හින්දුස්ථානී තාල

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

හින්‍දුස්ථානී සංගීතයේ ප්‍රධාන තාල වාද්‍ය භාණ්ඩය තබ්ලාව යි. එබැවින් බොහෝ හින්‍දුස්ථානී තාල පද ගොඩනැගී ඇත්තේ තබ්ලාවේ අවනධාක්‍ෂර යි.

දාදරා තාලය - මාත්‍රා 6[සංස්කරණය]

තබ්ලාව

මෙම තාලය හින්දුස්ථානී තාල පඬතියට අයත් අතර මාත්‍රා 6කින් යුත් සරල තාලයකි.

තාල පදය[සංස්කරණය]

තාල සංඥා X O X
මාත්‍රා සංඛ්‍යාව 1 2 3 4 5 6 1
ඨේකාව ධා ධී නා ධා තූ නා ධා

කෙහෙර්වා තාලය - මාත්‍රා 8[සංස්කරණය]

මෙම තාලය හින්දුස්ථානී තාල පඬතියට අයත් අතර මාත්‍රා 8කින් යුත් සරල තාලයකි.

තාල පදය[සංස්කරණය]

තාල සංඥා X O X
මාත්‍රා සංඛ්‍යාව 1 2 3 4 5 6 7 8 1
ඨේකාව ධ ගෙ න ති න ක ධි න

ත්‍රිතාලය - මාත්‍රා 16[සංස්කරණය]

මෙම තාලය හින්දුස්ථානී තාල පඬතියට අයත් අතර මාත්‍රා 16කින් රාගධාරී තාලයකි.

තාල පදය[සංස්කරණය]

තාල සංඥා X 2 O 3 X
මාත්‍රා සංඛ්‍යාව 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
ඨේකාව ධා ධිං ධිං ධා ධා ධිං ධිං ධා ධා තිං තිං තා තා ධිං ධිං ධා ධා

ඣප් තාලය - මාත්‍රා 10[සංස්කරණය]

මෙම තාලය හින්දුස්ථානී තාල පඬතියට අයත් අතර මාත්‍රා 10කින් යුත් තාලයකි.

තාල පදය[සංස්කරණය]

තාල සංඥා X 2 O 3 X
මාත්‍රා සංඛ්‍යාව 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
ඨේකාව ධී නා ධී ධී නා ති නා ධී ධී නා ධී

දීප්චන්‍දි තාලය - මාත්‍රා 14[සංස්කරණය]

මෙම තාලය හින්දුස්ථානී තාල පඬතියට අයත් අතර මාත්‍රා 14කින් යුත් තාලයකි.

තාල පදය[සංස්කරණය]

තාල සංඥා X 2 O 3 X
මාත්‍රා සංඛ්‍යාව 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1
ඨේකාව ධා ධිං - ධා ධා ධිං - ධා තිං - ධා ධා ධිං - ධා

ලාවණී තාලය - මාත්‍රා 8[සංස්කරණය]

මෙම තාලය හින්දුස්ථානී තාල පඬතියට අයත් අතර මාත්‍රා 8කින් යුත් තාලයකි. මෙහි ඇති විශේෂත්‍වය නම් කෙහෙර්වා තාලයේ ඨේකාව ම ලය දෙගුණ කොට වැයීම යි.

තාල පදය[සංස්කරණය]

තාල සංඥා X 2 O 3 X
මාත්‍රා සංඛ්‍යාව 1 2 3 4 5 6 7 8 1
ඨේකාව ධ ගෙ න ති න ක ධි න
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හින්දුස්ථානී_තාල&oldid=402277" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි