අවශ්‍ය ගොනු

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 15:52, 19 ජූනි 2021 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

පහත සඳහන් ගොනු භාවිතා කරන නමුත් පවතින නැහැ. විදේශ නිධි වලින් ගොනු නොතකා ලැයිස්තු ගත හැක. එවන් ඕනෑම බොරු ලංගමයෙන් පෙන්වා පහර කරනු ඇත. ප්‍රවර්ගය:භින්න වූ ගොනු සබැඳි සහිත පිටු. මීට අමතරව, පවතින නොවන බව එබ්බවීමට පිටු ලැයිස්තු ගත කර ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. ගොනුව:Test Template Info-Icon - Version (2).svg‏‎ (සබැඳියන් 7,235 කි)
 2. ගොනුව:Commons-logo.svg‏‎ (සබැඳියන් 2,812 කි)
 3. ගොනුව:CC some rights reserved.svg‏‎ (සබැඳියන් 2,062 කි)
 4. ගොනුව:Cc-by new white.svg‏‎ (සබැඳියන් 2,058 කි)
 5. ගොනුව:Flag of Sri Lanka.svg‏‎ (සබැඳියන් 2,046 කි)
 6. ගොනුව:Cc-sa white.svg‏‎ (සබැඳියන් 2,000 කි)
 7. ගොනුව:Heckert GNU white.svg‏‎ (සබැඳියන් 1,862 කි)
 8. ගොනුව:Questionmark copyright.svg‏‎ (සබැඳියන් 1,663 කි)
 9. ගොනුව:Stub W.svg‏‎ (සබැඳියන් 1,063 කි)
 10. ගොනුව:Ambox notice.png‏‎ (සබැඳියන් 973 කි)
 11. ගොනුව:Imbox notice.png‏‎ (සබැඳියන් 968 කි)
 12. ගොනුව:Edit-copy green.svg‏‎ (සබැඳියන් 919 කි)
 13. ගොනුව:Information icon4.svg‏‎ (සබැඳියන් 736 කි)
 14. ගොනුව:Blue pencil.svg‏‎ (සබැඳියන් 659 කි)
 15. ගොනුව:Ambox warning pn.svg‏‎ (සබැඳියන් 598 කි)
 16. ගොනුව:Lua-Logo.svg‏‎ (සබැඳියන් 571 කි)
 17. ගොනුව:Lua-logo-nolabel.svg‏‎ (සබැඳියන් 558 කි)
 18. ගොනුව:Be bold.png‏‎ (සබැඳියන් 547 කි)
 19. ගොනුව:WikipediaAsianMonth-si.png‏‎ (සබැඳියන් 542 කි)
 20. ගොනුව:Edit-clear.svg‏‎ (සබැඳියන් 537 කි)
 21. ගොනුව:Cmbox notice.png‏‎ (සබැඳියන් 525 කි)
 22. ගොනුව:Symbol category class.svg‏‎ (සබැඳියන් 468 කි)
 23. ගොනුව:Ambox important.svg‏‎ (සබැඳියන් 462 කි)
 24. ගොනුව:Redirect arrow.svg‏‎ (සබැඳියන් 453 කි)
 25. ගොනුව:WAM 2016 Banner-si.png‏‎ (සබැඳියන් 436 කි)
 26. ගොනුව:Ambox warning yellow.svg‏‎ (සබැඳියන් 434 කි)
 27. ගොනුව:NotCommons-emblem-copyrighted.svg‏‎ (සබැඳියන් 402 කි)
 28. ගොනුව:Flag of India.svg‏‎ (සබැඳියන් 391 කි)
 29. ගොනුව:Red pog.svg‏‎ (සබැඳියන් 391 කි)
 30. ගොනුව:Merge-arrows.svg‏‎ (සබැඳියන් 330 කි)
 31. ගොනුව:Ambox warning blue.svg‏‎ (සබැඳියන් 312 කි)
 32. ගොනුව:PD-icon.svg‏‎ (සබැඳියන් 295 කි)
 33. ගොනුව:Ambox warning orange.svg‏‎ (සබැඳියන් 280 කි)
 34. ගොනුව:Flag of Australia.svg‏‎ (සබැඳියන් 278 කි)
 35. ගොනුව:Flag of Pakistan.svg‏‎ (සබැඳියන් 223 කි)
 36. ගොනුව:Flag of the United States.svg‏‎ (සබැඳියන් 217 කි)
 37. ගොනුව:Dharma Wheel.svg‏‎ (සබැඳියන් 212 කි)
 38. ගොනුව:Dharma wheel.svg‏‎ (සබැඳියන් 212 කි)
 39. ගොනුව:Category.svg‏‎ (සබැඳියන් 200 කි)
 40. ගොනුව:Flag of Japan.svg‏‎ (සබැඳියන් 196 කි)
 41. ගොනුව:Flag of New Zealand.svg‏‎ (සබැඳියන් 196 කි)
 42. ගොනුව:Wiki letter w.svg‏‎ (සබැඳියන් 196 කි)
 43. ගොනුව:Fair use movie poster.svg‏‎ (සබැඳියන් 194 කි)
 44. ගොනුව:Flag of the United Kingdom.svg‏‎ (සබැඳියන් 189 කි)
 45. ගොනුව:Wiktionary-logo.svg‏‎ (සබැඳියන් 188 කි)
 46. ගොනුව:Padlock.svg‏‎ (සබැඳියන් 185 කි)
 47. ගොනුව:Symbol portal class.svg‏‎ (සබැඳියන් 184 කි)
 48. ගොනුව:Sri Lanka location map.svg‏‎ (සබැඳියන් 177 කි)
 49. ගොනුව:Flag of England.svg‏‎ (සබැඳියන් 170 කි)
 50. ගොනුව:Yes check.svg‏‎ (සබැඳියන් 168 කි)

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:අවශ්‍ය_ගොනු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි