භාවිතා නොවූ සැකිලි

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 19:42, 22 මැයි 2020 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

වෙනත් පිටුවක අඩංගු කොට නොමැති, සැකිලි නාමඅවකාශයෙහි සියළු පිටු මෙම පිටුවෙහි ලැයිස්තුගත කොට ඇත. ඒවා මකාදැමීමට පෙර, සැකිලි සඳහා වෙනත් සබැඳි තිබේදැයි පරික්ෂා කර බැලීමට සුපරික්‍ෂාකාරී වන්න.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. සැකිල්ල:!‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 2. සැකිල්ල:!(/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 3. සැකිල්ල:!/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 4. සැකිල්ල:!/ලේඛය‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 5. සැකිල්ල:&/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 6. සැකිල්ල:'/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 7. සැකිල්ල:'s/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 8. සැකිල්ල:*mp/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 9. සැකිල්ල:*mp/ලේඛය‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 10. සැකිල්ල:*ප්‍රපි/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 11. සැකිල්ල:,w/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 12. සැකිල්ල:-/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 13. සැකිල්ල:/box-footer‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 14. සැකිල්ල:/box-header‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 15. සැකිල්ල:/කොටු-මුල‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 16. සැකිල්ල:2011 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන B කාණ්ඩය‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 17. සැකිල්ල:2011 ලෝක ක්‍රිකට් කුසලාන පිළිමලුන් පිටුදැකීමේ අදියර වරහන‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 18. සැකිල්ල:2019–20 coronavirus pandemic/ලේඛය‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 19. සැකිල්ල:5d10k‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 20. සැකිල්ල:A1GP race summary‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 21. සැකිල්ල:AN-notice‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 22. සැකිල්ල:AN-notice/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 23. සැකිල්ල:AN-notice/වැලිපිල්ල‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 24. සැකිල්ල:Abidamma‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 25. සැකිල්ල:About-distinguish2‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 26. සැකිල්ල:Accountcreator/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 27. සැකිල්ල:Accounting‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 28. සැකිල්ල:Active editnotice/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 29. සැකිල්ල:Add-desc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 30. සැකිල්ල:Admin-abbr/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 31. සැකිල්ල:Admin backlog/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 32. සැකිල්ල:Admin help-nq‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 33. සැකිල්ල:Admin help/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 34. සැකිල්ල:Adminbars/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 35. සැකිල්ල:Admincheck/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 36. සැකිල්ල:Administrator topicon animate‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 37. සැකිල්ල:Adminstats/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 38. සැකිල්ල:Adopt offer‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 39. සැකිල්ල:Adoptme‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 40. සැකිල්ල:Adoptme/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 41. සැකිල්ල:Advert/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 42. සැකිල්ල:AfD-notice‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 43. සැකිල්ල:AfD-notice/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 44. සැකිල්ල:AfDNotice‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 45. සැකිල්ල:AfD categories/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 46. සැකිල්ල:AfD footer/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 47. සැකිල්ල:AfD footer (multiple)‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 48. සැකිල්ල:AfD footer (multiple)/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 49. සැකිල්ල:AfD header/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)
 50. සැකිල්ල:AfD in 3 steps/doc‏‎ (අනෙකුත් සබැඳියන්)

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:භාවිත_නොකල_සැකිලි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි