අවශ්‍ය පිටු

පමණක් ඔවුන්ට සම්බන්ධ යළි-යොමුකරයි ඇති පිටු හැර ඔවුන්ට වඩාත් සබැඳි සමග නොවන පවතින පිටු ලැයිස්තුව. ඔවුන්ට සම්බන්ධ යළි-යොමුකරයි ඇති බව නොපවතින පිටු ලැයිස්තුවක් සඳහා, බලන්න විශේෂ:භින්න යළි-යොමුකිරීම්.

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 12:00, 1 දෙසැම්බර් 2022 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. විකිපීඩියා:TemplateData‏‎ (සබැඳියන් 659 කි)
 2. Copyright infringement‏‎ (සබැඳියන් 499 කි)
 3. National Library of the Czech Republic‏‎ (සබැඳියන් 430 කි)
 4. විකිපීඩියා:Userfication‏‎ (සබැඳියන් 409 කි)
 5. විකිපීඩියා:Automated taxobox system‏‎ (සබැඳියන් 381 කි)
 6. සැකිලි සාකච්ඡාව:ක්‍රිපූ වසර මාතෘකා අනුව‏‎ (සබැඳියන් 353 කි)
 7. ක්‍රිපූ 7 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 332 කි)
 8. 9 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 317 කි)
 9. 8 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 306 කි)
 10. සුන්‍යෂ්ටිකයන්‏‎ (සබැඳියන් 304 කි)
 11. Microformat‏‎ (සබැඳියන් 281 කි)
 12. ක්‍රිපූ 6 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 279 කි)
 13. 2 වන සහශ්‍රවර්ෂය‏‎ (සබැඳියන් 276 කි)
 14. International Standard Name Identifier‏‎ (සබැඳියන් 271 කි)
 15. Copyright law of the United States‏‎ (සබැඳියන් 266 කි)
 16. විකිපීඩියා:Sockpuppet investigations‏‎ (සබැඳියන් 253 කි)
 17. United States copyright law‏‎ (සබැඳියන් 247 කි)
 18. Système universitaire de documentation‏‎ (සබැඳියන් 241 කි)
 19. විකිපීඩියා:Please do not bite the newcomers‏‎ (සබැඳියන් 232 කි)
 20. Opisthokont‏‎ (සබැඳියන් 231 කි)
 21. Unikont‏‎ (සබැඳියන් 230 කි)
 22. Obazoa‏‎ (සබැඳියන් 229 කි)
 23. Eumetazoa‏‎ (සබැඳියන් 228 කි)
 24. Holozoa‏‎ (සබැඳියන් 227 කි)
 25. Filozoa‏‎ (සබැඳියන් 226 කි)
 26. Bilateria‏‎ (සබැඳියන් 225 කි)
 27. 11 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 224 කි)
 28. ක්‍රිපූ 8 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 224 කි)
 29. ParaHoxozoa‏‎ (සබැඳියන් 223 කි)
 30. Parsing‏‎ (සබැඳියන් 221 කි)
 31. Nephrozoa‏‎ (සබැඳියන් 220 කි)
 32. විකිපීඩියා:ALT‏‎ (සබැඳියන් 213 කි)
 33. Vertebrate‏‎ (සබැඳියන් 201 කි)
 34. උගත් ශාස්ත්‍රාලය‏‎ (සබැඳියන් 201 කි)
 35. Deuterostome‏‎ (සබැඳියන් 192 කි)
 36. ISO 3166-1 alpha-3‏‎ (සබැඳියන් 191 කි)
 37. HCard‏‎ (සබැඳියන් 190 කි)
 38. ISSN (identifier)‏‎ (සබැඳියන් 190 කි)
 39. විකිපීඩියා:Inline templates linking country articles‏‎ (සබැඳියන් 190 කි)
 40. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා‏‎ (සබැඳියන් 188 කි)
 41. Olfactores‏‎ (සබැඳියන් 187 කි)
 42. Demonym‏‎ (සබැඳියන් 186 කි)
 43. Gnathostomata‏‎ (සබැඳියන් 186 කි)
 44. විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:Twinkle‏‎ (සබැඳියන් 186 කි)
 45. International Olympic Committee‏‎ (සබැඳියන් 183 කි)
 46. Teleostomi‏‎ (සබැඳියන් 181 කි)
 47. විකිපීඩියා:Link rot‏‎ (සබැඳියන් 179 කි)
 48. විකිපීඩියා:WikiProject Microformats‏‎ (සබැඳියන් 179 කි)
 49. විකිපීඩියා:RFUD‏‎ (සබැඳියන් 174 කි)
 50. Country code top-level domain‏‎ (සබැඳියන් 173 කි)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:අවශ්‍ය_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි