ත්‍රිකුණාමලය දුම්රිය මාර්ගය

විකිපීඩියා වෙතින්
ත්‍රිකුණාමලය දුම්රිය මාර්ගය
දළ විශ්ලේෂණය
TypeIntercity rail
පද්ධතියදුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා
තත්වයFunctioning
Localeශ්‍රී ලංකාව
වෙබ්අඩවියwww.railway.gov.lk
ක්‍රියාකාරිත්වය
හිමිකරුදුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා
ක්‍රියාකරුදුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා
තාක්ෂණික
මාර්ග ආමානය1,676 මිමී (5 අඩි 6 අඟ)
විද්‍යුතනයNo
මාර්ග සිතියම
Trincomalee Line
Head station
Trincomalee
Stop on track
China Bay
Stop on track
Thampalakamam
Stop on track
Ganthalawa
Stop on track
Kanthalai
Stop on track
Akbopura
Straight track Continuation backward
Batticaloa Line to Batticaloa
One way leftward Unknown BSicon "ABZg+r"
Gal Oya Junction
Continuation forward
Batticaloa Line to Colombo Fort

ත්‍රිකුණාමලය දුම්රිය මාර්ගය යනු ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයකි.