අවශ්‍ය සැකිලි

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 15:52, 19 ජූනි 2021 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. සැකිල්ල:Suppress categories‏‎ (සබැඳියන් 384 කි)
 2. සැකිල්ල:දිනදසුන/ඉරුදිනපළමුමසඇරඹෙන්නේසිකු:‏‎ (සබැඳියන් 74 කි)
 3. සැකිල්ල:IPAc-yue‏‎ (සබැඳියන් 43 කි)
 4. සැකිල්ල:Last word‏‎ (සබැඳියන් 35 කි)
 5. සැකිල්ල:දිනදසුන/ඉරුදිනපළමුමසඇරඹෙන්නේසෙන:‏‎ (සබැඳියන් 32 කි)
 6. සැකිල්ල:IPA-jv‏‎ (සබැඳියන් 31 කි)
 7. සැකිල්ල:IPAc-ar‏‎ (සබැඳියන් 31 කි)
 8. සැකිල්ල:IPAc-es‏‎ (සබැඳියන් 31 කි)
 9. සැකිල්ල:IPAc-ga‏‎ (සබැඳියන් 31 කි)
 10. සැකිල්ල:IPAc-he‏‎ (සබැඳියන් 31 කි)
 11. සැකිල්ල:IPAc-it‏‎ (සබැඳියන් 31 කි)
 12. සැකිල්ල:IPAc-ka‏‎ (සබැඳියන් 31 කි)
 13. සැකිල්ල:IPAc-ko‏‎ (සබැඳියන් 31 කි)
 14. සැකිල්ල:IPAc-mh‏‎ (සබැඳියන් 31 කි)
 15. සැකිල්ල:IPAc-mi‏‎ (සබැඳියන් 31 කි)
 16. සැකිල්ල:IPAc-pt‏‎ (සබැඳියන් 31 කි)
 17. සැකිල්ල:IPAc-ro‏‎ (සබැඳියන් 31 කි)
 18. සැකිල්ල:MediaWiki URL rules‏‎ (සබැඳියන් 29 කි)
 19. සැකිල්ල:Maybe‏‎ (සබැඳියන් 28 කි)
 20. සැකිල්ල:NCJ‏‎ (සබැඳියන් 28 කි)
 21. සැකිල්ල:Bxt‏‎ (සබැඳියන් 27 කි)
 22. සැකිල්ල:Xtd‏‎ (සබැඳියන් 27 කි)
 23. සැකිල්ල:Optional‏‎ (සබැඳියන් 25 කි)
 24. සැකිල්ල:Rcat shell‏‎ (සබැඳියන් 25 කි)
 25. සැකිල්ල:Active‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 26. සැකිල්ල:Active fire‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 27. සැකිල්ල:Available‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 28. සැකිල්ල:BLACK‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 29. සැකිල්ල:Bad‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 30. සැකිල්ල:CGuest‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 31. සැකිල්ල:CMain‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 32. සැකිල්ල:CRecurring‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 33. සැකිල්ල:Coming soon‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 34. සැකිල්ල:Contained‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 35. සැකිල්ල:Draw‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 36. සැකිල්ල:Eliminated‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 37. සැකිල්ල:Failure‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 38. සැකිල්ල:Longlisted‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 39. සැකිල්ල:Lost‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 40. සැකිල්ල:MaybeCheck‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 41. සැකිල්ල:Needs‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 42. සැකිල්ල:Nightly‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 43. සැකිල්ල:No result‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 44. සැකිල්ල:Nocontest‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 45. සැකිල්ල:Non-album single‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 46. සැකිල්ල:Nonpartisan‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 47. සැකිල්ල:Not yet‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 48. සැකිල්ල:Okay‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 49. සැකිල්ල:Partial failure‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)
 50. සැකිල්ල:Perhaps‏‎ (සබැඳියන් 24 කි)

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:අවශ්‍ය_සැකිලි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි