භෛරවී රාගය

විකිපීඩියා වෙතින්
භෛරවී රාගය
භෛරවී රාගය නිරූපිත රාගමාලා සිතුවමක්.
ථාට් භෛරවී
ආරෝහන රි ම ප නි ස'
අවරෝහන ස' නි ප ම රි
පකාඩ් නි ස ග ම ධ ප ම ග ම රි ස
වාදි
සංවාදි
ප්‍රහාර් (කාලය) උදෑසන (ප්‍රථම් ප

භෛරවී රාගය හින්දුස්ථානි සංගීතයට අයත් රාගයකි. මෙය 2007 වසරේ සිට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ අ.පො.ස. (සා.පෙ.) සඳහා වූ නව විෂය නිර්දේශය යටතේ සිසුනට නිර්දේශිත ය. අන් රාග සේ ම මීට ද සර්ගම්, ලක්‍ෂණ හා මධ්‍යලය ගීත ඇතුලත් වේ.

රාග විවරණ[සංස්කරණය]

භෛරවී රාගය රාග විවරණ
ථාටය (මේලය) භෛරවී
ආරෝහණ ස, රි, , ම, ප, , නි, ස
අවරෝහණ ස, නි, , ප, ම, , රි, ස
වාදී ස්වරය
සංවාදී ස්වරය
මුඛ්‍යාංගය රිධනි
ගායන සමය දිවා ප්‍රථම ප්‍රහරය
රස භක්ති
ජතිය සම්පුර්ණ

සර්ගම් ගීතය.[සංස්කරණය]

භෛරවී රාගය සඳහා වූ එක් සර්ගම් ගීතයක් පහතින් දැක්වේ.(මෙහි රි, ග, ධ ,නි යන ස්වර කෝමල ස්වර වේ, * මෙම සලකුණට පෙර යෙදන ස්වර උච්ච වන අතර , ^ මෙම සලකුණට පෙර යෙදන ස්වර මන්ද්ර වේ. )

තාලය- ත්‍රිතාලය

ස්ථායි

/ම ග රි/ස රි නි^/ස - ධ^/නි^ ස -/

/ස රි ග/ම ප ධ/ප ම ග/රි ස- /

අන්තරා

/ධ ම ධ/නි ස -/ධ නි ස*/රි*ස*-/

/ස*ග*රි*/ස*නි ධ/ප ම ග/රි ස -/

මධ්‍ය ලය ගීතය[සංස්කරණය]

භෛරවී රාගය සඳහා වූ එක් ලක්‍ෂණ ගීතයක් පහතින් දැක්වේ.(මෙහි රි, ග, ධ ,නි යන ස්වර කෝමල ස්වර වේ, * මෙම සලකුණට පෙර යෙදන ස්වර උච්ච වන අතර , ^ මෙම සලකුණට පෙර යෙදන ස්වර මන්ද්ර වේ. )

සරිගම / -ග-රි / ස-ධ^නි^ / ස---
පධපම / -ග-රි / ස-ධ^නි^ / ස---
 ---- / සපපප / පපපප /පධනිස*
ධනිධප/ සපපප / පපපප /පධනිස*
ධනිධප/ සධපධ /මපමග / ම---
සරිගම / -ග-රි / ස-ධ^නි^ / ස---

ධමධනි/ ස*-ස*ස*/නිනිස*ස*/ධනිධප ධමධනි/ ස*-ස*ස*/නිනිස*ස*/ධනිධප සධපධ/ මපමග /ම--- සරිගම/ -ග-රි / ස-ධ^නි^ / ස---
|}

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=භෛරවී_රාගය&oldid=630899" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි