ගොනු ලැයිස්තුව

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.

ගොනු ලැයිස්තුව
 
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
දිනය නම සිඟිති-රූපය විශාලත්වය පරිශීලක විස්තරය
02:22, 28 අගෝස්තු 2016 ඌරා.JPG (ගොනුව) 3.99 මෙ.බ. Rsekanayake වල් ඌරා -ලංකාවේ කැලෑවල බහුලව දැකිය හැකි සතෙකි.
10:45, 27 අගෝස්තු 2016 Mayawarunge Lokaya-poster.jpg (ගොනුව) 102 කි.බ. Yasasuru  
14:25, 26 අගෝස්තු 2016 Iranga net Logo.png (ගොනුව) 15 කි.බ. Suroiranga {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article= |Purpose= <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source=www.iranga.net <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used_for= |Owner= |Website= |History= |Commentary= <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description= |Portion= |Low_resolution= |R...
03:12, 25 අගෝස්තු 2016 Tony Ranasinghe.jpg (ගොනුව) 26 කි.බ. Ravindu Navin  
07:43, 23 අගෝස්තු 2016 තිර පිටපත ගැලැක්සි J2.png (ගොනුව) 46 කි.බ. Surendra Rulz  
23:16, 22 අගෝස්තු 2016 SLLI Crest.gif (ගොනුව) 8 කි.බ. Shwetha ==සාරාංශය== ශ්‍රී ලංකා පාබල සේනාංකයෙහි ලාංඡනය == වරපත == {{නො-නිදහස් සාධාරණ භාවිතය මෙහි |ශ්‍රී ලංකා ය...
21:27, 22 අගෝස්තු 2016 යස්වන්ත් චෛත්‍ය.jpg (ගොනුව) 2.44 මෙ.බ. Surendra Rulz  
15:38, 20 අගෝස්තු 2016 Uttaran Serial.jpg (ගොනුව) 20 කි.බ. Yasasuru {{Information |Description=Uttaran title card |Source=color.in.com |Date= |Author=Theo's Little Bot |Permission= |other_versions= }}
15:38, 20 අගෝස්තු 2016 Denawaka Hamine.jpg (ගොනුව) 120 කි.බ. Shwetha ==Summary== {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය 2 |Description = '''දෝන මෙරායා දෙනවක''' (ප්‍රචලිත ලෙසින් ''දෙනවක හාමිනේ'' ලෙස...
15:29, 20 අගෝස්තු 2016 A Weaver on the Horizon (intertitle).jpg (ගොනුව) 14 කි.බ. Yasasuru {{Information |Description=A Weaver on the Horizon intertitle (traditional Chinese version) |Source=Screen capture from DVD sets. World Interpretations Multimedia Co., Ltd. (世詮多媒體有限公司)_ Taiwan publishers |Date=02:01, 24 දෙසැ...
15:26, 20 අගෝස්තු 2016 Sannaliyane Promotional Poster.jpg (ගොනුව) 163 කි.බ. Yasasuru {{Information |Description=සන්නාලියනේ ප්‍රවර්ධන පෝස්ටරයක් |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
15:12, 20 අගෝස්තු 2016 Hiru Sandu Adareyi-poster.jpg (ගොනුව) 421 කි.බ. Yasasuru {{Information |Description=A promotional poster for Hiru Sandu Adareyi |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
14:53, 20 අගෝස්තු 2016 A Promotional Poster for Sirimeti Siththaravi.jpg (ගොනුව) 121 කි.බ. Yasasuru {{Information |Description= |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
02:15, 20 අගෝස්තු 2016 Sri palee campus computer section.jpg (ගොනුව) 260 කි.බ. Suroiranga {Information }}
01:33, 20 අගෝස්තු 2016 Motor Bicycle.jpg (ගොනුව) 14 කි.බ. Ravindu Navin  
10:08, 19 අගෝස්තු 2016 Eddi Jayamanna.jpg (ගොනුව) 11 කි.බ. Ravindu Navin {{Information }}
12:20, 18 අගෝස්තු 2016 Cmr.jpg (ගොනුව) 190 කි.බ. Suroiranga {Information }}
09:01, 18 අගෝස්තු 2016 InterJournalv2lg.jpg (ගොනුව) 25 කි.බ. Suroiranga {{Non-free use rationale |Article=ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපය |Description= |Source=http://spc.cmb.ac.lk/?q=ijc_Vol02 |Portion= |Low_resolution= |Purpose=Insert this image into ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපය pag...
08:59, 18 අගෝස්තු 2016 Int comm v1 lga 0.jpg (ගොනුව) 24 කි.බ. Suroiranga {{Non-free use rationale |Article=ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපය |Description= |Source=http://spc.cmb.ac.lk/?q=International_Journal_Communicology_V01 |Portion= |Low_resolution= |Purpose=Insert this image into [[ශ්‍රී පා...
08:53, 18 අගෝස්තු 2016 Communicology V6 larg.jpg (ගොනුව) 34 කි.බ. Suroiranga {{Non-free use rationale |Article=ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපය |Description= |Source=http://spc.cmb.ac.lk/?q=Mediology_Vol06 |Portion= |Low_resolution= |Purpose=Insert this image into [[ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපය...
08:49, 18 අගෝස්තු 2016 Communicology V5 larg.jpg (ගොනුව) 30 කි.බ. Suroiranga {{Non-free use rationale |Article=ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපය |Description= |Source=http://spc.cmb.ac.lk/?q=Mediology_Vol05 |Portion= |Low_resolution= |Purpose=Insert this image into [[ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපය...
08:44, 18 අගෝස්තු 2016 Communicology V4 larg.jpg (ගොනුව) 48 කි.බ. Suroiranga {{Non-free use rationale |Article=ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපය |Description= |Source=http://spc.cmb.ac.lk/?q=Mediology_Vol04 |Portion= |Low_resolution= |Purpose=Insert this image into [[ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපය...
08:39, 18 අගෝස්තු 2016 Communicology V3 larg.jpg (ගොනුව) 48 කි.බ. Suroiranga {{Non-free use rationale |Article=ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපය |Description= |Source=http://spc.cmb.ac.lk/?q=Mediology_book_V01 |Portion= |Low_resolution= |Purpose=Insert this image into [[ශ්‍රී පාලි මණ්ඩප...
08:36, 18 අගෝස්තු 2016 Mediology - Media Study and Media Criticism Sociological Approach V02.jpeg (ගොනුව) 588 කි.බ. Suroiranga {{Non-free use rationale |Article=ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපය |Description= |Source=http://spc.cmb.ac.lk/?q=c |Portion= |Low_resolution= |Purpose=Insert this image into ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපය page. |...
08:30, 18 අගෝස්තු 2016 Mediology - Media Study and Media Criticism Sociological Approach V01.jpg (ගොනුව) 20 කි.බ. Suroiranga {{Non-free use rationale |Article=ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපය |Description= |Source=http://spc.cmb.ac.lk/?q=Mediology_book_V01 |Portion= |Low_resolution= |Purpose=Insert this image into [[ශ්‍රී පාලි මණ්...
08:11, 18 අගෝස්තු 2016 Cmrbook2coverlga 0.jpg (ගොනුව) 588 කි.බ. Suroiranga {{Non-free use rationale |Article= |Description= |Source= |Portion= |Low_resolution= |Purpose= |Replaceability= |other_information= }}
04:28, 18 අගෝස්තු 2016 Ulath ekayi.jpg (ගොනුව) 135 කි.බ. Ravindu Navin == සාරාංශය == {{නො-නිදහස් භාවිත තාර්කිකත්වය |ලිපිය= උලත් එකයි පිලත් එකයි |විස්තරය= උලත් එකයි පිලත් එක...
20:05, 17 අගෝස්තු 2016 Samsung galaxy s7.jpg (ගොනුව) 11 කි.බ. Surendra Rulz  
12:26, 17 අගෝස්තු 2016 ISURU Linux L MOE.png (ගොනුව) 138 කි.බ. Pdweerakoon ISURU Linux Logo, MOE, Sri Lanka
12:05, 17 අගෝස්තු 2016 ISURU Linux.jpg (ගොනුව) 19 කි.බ. Pdweerakoon ISURU Linux
11:59, 17 අගෝස්තු 2016 ISL.jpg (ගොනුව) 19 කි.බ. Pdweerakoon {{Information |Description= ISURU Linux Logo |Source=ICT Branch, Ministry Of Education, Sri Lanka |Date= |Author=ICT Branch, Ministry Of Education, Sri Lanka |Permission= |other_versions= }}
03:35, 17 අගෝස්තු 2016 Somathilaka thero.jpeg (ගොනුව) 10 කි.බ. Somathero Ruwanwalisaya and jethawanaramaya at nuwarawawa side
19:36, 16 අගෝස්තු 2016 Samsung-Note-7-TouchWiz-UI.jpg (ගොනුව) 165 කි.බ. Surendra Rulz  
16:23, 16 අගෝස්තු 2016 සැම්සුන්ග් ගැලැක්සි නෝට් 7.jpg (ගොනුව) 22 කි.බ. Surendra Rulz  
12:19, 16 අගෝස්තු 2016 ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත්.png (ගොනුව) 342 කි.බ. Surendra Rulz පළාත්
11:53, 16 අගෝස්තු 2016 ශ්‍රී ලංකා ජාතික ධජය.gif (ගොනුව) 68 කි.බ. Surendra Rulz ධජය
10:25, 16 අගෝස්තු 2016 ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් අනුවාද ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් N.jpeg (ගොනුව) 40 කි.බ. Surendra Rulz ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් අනුවාද සියල්ල
10:04, 16 අගෝස්තු 2016 ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් 6.0.1 මුල් තිරය ගැලැක්සි s7.png (ගොනුව) 120 කි.බ. Surendra Rulz ප්‍රතිබිම්බය හි ප්‍රමාණය වෙනස් කර ඇත.
14:36, 15 අගෝස්තු 2016 Nadia Comaneci 1.00.jpg (ගොනුව) 9 කි.බ. Randeerjayasekara {{Non-free use rationale |Article = Perfect 10 (gymnastics) |Description = Nadia Comaneci poses beside a scoreboard that reads "1.00", because it cannot display her score of 10.00 |Source = [http://www.independent.co.uk/sp...
13:43, 15 අගෝස්තු 2016 Diriya Diyaniyaposter.jpg (ගොනුව) 249 කි.බ. Yasasuru  
10:00, 15 අගෝස්තු 2016 Maya3D.jpg (ගොනුව) 154 කි.බ. Ravindu Navin නව පින්තූරය
14:26, 13 අගෝස්තු 2016 SunilA.jpg (ගොනුව) 63 කි.බ. Ravindu Navin  
12:34, 13 අගෝස්තු 2016 CTBTurner.jpg (ගොනුව) 117 කි.බ. Shwetha Image of Charlie Turner sourced from the State Library of NSW, accessed at: http://image.sl.nsw.gov.au/cgi-bin/ebindshow.pl?doc=pxe653/a472;thumbs=1.{{dead link}} Public Domain. {{RetouchedPicture|Adjusted contrast to pick out image better, and averag...
08:07, 13 අගෝස්තු 2016 Sakkarang+the+movie+new+sri+lankan+movie+(2)-picsay.jpg (ගොනුව) 440 කි.බ. Ravindu Navin  
06:41, 13 අගෝස්තු 2016 Sikuru7.jpg (ගොනුව) 159 කි.බ. Ravindu Navin  
15:15, 12 අගෝස්තු 2016 YakadayaGamini03.jpg (ගොනුව) 24 කි.බ. Ravindu Navin  
15:12, 12 අගෝස්තු 2016 YakadayaGamini01.jpg (ගොනුව) 15 කි.බ. Ravindu Navin  
15:10, 12 අගෝස්තු 2016 YakadayaGamini02.jpg (ගොනුව) 18 කි.බ. Ravindu Navin  
08:24, 12 අගෝස්තු 2016 Cheerio Doctor.jpg (ගොනුව) 23 කි.බ. Ravindu Navin  
08:04, 12 අගෝස්තු 2016 Cheerio Darling.jpg (ගොනුව) 24 කි.බ. Ravindu Navin  
පළමු පිටුව
පෙර පිටුව
අවසාන පිටුව
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි