හින්දුස්ථානී තාල

විකිපීඩියා වෙතින්

හින්‍දුස්ථානී සංගීතයේ ප්‍රධාන තාල වාද්‍ය භාණ්ඩය තබ්ලාව යි.

දාදරා තාල - මාත්‍රා 6[සංස්කරණය]

ගොනුව:Tabla
තබ්ලාව

මෙම තාලය හින්දුස්ථානී තාල පඬතියට අයත් අතර මාත්‍රා 6කින් යුත් සරල තාලයකි.

තාල[සංස්කරණය]

තාල සංඥා X O X
මාත්‍රා සංඛ්‍යාව 1 2 3 4 5 6 1
ඨේකාව ධා ධී න ධා තූ න ධා

මාත්‍රා 3/3

කෙහෙර්වා තාලය - මාත්‍රා 8[සංස්කරණය]

මෙම තාලය හින්දුස්ථානී තාල පඬතියට අයත් අතර මාත්‍රා 8කින් යුත් සරල තාලයකි.

තාල පදය[සංස්කරණය]

තාල සංඥා X O X
මාත්‍රා සංඛ්‍යාව 1 2 3 4 5 6 7 8 1
ඨේකාව ධ ගෙ න ති න ක ධි න

මෙම තාලය 4/4 Beat නැතිනම් 4න්4 තාල රටාවට අයත්වේ.

ත්‍රිතාලය - මාත්‍රා 16[සංස්කරණය]

මෙම තාලය හින්දුස්ථානී තාල පඬතියට අයත් අතර මාත්‍රා 16කින් රාගධාරී තාලයකි.

තාල පදය[සංස්කරණය]

තාල සංඥා බ X 2 O 3 X
මාත්‍රා සංඛ්‍යාව 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
ඨේකාව ධා ධිං ධිං ධා ධා ධිං ධිං ධා ධා තිං තිං තා තා ධිං ධිං ධා ධා

4/4 beat

ජප් තාලය - මාත්‍රා 10[සංස්කරණය]

මෙම තාලය හින්දුස්ථානී තාල පඬතියට අයත් අතර මාත්‍රා 10කින් යුත් තාලයකි.

තාල සංඥා X 2 O 3 X
මාත්‍රා සංඛ්‍යාව 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
ඨේකාව ධී නා ධී ධී නා ති නා ධී ධී නා ධී

දීප්චන්දි තාලය - මාත්‍රා 14[සංස්කරණය]

මෙම තාලය හින්දුස්ථානී තාල පඬතියට අයත් අතර මාත්‍රා 14කින් යුත් තාලයකි.

තාල පදය[සංස්කරණය]

තාල සංඥා X 2 O 3 X
මාත්‍රා සංඛ්‍යාව GG නේ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1
ඨේකාව ධා ධිං - ධා ධා ධිං - ධා තිං - තා ධා ධිං - ධා

ලාවණී තාලය - මාත්‍රා 8[සංස්කරණය]

මෙම තාලය හින්දුස්ථානී තාල පඬතියට අයත් අතර මාත්‍රා 8කින් යුත් තාලයකි. මෙහි ඇති විශේෂත්‍වය නම් කෙහෙර්වා තාලයේ ඨේකාව ම ලය දෙගුණ කොට වැයීම යි.

තාල පදය[සංස්කරණය]

තාල සංඥා X 2 O 3 X
මාත්‍රා සංඛ්‍යාව 1 2 3 4 5 6 7 8 1
ඨේකාව ධ ගෙ න ති න ක ධි න
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හින්දුස්ථානී_තාල&oldid=564735" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි