ගොනු ලැයිස්තුව

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.

ගොනු ලැයිස්තුව
 
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
දිනය නම සිඟිති-රූපය විශාලත්වය පරිශීලක විස්තරය
14:34, 14 නොවැම්බර් 2017 Bollywoodhungamalogo.png (ගොනුව) 23 කි.බ. Yasasuru == Summary == http://www.bollywoodhungama.com/ බොලිවුඩ් හංගාමා logo ==Rationale for fair use in බොලිවුඩ් හංගාමා== #No free equivalent exists that would effectively identify the website l...
14:27, 14 නොවැම්බර් 2017 Koimoi logo.png (ගොනුව) 21 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = '''English:''' Official logo of the Bollywood entertainment website කොයිමොයි. |Source = http://www.koimoi.com/ |Article = කොයිමොයි |Purpose = to serve as the...
14:24, 14 නොවැම්බර් 2017 Koimoiscreenshot.jpg (ගොනුව) 22 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale| Article = කොයිමොයි |Description = Screenshot of Koimoi |Source = [http://pressabout.us/koimoi.com] | Portion = Separately copyrighted browser and OS elements removed from original file upl...
08:05, 14 නොවැම්බර් 2017 Rangana Herath.jpg (ගොනුව) 35 කි.බ. Tharumaxx  
15:01, 12 නොවැම්බර් 2017 Arundhati 2014.jpg (ගොනුව) 85 කි.බ. Yasasuru == সারাংশ == {{অ-উন্মুক্ত ব্যবহারের যৌক্তিক ভিত্তি ২ |Description = অরুন্ধতী অফিশিয়াল পোস্টার |Source = http://svf.in/ |Author...
14:27, 12 නොවැම්බර් 2017 Official Video Cover of Ghoomar.jpg (ගොනුව) 19 කි.බ. Yasasuru {{Orphaned non-free revisions|date=23:46, 4 November 2017 (UTC)}} == Summary == == Summary == {{Non-free use rationale 2 |Description = The official video cover of the song "ඝූමර් (ගීතය)" from the film ''[[පද්මාවත...
14:26, 12 නොවැම්බර් 2017 Ghoomar Single Cover.jpg (ගොනුව) 58 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale 2 |Description = The official cover of the song "ඝූමර් (ගීතය))" from the film ''පද්මාවතී (චිත්‍රපටය). |Source = https://c.saavncdn.com/993/Padmavati-Hind...
08:01, 11 නොවැම්බර් 2017 2016 ICC World Twenty20 logo.png (ගොනුව) 130 කි.බ. Tharumaxx  
15:17, 9 නොවැම්බර් 2017 Lacross played nations.jpg (ගොනුව) 50 කි.බ. Tharumaxx  
12:01, 9 නොවැම්බර් 2017 Federation of International Lacrosse logo.png (ගොනුව) 45 කි.බ. Tharumaxx  
15:19, 8 නොවැම්බර් 2017 ICC-cricket-members.png (ගොනුව) 68 කි.බ. Tharumaxx {Information }}
15:15, 8 නොවැම්බර් 2017 ICC Cricket Played Nations.png (ගොනුව) 68 කි.බ. Tharumaxx  
16:06, 7 නොවැම්බර් 2017 1947 Earth film poster Aamir Khan.jpg (ගොනුව) 21 කි.බ. Lakshan33  
14:25, 6 නොවැම්බර් 2017 Southafrica cricket logo.svg (ගොනුව) 15 කි.බ. Tharumaxx  
14:54, 5 නොවැම්බර් 2017 Dangal Poster.jpg (ගොනුව) 39 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = The first look of දංගල්. |Source = '''Original publication''': Published in BollywoodHungama.com<br/> '''Immediate source:''' [http://www....
14:30, 5 නොවැම්බර් 2017 SNV30853.JPG (ගොනුව) 3.17 මෙ.බ. Yasasuru == Summary == == Summary == {{Information |Description=Goguryeo Roof-tile |Source=self-made, |Date=2007 |Author= easternknight }} == Licensing == {{PD-self|date=July 2007}} {{Copy to Wikimedia Commons|bot=Svenbot|priority=true}}
14:27, 5 නොවැම්බර් 2017 Rubbing of the Gwanggaeto S.jpg (ගොනුව) 68 කි.බ. Yasasuru == Summary == Crop of 100px == Licensing == {{self|GFDL|cc-by-sa-2.5,2.0,1.0|migration=relicense}} {{Copy to Wikimedia Commons|bot=Fbot|priority=true}}
06:54, 2 නොවැම්බර් 2017 ICC logo 2010.jpg (ගොනුව) 5 කි.බ. Tharumaxx  
12:52, 1 නොවැම්බර් 2017 Mere Angne Mein.jpg (ගොනුව) 16 කි.බ. Yasasuru {{Orphaned non-free revisions|date=22:57, 26 October 2017 (UTC)}} ==Summary== {{Non-free use rationale poster | Article = මෙරේ අන්ග්නේ මේන් | Use = Infobox | Name = [[මෙරේ අන්ග්නේ මේන්...
10:32, 1 නොවැම්බර් 2017 Magadheera Poster.jpg (ගොනුව) 29 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster | Article = මගධීරා | Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = මගධීරා | Distributor = | Publisher = [[ගීතා...
16:02, 31 ඔක්තෝබර් 2017 ලිංගික අප්‍රාණිකත්වය.jpg (ගොනුව) 36 කි.බ. Chandra prabhath {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date=30/10/2017 |Author=~~~ |other_versions= }}
10:28, 30 ඔක්තෝබර් 2017 Mughal-e-Azam.jpg (ගොනුව) 83 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster|Media=film | Article = මූඝල්-ඉ-අසාම් | Use = Infobox | Name = මූඝල්-ඉ-අසාම් | Distributor = | Publisher = | T...
08:53, 30 ඔක්තෝබර් 2017 C.Vs.jpg (ගොනුව) 12 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = | Source = https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%BF._%E0%AE%B5%E0%AE%BF._%E0%AE%B5%E0%AF%87%E0%AE%B2%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF...
13:59, 29 ඔක්තෝබර් 2017 Yoddha-The Warrior First Look Poster.jpg (ගොනුව) 30 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{album cover fur <!-- REQUIRED --> |Article= යොද්ධා: ද වොරියර් |Use=Infobox <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source= <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name= |Artist= |Label= |Graphic Artist= |Item= |Type= |We...
13:12, 29 ඔක්තෝබර් 2017 KahaaniPoster.jpg (ගොනුව) 70 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = This is a poster for ''කහානි''. The poster art copyright is believed to belong to the distributor of the item promoted, the of the item promoted or the graphic artist. |Source = http:/...
13:06, 29 ඔක්තෝබර් 2017 Lajja poster.jpg (ගොනුව) 42 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster | Article = ලජ්ජා (2001 චිත්‍රපටය) | Name = Lajja | Source =[http://www.sawf.org/bollywood/reviews/lajja_poster.jpg image], [http://www.sawf.org/bollywood/reviews/lajja.asp?p...
04:40, 29 ඔක්තෝබර් 2017 Bajirao Mastani (album cover).jpg (ගොනුව) 27 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Album artwork |Source = https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41DrMwgDFRL.jpg |Date = November 24, 2015 |Author = ඊරෝස් ඉන්ටර්නැෂනල් |Article = බ...
06:48, 27 ඔක්තෝබර් 2017 ICC Champions Trophy cricket logo.png (ගොනුව) 79 කි.බ. Tharumaxx  
15:09, 25 ඔක්තෝබර් 2017 ICC Womens world cup trophy.jpg (ගොනුව) 7 කි.බ. Tharumaxx  
01:39, 25 ඔක්තෝබර් 2017 Empress Sunmyeong of the Korean Empire.jpg (ගොනුව) 89 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Information |Description = A photograph of Empress Sunmyeong of the Korean Empire, first wife of Emperor Yunghui, the last emperor of the Joseon Dynasty and Korea. She was born in 1872. She married Sunjong in 1882 and she died on 20 July...
07:36, 24 ඔක්තෝබර් 2017 ICC Cricket World Cup 2019 Logo.jpg (ගොනුව) 14 කි.බ. Tharumaxx  
14:01, 22 ඔක්තෝබර් 2017 ෆොක්ස් මෝල්ඩර්.png (ගොනුව) 96 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = A promotional image featuring David Duchovny as Fox Mulder, distributed by Fox as part of its promotional campaign for the tenth season of The X Files. |Source = Fox |Date = 2016 |Author = Fox |Arti...
13:59, 22 ඔක්තෝබර් 2017 Scully2016.png (ගොනුව) 112 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = A promotional image featuring Gillian Anderson as Dana Scully, distributed by Fox as part of its promotional campaign for the tenth season of The X Files. |Source = Fox |Date = 2016 |Author = Fox |...
16:18, 21 ඔක්තෝබර් 2017 ICC intercontinental logo.jpg (ගොනුව) 8 කි.බ. Tharumaxx  
05:35, 21 ඔක්තෝබර් 2017 Mujhse Dosti Karoge Film Poster.jpg (ගොනුව) 32 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = This is a poster for 2002 Hindi film, 'Mujhse Dosti Karoge!'. The poster art copyright is believed to belong to the distributor of the film, the publisher of the film or the graphic artist. |Source...
05:10, 21 ඔක්තෝබර් 2017 Jodhaa akbar.jpg (ගොනුව) 25 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale 2 |Description = Jodhaa Akbar poster |Source = http://www.impawards.com/intl/india/2008/jodhaa_akbar_ver9.html |Author = අශුතෝෂ් ගෝවාරිකර් |Article = ජෝධා අක්බර් |Purpose...
14:03, 18 ඔක්තෝබර් 2017 Sanam Teri Kasam 2016.jpeg (ගොනුව) 29 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale poster | Media = television | Article = සනම් තේරි කසම් (2016 චිත්‍රපටය) | Source = [http://www.imdb.com/media/rm3296715008/tt5255710?ref_=tt_ov_i IMDb] | Use = Inf...
03:42, 15 ඔක්තෝබර් 2017 Madrasapattinam Poster.jpg (ගොනුව) 39 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = This is the official poster for Madrasapattinam. The copyright is believed to belong to the distributor or the graphic artist(s). |Source = http://sharemovi.es/movie/44050-madharasapattinam |Author...
02:52, 15 ඔක්තෝබර් 2017 Devi 2016 poster.jpg (ගොනුව) 29 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free media data |Description = Poster of Devi (2016 film). |Source = https://lh3.googleusercontent.com/-g8nEPdNRqTA/V-zJKmGaXkI/AAAAAAAB5Jo/hu9UVnjePg4gXU5ByQl7Dgg1dGwwshmdQCJoC/w530-h723-p/devi.JPG |Portion...
13:56, 13 ඔක්තෝබර් 2017 Gajanana song poster.jpg (ගොනුව) 62 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Poster of the song "ගජානනා" from the film ''බාජිරාඕ මස්තානි''. |Source = http://www.lyricsman.com/2016/07/gajanana-lyrics-bajirao-mastani.html?m=1 |Da...
12:43, 13 ඔක්තෝබර් 2017 ICC logo.svg (ගොනුව) 13 කි.බ. Tharumaxx  
04:50, 13 ඔක්තෝබර් 2017 Aaj Ibaadat cover.jpg (ගොනුව) 78 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Poster of the song "ආජ් ඉබාදත්" from the film ''බාජිරාඕ මස්තානි''. |Source = http://www.lyricsman.com/2016/07/aaj-ibaadat-lyrics-bajirao-mastani...
03:59, 13 ඔක්තෝබර් 2017 Malhari cover.jpg (ගොනුව) 74 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Poster of the song "මල්හාරි" from the film ''බාජිරාඕ මස්තානි''. |Source = http://www.lyricsman.com/2016/07/malh...
14:39, 12 ඔක්තෝබර් 2017 Rosalind Franklin.jpg (ගොනුව) 18 කි.බ. Dimuthu Ruwan == Licensing == {{Non-free biog-pic|image has rationale=yes}} {{Non-free use rationale biog | name = Rosalind Franklin | birth = 25 July 1920 | death = 16 April 1958 | Use = Infobox | Source...
14:24, 12 ඔක්තෝබර් 2017 Deewani Mastani Single.jpg (ගොනුව) 17 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = The official cover of the song "දීවානි මස්තානි" from the film ''බාජිරාඕ මස්තානි. |Source = https://9xtunes.com/single/6442/deewani-masta...
07:24, 12 ඔක්තෝබර් 2017 Cricket Australia Logo.png (ගොනුව) 45 කි.බ. Tharumaxx  
07:16, 12 ඔක්තෝබර් 2017 Sri Lanka Cricket Cap Insignia.svg (ගොනුව) 284 කි.බ. Tharumaxx  
07:12, 12 ඔක්තෝබර් 2017 PakistanCricketLogo.png (ගොනුව) 8 කි.බ. Tharumaxx  
07:05, 12 ඔක්තෝබර් 2017 Cricket India Crest.svg (ගොනුව) 238 කි.බ. Tharumaxx  
07:03, 12 ඔක්තෝබර් 2017 Bangladesh Cricket Board Logo.svg (ගොනුව) 821 කි.බ. Tharumaxx  
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි