ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්රිය මාර්ගය අනූව දුම්රිය ස්ථාන ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්

මුහුදුබඩ මාර්ගය[සංස්කරණය]

කොළඹ කොටුව සිට බෙලිඅත්ත දක්වා

කතරගම(යෝජිත)
හම්බන්තොට(යෝජිත)
බෙලිඅත්ත
නාකුලුගමුව
වැවුරුකන්නල
අකුරුබැබිල උමග
බඹරැන්ද
කැකණදුර
නාකුට්ටියාගම උමග
වෙහෙරහේන
නිල්වලා ගඟ
පිලදුව
මාතර
වල්ගම
කඹුරුගමුව
මිරිස්ස
පොල්වතුමෝදර
පොල්වත්ත ගඟ
වැලිගම
කුඹල්ගම
මිදිගම
අහන්ගම
කතලුව
කොග්ගල කලපුව
කොග්ගල
හබරාදුව
තල්පේ
උණවටුන
කටුගොඩ
ගාල්ල
රිච්මන්ඩ් කන්ද
පියදිගම
ගිංතොට
ගිං ගඟ
බූස්ස
රත්ගම
දොඩන්දුව
රත්ගම කලපුව
කුමාරකන්ද
තිරානගම
හික්කඩුව
හික්කඩුව ගග
තෙල්වත්ත
සීනිගම
කහව
අකුරල
මාදම්පේ කලපුව
මාදම්පාගම
මාදම්පේ ගග
අම්බලන්ගොඩ
කන්දෙගොඩ
ආදදොල
මාදු ගඟ
බලපිටිය
පාතගම්ගොඩ
අහුන්ගල්ල
පියගම
කොස්ගොඩ
මාදු ගඟ
මහ ඉඳුරුව
ඉඳුරුව
බෙන්තොට
බෙන්තර ගඟ
අලුත්ගම
හෙට්ටිමුල්ල
බේරුවල
මග්ගොන
දකුණු පයාගල
උතුරු පයාගල
කටුකුරුන්ද
දකුණු කළුතර
කළු ගඟ
උතුරු කළුතර
දුම්රියපල අංක 01
වාද්දුව
පින්වත්ත
පානදුර
බොල්ගොඩ කලපුව
එගොඩ උයන
කොරලවැල්ල
මොරටුව
ලුනාව
අඟුලාන
රත්මලාන & Running Shed
ගල්කිස්ස
දෙහිවල
වැල්ලවත්ත
බම්බලපිටිය
කොල්ලුපිටිය
බේර වැව
කොම්පඤ්ඤ වීදිය
බේර වැව
මහලේකම් කාර්යාලය
කොළඹ කොටුව
මරදාන
ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගය
දුම්රිය ස්ථානය කේතය දිස්ත්‍රික්කය උස
මීටර
කොළඹ කොටුව
සිට දුර

කි.මී.
කොළඹ කොටුව FOT කොළඹ 4.87 0
මහලේකම් කාර්යාලය SCR කොළඹ 2.72
කොම්පඤ්ඤ වීදිය KPN කොළඹ 4.87 3.87
කොල්ලුපිටිය KLP කොළඹ 3.96 5.22
බම්බලපිටිය BPT කොළඹ 3.65 7.22
වැල්ලවත්ත WTE කොළඹ 3.35 9.32
දෙහිවල DWL කොළඹ 2.43 12.02
ගල්කිස්ස MLV කොළඹ 4.57 14.21
රත්මලාන RML කොළඹ 6.09 16.04
අඟුලාන AGL කොළඹ 3.65 17.96
ලුනාව LNA කොළඹ 3.96 19.38
මොරටුව MRT කොළඹ 4.37 20.92
කොරළවැල්ල KOR කොළඹ 22.72
එගොඩ උයන EYA කොළඹ 3.04 24.58
පානදුර PND කළුතර 7.31 28.2
පින්වත්ත PIN කළුතර 31.38
වාද්දුව WDA කළුතර 9.41 34.36
දුම්රියපල අංක 01 TRH කළුතර 37.96
කළුතර උතුර KTN කළුතර 11.58 41.72
දකුණු කළුතර KTS කළුතර 5.79 43.76
කටුකුරුන්ද KKD කළුතර 10.97 46.54
උතුරු පයාගල PGN කළුතර 11.58 49.9
දකුණු පයාගල PGS කළුතර 5.79 51.14
මග්ගොන MGN කළුතර 7.92 53
බේරුවල BRL කළුතර 7.62 56.16
හෙට්ටිමුල්ල HML කළුතර 58.16
අලුත්ගම ALT කළුතර 7.92 61.36
බෙන්තොට BNT ගාල්ල 62.62
ඉඳුරුව IDA ගාල්ල 7.92 66.68
මහ ඉඳුරුව MWA ගාල්ල 69.36
කොස්ගොඩ KDA ගාල්ල 72.7
පියගම PYA ගාල්ල 73.96
අහුන්ගල්ල AUH ගාල්ල 75.62
පාතගම්ගොඩ PGD ගාල්ල 77.5
බලපිටිය BPA ගාල්ල 7.01 79.82
ආදදොල ගාල්ල
කන්දෙගොඩ KGD ගාල්ල 83.06
අම්බලන්ගොඩ ABA ගාල්ල 10.06 84.72
මාදම්පාගම MPA ගාල්ල 87.36
අකුරල ගාල්ල
කහව KWE ගාල්ල 91.14
සීනිගම ගාල්ල
තෙල්වත්ත TWT ගාල්ල 93.32
හික්කඩුව HKD ගාල්ල 6.09 96.66
තිරාණගම ගාල්ල
කුමාරකන්ද KMK ගාල්ල 101.06
දොඩන්දුව DNA ගාල්ල 6.7 102.98
රත්ගම RTG ගාල්ල 104
බූස්ස BSA ගාල්ල 107.3
ගිංතොට GNT ගාල්ල 9.14 109.72
පියදිගම PGM ගාල්ල 111.3
රිච්මන්ඩ් කන්ද RCH ගාල්ල 112.82
ගාල්ල GLE ගාල්ල 7.01 115.42
කටුගොඩ KUG ගාල්ල 119.4
උණවටුන UNW ගාල්ල 120.94
තල්පේ TLP ගාල්ල 6.09 125.7
හබරාදුව HBD ගාල්ල 128.7
කොග්ගල KOG ගාල්ල 130.2
කතලුව KTL ගාල්ල 132.38
අහංගම ANM ගාල්ල 7.62 135.42
මිදිගම MID මාතර 138.84
කුඹල්ගම KMB මාතර 140.8
වැලිගම WLM මාතර 144.02
පොල්වතු මෝදර PLR මාතර 147.2
මිරිස්ස MIS මාතර 148.8
කඹුරුගමුව KMG මාතර 8.23 152.52
වල්ගම WLG මාතර 7.01 153.6
මාතර MTR මාතර 7.31 157.88
පිලදුව PLD මාතර 160.28
වෙහෙරහේන WEH මාතර 162.65
කැකණදුර KER මාතර 23.17 165.01
බඹරැන්ද BAM මාතර 13.37 176.17
වැවුරුකන්නල WEW මාතර 178.17
නාකුළුගමුව හම්බන්තොට
බෙලිඅත්ත BEL හම්බන්තොට 28.69 185.17

ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගය[සංස්කරණය]

ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගය
Head station
බදුල්ල
Stop on track
හාලි ඇළ
Stop on track
උඩුවර
Unknown BSicon "STR+l" Unknown BSicon "STR+r" Straight track
දෙමෝදර වටරවුම
One way leftward Tower station on bridge over transverse track One way rightward
දෙමෝදර
Stop on track
ඇල්ල
Stop on track
කිතල් ඇල්ල
Stop on track
හීල් ඔය
Stop on track
කිනිගම
Station on track
බණ්ඩාරවෙල
Stop on track
දියතලාව
Stop on track
හපුතලේ
Unknown BSicon "NATl "
තන්ගමලේ අභයභූමිය
Stop on track
ඉදල්ගස්හින්න
Stop on track
ඔහිය
Unknown BSicon "GIPl"
Summit 1898.1m above MSL
Stop on track
පට්ටිපොල
Stop on track
අඹේවෙල
Unknown BSicon "NATl "
හෝටන් තැන්න ජාතික උද්‍යානය
Unknown BSicon "pHST"
පරාක්‍රමපුර
Unknown BSicon "exCONTgq" Unknown BSicon "eABZg+r"
වසා ඇති උඩුපුස්සැල්ලාව දුම්රිය මාර්ගය
Station on track
නානු ඔය
Unknown BSicon "pHST"
රදැල්ල
Stop on track
ග්‍රේට් වෙස්ටර්න්
Stop on track
වටගොඩ
Unknown BSicon "hKRZWae"
ඉහළ කොත්මලේ ජලාශය
Stop on track
තලවකැලේ
Stop on track
කොටගල
Stop on track
හැටන්
Stop on track
රොසෙල්ල
Stop on track
ඉහළ වටවල
Stop on track
වටවල
Stop on track
දෙකින්ද
Stop on track
ගල්බොඩ
Stop on track
පෙන්රෝස්
Stop on track
ඉඟුරුඔය
Stop on track
හයිටෙන්ෆෝර්ඩ්
Unknown BSicon "hKRZWae"
මහවැලි ගඟ
Station on track
නාවලපිටිය
Stop on track
වරකාව
Stop on track
පල්ලේගම
Stop on track
උලපනේ
Stop on track
වරකාපිටිය
Stop on track
තැඹිලිගල
Stop on track
වල්ලහගොඩ
Stop on track
ගම්පොළ
Stop on track
කහටපිටිය
Stop on track
ගංගාතිලක
Stop on track
වැලිගල්ල
Stop on track
පොල්ගහ අඟ
Stop on track
ගෙලිඔය
Stop on track
කොස්හින්න
Continuation backward Straight track
මාතලේ දුම්රිය මාර්ගය
One way leftward Unknown BSicon "BHFABZgr+r"
පේරාදෙණිය හංදිය
Stop on track
බරම්මනේ
Stop on track
පිළිමතලාව
Stop on track
කඩුගන්නාව
Stop on track
වෙරළුගොල්ල
Stop on track
බලන
Stop on track
මාකෙහෙල්වල
Stop on track
ඉහළ කෝට්ටේ
Stop on track
ගංගොඩ
Stop on track
යටිවැල්දෙණිය
Stop on track
කඩිගමුව
Station on track
රඹුක්කන
Unknown BSicon "hKRZWae"
කුඩා ඔය
Stop on track
යටගම
Stop on track
තිස්මල්පොල
Stop on track
පනලිය
Unknown BSicon "CONTgq" Unknown BSicon "ABZg+r"
උතුරු දුම්රිය මාර්ගය
Station on track
පොල්ගහවෙල හංදිය
Stop on track
වලකුඹුර
Stop on track
අලව්ව
Stop on track
බුජ්ජොමුව
Stop on track
යත්තල්ගොඩ
Unknown BSicon "hKRZWae"
මහා ඔය
Stop on track
අඹේපුස්ස
Stop on track
බෝතලේ
Stop on track
විල්වත්ත
Stop on track
මීරිගම
Stop on track
විජය රජදහන
Stop on track
ගනේගොඩ
Stop on track
පල්ලෙවෙල
Stop on track
කීනවල
Stop on track
වදුරාව
Station on track
වේයන්ගොඩ
Stop on track
හීන්දෙනිය පට්ටියගොඩ
Stop on track
මගලේගොඩ
Stop on track
බෙම්මුල්ල
Stop on track
දාරළුව
Station on track
ගම්පහ
Stop on track
යාගොඩ
Stop on track
ගණේමුල්ල
Stop on track
බුළුගහගොඩ
Stop on track
බටුවත්ත
Stop on track
වල්පොළ
Unknown BSicon "CONTgq" Unknown BSicon "ABZg+r"
පුත්තලම දුම්රිය මාර්ගය
Station on track
රාගම හංදිය
Stop on track
හොරපේ
Stop on track
එඬේරමුල්ල
Stop on track
හුණුපිටිය
Stop on track
වනවාසල
Stop on track
කැළණිය
Unknown BSicon "hKRZWae"
කැළණි ගඟ
Stop on track
දෙමටගොඩ
Unknown BSicon "STR+l" Unknown BSicon "ABZgr" Unknown BSicon "STR+l" Unknown BSicon "CONTfq"
කැළණි වැලි දුම්රිය මාර්ගය
Unknown BSicon "XBHF-L" Unknown BSicon "XBHF-M" Unknown BSicon "KXBHFe-R"
මරදාන
Unknown BSicon "hKRZWae" Unknown BSicon "hKRZWae"
ශාන්ත සෙබස්තියන් ඇළ
Unknown BSicon "XBHF-L" Unknown BSicon "KXBHFe-R"
කොළඹ කොටුව
Continuation forward
මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගය
දුම්රිය ස්ථානය කේතය දිස්ත්‍රික්කය උස
මීටර
කොළඹ කොටුව
සිට දුර

කි.මී.
කොළඹ කොටුව FOT කොළඹ 4.87 0
මරදාන MDA කොළඹ 5.46 2.08
දෙමටගොඩ DAG කොළඹ 3.05 4.54
කැලණිය KLA ගම්පහ 3.96 7.72
වනවාසල WSL ගම්පහ 3.25 9.42
හුණුපිටිය HUN ගම්පහ 3.04 10.84
එඩේරමුල්ල EDM ගම්පහ 3.18 12.58
හොරපේ HRP ගම්පහ 3.52 14.98
රාගම හන්දිය RGM ගම්පහ 3.65 16.42
වල්පොල WPA ගම්පහ 4.25 19
බටුවත්ත BTU ගම්පහ 4.3 20.08
බුළුගහගොඩ BGU ගම්පහ 8.05 21.64
ගනේමුල්ල GAN ගම්පහ 9.45 23.44
යාගොඩ YGD ගම්පහ 9.99 25.28
ගම්පහ GPH ගම්පහ 10.97 28.4
දාරළුව DRL ගම්පහ 11.05 30.8
බෙම්මුල්ල BEM ගම්පහ 12.25 32.78
මගලේගොඩ MGG ගම්පහ 14.75 35.03
හීන්දෙණිය පට්ටියගොඩ HDP ගම්පහ 14.89 36.5
වේයන්ගොඩ VGD ගම්පහ 18.59 38.3
වදුරව WRW ගම්පහ 19.31 40.14
කීනවල KEN ගම්පහ 20.75 42.36
පල්ලෙවෙල PLL ගම්පහ 27.42 44.7
ගනේගොඩ GND ගම්පහ 27.43 46.98
විජය රජදහන WRD ගම්පහ 30.83 49.32
මීරිගම MIG ගම්පහ 50 51.04
විල්වත්ත WWT ගම්පහ 53.69 52.86
බෝතලේ BTL ගම්පහ 51.37 54.9
අඹේපුස්ස APS ගම්පහ 55.48 56.98
යත්තල්ගොඩ YTG කුරුණෑගල 56.37 60.58
බුජ්ජොමුව BJM කුරුණෑගල 56.98 62.66
අලව්ව ALW කුරුණෑගල 57.92 66.48
වළකුඹුර WKA කුරුණෑගල 56.52 70.52
පොල්ගහවෙල හන්දිය PLG කුරුණෑගල 74.39 73.92
පනලිය PNL කුරුණෑගල 74.11 77.5
තිස්මල්පොල TSM කෑගල්ල 76.71 79.74
කොරොස්ස KSA කෑගල්ල 80.5
යටගම YTM කෑගල්ල 77.06 82.02
රඹුක්කන RBK කෑගල්ල 88.42 85.14
කඩිගමුව KMA කෑගල්ල 194.81 90.14
යටිවැල්දෙණිය කෑගල්ල
ගංගොඩ GDA කෑගල්ල 165.21 94.42
ඉහළ කෝට්ටේ IKT කෑගල්ල 210.57 96.74
බඹරගල කෑගල්ල 97.7
මාකෙහෙල්වල කෑගල්ල
බලන BNA මහනුවර 428.35 101.66
වෙරළුගොල්ල මහනුවර 102.8
කඩුගන්නාව KGW මහනුවර 515.24 106.1
කොටබෝගොල්ල මහනුවර 107.9
ඌරාපොල මහනුවර 108.9
පිළිමතලාව PLT මහනුවර 500.93 109.94
බරම්මනේ මහනුවර 111.8
කිරිබත්කුඹුර මහනුවර 113
පේරාදෙණිය හන්දිය PDA මහනුවර 473.47 115.34
කොෂින්න KHA මහනුවර 116.34
ගෙලිඔය GEY මහනුවර 499.39 119.92
පොල්ගහඅංග මහනුවර 121.4
වැලිගල්ල මහනුවර 122.4
බෝතලපිටිය මහනුවර
ගංගාතිලක මහනුවර 124.8
කහටපිටිය මහනුවර 125.8
ගම්පොල GPL මහනුවර 479.26 127.38
වල්ලහගොඩ මහනුවර 129.4
තෙඹිලිගල TBL මහනුවර 521.39 131.3
වරකාපිටිය මහනුවර 132
උලපනේ ULP මහනුවර 562.8 134.68
පල්ලේගම මහනුවර 137.4
වරකාව මහනුවර 139.4
නාවලපිටිය NWP මහනුවර 583.23 141.64
සේලම් SLM මහනුවර 143.4
හයිටන්ෆෝර්ඩ් HYF මහනුවර 145.6
ඉඟුරුඔය INO මහනුවර 663.41 147.4
පෙන්රෝස් මහනුවර 150.3
ගල්බොඩ GBD මහනුවර 786.89 153.12
දෙකින්ද මහනුවර 155.2
වේවැල්තලාව WWL නුවරඑළිය 159.1
වටවල WLA නුවරඑළිය 993.59 162.52
ඉහළ වටවල IWL නුවරඑළිය 1005.31 164.4
රොසැල්ල RZL නුවරඑළිය 1140.35 167.98
හැටන් HTN නුවරඑළිය 1262.5 175.98
ගල්කන්දවත්ත නුවරඑළිය
කොටගල KGA නුවරඑළිය 1239.32 180.1
ශාන්ත ක්ලෙයාර් SCR නුවරඑළිය 185.6
තලවාකැලේ TKL නුවරඑළිය 1199.69 187.44
වටගොඩ WTG නුවරඑළිය 1341.46 194.2
ග්‍රේට් වෙස්ටර්න් GWN නුවරඑළිය 1455.48 199.3
රදැල්ල RDL නුවරඑළිය 1575.31 203.16
නානුඔය NOA නුවරඑළිය 1613.1 206.9
පැරකුම්පුර PKP නුවරඑළිය 1729.81 211
අඹේවෙල ABL නුවරඑළිය 1827.77 222.96
පට්ටිපොල PPL බදුල්ල 1897.56 226.78
ඔහිය OHA බදුල්ල 1791.77 231.4
ඉදල්ගස්හින්න IGH බදුල්ල 1665.85 240.28
ග්ලෙනානෝර් බදුල්ල 245.4
හපුතලේ HPT බදුල්ල 1479.57 247.66
දියතලාව DLA බදුල්ල 1331.4 252.68
බණ්ඩාරවෙල BDA බදුල්ල 1225.5 258.72
කිනිගම KNM බදුල්ල 1190.55 261
හීල්ඔය HLO බදුල්ල 1118.9 264.84
කිතලැල්ල KEL බදුල්ල 1091.43 269.83
ඇල්ල ELL බදුල්ල 1041.46 271.03
දෙමෝදර DDR බදුල්ල 912.5 278.14
උඩුවර UDW බදුල්ල 876.95 282.98
හාලි-ඇල HEA බදුල්ල 732.71 285.92
බදුල්ල BAD බදුල්ල 652.43 291.6