භෛරවී රාගය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
භෛරවී රාගය
භෛරවී රාගය නිරූපිත රාගමාලා සිතුවමක්.
ථාට් භෛරවී
ආරෝහන රි ම ප නි ස'
අවරෝහන ස' නි ප ම රි
පකාඩ් නි ස ග ම ධ ප ම ග ම රි ස
වාදි
සංවාදි
ප්‍රහාර් (කාලය) උදෑසන (ප්‍රථම් ප්‍රහාර්)

භෛරවී රාගය හින්දුස්ථානි සංගීතයට අයත් රාගයකි. මෙය 2007 වසරේ සිට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ අ.පො.ස. (සා.පෙ.) සඳහා වූ නව විෂය නිර්දේශය යටතේ සිසුනට නිර්දේශිත ය. අන් රාග සේ ම මීට ද සර්ගම්, ලක්‍ෂණ හා මධ්‍යලය ගීත ඇතුලත් වේ.

රාග විවරණ[සංස්කරණය]

භෛරවී රාගය රාග විවරණ
ථාටය (මේලය) භෛරවී
ආරෝහණ ස, රි, , ම, ප, , නි, ස
අවරෝහණ ස, නි, , ප, ම, , රි, ස
වාදී ස්වරය
සංවාදී ස්වරය
මුඛ්‍යාංගය රිධනි
ගායන සමය දිවා දෙවන ප්‍රහරය
රස භක්ති

සර්ගම් ගීතය[සංස්කරණය]

භෛරවී රාගය සඳහා වූ එක් සර්ගම් ගීතයක් පහතින් දැක්වේ.

තාලය- ත්‍රිතාලය

ස්ථායි

O / 3 / X / 2
S N / D - P / M P / D - P
M G / M - P / M G / R R S
D N / S - S / R - / R - S
G M / D - P / M G / R - S

අන්තරා

G M / D - D / N - / S - S
R R / S R S / D R / S - S
S R / G - M / G R / S N D
S N / D D P / M G / R R S

මධ්‍ය ලය ගීතය[සංස්කරණය]

භෛරවී රාගය සඳහා වූ එක් ලක්‍ෂණ ගීතයක් පහතින් දැක්වේ.(මෙහි රි, ග, ධ ,නි යන ස්වර කෝමල ස්වර වේ, * මෙම සලකුණට පෙර යෙදන ස්වර උච්ච වන අතර , ^ මෙම සලකුණට පෙර යෙදන ස්වර මන්ද්ර වේ. )

සරිගම / -ග-රි / ස-ධ^නි^ / ස---
පධපම / -ග-රි / ස-ධ^නි^ / ස---
 ---- / සපපප / පපපප /පධනිස*
ධනිධප/ සපපප / පපපප /පධනිස*
ධනිධප/ සධපධ /මපමග / ම---
සරිගම / -ග-රි / ස-ධ^නි^ / ස---

ධමධනි/ ස*-ස*ස*/නිනිස*ස*/ධනිධප ධමධනි/ ස*-ස*ස*/නිනිස*ස*/ධනිධප සධපධ/ මපමග /ම--- සරිගම/ -ග-රි / ස-ධ^නි^ / ස---
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=භෛරවී_රාගය&oldid=444567" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි