26%233016%3B-%26%232965%3B%26%232997%3B%26%232992%3B%26%233009%3B%26%232990%3B%26%233021%3B-%26%232990%3B%26%232980%3B%26%233009%3B%26%232992%3B-%26%232965%3B%26%233006%3B%26%232985%3B%26%232969%3B%26%233021%3B%26%232...
05:00, 18 මාර්තු 2021 UTSAV.jpg (ගොනුව) 32 කි.බ. Yasasuru == සාරාංශය == {{Non-free use rationale poster | Article =උත්සව් | Use = Infobox | Name = උත්සව් | Source = http://bollywoodcinemaposter.com/product/utsav/ }} == Licensing == {{non-free poster|image has rationale=yes}}
17:00, 15 මාර්තු 2021 1947 Earth film poster Aamir Khan.jpg (ගොනුව) 33 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale |Article = අර්ත් (1998 චිත්‍රපටය) |Description = This is the cover art for Earth (1998 film). The cover art copyright is believed to belong to the distributor of the film or the publisher of the film. |Source = https://www.amazon.com/1947-Earth-Deepa-Mehta-Film/dp/B00DZ6MVCG |Portion = The entire cover: because the image is cover art, a form of product packaging, the entire image is needed to identify the product, p...
16:56, 15 මාර්තු 2021 Water (2005 film) cover art.jpg (ගොනුව) 34 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster| Media=film | Article = වෝටර් (2005 චිත්‍රපටය) | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = වෝටර් | Distributor = ෆොක්ස් සර්ච්ලයිට් පික්චර්ස් <small>(එජ)</small><br />මොන්ග්‍රෙල් මීඩියා <small>(කැනඩාව)</small><br />බී.ආර්. ෆිල්ම්ස් <small>(ඉන්දියාව)</small> | Publisher = | Type = | Website = | Owner = | Commen...
16:25, 15 මාර්තු 2021 Fire (1996) poster.jpg (ගොනුව) 132 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale poster | Article = ෆයර් (1996 චිත්‍රපටය) | Use = Infobox | Name = ෆයර් | Source = http://www.impawards.com/1996/fire.html }} == Licensing == {{non-free poster|image has rationale=yes}}
06:07, 13 මාර්තු 2021 Arca Buddha Dipangkara.jpg (ගොනුව) 99 කි.බ. Yasasuru == Ringkasan == {{Non-free use rationale | Description = Arca Buddha Dipangkara | Source = https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/public/objek/detailcb/PO2017080100007/arca-buddha-dipangkara-koleksi-museum-nasional-no-inv-6057 | Article = දීපංකර බුද්ධ ප්‍රතිමාව | Portion = Foto yang digunakan sebagai dokumentasi artefak penting nasional | Low resolution = Resolusi foto kecil dengan sisi terpanjang 429 px | Purpose = Menggambarkan salah satu artef...
11:22, 9 මාර්තු 2021 Denzil Kobbekaduwa.jpg (ගොනුව) 24 කි.බ. Ben MacTavish ලුතිනන් ජෙනරාල් ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව
17:09, 3 මාර්තු 2021 Gangubai Kathiawadi film poster.jpg (ගොනුව) 44 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster | Article = ගංගුබායි කාඨියාවාඩී | Use = Infobox | Name = ගංගුබායි කාඨියාවාඩී | Media = | Source =[https://twitter.com/PenMovies/status/1364447523956383746 Pen India Limited on Twitter] }} == Licensing == {{Non-free poster|image has rationale=yes}} Category:Fair use images of movie posters
08:06, 1 මාර්තු 2021 Channel Logo NEW 1.png (ගොනුව) 1.24 මෙ.බ. Uvindu Bro Uvindu Bro Official LOGO
08:03, 1 මාර්තු 2021 Gfnjryfyhrkm4574285432.png (ගොනුව) 151 කි.බ. Uvindu Bro Multimedia sinhala PNG
07:59, 1 මාර්තු 2021 Waapp.png (ගොනුව) 995 බ Uvindu Bro WhatsApp Icon PNG
07:56, 1 මාර්තු 2021 Tt.png (ගොනුව) 660 බ Uvindu Bro Twitter Icon PNG
07:53, 1 මාර්තු 2021 Ig.png (ගොනුව) 2 කි.බ. Uvindu Bro Instagram Icon Png
07:50, 1 මාර්තු 2021 Facebook ub.png (ගොනුව) 549 බ Uvindu Bro Facebook Icon PNG
07:13, 1 මාර්තු 2021 IMG-20210103-WA0030.jpg (ගොනුව) 48 කි.බ. Uvindu Bro R.T.U.P.Rajapakshe.15 years old, Owner of Uvindu Bro Corporation
07:11, 1 මාර්තු 2021 Uvindu Rajapakshe.jpeg (ගොනුව) 48 කි.බ. Uvindu Bro R.T.U.P.Rajapakshe.15 years old, Owner of Uvindu Bro Corporation
02:00, 10 පෙබරවාරි 2021 Dong Yi.jpg (ගොනුව) 36 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster | Article = දොං යී (රූපවාහිනී කතාමාලාව) | Use = Infobox | Media = television series <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = Dong Yi | Distributor = MBC | Publisher = | Type = | Website = | Owner = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = Promotional poster for ''Dong Yi'' | Source...
12:30, 9 පෙබරවාරි 2021 The Moon Embracing the Sun poster.jpg (ගොනුව) 63 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster | Article = මූන් එම්බ්‍රේසිං ද සන් | Use = Infobox | Media = television series <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = මූන් එම්බ්‍රේසිං ද සන් | Distributor = MBC | Publisher = | Type = | Website = | Owner = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = MBC | Portion = | Low_resolution...
15:36, 8 පෙබරවාරි 2021 HancinemaLogo.png (ගොනුව) 10 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale logo|Article = හන්සිනෙමා |Source = http://www.hancinema.net/images/logo_hancinema_simple.png |Use = Infobox }} {{Non-free logo|image has rationale=yes}} ==Licensing== {{Non-free logo|image has rationale=yes}}
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි