ඉන්දීය සංගීත භාණ්ඩ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ඉන්‍දීය සංගීත භාණ්ඩ can be broadly classified into three categories, mainly classical, western and folk. See Carnatic music and හින්දුස්ථානී සංගීතය. The instruments are further sub-classified into the type based on the science behind the same.

සිතාරය

අළුවෙන් වැයෙන සංගීත භාණ්ඩ[සංස්කරණය]

වයලීනය

සුළඟින් (පිඹීමෙන්) වැයෙන සංගීත භාණ්ඩ[සංස්කරණය]

පිත්තලමය[සංස්කරණය]

බටනලා[සංස්කරණය]

තනි ඉපිය[සංස්කරණය]

ද්වි ඉපිය[සංස්කරණය]

නිදහස් ඉපිය[සංස්කරණය]

නිදහස් ඉපිය හා bellow[සංස්කරණය]

සමාඝාත සංගීත භාණ්ඩ[සංස්කරණය]

Membranophones[සංස්කරණය]

තබ්ලාව (බායාංගය)

Idiophones[සංස්කරණය]

නාදමය උදාහරණ[සංස්කරණය]

Sound Samples of Indian Instruments (non-commercial page) Courtesy of www.superbrass.com

බාහිර සබැඳුම්[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඉන්දීය_සංගීත_භාණ්ඩ&oldid=447098" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි