අවශ්‍ය පිටු

පමණක් ඔවුන්ට සම්බන්ධ යළි-යොමුකරයි ඇති පිටු හැර ඔවුන්ට වඩාත් සබැඳි සමග නොවන පවතින පිටු ලැයිස්තුව. ඔවුන්ට සම්බන්ධ යළි-යොමුකරයි ඇති බව නොපවතින පිටු ලැයිස්තුවක් සඳහා, බලන්න විශේෂ:භින්න යළි-යොමුකිරීම්.

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 15:15, 4 දෙසැම්බර් 2023 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. Copyright infringement‏‎ (සබැඳියන් 496 කි)
 2. විකිපීඩියා:ලූඅ‏‎ (සබැඳියන් 436 කි)
 3. විකිපීඩියා:Automated taxobox system‏‎ (සබැඳියන් 414 කි)
 4. විකිපීඩියා:Navigation template‏‎ (සබැඳියන් 404 කි)
 5. සැකිලි සාකච්ඡාව:ක්‍රිපූ වසර මාතෘකා අනුව‏‎ (සබැඳියන් 353 කි)
 6. සුන්‍යෂ්ටිකයන්‏‎ (සබැඳියන් 333 කි)
 7. ක්‍රිපූ 7 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 332 කි)
 8. 9 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 318 කි)
 9. Microformat‏‎ (සබැඳියන් 314 කි)
 10. 8 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 306 කි)
 11. ද්වීපද නාමකරණය‏‎ (සබැඳියන් 297 කි)
 12. උදවු:Find sources‏‎ (සබැඳියන් 280 කි)
 13. ක්‍රිපූ 6 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 279 කි)
 14. විකිපීඩියා:Sockpuppet investigations‏‎ (සබැඳියන් 274 කි)
 15. ISSN (identifier)‏‎ (සබැඳියන් 272 කි)
 16. Copyright law of the United States‏‎ (සබැඳියන් 262 කි)
 17. Opisthokont‏‎ (සබැඳියන් 256 කි)
 18. Obazoa‏‎ (සබැඳියන් 253 කි)
 19. Unikont‏‎ (සබැඳියන් 253 කි)
 20. Bilateria‏‎ (සබැඳියන් 252 කි)
 21. Eumetazoa‏‎ (සබැඳියන් 252 කි)
 22. Holozoa‏‎ (සබැඳියන් 252 කි)
 23. Filozoa‏‎ (සබැඳියන් 250 කි)
 24. උගත් ශාස්ත්‍රාලය‏‎ (සබැඳියන් 249 කි)
 25. ParaHoxozoa‏‎ (සබැඳියන් 247 කි)
 26. United States copyright law‏‎ (සබැඳියන් 246 කි)
 27. Nephrozoa‏‎ (සබැඳියන් 244 කි)
 28. Parsing‏‎ (සබැඳියන් 239 කි)
 29. විකිපීඩියා:ALT‏‎ (සබැඳියන් 236 කි)
 30. විකිපීඩියා:Combining sources‏‎ (සබැඳියන් 231 කි)
 31. උදවු:Overview of referencing styles‏‎ (සබැඳියන් 227 කි)
 32. Demonym‏‎ (සබැඳියන් 226 කි)
 33. Vertebrate‏‎ (සබැඳියන් 225 කි)
 34. ක්‍රිපූ 8 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 224 කි)
 35. Deuterostome‏‎ (සබැඳියන් 214 කි)
 36. Olfactores‏‎ (සබැඳියන් 207 කි)
 37. ප්‍රවර්ගය:2011 මාර්තු සිට ගැනෙන ශුද්ධ පවිත්‍රණ ප්‍රවර්ග‏‎ (සබැඳියන් 207 කි)
 38. ප්‍රවර්ගය:2012 ජනවාරි සිට ගැනෙන ශුද්ධ පවිත්‍රණ ප්‍රවර්ග‏‎ (සබැඳියන් 207 කි)
 39. ප්‍රවර්ගය:2012 ජූනි සිට ගැනෙන ශුද්ධ පවිත්‍රණ ප්‍රවර්ග‏‎ (සබැඳියන් 207 කි)
 40. ප්‍රවර්ගය:2015 පෙබරවාරි සිට ගැනෙන ශුද්ධ පවිත්‍රණ ප්‍රවර්ග‏‎ (සබැඳියන් 207 කි)
 41. ප්‍රවර්ගය:2017 පෙබරවාරි සිට ගැනෙන ශුද්ධ පවිත්‍රණ ප්‍රවර්ග‏‎ (සබැඳියන් 207 කි)
 42. ප්‍රවර්ගය:2018 අගෝස්තු සිට ගැනෙන ශුද්ධ පවිත්‍රණ ප්‍රවර්ග‏‎ (සබැඳියන් 207 කි)
 43. ප්‍රවර්ගය:2022 පෙබරවාරි සිට ගැනෙන ශුද්ධ පවිත්‍රණ ප්‍රවර්ග‏‎ (සබැඳියන් 207 කි)
 44. ප්‍රවර්ගය:2022 සැප්තැම්බර් සිට ගැනෙන ශුද්ධ පවිත්‍රණ ප්‍රවර්ග‏‎ (සබැඳියන් 207 කි)
 45. ප්‍රවර්ගය:2023 ජූනි සිට ගැනෙන ශුද්ධ පවිත්‍රණ ප්‍රවර්ග‏‎ (සබැඳියන් 207 කි)
 46. ප්‍රවර්ගය:ශුද්ධ පවිත්‍රණ ප්‍රවර්ග සියල්ල‏‎ (සබැඳියන් 207 කි)
 47. Gnathostomata‏‎ (සබැඳියන් 206 කි)
 48. ISO 3166-1 alpha-3‏‎ (සබැඳියන් 206 කි)
 49. ISO 4217‏‎ (සබැඳියන් 206 කි)
 50. විකිපීඩියා:Inline templates linking country articles‏‎ (සබැඳියන් 206 කි)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:අවශ්‍ය_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි