ස්වරය

විකිපීඩියා වෙතින්
(ස්වර වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
IPA vowel chart with audio
Front Near-​front Central Near-​back Back
Close
i
y
ɨ
ʉ
ɯ
u
ɪ
ʏ
ɪ̈
ʊ̈
ʊ
e
ø
ɘ
ɵ
ɤ
o
ø̞
ə
ɤ̞
ɛ
œ
ɜ
ɞ
ʌ
ɔ
æ
ɐ
a
ɶ
ä
ɑ
ɒ
Near-close
Close-mid
Mid
Open-mid
Near-open
Open
Paired vowels are: unroundedrounded
This table contains phonetic symbols, which may not display correctly in some browsers. [Help]

IPA help • IPA key •  audio help • chart • view
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ස්වරය&oldid=483085" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි