ගොනු ලැයිස්තුව

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.

ගොනු ලැයිස්තුව
 
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
දිනය නම සිඟිති-රූපය විශාලත්වය පරිශීලක විස්තරය
15:56, 24 සැප්තැම්බර් 2016 Journey to the West (Zhejiang TV series).jpg (ගොනුව) 22 කි.බ. Yasasuru {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
15:49, 24 සැප්තැම්බර් 2016 Balika Vadhu.png (ගොනුව) 175 කි.බ. Yasasuru {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
15:43, 24 සැප්තැම්බර් 2016 Saraswatichandra-StarPlus.jpg (ගොනුව) 35 කි.බ. Yasasuru DVD ==Fair Use Rationale== {{Non-free use rationale | Article = Saraswatichandra (TV series) | Description = The title card for the Indian soap opera, ''Saraswatichandra (TV series)''. | Source = Screen shot upload | Por...
10:44, 23 සැප්තැම්බර් 2016 18th Colombo International Book Fair - 2016.jpg (ගොනුව) 5.5 මෙ.බ. ChanakaW 18th Colombo International Book Fair - 2016 September (16-25)
08:46, 22 සැප්තැම්බර් 2016 Starfruit.jpg (ගොනුව) 5.02 මෙ.බ. ChanakaW Starfruit Tree from Sri Lanka
17:57, 20 සැප්තැම්බර් 2016 Gindari.jpg (ගොනුව) 64 කි.බ. Ravindu Navin  
14:50, 20 සැප්තැම්බර් 2016 Sanath Gunathilake.jpg (ගොනුව) 37 කි.බ. Ravindu Navin  
10:21, 20 සැප්තැම්බර් 2016 Lathaw.jpg (ගොනුව) 17 කි.බ. Ravindu Navin  
04:27, 20 සැප්තැම්බර් 2016 Muhudu maha viharaya.jpg (ගොනුව) 2.91 මෙ.බ. ChanakaW Muhudu maha viharaya, Pottuvil in Ampara District, Eastern province of Sri Lanka.
14:02, 19 සැප්තැම්බර් 2016 Rajjumala.jpg (ගොනුව) 66 කි.බ. Ravindu Navin  
12:50, 19 සැප්තැම්බර් 2016 Paththinic.jpg (ගොනුව) 122 කි.බ. Ravindu Navin {{Non-free use rationale | Description = පත්තිනි චිත්‍රපට ගීත ඇල්බම ආවරණ පින්තූර | Source = http://65.media.tumblr.com/9a0bb9c18d91035527cd935823ea8c5f/tumblr_o6tekhe...
03:57, 19 සැප්තැම්බර් 2016 Momordica dioica from Sri Lanka.jpg (ගොනුව) 4.77 මෙ.බ. ChanakaW  
14:39, 17 සැප්තැම්බර් 2016 6077414956 3c842c6dbe b.jpg (ගොනුව) 308 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = මුල්කිරිගල රජමහා විහාරයේ නාග කුටිය | Source = https://www.google.com/search?q=Mulkirigala&source=android-browser&prmd=mivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah...
13:02, 17 සැප්තැම්බර් 2016 මුල්කිරිගල2.jpg (ගොනුව) 173 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = මුල්කිරිගල රජමහා විහාරයේ සිතුවම් | Source = http://www.ceylontouradvisor.com/CeylonTourAdvisor/images/CONTENT_IMAGES/pages_slider/PLACE/mulkirigala/image2.jp...
12:15, 17 සැප්තැම්බර් 2016 මුල්කිරිගල1.jpg (ගොනුව) 104 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = මුල්කිරිගල රජ මහා විහාරයේ සිතුවම් | Source = http://www.eva.lk/images/os_imagegallery_127/original/img4.jpg | Date = නැත | Author = නැ...
11:35, 17 සැප්තැම්බර් 2016 Ancient ceylon photograph.jpeg (ගොනුව) 64 කි.බ. Chandra prabhath  
09:04, 17 සැප්තැම්බර් 2016 PicassoGuernica.jpg (ගොනුව) 101 කි.බ. Ravindu Navin {{Non-free reviewed|user=User:VernoWhitney|date=17 June 2010|pages=Guernica (painting), Pablo Picasso, 20th century Western painting, Western painting, and History of painting}} == Summary == {{Non-free image data |Description...
04:53, 17 සැප්තැම්බර් 2016 පතුරු.jpg (ගොනුව) 92 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = පාරම්පරික සිංහල සැරසිලි මෝස්තර: පතුරු | Source = http://4.bp.blogspot.com/-XbwTH6obvJo/T9cXW-MunZI/AAAAAAAAAKI/zfA4v9zVH8Q/s1600/Pathuru.jpg | Date...
04:45, 17 සැප්තැම්බර් 2016 බෝ පත්.jpg (ගොනුව) 64 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = පාරම්පරික සිංහල සැරසිලි මෝස්තර: බෝ පත් | Source = http://2.bp.blogspot.com/-OeKPpVEHGAo/T9cQ3kT-SKI/AAAAAAAAAFU/gh5nSpafel4/s1600/Bo+path.jpg | Date...
04:30, 17 සැප්තැම්බර් 2016 කුන්දිරික්කන්.jpg (ගොනුව) 126 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = පාරම්පරික සිංහල සැරසිලි මෝස්තර: කුන්දිරික්කන් | Source = http://3.bp.blogspot.com/-DU87OL0YVC0/T9cS1KPP5QI/AAAAAAAAAH8/s9vPHsBraps/s1600...
04:19, 17 සැප්තැම්බර් 2016 පලා පෙති.jpg (ගොනුව) 313 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = පාරම්පරික සිංහල සැරසිලි මෝස්තර: පලා පෙති | Source = http://4.bp.blogspot.com/--eEEPRe9Eo8/T9cWvN22tsI/AAAAAAAAAJ4/9wuZMm_J15s/s1600/Pala+pethi.jpg |...
03:32, 17 සැප්තැම්බර් 2016 පනාව.jpg (ගොනුව) 92 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = පාරම්පරික සිංහල සැරසිලි මෝස්තර: පනාව | Source = http://2.bp.blogspot.com/-5CDQGm6lO40/T9cXBVYUfOI/AAAAAAAAAKA/ng8H-sggc9M/s1600/Panawa.jpg | Date =...
03:26, 17 සැප්තැම්බර් 2016 ගල් බින්දුව.jpg (ගොනුව) 109 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = පාරම්පරික සිංහල සැරසිලි මෝස්තර: ගල් බින්දුව | Source = http://2.bp.blogspot.com/-J7ZpZIEDocI/T9cQoJytuoI/AAAAAAAAAE8/h5lpHOhq34E/s1600/Arimbuw...
02:38, 17 සැප්තැම්බර් 2016 මානෙල් මල.jpg (ගොනුව) 73 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = පාරම්පරික සිංහල සැරසිලි මෝස්තර: මානෙල් මල.jpg | Source = http://1.bp.blogspot.com/-GUTtNVb3xcA/T9cVEmobtKI/AAAAAAAAAJI/2I6FtiuoHNU/s1600/Manel+mal...
02:23, 17 සැප්තැම්බර් 2016 කතිර මල.jpg (ගොනුව) 145 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = පාරම්පරික සිංහල සැරසිලි මෝස්තර: කතිර මල | Source = http://3.bp.blogspot.com/-BG4qe3Yo8KI/T9cSfuCijOI/AAAAAAAAAHc/HvNFc350DF8/s1600/Kathira+mala.jpg |...
01:53, 17 සැප්තැම්බර් 2016 සීන මල.jpg (ගොනුව) 86 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = පාරම්පරික සිංහල සැරසිලි මෝස්තර: සීන මල | Source = http://2.bp.blogspot.com/-mO02BZk9ns0/T9cZGnJsssI/AAAAAAAAALA/21qQcGOVc70/s1600/Seeni+mala.jpg | Date...
01:01, 17 සැප්තැම්බර් 2016 වැටකේ මල.jpg (ගොනුව) 34 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = පාරම්පරික සිංහල සැරසිලි මෝස්තර: වැටකේ මල | Source = http://3.bp.blogspot.com/-leykIVbgz7I/T9caWL-845I/AAAAAAAAAL4/9AG1NztqEXU/s1600/Wetake+mala.jpg...
00:47, 17 සැප්තැම්බර් 2016 කඩුපුල් මල.jpg (ගොනුව) 161 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = පාරම්පරික සිංහල සැරසිලි මෝස්තර: කඩුපුල් මල | Source = http://1.bp.blogspot.com/-dVUe243CG1U/T9cSDYQC1hI/AAAAAAAAAHE/s5j9ncG0eJw/s1600/Kadupul+Ma...
17:01, 16 සැප්තැම්බර් 2016 පිච්ච මල.jpg (ගොනුව) 130 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = පාරම්පරික සිංහල සැරසිලි මෝස්තර: පිච්ච මල | Source = http://1.bp.blogspot.com/-KikaNgMNAIs/T9cXwPhURII/AAAAAAAAAKQ/z8fh2YRnIrc/s1600/Pichcha+mala.jpg...
16:26, 16 සැප්තැම්බර් 2016 සපු මල.jpg (ගොනුව) 52 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = පාරම්පරික සිංහල සැරසිලි මෝස්තර: සපු මල | Source = http://2.bp.blogspot.com/-qLJWqEoOkuA/T9cY_vQKkQI/AAAAAAAAAK4/s1H68fljIgc/s1600/Sapu+mala.jpg | Date...
16:03, 16 සැප්තැම්බර් 2016 අන්නාසි මල2.jpg (ගොනුව) 11 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = පාරම්පරික සිංහල සැරසිලි මෝස්තර: අන්නාසි මල | Source = http://1.bp.blogspot.com/-pFL4rZNEwKc/T9cQhBN-JBI/AAAAAAAAAE0/wVJOp3CjsNs/s200/Annasi+mala...
15:37, 16 සැප්තැම්බර් 2016 අන්නාසි මල1.jpg (ගොනුව) 161 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = පාරම්පරික සිංහල සැරසිලි මෝස්තර: අන්නාසි මල | Source = http://4.bp.blogspot.com/-dgfRTsLIF9s/T9cQOoUpmMI/AAAAAAAAAEs/xltHqLUxo38/s1600/Annasi+mal...
14:48, 16 සැප්තැම්බර් 2016 නාරිලතා මල.jpg (ගොනුව) 255 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = පාරම්පරික සිංහල සැරසිලි මෝස්තර: නාරිලතා මල | Source = http://2.bp.blogspot.com/-FMcaI1AZLYA/T9cVSlHL_iI/AAAAAAAAAJY/qc7ZT5EBXuI/s1600/Narilatha+...
12:58, 16 සැප්තැම්බර් 2016 හංස පූට්ටුව.jpg (ගොනුව) 214 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = පාරම්පරික සිංහල සැරසිලි මෝස්තර: හංස පූට්ටුව | Source = http://1.bp.blogspot.com/-9KKoxQeU4nQ/T9cRg_ogwvI/AAAAAAAAAGc/Dkbco4X4js4/s1600/Hansa+P...
12:37, 16 සැප්තැම්බර් 2016 Hansaya.jpg (ගොනුව) 282 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = පාරම්පරික සිංහල සැරසිලි මෝස්තර: හංසයා | Source = http://3.bp.blogspot.com/-8XwJoDImf9I/T9cRoWVd22I/AAAAAAAAAGk/d5znE_78xkk/s1600/Hansaya.jpg | Date...
11:43, 16 සැප්තැම්බර් 2016 භේරුණ්ඩ පක්ෂියා.jpg (ගොනුව) 283 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = පාරම්පරික සිංහල සැරසිලි මෝස්තර: භේරුණ්ඩ පක්ෂියා | Source = http://2.bp.blogspot.com/-gTkUlexRcEw/T9cQwZ4tw7I/AAAAAAAAAFE/DFhnmv5pHj4/...
09:50, 16 සැප්තැම්බර් 2016 Makara.jpg (ගොනුව) 354 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = පාරම්පරික සිංහල සැරසිලි මෝස්තර: මකරා | Source = http://4.bp.blogspot.com/-bxbcxc50dR4/T9cUh9ctioI/AAAAAAAAAIw/MT6a33qcRO0/s1600/Makara.jpg | Date =...
08:44, 16 සැප්තැම්බර් 2016 ඉර1.jpg (ගොනුව) 128 කි.බ. Ravindu Navin == සාරාංශය == {{Information | Description = පාරම්පරික සිංහල සැරසිලි මෝස්තර: හඳ | Source = http://3.bp.blogspot.com/-DSSELiTYNp8/T9cR5Rm1BLI/AAAAAAAAAG0/qqbfZfy8DTU/s1600/Ira.j...
08:24, 16 සැප්තැම්බර් 2016 හඳ.jpg (ගොනුව) 245 කි.බ. Ravindu Navin {{Information | Description = පාරම්පරික සිංහල සැරසිලි මෝස්තර: හඳ | Source = http://4.bp.blogspot.com/-8KrkiVDMu_g/T9cRbMb6CZI/AAAAAAAAAGU/6jBPlfEdc50/s200/Handa.jpg | Date = 2016 | A...
16:39, 15 සැප්තැම්බර් 2016 Vijayas.jpg (ගොනුව) 102 කි.බ. Ravindu Navin  
09:01, 11 සැප්තැම්බර් 2016 Iphone7 lense.jpg (ගොනුව) 28 කි.බ. Surendra Rulz {{Information | Source = www.apple.com | Author = Apple Inc. | Date = සැප්තැම්බර් 11,2016 | Description = අයිෆෝන් 7 හී කාච | License = }} ==බලපත්‍රය== {{non-free hardware item}}
08:45, 11 සැප්තැම්බර් 2016 Deshabandu Tennakoon.jpg (ගොනුව) 13 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = | Source = http://www.dailymirror.lk/45262/sexual-predator-preyed-on-young-lovers | Article = දේශබන්ධු තෙන්නකෝන් | Portion...
08:38, 11 සැප්තැම්බර් 2016 Sumith Edirisinghe.jpg (ගොනුව) 6 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = | Source = http://www.sundaytimes.lk/110206/Sports/spt06.html | Article = සුමිත් එදිරිසිංහ | Portion = Unknown - sourc...
08:34, 11 සැප්තැම්බර් 2016 Hemachandra Wijeratne.jpg (ගොනුව) 6 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = | Source = http://www.island.lk/2001/06/02/satmag02.html | Article = හේමචන්ද්‍ර විජේරත්න | Portion = Unknown - s...
08:30, 11 සැප්තැම්බර් 2016 Asoka Wijetilleke.jpg (ගොනුව) 9 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = | Source = http://www.sundaytimes.lk/110501/News/nws_19.html | Article = අසෝක විජේතිලක | Portion = Unknown - source is not c...
08:24, 11 සැප්තැම්බර් 2016 Kamal Deshapriya.jpg (ගොනුව) 28 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = | Source = http://www.sarasaviya.lk/2016/08/11/?fn=sa16081127 | Article = කමල් දේශප්‍රිය | Portion = Unknown - source is n...
08:13, 11 සැප්තැම්බර් 2016 Hiran Abeysekera.jpg (ගොනුව) 12 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = | Source = http://www.sundaytimes.lk/071104/Plus/plus00023.html | Article = හිරාන් අබේසේකර | Portion = Unknown - source is...
08:08, 11 සැප්තැම්බර් 2016 Gamini Hettiarachchi.jpg (ගොනුව) 32 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = | Source = http://www.worldtamilswin.com/english/read-english-news/7179/Sri-Lankan-Sinhala-Film-7179 | Article = ගාමිණී හෙට්ටිආර...
08:00, 11 සැප්තැම්බර් 2016 Asanga Lankathilaka.jpg (ගොනුව) 42 කි.බ. DilJco == Fair use rationale == {{Non-free use rationale | Description = | Source = http://www.army.lk/sinhala_old.php?id=1078 | Article = අසංග ලංකාතිලක | Portion = Unknown - source is not clear if...
07:59, 11 සැප්තැම්බර් 2016 Apple iphone7 dual cam.jpg (ගොනුව) 20 කි.බ. Surendra Rulz {{Information | Source = www.apple.com | Date = සැප්තැම්බර් 11,2016 | License = | Description = නවතම අයිෆෝන් 7 හා 7+ හී කැමරා | Author = Apple Inc. }}
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි